Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatii Vane plane P 3 x 4/21, aval , ecluza nr.1 Agigea


Anunt de participare (utilitati) numarul 118553/04.04.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA
Adresa postala:  STR.ECLUZEINR.1, AGIGEA, CONSTANTA, Localitatea:  Agigea, Cod postal:  907015, Romania, Punct(e) de contact:  CAMELIA SIRBU, Tel. 0241702728, Email:  [email protected], Fax:  0241737711, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Companie nationala
Activitate (activitati)
- Activit??i portuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reparatii Vane plane P 3 x 4/21, aval , ecluza nr.1 Agigea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: ecluza Agigea
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Restabilirea parametrilor constructivi si functionali prevazuti in documentatia tehnica a vanelor plane, aval , ecluza 1 Agigea.
Este necesara executia urmatoarelor lucrari de reparatii:
a)reparatie constructie metalica vana : verificare a platelajului si a cordoanelor de sudura;
b)remedierea pieselor inglobate si inlocuirea garniturilor de etansare;
c)reparatia (reabilitarea) mecanismelor de rulare si ghidare: inlocuire bucsi cu rulmenti, inlocuire organe de asamblare, reabilitare dispozitive de amortizare;
d)reparatia instalatiei hidraulice exterioare si inlocuirea garniturilor servomotorului de actionare; inlocuirea aparaturii hidraulice defecte;
e)reparatie mecanisme de comanda si actionare directa limitator (electric si mecanic);
f)revizia instalatiei hidraulice interioare: inlocuirea solutiei de imbinare a tevilor la toata instalatia hidraulica, protectie anticorosiva;
g)refacerea protectiei anticorosive locale a confectiei metalice a vanei si a reperelor demontate sau inlocuite cu un sistem de protectie cu o durata de viata de cel putin 10 ani;
h)masuratori; probe si punere in functiune;
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50000000-5 - Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)
44212383-7-Porti de ecluze (Rev.2)
45262400-5-Lucrari de asamblare a structurilor metalice (Rev.2)
45442121-1-Lucrari de vopsire a structurilor (Rev.2)
50510000-3-Servicii de reparare si de intretinere a pompelor, a vanelor, a robinetelor si a containerelor de metal (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrarile se vor executa conform prevederi antemasuratori caiet de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 533, 354.84RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
140 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei pentru participare: 4313 lei; garantia de buna execurie: 10% din valoarea contractului(fara tva)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 cnf O.U.G. nr. 34/2006;Certificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat al statului;Certificat de plata a impozitelor si taxelor locale;Declaratie privind calitatea de participant la procedura;Certificatul constatator , emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial , din care sa rezulte existenta in obiectul de activitate, a codului CAEN corespunzator obiectului achizitiei;Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la Art. 69 din O.U.G. nr. 34/2006;Declaratia "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" potrivit Ordinului 314/2010 al ANRMAP
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Situatie de raportare financiara la data 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009;Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii trei ani: Ofertantul (grupul de asociati) trebuie sa realizeze o cifra medie anuala de afaceri egala sau mai mare decat 960 000 lei;Declaratie pe propria raspundere ca nu figureaza in evidentele ANAF ca inactiv;Agajament ferm, incheiat in forma autentica, intre ofertant si persoana care asigura sustinerea financiara , in original;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Informatii generale;2.Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani3.Experienta similara, val.minima 430 000lei4.Informatii ref.la pregatirea profesionala, calificarea personalului ptr.indepl.contr.: responsabil tehnic cu executia;inginer/maistru cu experienta profesionala specifica in repararea de echipam hidro-mecanice de 3ani: mecanici, lacatusi, vopsitori, electricieni, sudori autorizati ISCIR, prelucratori prin aschiere
5.Asigurarea tehnica corespunzatoarecontractului: :?automacara 140 tf cursa minima la carlig 30 m ;automacara 50 tf;automacara 16 tf;trusa de scule pentru lacatusi si electricieni;aparat de sudura ;masini unelte de aschiere;instalatie de sablat mobila;stand pt probare blocuri hidraulice;dispozitive de masurare agrosimii tablei;
6.Declar.privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;
7.Certificarea conf.SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent pentru ofertant
8.Certificarea conf. SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent pentru furnizorul sistemului de protectie anticorosiva9.Certificarea ISO 14001:2005 sau echivalent pentru ofertant;
10.Certificarea ISO 14001 :2005 sau echivalent, pentru furnizorul sistemului de protectie anticorosiva;
11.Conditii de muncaprotectia muncii, securitatea si sanatatea in munca: Documentul care atesta autorizarea functionarii unitatii din punct de vedere al Securitatii si sanatatii in munca;Declaratiepe propria raspundere privind desfasurarea /organizarea activitatilor de prevenire si protectie poprii , cu personal competent sau serviciu extern abilitat /autorizat din punct de vedere al legislatieiSSM in vigoare.(L319/2006; HG 1425/06 modificat prin 955/2010).
12.Agajament ferm, incheiat in forma autentica, intre ofertant si persoana care asigura sustinerea tehnica, in original;13.Informatii privind subcontractantii/asociatii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Numarul de runde-1;Element repetitiv-pretul;Invit.part.la L.E.se va transmite prin SEAP, catre ofertantii care au depus oferte admisibile in max. 10-12 zile lucr.de la desch.ofertelor.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
3551/24.03.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.04.2011 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.04.2011 12:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.04.2011 13:00
Locul: sediul autoritatii contractante, str. Ecluzei nr. 1, Agigea, Jud. Constanta
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantul, imputernicit legal in scris, autorizat sa angajeze ofertantul in procedura de atribuire
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Obs.Referitor la : SECTIUNEA II a Documentatiei de atribuire, precizam ca : CAIETUL DE SARCINI contine PARTE SCRISA si PARTEA DESENATA. Deoarece din motive tehnice, PARTEA DESENATA nu poate fi publicata in SEAP, aceasta se va obtine gratuit de la sediul autoritatii contractante, in urma unei solicitari scrise transmisa pe fax :0241/737711.(in atentia biroului Achizitii).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str.Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Fax:  021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA - Oficiul Juridic
Adresa postala:  Str. Ecluzei, nr. 1, Localitatea:  Agigea, Cod postal:  907015, Romania, Tel. 0241/702700, Fax:  0241/737711
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.03.2011 15:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer