Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - RETROFIT CELULE MT 20 KV IN STATIA 110/20 KV ORADEA NORD


Anunt de participare (utilitati) numarul 112342/30.11.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Filiala de Distributie a Energiei ElectriceELECTRICADISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD S.A.
Adresa postala:  str. Ilie Macelaru nr. 28A, Localitatea:  Cluj-Napoca, Cod postal:  400380, Romania, Punct(e) de contact:  ADA PINTICAN, Tel. 0264-205435, Email:  [email protected], Fax:  0264-205429, Adresa internet (URL):  www.electrica.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
RETROFIT CELULE MT 20 KV IN STATIA 110/20 KV ORADEA NORD
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: SDEE ORADEA - Statia Oradea Nord
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
RETROFIT CELULE MT 20 KV IN STATIA 110/20 KV ORADEA NORD
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45315500-3 - Instalatii de tensiune medie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONFORM DOCUMENTATIEI
Valoarea estimata fara TVA: 2, 453, 445RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantia de participare 49.000 (24.500 pt IMM)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
credit furnizor
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181, Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat, Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale - eliberat de Primaria locala, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1, Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului 314/2010 emis de ANRMAP, Certificat constatator, autorizatia de functionare
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilantul contabil la 30.06.2010, declaratie privind cifra medie de afaceri anuala pe ultimii 3 ani, Lichiditatea medie pe ultimii 3 ani L mai mare de 90%, informatii privind situatia financiara
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, Experienta similara, declaratie pe propria raspundere referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat, declaratie pe propria raspundere referitoare la utilajele, Atestate de tip E1 si E2 emise de ANRE, declaratie pe propria raspundere privind proportia in care contractul de lucrari urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti, Declaratie pe proprie raspundere privind asocierea
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
conform fisei de date
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
EDTN 37/L
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.12.2010 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.12.2010 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.12.2010 11:00
Locul: FDEE TN CLUJ NAPOCA, STR. ILIE MACELARU, NR. 28A
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
imputernicitii legali ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR. STAVROPOLEUS, NR 6, ,Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL CLUJ
Adresa postala:  STR. N.TITULESCU, NR 1, Localitatea:  CLUJ NAPOCA, Cod postal:  3400, Romania, Tel. 0264590106, Fax:  0264590106
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC AL FDEE TN
Adresa postala:  STR. ILIE MACELARU, NR 28A, Localitatea:  CLUJ NAPOCA, Cod postal:  400380, Romania, Tel. 0264205435, Fax:  0264205001
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.11.2010 11:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer