Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Retehnologizarea cazan de abur 420 t/h din CET 2 Iasi


Anunt de participare numarul 145354/30.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Iasi
Adresa postala: Iasi, b-dul Stefan cel Mare si Sfant nr.11, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700064, Romania, Punct(e) de contact: Apreutesei Elena, Tel. +40 0232/267582-189, Email: [email protected], Fax: +40 0232/258190, Adresa internet (URL): www.primaria-iasi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Retehnologizarea cazan de abur 420 t/h din CET 2 Iasi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Municipiul Iasi, CET2 Iasi, CET1.
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul prezentului contract de proiectare si executie il constituie:
-Reducere emisiilor de NOx
-Monitorizarea on-line a emisiilor de poluanti in atmosfera
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45255400-3 - Lucrari de montaj (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul presupune realizarea urmatoarelor activitati: Activitatea I: Proiectare
Activitatea II: Executie lucrari (inclusiv teste si remedieri defecte in perioada de notificare a defectelor)
Proiectare, obtinere avize si autorizatii, pregatire personal de exploatare in cadrul Activitatii I si constructii-montaj respectiv procurare - echipamente, pentru retehnologizarea cazanului de abur nr. 2 din CET2 Iasi in cadrul Activitatii II.
Valoarea estimata fara TVA este de 10.231.469 lei, (inclusiv cu diverse si neprevazute). Valoarea estimata fara diverse si neprevazute este de 9.317.394 lei fara TVA. Procentul aferent cheltuielilor diverse si neprevazute este de 9, 81%% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute respectiv 914.075 lei.
Valoarea estimata fara TVA: 10, 231, 469RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare este de 180.000 lei(90.000 lei in cazul IMM).Modalitati de constituire acceptate, conform art.86 alin (1)si(5) din HG nr.925/2006 actualizata: ?Virament bancar in contul autoritatiicontractante: (RO45TREZ4065006XXX000460 Trezoreria Iasi), ?Instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari; -Prin depunere la casieria autoritatii contractante. Pentru garantiile de participare depuse in alta moneda decit leu , pentru echivalenta se va utiliza cursul de schimb comunicat de BNR cu 10 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor .Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Termenul de valabilitate al garantiei de participare este de 120 zile de la data limita a depunerii ofertelor.In cazul in care sunt depuse contestatii la procedura de achizitie publica si decizia Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor este de respingere, autoritatea contractanta va retine contestatorului/contestatorilor din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului o suma calculata conform Art.278^1 litera c)din OUG nr.34/2006 actualizata Cuantumului garantiei de buna executie este 10% din valoarea contractului fara TVA (5% in cazul IMM) Mod de constituire a garantiei de buna executie: Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene(fonduri de coeziune)=50%, Co-finantare nationala=45%, Co-finantare locala=5%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nota: Candidatul/ofertantul nu are dreptul ca in cadrul procedurii: a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excuderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.c)sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in oricare din urmatoarele situatii: a) a intrat in faliment, ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;c) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;c^1) in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;d) a fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.Cerinta nr. 1 - Declaratie privind eligibilitatea - Prezentare Formular nr. 12, Cerinta obligatorie pentru ofertant/ofertanti asociati/tert sustinator;Cerinta nr. 2 - Declaratie privind neincadrarea in prevederileart.181 din OUG 34/2006 - Prezentare Formular nr. 13 - Cerinta
obligatorie pentru ofertant/ofertanti asociati/tert sustinator - Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social, privind plata obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor si Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitati ? eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscal, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificari si completari ulterioare, aprobata prin
Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.Cerinta nr. 3 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Prezentare Formular nr. 5 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Cerinta obligatorie pentru ofertant/ofertanti asociati;Cerinta nr. 4 - Declaratie pe proprie raspundere conform art. 69^1 din OUG 34/2006 - Prezentare Formular nr. 14 - Declaratie privind regulile de evitare a conflictului de interese fata de persoanele care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante, si anume: Primar?Gheorghe Nichita, Viceprimar?Mihai Chirica, Viceprimar?Marius Sorin Danga, Secretar?Denisa Liliana Ionascu, Director Executiv Directia Dezvoltare si Proiecte Europene-Cosmin Iuliu Coman, Director Executiv Directia Tehnica si Investitii-Petru Dumitru Tomorug, Director DAPPP ? Letitia Palaga, Director Executiv DEFPL?Maria Simionescu, Sef Serviciul Juridic- Doina FlorescuLista consilierilor locali: Anghel Ficu, Antipa Gabriela, Aur Marius Catalin, Bejan Victor, Boca Adrian Florin, Boisteanu Paul Corneliu, Bulgariu Catalin, Axinia Constantin, Birhala Constantin, Chirica Mihai, Danga Marius Sorin, Gavrila Camelia, Melenciuc Georgiana, Nedelcu Vlad Nicolae, Grigore Gabriel, Harabagiu Gabriel, Leonte Constantin, Matasaru Petre Daniel, Navodaru Laurentiu, Ostaficiuc Marius Eugen, Preda Anca, Rudnic Erica, Sandu Vasile, Scripcaru Calin, Vranceanu Simona Elena, Trandafirescu Sorin Alexandru.
Comisia de evaluare: Petru Dumitru Tomorug, Buzea Mihaela Doina, Marian Nistor, Viorica Bostan, Luminita Nazare.Cerinta obligatorie pentru ofertant/ofertanti asociati/subcontractanti/tert sustinator;Cerinta nr. 5 - Declaratie pe proprie raspundere conform Ordinului 314/2010 ANRMAP - Prezentare Formular nr. 32 - Cerinta obligatorie pentru ofertant/ofertanti asociati - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta;Aceste documente vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul. Cerinta nr. 1 - Certificat constatator emis de ONRC (document in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, semnata si stampilata). Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor -
Cerinta obligatorie pentru ofertant/ofertanti asociati: Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii - eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, cazier fiscal, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca o forma de inregistrare/atestare, ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, insotite de traducerea autorizata in limba romana. Documentele vor fi prezentate in original sau copie ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata in limba romana.NOTA: Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultantul procedurii de atribuire, sa prezinte, pentru conformitate, documentul in original/copie legalizata.In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
INFORMATII PRIVIND SUSTINEREA ECONOMICA SI FINANCIARA A OFERTANTULUI DE CATRE O ALTA PERSOANA Sustinerea financiara, in conformitate cu prevederile art. 186 din OUG 34/2006 cu toate completarile si modificarile ulterioare. Ofertantul va respecta prevederile art. 186 alin (2) din OUG 34/2006 modificat prin art. 19 din Legea 279/2011 coroborat cu prevederile articolului 11^1 alineatele (1), (2), (4), (5) si (6) din HG 925/2006 cu toate completarile si modificarile ulterioare. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG nr. 4/2006. Persoana care asigura sustinerea financiara va prezenta si declaratia pe proprie raspundere, in temeiul art.69^1 din OUG 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003.
Cerinta nr.1Fisa de Informatii generale In cazul in care oferta este depusa de o asociere, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.
Echivalentul in euro se va determina corespunzator cursului mediu al pietei valutare, calculat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul la care s-a facut raportarea.(http: //www.bnro.ro/Cursuri-medii-3544.aspx). Cifra de afaceri. Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani de referinta 2010, 2011, 2012 sa fie cel putin egala cu: 18.000.000 lei(pe total in cazul societatilor mixte/consortiilor/asocierilor sau pentru o singura firma in cazul unui singur ofertant).
Operatorii economici vor prezenta copii bilant 2010, 2011, 2012 sau alte documente pe care operatorul economic le considera relevante in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte Formularul nr.9 Informatii generale, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ. Documente edificatoare care dovedesc cuantumul mediei cifrei de afaceri declarate in Formularul 9.
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate, legalizate a documentelor de mai sus. Fiecare dintre documentele de mai sus vor fi prezentate ca document original /copie document legalizata notarial/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnata si stampilata - acestea vor fi prezentate in original, copie legalizata sau traducere autorizata doar la solicitarea comisiei de evaluare.
Cerinta nr. 2 Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM Nota: In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial nr. 681/29 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei privind cifra de afaceri, garantiei de participare si a garantiei de buna executie. In aceste situatii, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM-Formular 3
Cerinta nr. 3 Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la credite sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii de 3.105.798lei pentru o perioada de 3 luni. Fiecare dintre documentele de mai sus vor fi prezentate fie ca document original fie copie document legalizata notarial sau copie lizibila certificata conform cu originalul. Documentele originale emise in alta limba decat limba romana vor fi traduse si legalizate si se vor legaliza si copiile acestora potrivit procedurii in vigoare. Valorile vor fi exprimate in lei si euro, la cursul leu/alta valuta comunicat de Banca Centrala Europeana
Cerinta nr. 4. Dovezi privind asigurarea riscului profesional solicitate ofertantului clasat pe locul intai. Dovada asigurarii obiectului contractului si a celorlalte riscuri se va face prin incheierea unei polite de asigurare de catre ofertantul castigator cu o agentie de asigurare pentru asigurarea riscului profesional aferent serviciilor de proiectare si a celorlalte riscuri din cadrul contractului in proportie de 100% (Formularul nr. 8, punctul ??b??) La momentul depunerii ofertelor se solicita o declaratie prin care operatorul economic se angajeaza ca, in cazul in care ofertantul va fi declaratcastigator, va prezenta asigurarea privind riscului profesional. Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultantul procedurii de atribuire, sa prezinte Formularul nr.15.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa si prezenta: Angajament tert sustinator - Formular nr. 34; Declaratie privind eligibilitatea - Formular nr. 12; Declaratie privind neincadrarea in prevederile prevazute la art.181 lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006 - Formular nr. 13, Declaratie pe proprie raspundere conform art. 69^1 din OUG 34/2006 - Formular nr. 14Prezentare Formular nr. 9 Informatii generale si documente justificative asa cum au fost prezentate la Cerinta nr.1Prezentare Formular nr. 3 Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMMSe va completa Formularul nr. 36 Declaratie financiararecapitulativaFormularul nr. 8 - Declaratie privind asigurarile La momentul depunerii ofertelor se solicita o declaratie prin care operatorul economic se angajeaza ca, in cazul in care ofertantul va fi declarat castigator, va prezenta asigurarea privind riscului profesional.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului de catre o alta persoana; Sustinerea tehnica si profesionala in conformitate cu prevederile art.190 din OUG 34/2006 cu toate completarile si modificarile ulterioare. Ofertantul va respecta prevederile art.190 alin(2)din OUG 34/2006 modificat prin art.20 din Legea 279/2011 coroborat cu prevederile art 11^1 alin. (1), (2), (3), (4), (5)si(6)din HG 925/2006 cu toate completarile si modific. ulterioare.Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180 si ale art.181 lit.a), c^1)si d) din OUGnr.34/2006.Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala va prezenta si declaratia pe proprie raspundere, in temeiul art.69^1 din OUG 34/2006 si art 90 si 93 din Legea 161/2003;Capacitatea tehnica si profesionala se va demonstra prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului
Cerinta nr. 1 Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit
Cerinta nr. 2 Experienta similara Ofertantul va prezenta ca experienta similara in calitate de unic antreprenor, asociat sau subcontractant dovada executarii si finalizarii (conform art.14 din Ordin 509/2011) a unui sau mai multecontracte de lucrari similare ca natura si complexitate avand ca obiect lucrarila cazane a carui /caror valoare cumulata este de cel putin 7.000.000 lei fara TVA in ultimii 5 ani si Ofertantul va prezenta ca experienta similara in calitate de unic proiectant, asociat sau subcontractant dovada prestarii de servicii duse la bun sfarsit (conform art.13 din Ordin 509/2011) a unui sau mai multe contracte de servicii de proiectare similare a carui/caror valoare cumulata este de cel putin 450.000 lei fara TVA in ultimii 3 ani.
Se solicita prezentarea de certificari de buna executie care sa indice beneficiarul indifierent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea perioada si locul executiei lucrarilor si daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. In situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de 5, respectiv 3 ani, AC va lua in considerare lucrarile executate/serviciile prestate si duse la bun sfarsit in perioada solicitata si va avea in vedere doar lucrarile executate/serviciilor prestate in acesta perioada. AC prin solicitarea acestor cerinte minime de calificare, se asigura ca operatorii economici au experienta necesara pentru executarea unor lucrari de natura celor care fac obiectul procedurii, diminuand in acest fel riscul de neindeplinire a contractului, recomandare din partea beneficiarului, in original sau copie cerificata ?conform cu originalul" care va cuprinde modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului, daca au fost inregistrate neconformitati care au condus la refaceri partiale/totale de lucrari, cazuri de accidente tehnice din cauza nerespectarii
parametrilor de calitate. Valorile vor fi exprimate in lei si euro, la cursul leu/alta valuta comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul in care s-a semnat contractul.
Pentru a nu restrictiona participarea ofertantilor, in cazul in care se va prezenta un contract care are ca si componente atat proiectarea cat si executia de lucrari similare, atunci valoarea contractului va trebui sa acopere cel putin valoarea insumata a celor doua contracte solicitate mai sus, cu respecatrea valorilor impuse pentru fiecare componenta.Dovada experientei similare se va face prin prezentarea urmatoarelor documente: certificari de buna executie care sa indice beneficiarul indifierent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea totala si separat pentru proiectare si lucrari , perioada si locul prestarii/executiei lucrarilor/serviciilor si daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit din care sa reiasa acele categorii de lucrari/servicii solicitate ca experienta similara.Prestarile de servicii de proiectare se confirma prin prezentarea unor certificari/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.
Cerinta nr.3 Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani. Personal cheie implicat in contract va avea urmatoarea pregatire profesionala: Manager de Proiect: studii superioare absolvite diploma de licenta; Coordonator proiectare-constructie: studii superioare absolvitecu diploma de licenta; Inginer lucrari civile: inginer constructii sau similar; Inginer lucrari de structuri: inginer mecanic sau similar; Inginer lucrari mecanice: inginer mecanic sau similar; Inginer lucrari electrice: inginer electroenergeric sau similar; Manager de Santier: inginer; Inginer pentru asigurarea calitatii: dovezi care sa ateste absolventirea cursului de management in domeniul calitatii sau decizie de numire in acceasi pozitie. Experienta profesionala pentru personalul cheie, cu exceptia Manager de Proiect si Coordonator proiectare-constructie, va fi dovedita prin participarea in cel putin un proiect similar realizat , in unul din sectoarele: instalatii energetice, instalatii industrie chimica, instalatii industrie metalurgica, industria materialelor de constructii) si in care au realizat atributii dupa cum urmeaza:
Inginer lucrari civile ? in domeniul constructiilor civile si /sau industriale;
Inginer lucrari mecanice ?in domeniul lucrarilor mecanice;
Inginer lucrari de structuri ? in domeniul structurilor metalice;
Inginer lucrari electrice ? in domeniul lucrarilor electrice sau/si electromecanice sau/si automatizare.
Manager de santier- coordonator de executie lucrari.Pentru fiecare expert propus ofertantul va prezenta :
- Curriculum vitae (Formularul 22) in original;
- declaratie de disponibilitate in original conform Formularul nr. 22.1 ? Sectiunea Formulare
Operatorului economic clasat pe primul loc i se vor solicita prezentarea de copii cu mentiunea ?conform cu originalul? ale diplomelor si certificatelor profesionale obtinute mentionate in CV, de documente de natura recomandarilor/referintelor de la beneficiari/angajatori, cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa rezulte indeplinirea cerintelor privind profilul/experienta specialistilor propusi, respectiv cel putin urmatoarele informatii: denumirea proiectului in care a fost implicat expertul, pozitia detinuta in cadrul proiectului, perioada de derulare a proiectului in format luna, an, principalele responsabilitati ale expertului in cadrul proiectului si calificativul acordat in evaluarea activitatii prestate de expert.
Asigurarea personalului strict necesar pentru realizarea obiectului achizitiei: Proiectanti cu experienta in domeniile: constructii, instalatii termomecanice/tehnologice, instalatii electrice, instalatii de automatizare, instalatii aferente constructiilor, etc); Personal de executie pe meserii specifice categoriilor de lucrari; Responsabil tehnic cu executia; Responsabili cu controlul tehnic de calitate; Responsabil cu securitatea muncii pe santier, calificat in acest sens. Se vor prezenta: Autorizatii: Copie dupa Atestat MECMA(conf.regulament publicat in MO 335/2010) si legitimatie vizata la zi a RTE; Autorizatii valabile ISCIR pentru personalul care executa examinari nedistructive respectiv sudori in metal; Autorizatii valabile ANRE pentru electricieni.Pentru intreg personalul care necesita atestate/autorizari specifice se vor anexa copii certificate pentru conformitate ale acestor documente. Operatorii economici ofertanti au posibilitatea de a folosi in cadrul echipei personalul strict necesar derularii contractului, specialisti atestati/ autorizati in cadrul altor state; pentru acestia se vor prezenta atestari/autorizari echivalente celor emise/recunoscute de autoritati/ organisme romane, dobandite in alte state. Pentru persoanele de specialitate care nu sunt angajati permanenti ai ofertantului se vor prezenta intelegeri contractuale permise de legea romana (contracte de munca, contracte de prestari servicii/colaborare, angajament de participare, etc) cu acestia.
Cerinta nr.4 Resurse tehnice Prezentare Formular nr. 27 ? Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care dispune pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari. Prezentarea asigurarii (in dotare proprii sau prin contracte sau conventii de inchiriere a echipamentelor , mijloace fixe si alte dotari care sunt considerate strict necesare pentru indeplinirea contractului)sau copii dupa contracte /facturi, angajamente de punere la dispozitie etc., in functie de forma de detinere
Cerinta nr. 1 Certificate emise de organisme abilitate pentru certificarea sistemului de managemnt al caliattii conform cerintelor SR EN ISO 9001/2001 SAU ISO 9001/2008 sau echivalent. Certificatele mai sus mentionate vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul si trebuie sa fie valabile la data depunerii ofertelor. Nu se accepta societati in curs de implementare a certificarii In cazul unei asociatii, fiecare asociat va indeplini acest criteriu.
Cerinta nr. 2 Certificate emise de organisme abilitate privind standardele de protectie a mediului Certificat ISO 14001 sau echivalent. Certificatele mai sus mentionate vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul si trebuie sa fie valabile la data depunerii ofertelor. Nu se accepta societati in curs de implementare a certificarii. In cazul unei asociatii, fiecare asociat va indeplini acest criteriu
In cazul in care operatorul economic, nerezident in Uniunea Europeana, nu detine un certificat privind implementarea unui sistem de management al calitatii, astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta, aceasta din urma va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al sistemului de managemnt al calitatii.l
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor completa: -Formular nr. 12 ? Declaratie privindeligibilitatea; -Formular nr. 13 ? Declaratie privind neancadrarea in situatiile prevazute la art. 181; -Formular nr. 14 ? Declaratie pe propie raspundere -Formular nr. 35 ? Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala.Prezentare Formular nr. 20 - Declaratie, cu anexa, privind lista principalelor lucrari/contracte similare executate in ultimii 5 ani de la data limita de depunere a ofertelorPrezentare Formular nr. 19 ? experienta similara si Formular nr.18- Experienta ca antreprenor/proiectant. Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vorcalcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Pentru contractele incheiate in alta moneda valorile vor fi exprimate in lei, la cursul mediu de schimb comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul in care s-a semnat contractul.Formular nr. 21 - Personal cheie angajat in contract ? Formular nr. 22 -Experienta profesionala a personalului cheie Formular nr. 26 - Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere; - diplome / certificate sau documente relevante ale personalului cheie, care sa ateste pregatirea profesionala si experienta similara.Prezentare Formular nr. 27 ? Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care dispune pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrariSe va prezenta certificatul de asigurare a unui sistem demanagement al calitatii conform SR EN ISO 9001/2001 sau9001/2008Se va prezenta certificatul sistemului de management almediului, respectiv ISO 14001.In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta va accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.Certificatele prezentate vor fi eliberate de un organism acreditat
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.08.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.09.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.09.2013 12:00
Locul: La sediul Primariei Municipiului iasi, bld.Stefan cel mare si Sfant nr.11
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, reprezentanti UCVAP daca este cazul.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul "Reabilitarea sistemului de termoficare in Municipiul Iasi in vederea conformarii custandardele de mediu privind emisiile in atmosfera si pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea cu caldura urbana".
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
AC recomanda vizitarea si inspectarea locului viitorului santier de lucrari, imprejurimile acestuia in scopul evaluarii dpdv al cheltuielilor, riscurilor si tuturor datelor necesare pregatirii unei oferte fundamentata tehnic si conforma cu date reale din teren.Raspunsurile la eventualele solicitari de clarificare ale operatorilor economici vor fi publicate ca atasamente la anuntul de participare de pe www.e-licitatie.ro. Ofertantul poate beneficia de dreptul prevazut la art.11 alin.(4)din HGR 925/2006 de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare(Formularul nr.37)insotit de: Declaratia privind calitatea de participant la procedura ? Formular nr.5, Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta-Formular nr.32, Fisa de informatii generale?Formular nr.9 Atunci cand ofertantul participant la procedura prezinta declaratia conform Formularului nr.37 are obligatia de a prezenta/completa certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea AC o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.Termenul limita de depunere a ofertelor precum si termenul limita de deschidere a ofertelor depuse sunt precizate in anuntul de participare publicat in SEAP.Evaluarea ofertelor se realizeaza prin compararea preturilor fiecarei oferte admisibile in parte si prin intocmirea, in ordine crescatoare a preturilor respective, a clasamentului pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare. Propunerea financiara totala fara TVA, prezentata de fiecare operator economic trebuie sa contina ca element distinctiv constitutiv, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute la propunerea financiara (fara diverse si neprevazute). Propunerea financiara va fi evaluata luandu-se in considerare pretul total al ofertei in LEI cu diverse si neprevazute, fara TVA. In cazul in care 2 sau mai multe oferte clasate pe locul I prezinta acelasi pret, AC va solicita o noua reofertare in plic inchis.Ofertele depuse in plic inchis de catre ofertanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior acestei faze.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Achizitii Publice
Adresa postala: B-dul Stefan cel Mare si Sfant nr.11, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700060, Romania, Tel. +40 0232267582-189, Email: [email protected], Fax: +40 0232258190, Adresa internet (URL): WWW.primaria-iasi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.07.2013 15:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer