Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?REPARATII TROTUARE DIN MUNICIPIUL ONESTI? judetul Bacau


Anunt de participare numarul 147732/05.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Onesti
Adresa postala: B-dul OITUZ, Nr.17, ,Localitatea: Onesti, Cod postal: 601032, Romania, Punct(e) de contact: Directia D.A.P.J.- Compartiment Achizitii Publice, Tel. +40 234317132, In atentia: Director executiv cons. jur. Robert Ionut Chiriac, Responsabila procedura, cons. Leustean Elena, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 234313911, Adresa internet (URL): www.onesti.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?REPARATII TROTUARE DIN MUNICIPIUL ONESTI?judetul Bacau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Trotuare din municipiul Onesti
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 66, 141.8 si 1, 319, 224RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: se vorincheia 8(opt) contracte subsecvente a caror durata va fi de 3(trei) luni pentru fiecare contract (trimestriale. Valoarea celui mai mare contract subsecvent va fi de 631341.50 lei.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?REPARATII TROTUARE DIN MUNICIPIUL ONESTI?judetul Bacau, conform caiet de sarcini nr. 16904/23.08.2013. si antemasuratorilor:
Inlocuire borduri mari 20 x 25 cm- cantitatea minima 200 m si maxima 4000 m;Inlocuire borduri mici 10 x 15 cm- cantitatea minima 340 m si maxima 6700 m;Amenajare trotuar cu pavele- cantitate minima 500 mp si maxima 10000 mp;Reparatiiasfaltice- cantitate minima 100 mp si cantitate maxima 2000 mp.
Potrivit art. 29 alin.(21) din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute este 0 %, respectiv 0 lei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233253-7 - Lucrari de imbracare a trotuarelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
?REPARATII TROTUARE DIN MUNICIPIUL ONESTI?judetul Bacau, conform caiet de sarcini nr. 16904/23.08.2013, si antemasuratorilor:
Inlocuire borduri mari 20 x 25 cm- cantitatea minima 200 m si maxima 4000 m;Inlocuire borduri mici 10 x 15 cm- cantitatea minima 340 m si maxima 6700 m;Amenajare trotuar cu pavele- cantitate minima 500 mp si maxima 10000 mp;Reparatiiasfaltice- cantitate minima 100 mp si cantitate maxima 2000 mp.
Potrivit art. 29 alin.(21) din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute este 0 %, respectiv 0 lei.
Valoarea estimata fara TVA: intre 66, 141.8 si 1, 319, 224RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1. Cuantumul - 26384.48 lei.2. Perioada de valabilitate :120 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator, potrivit art. 6 alineat (2) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.3.Modalitate de constituire: - conform art. 86, alin. (1) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Cont: RO76TREZ0625006XXX000084 deschis la Trezoreria Onesti; in cazul incadrarii in categoria IMM, operatorii economici si, dupa caz, asociatii acestora vor prezenta documente justificative si anume: Anexa nr. 1 sau nr. 2 din Legea 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizand modelele ce se gasesc in sectiunea FORMULARE. In cazul asocierii, fiecare membru al asociatiei trebuie sa se incadreze in categoria IMM-urilor si sa prezinte anexat la documentul reprezentand garantia de participare, declaratiile pe proprie raspundere privind incadrarea fiecarei firme componente a asociatiei in categoria IMM-urilor.4. In masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge contestatia depusa de un operator economic, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului suma de 5099.22 lei din garantia de participare, in conformitate cu art. 278ยน alineat (1) litera b) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru echivalenta se va lua in calcul cursul leu/alta valuta al BNR la data anterioara termenului limita pentru primirea ofertelor cu trei zile, fara a lua in considerare ziua depunerii ofertelor.Codul fiscal Municipiul Onesti: 4353250. 1. Cuantumul: 10 % din valoarea fiecarui contract subsecvent fara TVA.2. Modul de constituire: - conform art. 90 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; In situatia constituirii garantiei de buna executie prin retineri succesive, contul de garantie se va deschide conform art. 90, alin. (3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare la Trezoreria Statului ; In cazul in care ofertantii si, dupa caz, asociatii acestora intrunesc conditiile prevazute de Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii IMM, valoarea garantiei de buna executie poate fi de 5 %.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se va prezenta acordul de asociere intocmit conform FORMULAR 15 din sectiunea FORMULARE.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Ofertantii/Fiecare membru al asocierii/ tertul sustinator vor prezenta o declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Se va prezenta Fomularul nr. 4 din sectiunea FORMULARE semnat si stampilat in original.2.Ofertantii/Fiecare membru al asocierii, vor prezenta o declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 cumodificarile si completarile ulterioare.Se va prezenta Fomularul nr. 5 din sectiunea FORMULARE semnat si stampilat in original.
Persoana care asigura sustinerea financiara/tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 181 lit. a), c1) si d)din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Se va prezenta Fomularul nr. 5.1 din sectiunea FORMULARE semnat si stampilat in original.3. Ofertantii/Fiecare membru al asocierii, vor prezenta certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit.Certificatele fiscale pentru bugetul de stat se elibereaza de catre Agentia Judeteana a Finantelor Publice, iar certificatele fiscale pentru bugetele locale de catre autoritatile administratiei publice locale, de la sediul social.Certificatele fiscale nu vor avea datorii scadente la termenul legal al scadentei de plata din luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor.Documentele se vor prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Nota: Autoritatea contractanta, prin comisia de evaluare, va solicita ofertantului la incheierea contractului prezentarea certificatelor fiscale in original.
4.Ofertantii/Fiecare membru al asocierii/ tertul sustinator vor prezenta o declaratie privind calitatea de participant la procedura.Se va prezenta Fomularul nr. 6 din sectiunea FORMULARE semnat si stampilat in original.
5. Ofertantii/Fiecare membru al asocierii, vor prezenta un certificat de participare la procedura cu oferta independenta.
Se va prezenta Fomularul nr. 7 din sectiunea FORMULARE semnat si stampilat in original.6. Ofertantii/Fiecare membru al asocierii/ tertul sustinator / subcontractantii vor prezenta o declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69.1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se va prezenta Fomularul nr. 8 din sectiunea FORMULARE semnat si stampilat in original.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
- primar ? Victor Laurentiu Neghina- viceprimar - ing. Nicolae Gnatiuc- Administrator unic- Ionut Tenie
- secretar ? cons. jur. Daniel Spanu- director economic - ec. Neculai Gabureanu- director D.T.D.P.P. - ec. Manuela Gabriela Oprea- dir. Ex. DAPJ - cons. jur. Robert-Ionut Chiriac- cons. jur. Laura Teodora Romedea - sef Biroul Juridic
- ec. Doina Ghiba - Sef Serviciu Buget ContabilitateComisia de evaluare si membrii de rezerva: cons.Leustean Elena
sing.Rotaru Monica
tehn.Zvinca Daniela
cons.Plop Cristina
ing.Tarcau Mariana
cons. jur.Luca Alice Cristina
cons. jur.Popa Iuliana
cons.Chiriac Cristina
cons.Asavoaei Gabriela
Consilieri locali: - Agapi Mircea
- Alexe Corina
- Antohe Marica Loredana- Brinzaniuc Adrian- Buzdugan Vasile- Cristea Alexandru- Ene Gheorghe- Florian Constantin- Jitcovici Vicentiu Aurelian- Lazar Aurel- Lemnaru Emil- Martin Stefan- Oprea Danut- Sergentu Adrian- Stan Lucian- Sova Mihai- Tofan Ioan- Zarzu Octavian Ciprian
ATENTIE: A se vedea si Sectiunea IV.4.3 - Modul de prezentare a ofertei.
In cazul asocierii/subcontractarii/sustinerii din partea tertilor- indeplinirea cerintelor de calificare se face conform prevederilor Anexei 2 din ordinul ANRMAP nr.509/2011. 7.Se va prezenta Certificat constatator emis de emis de Oficiul Registrului Comertului.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC.
Documentul se va prezenta in original/copie legalizata /copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Persoanele juridice /fizice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit.Toate documentele solicitate si prezentate de persoanele fizice/juridice straine vor fi prezentate in limba romana - traducere autorizata.Nota: Autoritatea contractanta, prin comisia de evaluare, va solicita ofertantului la incheierea contractului, daca a depus certificatul constatator emis de ORC in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? , sa il prezinte in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
8. Se solicita informatii privind Cifra medie de afaceri a ofertantului in domeniul de activitate aferent obiectului contractului, pe ultimii 3 (trei) ani sau, dupa caz, de la data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala.Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul valutar comunicat de BNR.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Se va prezenta Fomularul nr. 9 din sectiunea FORMULARE semnat si stampilat in original. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul valutar comunicat de BNR.In cazul asocierii/subcontractarii/ sustinerii din partea tertilor indeplinireacerintelor de calificare se face conform prevederilor Anexei 2 din ordinul ANRMAP nr.509/2011.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
9.Experienta similara: se vor prezenta cel putin un contract sau maxim 2 (doua) contracte de lucrari executate in ultimii 5 ani, de natura si complexitatea similare lucrarilor ce fac obiectul contractului a caror valoare cumulatasa fie cel putin egala cu500.000 lei (fara TVA).Se solicita pentru demonstrarea experientei similare prezentarea de documente din care sa reiasa executia de lucrari similare cu cele care fac obiectul achizitiei si anume: copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa certificare de buna executie/procesul verbal de receptie / recomandare din partea beneficiarului privind modul de indeplinire a contractului, din care sa reiasa lucrarile executate si duse la bun sfarsit, perioada de executie si valoarea contractelor similare cu cele care fac obiectul achizitiei.
10.Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii;
11.Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor.
Se vor preciza si date de contact , respectiv: numele si prenumele , functia , responsabilitatea in cadrul contractului, telefon, fax.
Documentul se va prezenta in original.
Din cadrul personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizittie publica vor face parte si: a)o persoana cu studii superioare cu specializarea ?drumuri? cu experienta in domeniu;
b)Responsabil tehnic cu executia (RTE) atestat in domeniul: ?Constructii rutiere, drumuri?;c)Persoana desemnata pentru asigurarea controlului calitatii lucrarilor.Pentru persoana cu studii superioare se vor prezenta: CV pentru a dovediparticiparea in cel putin un proiect/contract la nivelul caruia a desfasurat activitati similare celor ce fac obiectul procedurii, diploma de studii superioare.Pentru Responsabilul tehnic cu executia (RTE) in domeniul ?Constructii rutiere, drumuri? se vor prezenta : Certificatul de atestare tehnico-profesionala eliberat conform Ordinului nr.777/26.05.2003 in vigoare, emis de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, valabil la data limita de depunere a ofertelor silegitimatia .
Pentru persoana desemnata pentru asigurarea controlului calitatii lucrarilor se vor prezenta : CV, Dovada numirii/colaborarii/prestari de servicii.
Pentru toate persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului se vor prezenta documente justificative, din care sa rezulte raportul juridic dintre ofertant si persoanele nominalizate ? se solicita declaratii de disponibilitate pe toata durata contractului, in original, contracte de munca pentru angajatii ofertantului si angajamente de participare/contract de colaborare/Revisal, etc. pentru persoanele care nu sunt angajatii ofertantului.
Toate documentele solicitate se vor prezenta in copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?.
12.Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.Documentul se va prezenta in original.Utilajele vor fi din dotarea proprie , inchiriate sau orice forma de punere la dispozitie.Documentul va fivalabil la data limita de depunere a ofertelor si se va prezenta copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.,
13. Informatii privind subcontractantii. Se vor mentiona: numele, adresa subcontractantilor, partile din contract pe care le vor executa acestia, valoarea subcontractata.In cazul in care nu exista subcontractanti, formularul se depune cu mentiunea "nu este cazul"
15. Ofertantul va prezenta Certificarea conform standardului ISO 9001 sau echivalent, a sistemului de management al calitatii pentru executia de lucrari de constructii, reparatii, intretinere, modernizari drumuri, valabil la data limita de depunere aofertelor .Se va accepta si ofertantul care dovedeste ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea.Documentul se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
16. Ofertantul va prezenta Certificarea conform standardului de calitate ISO 14001 sau echivalent, valabil la data limita de depunere aofertelor.Se va accepta si ofertantul care dovedeste ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea.Documentul se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Se va prezenta Fomularul nr. 10 din sectiunea FORMULARE semnat si stampilat in original. Se vor mai prezenta: copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa certificare de bunaexecutie/ procesul verbal de receptie / recomandare din partea beneficiarului privind modul de indeplinire a contractului, din care sa reiasa lucrarile executate si duse la bun sfarsit, similare cu cele care fac obiectul achizitiei.In cazul asocierii/subcontractarii/ sustinerii din partea tertilorindeplinireacerintelor de calificare se face conform prevederilor Anexei 2 din ordinul ANRMAP nr.509/2011.2.Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere.Documentul se va prezenta in original.3.Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere.Documentul se va prezenta in original. Toate documentele solicitate se vor prezenta in copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?.In cazul asocierii/subcontractarii/ sustinerii din partea tertilor indeplinireacerintelor de calificare se face conform prevederilor , Anexei 2 din ordinul ANRMAP nr.509/2011.4.Se va prezenta Fomularul nr. 11 din sectiunea FORMULARE.In cazul asocierii/subcontractarii/ sustinerii din partea tertilor indeplinireacerintelor de calificare se face conform prevederilorAnexei 2 din ordinul ANRMAP nr.509/2011.5.Se va prezenta formularul 12 din sectiunea FORMULARE.Documentul se va prezenta in original.In cazul in care nu exista subcontractanti, formularul se depune cu mentiunea "nu este cazul"1.Documentul se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea?conform cu originalul?.In cazul asocierii/subcontractarii/ sustinerii din partea tertilorindeplinireacerintelor de calificare se face conform prevederilor Anexei 2 din ordinul ANRMAP nr.509/2011.2.Documentul se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea?conform cu originalul?. In cazul asocierii/subcontractarii/sustinerii din partea tertilor- indeplinirea cerintelor de calificarese face conform prevederilor Anexei 2 din Ordinul ANRMAPnr.509/2011.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
- Ofertantii nu pot vedea cea mai buna oferta- Ofertantii nu pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie.Elem. ofertei care vor face ob. procesului repetitiv de ofertare: - pretul ofertat (lei fara TVA), care se va realiza o sg. data cu fiecare ofertant declarat admisibil, pornindu-se de la pretul ofertat in propunerea financiara; Va fi o singura runda de ofertare privind pretul ofertat; runda se va comunica odata cu declansarea licitatiei electronice; - durata rundei este de 1 zi. Aut. contract. va comunica in scris ofertantilor care au oferte admisibile data la care se va demara etapa finala de LE prin completarea acestora in sistem. Finalizarea LE va fi dupa runda de licitare mentionata. Atribuirea se va face pe baza criteriului de atribuire aplicat ofertelor admisibile. Ofertantii care isi modifica val. ofertei au obligatia de a prezenta intreaga propun. financiara refacuta pe noua valoare ofertata in termen de 3 zile lucrat. de la finalizarea rundei.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
17/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.11.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.11.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.11.2013 11:00
Locul: Sala de sedinte a Consiliului Municipiului Onesti, parter.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ai orfertantilor cu imputernicire si copie C.I.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Sg. modific. a continutului prop.financiare care este permisa in oferta, este corectarea erorilor aritmetice. Erorile aritmetice se corecteaza conf.art. 80 din HG 925/2006 cu modif.si compl.ult. Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului.Daca ofertantul nu accepta corectarea acestor erori, oferta sa va fi considerata neconforma si, in consecinta, va fi respinsa. Compararea val.ofertate se va face la pretul fara TVA. Daca in cadrul procedurii, dupa finaliz. etapei finale de L.E. vor fi doua sau mai multe oferte admisibileclasate pe primul loc cu valori ofertate egale, atunci comisia de evaluare va solicita reofertarea intrun termen rezonabil stabilit. Noile oferte se vor prezenta la sediul autorit.contract., in plic inchis, netransparent pe care se va tipari sau scrie cu cerneala neradiabila, doar cele mentionate: 1. Municipiul Onesti B-dul Oituz nr.17, Onesti, jud. Bacau2. , ,A nu se deschide inainte de data de ..., ora ..;?3. Numele achizitiei.Pe parcursul analiz. si verific. docum.prezentate de ofertanti, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricand clarificari sau completari ale docum.prezentate de acestia pt. demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare sau pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintelesolicitate, in conform. cu art. 35 din H.G. 925/2006, cu modif.si complet.ult.Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor docum.prezentate in vederea participarii la procedura.Corespondenta dupa deschiderea ofertelor se va realiza prin fax si/sau posta.Ofertantii au obligatia de a se asigura ca nr. de fax declarat in form. de inf. generale si contul de acces in SEAP sunt in stare de functionare pe toata durata de evaluare a ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 256 indice 2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directai Administratiei Publice- Juridic
Adresa postala: B-dul Oituz, nr. 17, Localitatea: Onesti, Cod postal: 601032, ,Romania, Tel. +40 234324243-522, Email: [email protected], Fax: +40 234313911
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.11.2013 11:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer