Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Retea de canalizare si statie de epurare ape uzate in satele Sinpaul si Sardu


Anunt de participare numarul 23607/13.07.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Sinpaul
Adresa postala: Sinpaul nr. 195, judetul Cluj, Localitatea: Sanpaul, Cod postal: 407530, Romania, Punct(e) de contact: Ovidiu Colceriu, Tel.0264282810, In atentia: departamentului de achizitii publice: Tudor Apostol, Email: [email protected], Fax: 0264282805, Adresa internet (URL): www.primariasinpaul.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Retea de canalizare si statie de epurare ape uzate in satele Sinpaul si Sardu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Satele Sinpaul si Sardu, comuna Sinpaul judetul Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se va construi reteaua de canalizare si o statie de epurare pentru doua sate ale Comunei Sinpaul judetul Cluj, conform proiectului tehnic.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.1)
45231110-9-Pozare de conducte (Rev.1)
45252100-9-Statie de epurare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
11, 25 km retea de canalizare 198 de camine de vizitare 7 statii de pompare o statie de epurare biologica
Valoarea estimata fara TVA: 4, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Da
Lucrarea se realizeaza pe etape in functie de alocatiile bugetare. Prima etapa este de 660 000 lei
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Scrisoare de garantie bancara in valoare de 35.000 lei noi, valabila 90 de zile
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
OG 7 din 2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural si bugetul local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
In cazul unei asocieri intre operatori economici vor prezenta actul de asociere si sarcinile ce revin fiecarui asociat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Lucrarea se va contracta in intregine, oferta neputand fi pentru componente (de ex. numai reteaua de canalizare, numai statia de epurare, etc.).
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34 din 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, privind achizitiile publice - original sau copie legalizata la notar public. Certificatul constatator de la Oficiul National al Registrului Comertului - original sau copie legalizata la notar public. Certificatul de atestare fiscala - original sau copie legalizata la notar public. Certificat privind impozitele si taxele locale - original sau copie legalizata la notar public. Certificatul de inregistrare Registrul Comertului si Anexa - original sau copie legalizata la notar public.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani (2004, 2005 si 2006).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Minim 5000000 lei noi sau minim 7500000 lei noi pentru asociatie de operatori economici.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Minim trei lucrari similare prestate si finalizate in ultimii trei ani - se vor aduce recomandari ale beneficiarilor. Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari. Prestarile de servicii se confirma prin documente emise sau contrasemnate de beneficiar.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
385000 de euro pe lucrare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul lucrarii
70%
Descriere:
2.
Durata de executie
20%
Descriere:
3.
Programul calitatii
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.08.2007 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: Op sau la casieria institutiei.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.08.2007 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 16.11.2007
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.08.2007 12:00
Locul: Sediul Primariei, comuna Sinpaul nr. 195
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti ai ofertantilor, auditorul primariei, comisia de evaluare a ofertelor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala: Piata Stefan cel Mare nr. 1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264/593865, Email: [email protected], Fax: 0264/592322, Adresa internet (URL): http: //www.just.ro/StructInstJud.phpidc=146
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Sinpaul - serviciul juridic
Adresa postala: Sinpaul nr. 195, Localitatea: Sinpaul, Cod postal: 407530, Romania, Tel.0264/282810, Email: [email protected], Fax: 0264/282805, Adresa internet (URL): www.primariasinpaul.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.07.2007 11:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer