Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatii transformatoare electrice


Anunt de participare (utilitati) numarul 74520/31.03.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA NATIONALA A LIGNITULUI OLTENIA S.A. TG-JIU
Adresa postala: STRADA TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, TG-JIU, JUD. GORJ, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: COD 210132, Romania, Punct(e) de contact: EUGEN DAVIDOIU, Tel.0253-212109, 0725531117, 0725531150, 0725531171, 0725531120, 0725531170, In atentia: Badanoiu Iulica, 0372531127, [email protected], Email: [email protected], Fax: 0253-222015, 216064, Adresa internet (URL): www.cnlo.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Prospectare i extragere a crbunelui i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reparatii transformatoare electrice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sediul operatorilor economici
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inlocuirea saureconditionarea componentelor uzate ale transformatoarelorde forta si c-da
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50532200-5 - Servicii de reparare si de intretinere a transformatoarelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
65 buc
Valoarea estimata fara TVA: 598, 548RON
II.2.2) Optiuni
Da
Posibil. prel.suplim.max.1/3din cant.init., cf.HG925, art.6, pct.3, s-a tinut cont la stabil. val.estim
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 20.05.2009 pana la 31.12.2009
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie participare RON: lot1:5400: lot2:1300;lot3:1150; lot4:800; lot5:170; Garantie buna executie: 10% din valcontract
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursele de finantare: surse propriiModalitati de plata: modalitatile legale de plata in functie de disponibilitati in termen de pana la 90 de zile
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
In cazul asocierii mai multor ofertanti, asocierea va fi legalizata-cu desemnarea unui lider-fara obligatia ca prin aceasta asociere sa se formeze o noua persoana juridica
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prez.declaratii pe propria rasp.sau alte doc.echival.din care sa rezulte ca op.ec.ofertant nu se afla in nici una din sit.prev.la art.180-181 din OUG 34/2006 si/sau cazier judiciar/certif.echivalent
Pers.juridice romane vor prez.Certif.constatator si Certif.de inreg., emise de Of. Registrului Comertului de pe langa Cam.de Comert si Ind.Nationala sau Teritoriala
Pers.juridice/fizice straine vor prez.doc.edif.care sa dovedeasca o forma de inreg./atestare ori apart.din punct de vedere prof., in conf.cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident
Doc. vor fi prez.in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata in limba romana
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1-bilant financiar-contabil, scrisoare de bonitate de la banci sau de la societ recunosc de audit fin-cont precum si orice alte doc legale edificatoare
2-cifra medie anuala de afaceripe ultimii 3ani RON: lot1:270000;lot2:65000;lot3:55000; lot4:40000; lot5:10000.3-lichiditate gen(active circul/datorii curentex100)peste 100%
4-solvabilitate patrimoniala(capit propriu/total pasivx100)peste 30%
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-informatii generale
-subcontractanti
-experienta similara: in ultimii 3 ani cel putin un contr pt intretinere si reparare transformatoare electrice, val RON: lot1:80000;lot2:20000; lot3:17000; lot4:12000; lot5:3000.-principalele servicii in ult 3ani, confirm sau declaratie proprie
-minim 2 recomandari
-echipament tehnic
-efectivele medii ale personalului angajat in ultimii 3ani
-certificare a sistemului calitatii
-certificat de mediu
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.05.2009 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.05.2009 11:45
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.05.2009 12:00
Locul: sediul SNLO Tg.-Jiu, Directia Achizitii Publice-Secretariat-sala de licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti din partea operatorilor economici ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
In perioada 20.04.2009-01.05.2009(inclusiv) salariatii autoritatii contractante sunt programati obligatoriu in concediu de odihna.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stravopoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ
Adresa postala: str. Nicolae Titulescu, nr. 4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200136, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartim. Legislatie al SOCIETATATIINATIONALE A LIGNITULUI SA Tg.-Jiu
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Localitatea: Tg.-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel.0372531118, Fax: 0253222015
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.03.2009 09:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer