Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatii transformatoare electrice de forta si comanda


Anunt de participare (utilitati) numarul 52114/13.05.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA NATIONALA A LIGNITULUI OLTENIA S.A. TG-JIU
Adresa postala: STRADA TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, TG-JIU, JUD. GORJ, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: COD 210132, Romania, Punct(e) de contact: EUGEN DAVIDOIU, Tel.0253-212109, 0725531117, 0725531150, 0725531171, 0725531120, 0725531170, In atentia: Iulica Badanoiu 0725531127, [email protected], Email: [email protected], Fax: 0253-222015, 216064, Adresa internet (URL): www.cnlo.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Prospectare i extragere a crbunelui i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reparatii transformatoare electrice de forta si comanda
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sediul operatorului economic
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inlocuirea sau reconditionarea componentelor uzate ale transformatoarelor electrice de forta cu racire in ulei si aer sitransformatoare de c-da, conform caietului de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50532200-5 - Servicii de reparare si de intretinere a transformatoarelor (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
132 buc
Valoarea estimata fara TVA: 810, 788RON
II.2.2) Optiuni
Da
Posib.prelsuplim.max.1/3din cant.init., cf.HG925, art.6, pct.3, s-a tinut cont la stabil.val.estimat.
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 23.06.2008 pana la 31.12.2008
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Gar partRON: 11250, daca se oferteaza intreaga cantitate Gar buna exec10% din valcontr
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursele de finantare: surse propriiModalitati de plata: modalitatile legale de plata in functie de disponibilitati in termen de pana la 90 de zile
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
In cazul asocierii mai multor ofertanti, asocierea va fi legalizata-cu desemnarea unui lider-fara obligatia ca prin aceasta asociere sa se formeze o noua persoana juridica
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prez.declaratii pe propria rasp.sau alte doc.echival.din care sa rezulte ca op.ec.ofertant nu se afla in nici una din sit.prev.la art.180-181 din OUG 34/2006 si/sau cazier judiciar/certif.echivalent
Pers.juridice romane vor prez.Certif.constatator si Certif.de inreg., emise de Of. Registrului Comertului de pe langa Cam.de Comert si Ind.Nationala sau TeritorialaPers.juridice/fizice straine vor prez.doc.edif.care sa dovedeasca o forma de inreg./atestare ori apart.din punct de vedere prof., in conf.cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezidentDoc. vor fi prez.in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata in limba romana
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-bilant fin-cont, scris de bonit de la banci sau de la societ recunosc de audit fin-cont precum si orice alte doc legale edif2-cifra medie anuala de af pe ult 3ani RON)450000;3-lichid gen(active circul/datorii curentex100)peste 100%4-solvabilit patrim(capit propriu/total pasivx100)peste 30%
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-inf gen-subcontr-exp simil: in ult 3 ani cel putin un contr ptrepar transformatoare electrice val RON: 180000, pentru intreaga cant ofert;
-princ serv in ult 3ani, confirm sau declaratie proprie-min2recomandari-echip tehn-doc de exec-repar-ef medii ale pers ang in ult 3ani-cert a sist calit -cert de mediu
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.06.2008 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 40 RON
Conditii si modalitate de plata: cu factura fiscala, direct la casieria SNLO Tg.-Jiu
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.06.2008 12:45
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.06.2008 13:00
Locul: Sediul SNLO Tg.-Jiu, Directia Comerciala-Secretariat-Sala de licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti din partea operatorilor economici ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleus, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ
Adresa postala: str. Nicolae Titulescu, nr. 4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200136, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA RUA Oficiul Juridic al SOCIETATATIINATIONALE A LIGNITULUI SA Tg.-Jiu
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Localitatea: Tg.-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel.0725531118, Fax: 0253222015
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.05.2008 08:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer