Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reutilizare cladire in scopul transformarii in centru social in municipiul Botosani


Anunt de participare numarul 119793/20.04.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BOTOSANI
Adresa postala:  str. Piata Revolutiei nr.1, Localitatea:  Botosani, Cod postal:  710236, Romania, Punct(e) de contact:  Biroul Achizitii publice, Tel. 0231530143 int.103/0231515142, In atentia:  d-nei Anitei Daniela, Email:  [email protected], Fax:  0231515142/0231531595, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Biroul Achizitii Publice
Adresa postala:  Calea Nationala 101, Localitatea:  Botosani, Cod postal:  710239, Romania, Punct(e) de contact:  Biroul Achizitii Publice, Tel. 0372316759, In atentia:  d-nei Anitei Daniela, Email:  [email protected], Fax:  0231-515142
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reutilizare cladire in scopul transformarii in centru social in municipiul Botosani
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Parcul Tineretului nr. 4 Botosani
Codul NUTS: RO212 - Botosani
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitarea si schimbarea destinatiei cladirii degradate din Str. Parcul Tineretului nr.4 in suprafata totala de 689, 2 mp, din municipiul Botosani in vederea reutilizarii acesteia pentru a deservi unui centru pentru ingrijirea copiilor aflati in situatie de risc social
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45262700-8 - Lucrari de modificare a cladirilor (Rev.2)
45453000-7-Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- reabilitarea fatadelor si acoperisului;
- reorganizarea si recompartimantarea spatiului interior pentru a raspunde necesitatilor serviciului de asistenta sociala din municipiul Botosani;
- realizarea unor noi compartimentari, in concordanta cunecesitatile functionale din tema de proiectare;
- realizarea unui termosistem in grosime de 10 cm, la peretii exteriori, si a unei izolatii termice peste ultimul planseu;
- construirea unei rampe de acces pentru persoane cu handicap;
- realizarea unei sarpante din lemn cu invelitoare din tabla din otel;
- refacerea trotuarelor perimetrale ale cladirii pentru a impiedica infiltrarea apei din precipitatii la fundatii;
- executarea la interior a peretilor pentru compartimentare din gips carton, finisajele vor fi din materiale de calitate superioara, adaptate destinatiei fiecarei incaperi: var lavabil la pereti si tavane, pardoseli din parchet, placaje din gresie si faianta la grupurile sanitare, casa scarii si holuri acces;
- tamplarie din PVC, imitatie lemn, cu geam termopan.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 371, 514RON
II.2.2) Optiuni
Da
exec. unor lucr. care nu au putut fi prev. initial, se va face .in baza art. 122 lit.i)
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare e de 7.000 lei, garantia de buna executie 10%.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene FEDR , Bugetul de stat- Fondul National, Bugetul Local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
decl.de eligib. Decl. privind neincad. in preved. art. 181 din O.U.G. nr.34/2006, decl.privind calit.de particip.la proced., decl. de integritate, certif.constat.privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugete, certif.de particip.cu oferta independ., certif.de inregistrare, certif.constat.emis de ORC, ptr.pers.fizice/juridice straine certificat de rezidenta fiscala di doc. edificatoarecare sa dovedesca forma de inregistrare in conf.cu preved. legale din tara de provenienta
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale, bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani, Istoricul incidentelor de plati
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
CA medie pe ultimii 3 anisa fie cel putin 1.000.000 lei, Document emis de banca(decl. sau scrisoare de garantie) ca au acces la o linie de creditare de min.200.000 lei ptr.demarare lucrari
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor lucrari din ultimii 5 ani, Decl.privind utilajele de care dispun, decl.privind efectivul mediu anual al pers.angajat, declaratii de disponib.ptr. pers.impus, decl.privind asocierea/subcontractarea, certif. SREN ISO 9001/echivalent, SR EN 14001/echivalent, OHSAS 18001/echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- executarea de lucrari similare in valoare de min.500.000 lei sustinute prin max.3 contracte.Pers.minim impus: - manager de proiect, rsponsabil tehnic cu executie, responsabil cu calitatea
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
85%
Descriere: Componenta financiara
2.
Garantia lucrarii
15%
Descriere: componenta tehnica
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.05.2011 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.05.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.05.2011 11:00
Locul: In Sala de sedinte a Consiliului Local din sediul Primariei Mun. Botosani- Piata Revolutiei nr. 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Fiecare operator economic va fi reprezentat de un imputernicit care are dreptul la insotitor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013 , Axa prioritara 1? Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 ? Planuri integrate de dezvoltare urbana Sub-domeniul: Centre urbane
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
Datorita dimensiunilor mari, listele de cantitati si caietele de sarcini emise de proiectant vor fi puse la dispozitie pe CD in urma solicitarii agentilor economici.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 310 4641, Email:  [email protected], Fax:  021 3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.In cazul in care se refera la Doc.de Atrib., data luarii la cunostinta este data publicarii in SEAP.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al Primariei Municipiului Botosani
Adresa postala:  Piata Revolutiei nr.1, Localitatea:  Botosani, Cod postal:  710236, Romania, Tel. 0231-502200, Fax:  0231/531595
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.04.2011 12:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer