Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Retehnologizare statia 220/110kV Barbosi


Anunt de participare (utilitati) numarul 132945/08.02.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: B-DUL G-RAL GHEORGHE MAGHERU NR.33, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010325, Romania, Punct(e) de contact: OVIDIU MURASAN, Tel. +40 0213035986, In atentia: OVIDIU MURASAN, Email: [email protected], Fax: +40 0213035980, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ?TRANSELECTRICA? S.A.
Adresa postala: Str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030786, Romania, Punct(e) de contact: OVIDIU MURASAN, Tel. +40 213035986, In atentia: OVIDIU MURASAN, Email: [email protected], Fax: +40 0213035980
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ?TRANSELECTRICA? S.A.
Adresa postala: Str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030786, Romania, Punct(e) de contact: OVIDIU MURASAN, Tel. +40 213035986, In atentia: OVIDIU MURASAN, Email: [email protected], Fax: +40 0213035980
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ?TRANSELECTRICA? S.A.
Adresa postala: Str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030786, Romania, Punct(e) de contact: OVIDIU MURASAN, Tel. +40 213035986, In atentia: OVIDIU MURASAN, Email: [email protected], Fax: +40 0213035980
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
COMPANIE NATIONALA
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Retehnologizare statia 220/110kV Barbosi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Statia de transformare 220/110 kV Barbosi, DN 2B Galati - Tecuci , Km 8, Jud Galati
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea echipamentelor, executia lucrarilor de constructii montaj si prestarea serviciilor in statia 220/110 kV Barbosi au drept scop:
- retehnologizarea instalatiilor electrice aferente celulelor de 220 kV, astfel incat sa se asigure un nivel corespunzator exploatarii in conditii de siguranta, precum si automatizarea completa a statiei 220/110kV Barbosi in vederea asigurarii conditiilor de teleconducere a statiei de la sediul DEN + DET/CT.- realizarea unei statii noi de 220 kV, cu doua sisteme de bare colectoare, pe amplasamentul statiei actuale de 110 kV, scoasa din functiune.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31682540-7 - Echipament pentru substatii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Retehnologizare statia 220/110kV Barbosi, astfel incat sa se asigure un nivel corespunzator exploatarii in conditii de siguranta, precum si automatizarea completa in vederea asigurarii conditiilor de teleconducere a statiei de la sediul DEN + DET/CT.Realizarea unei statii noi de 220 kV, cu doua sisteme de bare colectoare, pe Amplasamentul statiei actuale de 110 kV, scoasa din functiune.
Valoarea estimata fara TVA: 30, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
20 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul Garantiei de participare la licitatie este 435.000, 00 LEI (pentru firme din Romania) sau 102.645, 00 EURO (pentru firme din afara Romaniei). Cursul de schimb este cursul mediu anual Euro/Lei stabilit de BNR pentru anul 2011 (publicat pe site www.bnr.ro), 1 euro = 4, 2379 Lei. Valabilitatea Garantiei pentru participare la licitatie este de 120 zile de la data limita de primirea a ofertelor.In cazul depunerii unei contestatii la Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor, in masura in care acesta respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine neconditionat contestatorului din garantia de participare, in raport cu valoarea estimata, conform art. 278^1 din OUG 76/30.06.2010 suma de 10.560, 00 lei. Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila. Ea se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original.Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din pretul contractului, fara T.V.A .Valabilitatea garantiei de buna executie a contractului va depasi cu 1 (una) luna data lacare se estimeaza ca se va efectua plata facturii finale, respectiv data semnarii Procesului verbal de Receptie Finala a ?Retehnologizare statia 220/110kV Barbosi?Garantia de buna executie constituita prin scrisoarea de garantie se va elibera in cel mult 14 zile de la data platii facturii finale aferenta produselor care fac obiectul contractului, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.In toate situatiile de acceptare a modificarii pretului contractului se va proceda si la majorarea/diminuarea corespunzatoare a valorii garantiei de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie pe propria raspundere cu privire la neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau intr-un grup de operatori la procedura de atribuire.
Ofertantul nu are dreptul, in cadrul aceleiasi proceduri:
a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor depuse;
b) sa depuna oferta individuala comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau dupa caz, a celei in care este ofertant asociat ;
Intreprinderile afiliate au dreptul de a participa in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, dar numai in cazul in care participarea acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta. In acest sens operatorul economic are obligatia de a include in oferta sa lista cuprinzand intreprinderile afiliate, in masura in care acestea exista.
Autoritatea Contractanta va exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant despre care are cunostinta ca in ultimii 5 ani a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru: participare la activitati ale unei organizatii criminale, coruptie, frauda si / sau spalare de bani.
Pentru a demonstra neincadrarea in situatiile prevazute mai sus ofertantul va prezenta o declaratie privind eligibilitatea in stricta conformitate cu modelul Formular B0. Aceasta declaratie se va prezenta in original semnata si stampilata de catre persoana autorizata. In cazul unei asocieri declaratia trebuie prezentata de toti membrii asociati.
Cerinta nr. 2
Declaratie pe propria raspundere cu privire la neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
1.Autoritatea Contractanta va exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
i) a intrat in stare de faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic;
ii) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;
iii) in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
iv) a fost condamnat in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
v) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii conditiilor de calificare si selectie.
Pentru a demonstra ca nu este intr-una din situatiile prevazute mai sus ofertantul va prezenta declaratia de eligibilitate ? Formularul B1.1. Aceasta declaratie se va prezenta in original semnata si stampilata de catre persoana autorizata. In cazul unei asocieri Formularul B1.1 va fi completat de toti partenerii dintr-o asociere.
Se vor prezenta (in original / copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?) certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident). Din certificatele fiscale trebuie sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Certificatele constatatoare vor fi furnizate de toti partenerii dintr-o asociere.
Cerinta nr. 3
Declaratie pe propria raspundere cu privire la neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG34/2006, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire.
Pentru a demonstra ca nu este intr-una din situatiile prevazute mai sus ofertantul va prezenta declaratia de eligibilitate ? Formularul B1.2. Aceasta declaratie se va prezenta in original semnata si stampilata de catre persoana autorizata. In cazul unei asocieri / subcontractari Formularul B1.2 va fi completat de toti partenerii dintr-o asociere / subcontractantii desemnati. Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Horia Hahaianu ? director general, Corneliu Ene ? director general adj. ? Conducere Economica si Comerciala, Octavian Lohan ? director general adj. ? Conducere Sistem, Vasile Zacheu Stefanescu ? director general adj. ? Conducere Tehnica
Cerinta nr. 4
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.
Pentru a certifica faptul ca participarea sa la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, ofertantul va prezenta declaratia Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta ? Formularul B1.3 (conform Ordin ANRMAP nr. 314 din 12 octombrie 2010). Cerinta nr. 1
Forma de inregistrare ca persoanajuridica.
Persoane fizice/juridice romane: Certificat constatator (in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?) emis de Oficiul Registrului Comertului, eliberat cu cel mult30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor, care sa ateste ca ofertantul desfasoara activitati din categoria celor care fac obiectul prezentei achizitii (furnizare echipamente pentru substatii), valabil la data deschiderii ofertei.Persoanele fizice / juridice straine: Se vor prezenta (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata in limba romana) Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, care sa ateste ca ofertantul desfasoara activitati similare celor ce fac obiectul prezentei achizitii.
Cerinta nr. 2
Atestate A.N.R.E. conform Ordin A.N.R.E. 24/2007 cu modificarile si completarile ulterioare (informatii pe site ANRE: www.anre.ro).a. Atestat A.N.R.E. tip A ? incercari de echipamente si instalatii electrice
b. Atestat A.N.R.E. tip B ? proiectare si executare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiune nominala de 0, 4 kV
c. Atestat A.N.R.E. tip C1A ? proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0, 4kV ? 20kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20kV
d. Atestat A.N.R.E. tip C2A ? executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0, 4kV ? 20kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20kV
e. Atestat A.N.R.E. tip D1 ? proiectare de linii electrice aeriene cu tensiuni nominale de 110-400kV
f. Atestat A.N.R.E. tip D2 ? executare de linii electrice aeriene cu tensiuni nominale de 110-400kV
g. Atestat A.N.R.E. tip E1 ? proiectare de statii electrice si de instalatii apartinand partii electrice a centralelor
h. Atestat A.N.R.E. tip E2 ? executare de statii electrice si de lucrari la partea electrica a centralelor
Persoanele juridice straine care doresc sa desfasoare pe teritoriul Romaniei, activitati de proiectare sau executare de instalatii electrice de joasa, medie sau inalta tensiune trebuie sa solicite ANRE atestate corespunzatoare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Cifra de afaceri medie anuala pentru ultimii 3 ani nu trebuie sa fie mai mica de 40.000.000, 00 LEI. In cazul in care op. ec. a inregistrat la Administratia Financiara bilantul pe anul 2011, se poate mentiona cifra de afaceri raportata la ultimii 3 ani financiari incheiati, respectiv 2009, 2010 si 2011.
Cerinta nr. 2
Ultimul bilant contabil inregistrat la Administratia Financiara, respectiv pentru anul 2010 sau anul 2011.
In cazul unei asocieri bilantul contabil pe ultimul an va fi prezentat de toti membrii asociati. Nota: Pt. asoc op. ec. cu of. com., sit. ec. si fin. prin cumulare resurse membrii asociere, fara cap. tehn. si resurse subcontr.Cap. ec. - fin. a op. ec. poate fi sustinuta in conformitate cu art. 186alin (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2006. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii privind asocierea, daca este cazul.
Cerinta nr. 2
Experienta similara. Seva prezenta- cel putin un contract similar ca si complexitate tehnica (retehnologizarea unei statii electrice de 220/110kV cu sistem dublu de bare 220kV, cu cel putin trei LEA 220kV, un autotransformator de 220/110kV, 2 transformatoare de servicii proprii, in cadul careia au fost livrate echipamente si executate lucrari de montaj ale acestora, constructii fundatii, drumuri, canale cabluri, retea ape pluviale; furnizate circuite primare, circuite secundare, echipamente pentru servicii proprii, prestate servicii de proiectare, configurare, parametrizare, testare, punere in functiune), a carui valoare sa fie egala cu 30.000.000 LEI, fara TVA,
- si maxim 2 contracte similare (conform descrierii de mai sus) a caror valoare cumulata sa fie 30.000.000 LEI, fara TVA.
Cerinta nr. 3
Recomandari din partea unor beneficiari / clienti pentru: - cel putin un contract similar ca si complexitate tehnica (retehnologizarea unei statii electrice de 220/110kV cu sistem dublu de bare 220kV, cu cel putin trei LEA 220kV, un autotransformator de 220/110kV, 2 transformatoare de servicii proprii, in cadul careia au fost livrate echipamente si executate lucrari de montaj ale acestora, constructii fundatii, drumuri, canale cabluri, retea ape pluviale; furnizate circuite primare, circuite secundare, echipamente pentru servicii proprii, prestate servicii de proiectare, configurare, parametrizare, testare, punere in functiune), a carui valoare sa fie egala cu 30.000.000 LEI, fara TVA, - si maxim 2 contracte similare (conform descrierii de mai sus) a caror valoare cumulata sa fie 30.000.000 LEI, fara TVA. Recomandarea va cuprinde:
- modul de indeplinire al obligatiilor;
- neconformitati care au condus la refaceri partiale sau totale de lucra
Cerinta nr. 4
Declararea partii din contract pe care ofertantul are intentia sa o subcontracteze. Ofertantii vor mentiona partea din contract pe care au intentia sa o subcontracteze, insotita de Lista cu subcontractantii, daca este cazul;
Cerinta nr. 5
Declaratie privind dotarile specifice: echipamente, mijloace de transport, etc., pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea lucrarilor de Constructii Montaj ale produselor furnizate in bune conditii.
Cerinta nr. 6
Ef. mediu anual al pers. angajat in ultimii 3 ani, si al cadrelor de conducere.
Cerinta nr. 7
Pers. resp. direct de indepl.contr.: cu exp. de 5 ani in urm. domenii: 1.Dir. proiect 2. Sef proiect, spec. in st. el. 3.Spec. in echipamente primare 4.Spec. in sist. EMS/SCADA5. Spec.in sist. prot. si aut. 6.Spec. in sist. de cont. 7.Spec.in sist. transm. date si teleprotectii FO si PLC 8.Spec.in LEA 220kV 9.Spec. in cabl. 220kV 10.Spec. in serv.proprii: Diesel, TSI, bat. 220Vcc, redresoare, alim. cc/ca, AAR 0.4kV 11.Spec. in contr. ? montaj, dirig. de sant. 12.Spec. testare echip. (primare, sistem EMS/SCADA, sist protectii, sist cont., sist transm. date si teleprotectii) 13.Spec. PIF, 14.Spec.scolariz(echip primare, sist EMS/SCADA, sist prot, sist masura, sisttransmisii date si teleprotectii) 15. Spec stud.sist 16.Spec siguranta SEN
17.Spec. in plan de retragere
18.Spec alimentare consumatori minim 110kV 19.Spec S.S.M. 20.Spec Prot. Mediu 21.Spec.Manag. Calit.22.Spec. in Manag. risc 23.Spec. in probl. comerc.24.Spec. financiar.
Standarde de asigurare a calitatii / de protectie a mediului.
Certificarea de catre organisme acreditate a sistemului de management al calitatii (SR EN ISO 9001:2008, sau echivalent) si al sistemului de management de mediu (SR EN ISO 14001:2005, sau echivalent).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Aut. contr. va invita la etapa de licitatie el., ca sa-si imbunatateasca oferta de pret, numai of. care au depus of. decl.admisibile. Inv. de part. si notif. de incepere a licit. el. vor fi transmise simultan de catre SEAP, tuturor of. inregistrati in SEAP pe cale electronica la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact. Invitatia de participare va preciza data si momentul de start al licitatiei electronice.Data inceperii licitatiei va fi in cel putin 2 zile lucratoare de la data la care au fost trimise invitatiile. Clasamentul final se stabileste pe baza rezultatului obtinut in urma desfasurarii unei singure rundede ofertare cu privire la pretul din cadrul etapei de licitatie electronica.In situatia in care, dupa desfasurarea etapei finale de licitatie electronica, 2 dintre firmele participante se situeaza pe primul loc (cu aceeasi valoare ofertata) departajarea se va face conform punctului 1) din cap. VI.3.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DA 1510
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.04.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.04.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.04.2012 11:00
Locul: Sediul C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. din str. Olteni nr. 2-4 , sector 3, Bucuresti.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii firmelor ofertante.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1) Daca in urma et. de licit. el., pe primul loc se vor clasa 2 sau mai multi of., AC va solicita acestora o reof. in plic inchis, la data si ora care va fi ment. in invit. privind reof.. Reof. care au fost depuse dupa data si ora ment. in invit. privind reofert. vor fi resp. si se vor ret. nedeschise. Deschid. plic. care contin reof. va avea loc la data si ora ment. in invit. privind reof. Com. de ev. va intocmi un PV de desch.a plic. care contin reof. care urmeaza sa fie semnat atat de membrii com. cat si de catre repr. of. care sunt prezenti la desch. reof. Fiecare of. are dr. de a primi o copie a PV de desch., indif. daca acestia au fost sau nu prezenti la deschidere. Of. care va avea pretul cel mai scazut dintre of. fin. reof., va fi declarata de catre com. de ev., of. castigatoare. 2. Vizita la Ampl. 2.1Op. ec. care, isi expr. in scris interesul de a vizita Ampl., pot part. la vizita org. de AC indata mentionata in anuntul de participare, intre orele 09:00 ? 15:00 la statia 220/110kV Barbosi. 2.2Adresa Amplasamentului: Statia 220/110kV Barbosi: DN 2B Galati - Tecuci , Km 8, Jud Galati. 2.3Pentru a participa la vizitarea Ampl., op. ec. trebuie sa remita AC o solic. scrisa. Solicit. trebuie sa fie primita de AC cu cel putin zile inainte de data vizitei ment. la pc. 2.1. Aceasta solicitare este transmit.la fax +40 0213035980 a Form. pentru acces din Sect. II ? Form. (completat, stampilat si semnat de catre repr. firmei of.). In anexa la Form. de accesse va mentiona numele complet al pers. care vor part. la vizita. Deasemenea se va remite impreuna cu Form. de acces si o copie a CI sau pasaport al pers. nominaliz. in anexa. 2.3 La vizitarea Ampl. vor putea part. numai pers. nom. in solicit. ment. la pc. 2.2.2.4 Costurile ocaz. de vizit. Ampl. (transp., cazare, etc.) pentru pers. care vor part. din partea op. ec. vor fi suportate de catre acestia.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.(art.256^2(1))
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICA "TRANSELECTRICA" S.A., Directia Juridica si Resurse Umane
Adresa postala: Str. Olteni nr. 2-4, sector 3., Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 0307876, Romania, Tel. +40 213035788, Fax: +40 0213035610
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.02.2012 13:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer