Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Retehnologizare statie de epurare in localitatea Suncuius, Judetul Bihor


Anunt de participare numarul 36266/18.10.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SUNCUIUS
Adresa postala: LOC. SUNCUIUS, SAT SUNCUIUS, STR. AUREL VLAICU, NR. 439, JUD. BIHOR, Localitatea: suncuius, Cod postal: 417565, Romania, Punct(e) de contact: FLORIN VIOREL BRINDAS, Tel.0259/444010, 0259/444094, In atentia: Florin Viorel Brindas, Email: [email protected], Fax: 0259/444010, Adresa internet (URL): www.comunasuncuius.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Retehnologizare statie de epurare in localitatea Suncuius, Judetul Bihor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Suncuius
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
executare lucrari de reabilitare Statie de epurare existenta in localitatea Suncuius, pentru deservirea Localitatilor comunei Suncuius
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.1)
29873000-9-Echipament pentru lucrari de epurare (Rev.1)
45232200-4-Lucrari auxiliare pentru linii electrice (Rev.1)
45232440-8-Lucrari de constructii de conducte de ape reziduale (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Reabilitare statie de epurare existenta, introducere inclusiv treapta biologica, realizare racorduri la utilitati
Valoarea estimata fara TVA: 2, 226, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
240 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare la licitatie in valoare de 20.000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare prin Bugetul local al comunei Suncuius
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Mai multi operatori se pot asocia pentru a depune oferta comuna. Este obligatoriu ca fiecare dintre membrii asocierii sa indeplineasca in parte conditiile individuale de calificare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
I. Criterii privitoare la situatia personala a ofertantului: a)Existenta certificatului de constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa reiasa ca agentul economic are prevazut in obiectul de activitate tipul de servicii supus licitatiei publice si nu are inscrise urmatoarele mentiuni: falimente, condamnari, amenzi, abuz de incredere, fals, uz de fals, concurenta neloiala, abateri.b)Indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat si bugetul local la data de 30.09.2007 (sau la o data ulterioara acestei date), motiv pentru care se vor prezenta: - Certificat emis de catre Directia Generala a Finantelor Publice privind achitarea obligatiilor de plata la bugetul general consolidat;
- Certificat emis de primaria locala privind achitarea obligatiilor de plata la bugetul local;Ofertantul nu trebuie sa fie inregistrat cu datorii la data de 30.09.2007 (sau la o data ulterioara)c)Declaratie de eligibilitate.d) Certificat de atestare a sistemului de asigurare al calitatii;
e) Declaratie pe proprie raspundere ca nu se incadreaza in prev. art. 180 din OUG 34/2006, cu modif. si compl. ulterioare;
f) Declaratie pe proprie raspundere ca nu se incadreaza in prev. art. 181 din OUG 34/2006, cu modif. si compl. ulterioare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
se va prezenta bilantul contabil sau extrase de bilant pe ultimii 3 ani; pentru a fi calificat ofertantul va trebui sa demonstreze ca a inregistrat profit in ultimii 3 ani. Daca ofertantul nu a inregistrat profit in vreunul dintre acesti ani, urmeaza sa fie descalificat.- o declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani, insotita de actele doveditoare, pentru a fi calificat, ofertantul trebuie sa aiba o cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani de cel putin 2.500.000 lei RON.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) o lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insoaita de certificari de buna execuaie pentru cele mai importante lucrari i care vor conaine valori, perioada i locul execuaiei lucrarilor, modul de indeplinire a obligaaiilor, beneficiari, indiferent daca aceºtia sunt autoritaai contractante sau clienai privaaipentru a fi calificat ofertantul trebuie sa aiba executate in ultimii 5 ani cel putin doua lucrari de aceisi natura si complexitate a caror valoare insumata este de 2.500.000 lei RON.b) - informatii privitoare la personalul tehnic de specialitate de care dispune; pentru a fi calificat ofertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca are personal de conducere si personal calificat pentru executia lucrarilor din cadrul contractului.c) - o declaratie referitoare la instalatiile , utilajele sau echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului de executie lucrari; pentru a fi calificat ofertantul trebuie sa demonstreze ca poate dispune de echipamentele tehnice pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari. Neprezentarea acestei declaratii atrage dupa sine descalificarea ofertantului in cauza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.11.2007 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 250 RON
Conditii si modalitate de plata: plata directa la casieria autoritatii contractante
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.11.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.11.2007 13:00
Locul: Primaria Comunei Suncuius
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CNSC
Adresa postala: Str. Stavropoleos, sector 3, nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Oradea
Adresa postala: str. Parcul Traian nr. 7, ,Localitatea: Oradea, Cod postal: 5700, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor legale in vigoare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Secretariat Consiliul Local
Adresa postala: str. Aurel Vlaicu, nr. 439, Localitatea: Suncuius, Cod postal: 417565, Romania, Tel.0259/444010, 0259/444094, Email: [email protected], Fax: 0259/444010, Adresa internet (URL): www.comunasuncuius.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.10.2007 15:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer