Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Retele de alimentare cu apa II, retele de canalizare II si statii de pompare ape uzate, municipiul Husi


Anunt de participare numarul 96964/27.03.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL VASLUI
Adresa postala: Stefan cel Mare nr 79, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730168, Romania, Punct(e) de contact: Popica Nelu, Tel.0235361095, In atentia: Aftimescu Cezar, Email: [email protected], Fax: 0235361091, Adresa internet (URL): www.cjvs.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Retele de alimentare cu apa II, retele de canalizare II si statii de pompare ape uzate, municipiul Husi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Romania, Judetul Vaslui, Municipiul Husi
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului de lucrari ce urmeaza a fi atribuit, este executia lucrarilor din cadrul proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Birlad, Husi si orasul Negresti ETAPA II-a, Municpiul Husi, Obiect: Retele de alimentare cu apa II, retele de canalizare II si statii de pompare ape uzate, municipiul Husi, judetul Vaslui.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45231100-6-Lucrari generale de constructii de conducte (Rev.2)
45232423-3-Lucrari de constructii de statii de pompare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor executa lucrari de retele de alimentare cu apa pe 30 de strazi, retele de canalizare pe 31 de strazi si 6 statii de pompare ape uzate in municipiul Husi.
Valoarea estimata fara TVA: 12, 810, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare: Lot nr. 1 = 100.000 lei, Lot nr. 2 = 140.000 lei. Garantie de buna executie: 10% din valoarea fara TVA a contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat si buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006; Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si contributiile pentru asigurarile sociale de stat. Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului, Certificat de inregistrare, Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional persoane juridicestraine.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Informatii generale
-Copii ale bilanturilor contabile pe ultimii 3 ani incheiati (2006, 2007, 2008), vizate si inregistrate de organele competente
-Documente privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (daca este cazul)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Valoarea pentru cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani incheiati trebuie sa fie, pentru fiecare lot in parte, egala sau mai mare de: Lot nr. 1 = 11.000.000lei (RON), Lot nr. 2 = 14.500.000 lei (RON) sau pe perioada de la infiintare, daca aceasta este mai mica de 3 ani
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind lista principalelor lucrari
-Experienta similara
-Contractul/contractele pentru lucrarea/lucrarile prezentata ca similare
-Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor
-Recomanadre din partea beneficiarului
-Declaratie privind utilajele, mijloacele de transport, instalatiile si echipamentele tehnice
-Documentele privind inchirierea pentru utilaje, mijloacele de transport, etc. asigurate de la terti (daca este cazul)
-Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere
-Declaratie privind asigurarea cu personal responsabil direct de indeplinirea contractului de lucrari
-CV-ul Coordonatorului de lucrari
-Declaratia de disponibilitate a coordonatorului de lucrari
-CV-ul Responsabilului de lucrari
-Declaratia de disponibilitate a responsabilului de lucrari
-CV-ul Responsabilului tehnic cu executia
-Copia atestatului responsabilului tehnic cu executia
-Declaratia de disponibilitate a responsabilului tehnic cu executia
-CV-ul Responsabilului tehnic de calitate
-Copia autorizatiei responsabilului tehnic de calitate
-Declaratia de disponibilitate a responsabilului tehnic de calitate
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Indeplinirea in ultimii 5 ani cel putin a unui contract sau maxim doua contracte care a avut ca obiect executia unor lucrari similareca natura si complexitate cu lucrarea supusa licitatiei si cu o valoare cumulata, pentru fiecare lot in parte de minim: Lot nr. 1 = 5.530.000 lei, Lot nr. 2 = 7.280.000 lei. Ofertantul trebuie sa dispuna de utilaje, mijloace de transport, instalatii, echipamente tehnice necesare indeplinirii contractului. Ofertantul trebuie sa dispuna, pentru fiecare lot in parte, de un Coordonator de lucrari (sef de santier) cu specialitateaCCIA, CH, IF, CFDP, sau echivalent, cu experienta in domeniu, un responsabil de lucrare (sef punct lucru) cu experienta in domeniul lucrarii supuse licitatiei, un Responsabil tehnic cu executia atestat in conformitate cu prevederile legale pentru domeniul IX Constructii edilitare si de gospodarie comunala si un Responsabil cu controlul tehnic de calitateautorizat pentru domeniul 6 Lucrari de retele de alimentari cu apa si canalizare, imbunatatiri funciare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Obiectul procesului repetitiv este pretul ofertei.Licitatia se va desfasura intr-o singura runda pe durata a 24 h.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.05.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.05.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.05.2010 13:00
Locul: Judetul Vaslui - Sediul Consiliului Judetean Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 79.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de apel Iasi
Adresa postala: str. Anastasie Panu nr. 25 bis, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232 260600, Email: [email protected], Fax: 0232255907
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Vaslui Compartimentul juridic-contencios
Adresa postala: str. Stefan cel mare nr. 79, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730168, Romania, Tel.0235361089, Email: [email protected], Fax: 0235361090
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.03.2010 10:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer