Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Retele de canalizare si statie de epurare, modernizare drumuri locale, constructie centru de zi pentru copii in comunele Albesti si Todireni, judetul Botosani


Anunt de participare numarul 101809/11.06.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Todireni (Consiliul Local Todireni)
Adresa postala:  com. Todireni, nr. 64, jud. Botosani, Localitatea:  Todireni, Cod postal:  717395, Romania, Punct(e) de contact:  Primaria Todireni, Tel. 0231574791, In atentia:  primar, Toma Petru, Email:  [email protected], Fax:  0231574791, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Da
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Retele de canalizare si statie de epurare, modernizare drumuri locale, constructie centru de zi pentru copii in comunele Albesti si Todireni, judetul Botosani
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: teritoriul comunelor Albesti si Todireni, judetul Botosani
Codul NUTS: RO212 - Botosani
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lot 1 ? Proiectare si executie: Retele de canalizare si statie de epurare ape uzate menajere in comuna Albesti si comuna Todireni judetul BotosaniLot 2 - Proiectare si executie: Modernizare drumuri locale DS 123, DS 124, DS 187 in sat Jijia si DV 73, DV 153 in sat Buimaceni, comuna Albesti, jud. Botosani; Modernizare drumuri locale DS 329, DS 79 sat Iuresti, com. Todireni, jud. BotosaniLot 3 - Proiectare si executie: Centru social de zi pentru copii in localitatea Jijia, com. Albesti, jud. Botosani
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
71248000-8-Supraveghere a proiectului si documentare (Rev.2)
71322200-3-Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru toate loturile
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1 ?Proiectare si executie : Retele de canalizare si statie de epurare ape uzate menajere in comuna Albesti si comuna Todireni, judetul Botosani
Lot 2 - Proiectare si executie: Modernizare drumurilocale DS 123, DS 124, DS 187 in sat Jijia si DV 73, DV 153 in sat Buimaceni, comuna Albesti, jud.Botosani; Modernizare drumuri locale DS 329, DS 79 sat Iuresti, com.Todireni, jud. Botosani
Lot 3- Proiectare si executie: Centru social de zi pentru copii in localitatea Jijia, com. Albesti, jud. Botosani
Valoarea estimata fara TVA: 19, 422, 984RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
14 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie participare Lot 1 - 160.000 lei Lot 2?35.000 lei Lot 3 -6.000 leigarantie buna executie 5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul FEADR, Masura 322 ? ?Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea si imbunatatirea mostenirii rurale?
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord asociere-informatii privind proportia in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de catre asociati si specializarea acestora declaratie de legalizare a asocierii
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Operatorul economic trebuie sa aiba obiectul de activitate corespunzator exercitarii activitatii profesionale pentruindeplinirea contractului respectiv.Documente solicitate:
- prezentare Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.
- Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul de pe raza caruia isi are sediul social.Atentie! Certificatul constatator se va prezenta in original sau in copie legalizata de notar si trebuie sa fie valabilladatadepuneriiofertelor(Certificatul constatator va fi eliberat cu cel mult 30 de zile inainte dedata depunerii).Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezentadocumentele mentionate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
(1) Capacitatea economica si financiara a ofertantului / candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va punela dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trenuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180.Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate.Atentie! Operatorii economici care se asociaza trebuie sa faca dovada ca impreuna indeplinesc conditiile de IMM. Lipsa acestei dovezi face ca asocierea sa nu mai beneficieze de facilitatile legii IMM-urilor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinte minime: - valoarea pentru cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani incheiati sau peperioadadelainfiintare, daca aceasta perioada este mai mica de 3 ani trebuie sa fie egala sau mai mare de: Lotul 1 - 30.000.000 leiLotul 2 ? 6.000.000 leiLotul 3 ? 1.000.000 leiAtentie ! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, cerintele privind situatia financiara pot fi indelpinite prin cumul de grupul de asociati.Documente solicitate: -prezentareInformatiigenerale si Identificarea financiara, completand formularuldinsectiuneaFORMULAREa documentatiei de atribuire.- Prezentare Copii legalizate ale bilanturilor contabile pe ultimii 3 ani incheiati (2007, 2008 si 2009), vizate si inregistrate de organele competente, insotite de balantele de verificare.- In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte fisa de Informatii generale si de Identificare financiara cat si copii ale bilanturilor contabile- prezentare documente pentru demonstrarea ca operatorul economic are acces la sau ca are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare pentru a realiza cashflow de executie a lucrarii respective pe o perioada de 90 zile in valoare de minim 3.500.000 lei emise cu maximum 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.- prezentare unei Scrisori de bonitate din partea unei banci cu care lucreazaofertantul, valabila la data deschideriiofertei emise cu maximum 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.- prezentare declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii si mijlocii (daca este cazul), completand formularul din sectiunea FORMULAREa documentatiei de atribuire.- Istoricul incidentelor majore de plati inregistrate la CIP, eliberat de CENTRALA INCIDENTELOR DE PLATI cu cel mult 30 de zile inainte de data limita de depunere a ofertei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Capacitatea tehnica:
Se va prezenta declaratia si anexa la declaratia privind echipamentele, utilajele si mijloacele de transport ce vor fi puse la dispozitie pentru indeplinirea contractului se lucrari
Ofertantii trebuie sa faca dovada cu documente ca dispun de toate utilajele si echipamentele necesare derularii lucrarilor ce fac obiectului supus lictatiei.
In cazul in care ofertantii nu au in dotare proprie utilajele, echipamentele si mijloacele de transport se vor prezenta copii dupa contracte sau conventii de inchiriere, in care sa se precizeze ca inchirierea se face pentru executia lucrarilor ce fac obiectul procedurii.Se va face dovada inregistrarii utilajelor de constructii conform prevederilor legale (Legea nr. 195/2002 ? art. 14 alin. (1); HG nr. 1391/2006-Sectiunea II; Ordinul MAI nr. 1501/2006).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinte minime: Lot 1.1. Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani ? Formular 12 F2. Declaratie privind lista principalelor servicii executate in ultimii 3 ani ? Formular 12 E3. Finalizarea in ultimii 5 (cinci) ani a cel putin un contract de executie de lucrari hidroedilitare in valoare de cel putin 3.000.000 lei.Lot 2.1. Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani ? Formular 12F2. Declaratie privind lista principalelor serviciiexecutate in ultimii 3 ani ? Formular 12E3. Finalizarea in ultimii 5 (cinci) ani a cel putin un contract de executie de lucrari de drumuri in valoare de cel putin 3.000.000 lei (se pot insuma 2 contracte). Nu se accepta contracte de lucrari pentru pietruiri de drumuri.Lot 3.1. Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani ? Formular 12F2. Declaratie privind lista principalelor serviciiexecutate in ultimii 3 ani ? Formular 12E3. Finalizarea in ultimii 5 (cinci) ani a cel putin un contract de executie de lucrari de constructii civile in valoare de cel putin 600.000 lei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
62/27.05.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.07.2010 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.07.2010 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.07.2010 12:00
Locul: Sediul Primariei Todireni, jud. Botosani
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de participa prin reprezentantii sai imputerniciti, la deschiderea ofertelor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul FEADR, Masura 322 ? ?Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea si imbunatatirea mostenirii rurale?
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr. 6 Bucuresti, sector 3, ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Email:  [email protected], Fax:  021/3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Suceava
Adresa postala:  mun. Suceava, Str. Stefan cel Mare nr. 62, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720062, Romania, Tel. 0230/216321, Email:  [email protected], Fax:  0230-524022
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Todireni
Adresa postala:  Comuna Todireni, jud. Botosani, 717395 Romania, Localitatea:  Todireni, Cod postal:  717395, Romania, Tel. 0231574791, Email:  [email protected], Fax:  0231574791
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.06.2010 09:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer