Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - RETEA DE CANALIZARE SI MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN LOCALITATEA COJOCNA, COMUNA COJOCNA, JUD. CLUJ


Anunt de participare numarul 82926/22.07.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Cojocna (Consiliul Local Cojocna)
Adresa postala: str. Republicii, nr. 106, Localitatea: Cojocna, Cod postal: 407240, Romania, Punct(e) de contact: Andrea Debreczeni, Tel.0264-234075, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0264-234075, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
RETEA DE CANALIZARE SI MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN LOCALITATEA COJOCNA, COMUNA COJOCNA, JUD. CLUJ
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: localitatea Cojocna, jud. Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
EXECUTIE LUCRARI PENTRU RETEA DE CANALIZARE SI MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN LOCALITATEA COJOCNA, COMUNA COJOCNA, JUD. CLUJ, CU FINANTARE FEARD SI BUGET LOCAL
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45232411-6-Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45252100-9-Lucrari de constructii de statii de epurare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1 EXECUTIE LUCRARI RETEA DE CANALIZAREIN LOCALITATEA COJOCNA, COMUNA COJOCNA, JUD. CLUJLot 2 EXECUTIE LUCRARIMODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN LOCALITATEA COJOCNA, COMUNA COJOCNA, JUD. CLUJ.
Valoarea estimata fara TVA: 8, 449, 249RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE 60000 LEI PT. LOT 1 SI 65000 LEI PT. LOT 2
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local si fonduri FEADR prin Contractul de Finantare nr. C 322010861300010/ 2.09.2008 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil in conditiile programului national de dezvoltare rurala
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea; Declaratiaprivind neincadrarea in situatiile prevazute laart. 181 din O.U.G 34/2006.; Certificatului de atestare fiscala emis de Directia Generala a Finantelor Publice ;Certificatului fiscal privind impozitele si taxele locale;Declaratie privind calitatea de participant la procedura; Autorizatie de functionare/ altele echivalente pentru Persoane Fizice Autorizate; Prezentarea Certificatului constatator complet emis de Oficiul Registrului Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilanturi contabile vizate pe ultimii 3 ani, formulare de Identificare financiara , Fisa de informatii generale , cuprinse in documentatia de atribuire
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani pt lot 1 minim 9800000 lei, pt. lot 2 minim 10400000
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va completa FORMULARUL 11 din doc de atribuire- Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
pretul
60%
Descriere:
2.
durata de executie
20%
Descriere:
3.
perioada de garantie
20%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.08.2009 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.08.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 16.11.2009
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.08.2009 11:00
Locul: Primaria Cojocna, str. Republicii, nr. 106
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei, reprezentantii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013 Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) Masura 322Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS, NR. 6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Cluj
Adresa postala: str. Stefan cel Mare, nr. 1, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264-431063, Fax: 0264-593866
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Cojocna
Adresa postala: str. Republicii, nr. 106, Localitatea: Cojocna, Cod postal: 407240, Romania, Tel.0264-234075, Email: [email protected], Fax: 0264-234075
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.07.2009 13:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer