Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatii tablouri electrice de distributie de joasa tensiune si refacere cablare iluminat alei


Anunt de participare numarul 85905/04.09.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Banca Nationala a Romaniei
Adresa postala: str. Lipscani, 25, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030031, Romania, Punct(e) de contact: Dumitrescu Lucia, Tel.3070459, Email: [email protected], Fax: 3127152, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
BNR Directia Logistica
Adresa postala: str. Lipscani, nr. 25, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030031, Romania, Punct(e) de contact: Ion Medrihan, Tel.0213070442, Email: [email protected]
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
BNR Directia Logistica
Adresa postala: str. Lipscani, nr. 25, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030031, Romania, Punct(e) de contact: Ion Medrihan, Tel.0213070442, Email: [email protected]
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
BNR Directia Logistica
Adresa postala: str. Lipscani, nr. 25, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030031, Romania, Punct(e) de contact: Registratura
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
BANCA CENTRALA
Activitate (activitati)
Altele: POLITICA MONETARA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reparatii tablouri electrice de distributie de joasa tensiunesirefacere cablare iluminat alei
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Bucuresti, str. Dr. N. Staicovici, nr. 42-48, Sector 5.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se impune reparareatabloului electric de distributie de joasa tensiune de la restaurant si de la instalatia de iluminat alei zona stadion, prin inlocuirea sigurantelor fuzibile cu sigurante automate si refacereacablajelor intrerupte de la instalatia de iluminat exterior si refacerea tabloului de comanda, inclusiv repararea prin inlocuire de stilpi de iluminat alei
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31210000-1 - Aparate electrice de comutare sau de protectie a circuitelor electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: intre 320, 000 si 380, 000RON
II.2.2) Optiuni
Da
lucrari similare - in conditiile art. 122 lit i/O.U.G.34/2006
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare - 7500 lei si garantia de buna executie-10% din valoarea fara TVA a lucrarilor executate
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
In timpul lucrarilor executantul se obliga sa-si ia toate masurile de securitate si protectie a muncii si de a proteja totodata bordurile/aleile de la arenele BNR in situatia subtraversarilor de cabluri.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Completarea formularului anexat privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006- Prezentarea certificatului de inmatriculare de la Oficiul Registrului Comertului
- Completarea formularului anexat privind eligibilitatea (art. 180 din OUG nr. 34/2006)
- Completarea unei declaratii pe proprie raspundere de catre conducatorul operatorului economiccare depune oferta, semnata si stampilata, in care sa mentioneze persoanele care vor executa lucrarile si faptul ca nu au cazier judiciar
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nu se solicita
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Lista cu principalele lucrari executate in ultimii 5 (cinci) ani
b) Memoriu tehnic completat conform specificatiilor din fisa de date a achizitiei
c)Experienta similara
d) Recomandari de la beneficiari
e) certificate emise de organisme interne/internationale care atesta respectarea standardelor de calitate de catre operatorul economic (ISO 9001:2001 si ISO 14001)f) atestate eliberate de A.N.R.E. pentru electricienii/tehnicienii care vor executa lucrarile electrice
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
PRET
60%
Descriere:
2.
durata de executie
25%
Descriere:
3.
perioada de garantie
15%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.09.2009 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.09.2009 13:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.09.2009 10:00
Locul: Banca Nationala a Romaniei, str. Doamnei, nr. 8, Sector 3, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele care doresc sa participe la deschiderea ofertelor din partea ofertantilor (cel mult 2 persoane) vor prezenta o imputernicire din partea conducatorului societatii
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
a) Completarea de catre operatorii economici al formularului anexat de informatii generaleb) Autoritatea contractanta solicita prezenta obligatorie a reprezentantilor operatorilor economici la CPPAS Bucuresti club BNR la data de 08 septembrie 2009, orele 1000 , pentru vizionarea spatiilor/lucrarii propuse pentru reparatii, cu imputernicire de la conducatorii societatilorc) Autoritatea contractanta solicita operatorilor economici, sa anexeze obligatoriu la propunerea tehnica, acte/documentele de confirmare autenticede la producatori/distribuitori care sa justifice termenele de garantie ofertate
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Spaliul Independentei, 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.0213195180
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Banca Nationala a Romaniei, Directia Juridica
Adresa postala: str. Doamnei, 8, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030054, Romania, Tel.0213127174
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.09.2009 10:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer