Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Retea de canalizare menajera si statie de epurare in comunele Ruscova, Repedea si Poienile de sub Munte


Anunt de participare numarul 16061/29.05.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Repedea (Consiliul local Repedea)
Adresa postala: Strada Principala, nr 98, Localitatea: Repedea, Cod postal: 437240, Romania, Punct(e) de contact: Pavel Tiudic, Tel.0262366065, Email: [email protected], Fax: 0262366065, Adresa internet (URL): http: //www.repedea.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Da
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Retea de canalizare menajera si statie de epurare in comunele Ruscova, Repedea si Poienile de sub Munte
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Comunele Repedea, Ruscova, Poienile de sub Munte judetul Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul contractului de prestari servicii este Elaborarea documentatiilor (Studiu de fezabilitate, documentatie pentru obtinerea certificatului de urbanism, documentatia pentru obtinerea avizelor de la Directia de Sanatate Publica, Agentia de Protectia Mediului, Directia Apelor Somes-Tisa.)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74200000-1 - Servicii de arhitectura, de inginerie, de constructii si servicii conexe de consultanta tehnica (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
75 km retea canalizare si statie de epurare
Valoarea estimata fara TVA: 52, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 02.07.2007 pana la 13.08.2007
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Nu se percepe taxa de participare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alocatii bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere/subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Autoritatea Contractanta stabileste ca cerinta minima obligatorie prezentarea declaratiei pe propria raspundere, valabila pe perioada de valabilitate a ofertelor Conform formularului 12A din Sectiunea III Anexa 2 Formulare
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Autoritatea Contractanta stabileste ca cerinta minima obligtivitatea prezentarii Certificatului de atestare fiscala si a certificatului de atestare fiscala privind plata taxelor si impozitelor catre bugetul de stat si /sau bugetele locale.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Autoritatea Contractanta solicita ca ofertantul sa prezinte o Declaratie cu privire la lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani, care se va realiza conform formularului 12E din Sectiunea III Anexa 2 Formulare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Autoritatea Contractanta stabileste ca cerinta minima obligatorie completarea formularului 12 H din Sectiunea III Anexa 2 Formulare, cu privire la dotarile specifice ale ofertantului. Autoritatea Contractanta stabileste ca cerinta minima obligatorie completarea unui tabel cu personalul tehnic de specialitate, calificari ale personalului, prezentarea de CV-uri, declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului, conform formularului 12 I, din Sectiunea III Anexa 2 Formulare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.06.2007 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: Virament
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.06.2007 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 14.08.2007
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.06.2007 14:00
Locul: Consiliul local Repedea, strada Principala, nr. 98, judetul Maramures
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Autoritatile contractante, persoane imputernicite, persoane specializate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiecte
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro/
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de data luarii la cunostiinta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul financiar-contabil din cadrul Primariei Comunei Repedea
Adresa postala: Strada Principala nr. 98, Localitatea: Repedea, Cod postal: 437240, Romania, Tel.0262366121, Fax: 0262366011, Adresa internet (URL): http: //www.repedea.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.05.2007 08:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer