Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Retele de apa, canalizare si statii de pompare in Simleu Silvaniei si Huedin


Anunt de participare (utilitati) numarul 53335/24.05.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania de Apa Somes S.A.
Adresa postala: B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 79, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400604, Romania, Punct(e) de contact: Levente Papai, Tel.0264430050, Email: [email protected], Fax: 0264430886
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Compania de Apa Somes S.A.
Adresa postala: B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 79, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400604, Romania, Punct(e) de contact: Iuliana Pop, Tel.0264/591444 int. 112, Email: [email protected], Fax: 0264/592619
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Retele de apa, canalizare si statii de pompare in Simleu Silvaniei si Huedin
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Amplasament orasulSimleu Silvaniei, Judetul Salaj si orasul Huedin, Judetul Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitarea si extinderea conductelor de apa, diametre intre 63 si 225 mm, Simleu Silvaniei aprox. 9, 2 kmsi Huedin aprox. 11, 0 km, reabilitarea si extinderea retelelor de canalizare, diametre intre 110 si 500 mm, Simleu Silvaniei: aprox. 13, 0 km , 7statii de pompare apa uzata ( reabilitare/statii noi) si Huedin aprox. 8, 0 km, 3 statii pompare ape uzate.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.1)
45232152-2-Statie de pompare (Rev.1)
45232411-6-Canalizare de ape reziduale (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Reabilitarea si extinderea conductelor de apa, diametre intre 63 si 225 mm, Simleu Silvaniei aprox. 9, 2 kmsi Huedin aprox. 11, 0 km, reabilitarea si extinderea retelelor de canalizare, diametre intre 110 si 500 mm, Simleu Silvaniei: aprox. 13, 0 km , 7statii de pompare apa uzata ( reabilitare/statii noi) si Huedin aprox. 8, 0 km, 3 statii pompare ape uzate.
Valoarea estimata fara TVA: 7, 952, 500EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
821 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie participare 135.000 euro. Garantie de buna executie 10% din valoarea contractului, exclusiv TVA, Sume retinute 10% din fiecare factura, Garantia de buna executie a lucrarilor 12 luni
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri Coeziune 74%, Buget de stat 11, 3%, Buget local 1, 9%, Op.Reg 12, 8%.Plati de regula lunare: nu mai putin de 370.000Lei/apa, idem 481.000Lei/canal, Statii pompare: Tr1 structura, Tr2 terminare conform PT
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere, subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Scrisoare de garantie bancara de participare, valoare 135.000 euro, valabilitate 165 zile .
-Declaratie privind eligibilitatea
-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181
-Certificatul constatator de la Oficiul National al Registrului Comertului
-Certificatul de atestare fiscala privind plata obligatiilor catre stat
-Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale
-Certificat de inregistrare in scopuri de TVA.
-Documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Nivele specifice minime necesare vor fi demonstrate cumulativ dar cel putin 51 % pentru Partenerul principal .
-Acces la lichiditati, credite/alte mijloace financiare , peste 600.000 euro, pentru o perioada de 6 luni pentru proiectul propus, independent de angajamentele pentru alte contracte;
-Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani, min. 19 milioane euro;
-Scrisoare de bonitate bancara ( privind datele de identificare, tipul de capital, experienta cu clientul disponibilitate / acces la active lichide, linii de creditare sau alte instrumente financiare suficiente pentru a indeplini fluxul de numerar pentru constructie potrivit contractului.-Scrisoare bancara care atesta accesul la lichiditati linii de credite sau credite adecvate acestui proiectCerinta minima: 2, 5 milioane Euro sau echivalentul sumei.
-Scrisoare bancara care sa demonstreze ca dispune sau are acces la lichiditati, linii de credite, sau alte mijloace financiare, suficiente pentru alcatuirea balantei de disponibilitati a contractului.Cerinta minima: Echivalentul a 8 milioane Euro, in plus fata de alte contracte ale Ofertantilor.
-Rapoartele auditorilor financiari si contabililor autorizati sau cenzori, dupa caz, 31.12.2005, 31.12.2006, 31.12.2007
-Bilanturile contabile, Contul de profit si pierdere, toate anexele, la data de 31.12.2005, 31.12.2006, 31.12.2007, vizate spre inregistrare la Directia Finante Publice (autoritati competente).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Nivele specifice minime necesare
-Experienta ca prim antreprenor in constructie de cel putin 5 ani pentru cel putin 3 contracte inclusiv:
-Un proiect cu o valoare minima de 3.400.000 Euro, care cuprinde lucrari de o natura similara si complexitate cu cerintele acestei documentatii de atribuire;
-Declaratia privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani si experienta in contracte similare;
-Certificatele ISO 9001, ISO 14001, ISO 18000, valabile la data depunerii ofertei;
- Declaratie privind personalul angajat, de conducere si personalul cheie angajat in contract, CV, atestate tehnico-profesionale, autorizatii, valabile la data depunerii ofertei;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
INV 91-2008-IP
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2007/S221-269711 din 16.11.2007
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.07.2008 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 200 RON
Conditii si modalitate de plata: Contracost: 200 LEI, TVA inclus, plata directa la Casieria Companiei de Apa SOMES sau OP vizat de banca in contul RO28RNCB 0106000767440001 BCR Cluj;
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.07.2008 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.07.2008 12:00
Locul: Sala de consiliu, sediul administrativ central, etajul 1, Compania de Apa SOMES
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti legali sau delegatii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Sectorial pentru infrastructura de mediu cu finantare preponderenta din Fonduri de Coeziune Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata din judetele Cluj/Salaj - imbunatarirea sistemelor de alimentare cu apa, canalizare si epurare in zona Cluj-Salaj
VI.3) Alte informatii
-Programul Companiei : Luni - Joi: orele 8, 00 la 15, 00, Vineri: orele 8, 00 la 12, 00-Data vizitarii amplasamentului: 17 iunie 2008, ora: 11, 00, intalnirea la Punctul de lucru al Companiei de Apa SOMES din Simleu Silvaniei, Str . Simion Barnutiu, nr.8, Judetul Salaj;
-Data limita de primire a solicitarilor de clarificari :9 zile inainte de data limita de depunere a ofertei;
-Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari :6 zile inainte de data limita de depunere a ofertei;
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-310.46.41, Email: o[email protected], Fax: 021-310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala: P-ta Stefan cel Mare nr. 1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264-431057, Fax: 0264-593866
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Compania de Apa Somes SA - Oficiul Juridic
Adresa postala: B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 79, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400604, Romania, Tel.0264-591444, Fax: 0264-430886
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.05.2008 15:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer