Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Retele de canalizare si epurarea apelor uzate in comuna Dumitra(Loc. Dumitra, Cepari si Tarpiu), Extindere retea de apa potabila pe strada "Teren de fotbal", in loc. Dumitra si Reabilitare cladire pentru proiectul Educational "Scoala dupa Scoala


Anunt de participare numarul 95805/12.03.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ROSUA
Adresa postala: Loc. Dumitra, nr. 140; Jud. Bistrita-Nasaud, Localitatea: Dumitra, Cod postal: 427075, Romania, Punct(e) de contact: Flavius-Calin-Utu Hurdea, Tel.0263380140;0263380018;0768702372, Email: [email protected], Fax: 0263380140;0263380018, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Retele de canalizare si epurarea apelor uzate in comuna Dumitra(Loc. Dumitra, Cepari si Tarpiu), Extindere retea de apa potabila pe strada "Teren de fotbal", in loc. Dumitra si Reabilitare cladire pentru proiectul Educational"Scoala dupa Scoala
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Dumitra, judetul Bistrita-Nasaud, localitatile Dumitra, Cepari si Tarpiu
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea obiectivelor:
- Retele de canalizare si epurarea apelor uzate in comuna Dumitra(Loc. Dumitra, Cepari si nTarpiu), - Extindere retea de apa potabila pe strada "Teren de fotbal", in loc. Dumitra si- Reabilitare cladirepentru proiectul Educational"Scoala dupa Scoala, comuna Dumitra, Judetul Bistrita-Nasaud.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45214200-2-Lucrari de constructii de institutii scolare (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
71000000-8-Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie (Rev.2)
71311100-2-Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Proiectare tehnica si executia lucrarilor pentru obiectivele:
- Retele de canalizare si epurarea apelor uzate in comuna Dumitra(Loc. Dumitra, Cepari si nTarpiu), - Extindere retea de apa potabila pe strada "Teren de fotbal", in loc. Dumitra si- Reabilitare cladirepentru proiectul Educational"Scoala dupa Scoala, comuna Dumitra, Judetul Bistrita-Nasaud.
Valoarea estimata fara TVA: 10, 803, 670RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
23 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 216.000lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare asigurata conform contractului C322040860600042/19.06.2009, incheiat intre ADI Rosua si APDPRP
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de asociere autentificat notarial
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie de eligibilitate, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, din OUG 34/2006, Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Certificate fiscale de la primarie si de la Administratia Finantelor Publice, trecutul Litigios, Certificat consttator eliberat de O.R.C., certificat de inregistrare fiscala, Declaratie I.M.M., daca e cazul
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturi contabile(2006, 2007, 2008)
cifra de afaceri pe ultimii 3 Ani(2006, 2007, 2008)
scrisoare de bonitate bancara
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
profit in fiecare din cei 3 ani, cifra medie globala peultimii 3 ani(2006, 2007, 2008) cu valoare de minim 21607340 Lei; scrisoare de bonitate bancare privind accesul la lichiditati in valiare de minim 2160000 Lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista principalelor lucrari/servicii similare, executate in ultimii 5 ani, Recomandari de buna executie, declaratie de echpament si utilaje, informatii angajati, informatii privind personalul tehnic si de specialitate, certificat de conformitate pentru statia de epurare, Autorizatie livrare echipament tehnologic, Standarde de: calitate, mediu, securitate sociala, informatii privind subcontractantii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Contracte de lucrari si servici cu valoare cumulatade 9.719.500 lei, experienta similara demonstratapentru managerul Lucararii, responsabilul tehnic cu executiasi coordonatorul proiectarii, Certficate ISO: 9001, 14001, 18001, sau echivalente.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
Costuri operationale
50%
Descriere: Consum KW/1MC apa epurata
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2/2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.04.2010 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.04.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 28.06.2010
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.04.2010 12:00
Locul: sala de sedinte a Consiliului Local Dumitra, din loc. Dumitra nr. 140, jud. B-N
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii impuiterniciti ai ofertantilor, membrii comisiei de evaluare si expertii cooptati, observatorii imputerniciti ai CRPDRP, ADI Rosua
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): ontract de finantare C32204086060042/19.06.2009, incheiat intre ADI Rosua si APDRP(FEADR Masura 322- Renovarea si dezvoltarea satelor)
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul NationalpentruSolutionareaContestatiilor
Adresa postala: STR. Stavropoleos, Nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0300846, Romania, Tel.0213104642, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curteade ApelCluj
Adresa postala: P-TA. STEFAN CEL MARE, NR 1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400433, Romania, Email: [email protected], Fax: 0264504313
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
A.D.I. Rosua
Adresa postala: NR. 140, Localitatea: Dumitra, Cod postal: 427075, Romania, Tel.0263380140, Email: [email protected], Fax: 0263380140
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.03.2010 15:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer