Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Rep.capitale la Sc.Gen. nr.4 Sf. Ilie, Toplita-Luc. de reparatii, finisaje ext., int. si inlocuire tamplarie.


Anunt de participare numarul 15914/24.05.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SCOALA GENERALA NR.4 SFANTU ILIE
Adresa postala: STR.STEFAN CEL MARE NR.21, Localitatea: Toplita, Cod postal: 535700, Romania, Punct(e) de contact: MARIA CSATLOS-BLAGA, Tel.0266341700, Email: [email protected], Fax: 0266341700, Adresa internet (URL): str.Stefan cel Mare, nr.21, Toplita, jud. Harghita
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Rep.capitale la Sc.Gen. nr.4 Sf. Ilie, Toplita-Luc. de reparatii, finisaje ext., int. si inlocuire tamplarie.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: la autoritatea contractanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari de reparatii si izolatii termice, finisaje exterioare si interioare si inlocuire timplarie din lemn cu timplarie din PVC.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45421000-4 - Lucrari de tamplarie (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contract de lucrari de constructii - tamplarie si reparatii, inlocuire tamplarie la autoritatea contractanta, Sc. Gen. nr.4 Sf. Ilie, Toplita, jud. Harghita.
Valoarea estimata fara TVA: 210, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
1 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare este de 2000 Ron. Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile. ordin de plata in contul RO81TREZ3545004XXX000032-Trezoreria Toplita sau scrisoare de garantie bancara.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de Stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Persoana juridica sau asociere de doi sau mai multi operatori economici
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta obligatorie: Formular nr. 12A din sectiunea Formulare
Cerinta obligatorie: Formular nr. 12B din sectiunea Formulare
Cerinta obligatorie: Cerificat ISO 9001/2001
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil la 31.12.2006 vizat si inregistrat de organele competente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea a cel putin 3 contracte cu lucrari similare, contracte ce depasesc valoarea estimata a achizitiei si a 3 recomandari din partea beneficiarilor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
491 din 21.05.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.06.2007 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 30 RON
Conditii si modalitate de plata: Contravaloarea documentatiei se va achita la caseria Sc. Gen. nr.4, Toplita
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.06.2007 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.06.2007 13:00
Locul: Sc Gen.nr.4 Sf. Ilie, Toplita, jud. Harghita, str. St. cel Mare, nr.21
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane autorizate sau imputerniciti ai acestora.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare al Contestatilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Consiliului Local al Municipiului Toplita
Adresa postala: str. N.Balcescu, nr. 55-57, Localitatea: Toplita, Cod postal: 535700, Romania, Tel.0266341772, Email: [email protected], Fax: 0266341772, Adresa internet (URL): www.primariatoplita.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.05.2007 10:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer