Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Rev si intoc doc.tehn.: (PT,CS,DE si liste cantit) ptr Cons DN 13 Akm 8+000-24+400 si(DE,CS si liste de cantit) ptr Cons DN 13A km 87+900-88+000 si asig asist tehnice ptr cele 2 ob


Anunt de participare numarul 120452/02.05.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala:  STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Punct(e) de contact:  AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel. 021.315.01.26, Email:  [email protected], Fax:  021.315.01.26, Adresa internet (URL):  www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
CNADNR SA -Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov
Adresa postala:  B-dul Mihail Kogalniceanu nr.13, bl.C2, sc.1, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500090, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii Publice, Tel. 0268-547688, In atentia:  Ing. Odeta Moldovanu, Email:  [email protected], Fax:  0268+547695
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
CNADNR SA -Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov
Adresa postala:  B-dul Mihail Kogalniceanu nr.13, bl.C2, sc.1, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500090, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii Publice, Tel. 0268-547688, In atentia:  Ing. Odeta Moldovanu, Email:  [email protected], Fax:  0268+547695
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
CNADNR SA -Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov
Adresa postala:  B-dul Mihail Kogalniceanu nr.13, bl.C2, sc.1, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500090, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii Publice, Tel. 0268-547688, In atentia:  Ing. Odeta Moldovanu, Email:  [email protected], Fax:  0268+547695
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Rev si intoc doc.tehn.: (PT, CS, DE si liste cantit) ptr Cons DN 13 Akm 8+000-24+400 si(DE, CS si liste de cantit) ptr Cons DN 13A km 87+900-88+000 si asig asist tehnice ptr cele 2 ob
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Raza SDN MURES-DN 13 A km 8+000-24+400;
Raza SDN M.Ciuc DN 13 A km 87+900-88+000
Codul NUTS: RO12 - Centru
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Revizuire si intocmire doc.tehn.: (PT, CS, DE si liste cantitati) ptr Consolidare DN 13 Akm 8+000-24+400 si(DE, CS si liste de cantitati) ptr Consolidare DN 13A km 87+900-88+000 si asigurarea asistentei tehnice ptr cele 2 obiective
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71320000-7 - Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Revizuire si intocmire doc.tehn.: (PT, CS, DE si liste cantitati) ptr Consolidare DN 13 Akm 8+000-24+400 si(DE, CS si liste de cantitati) ptr Consolidare DN 13A km 87+900-88+000 si asigurarea asitentei tehnice ptr cele 2 obiective
Valoarea estimata fara TVA: 38, 800RON
II.2.2) Optiuni
Da
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a aplica prevederile art.122, lit.j din OUG 34/2006
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: 750 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BEI II si Buget de Stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Operatorii economici au dreptul de ase asocia in vederea depunerii ofertei comune.Asocierea va fi legalizata in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Decl privind eligibilitatea; 2.Decl privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006;3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura;4.Certif constatat priv indepl oblig de plata a impozitelor sitaxelor locale si alte venituri ale bugetului local valabile la data deschiderii ofertelor in original sau copie conf. cu originalul;5.Certif constatat priv indepl oblig de plata a impozitelor, taxelorsi contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat valabile la data deschiderii ofertelor in original sau copie conforma cu originalul;Observatii: Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local, cat si neprezentarea sub forma solicitata a acestor documente duce la respingerea ofertelor ;6. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta;7.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul teritorial, emis cu maxim 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor ;8.Personele juridice straine vor prezenta documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii- eliberate de autoritatea tarii de origine(certificate, caziere, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009) vizate si inregistrate de organele competente; 2.Informatii privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor prezenta bilanturile pe ultimii 3 ani: 2007, 2008, 2009 vizate si inregistrate de organele competente.Se vor prezenta informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista principalelorprestatii din ultimii 3 ani;
2. Experienta similara (in ultimii 3 ani);
3. Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii;
4. Informatii privind personalul;
5. Informatii privind subcontractanti /asociatii;
6. Informatii privind protectia muncii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Se vor preciza sub forma tabelara princip prestatii de serv sim, val afer, perioad de prest cat si benef;2.Of va prez un doc costatatator(conf. HG924/2006 art.97 prim) prin care se certif ca a prest serv sim cu cele supuse achizitiei, resp serv sa contina toate fazele de proiect care fac obiectul prezentei achiz.3.Decl ref la utilaj, instal, echip tehn si soft licent de care disp op ec ptr indepl corespz a contract de serv.4.Decl.care sa contina inf.priv studiile, preg prof.si calif pers angajat.Of.are oblig de a nominaliz sef de proiect si echipa de ing specialisti care vor fi implic in realiz proiect. Of va face dovada ca are angajat/are contract de colab, cu exp tehn autoriz?categ dr si exp tehn categ pod.Seful de proiect va fi absolv CFDP, cu exp in proiect de lucr simil si exp pe poz de: ing coord de proiect/sef de echipa/ manag de proiect.Of va face dov ca are angajat min un ing constr care este absolv CFDP cu o exp in proiect de lucr simil.Se vor depune doc justif.care sa demo criteriile priv exp astfel;
-copie dupa cartea de munca sau copie dupa contr indiv de munca;
-certif sau referinte/rec de la angajator ptr proiectele/contractele care dem exp prof specifica indicata in CV pentru indepl cerintelor;
-decl de disponibil semnate in orig de expertii cheie propusi in oferta;copii dupa dipl de absolve;CV-urile intocmite si semnate cu cel mult 30 de zile inaintea deschid of.5.Op.ec are oblig de a declara subcontractantii;6.Copie dupa certif prin care se atesta ca of are implementat si mentine un sist de manag al calit conf cond din SR EN ISO 9001 :2008 (ISO 9001 :2001) in term de valab ment de emitent;Copie dupa certif prin care se atesta ca of are implementat si mentine un sis de manag de mediu conf cond dinSR EN ISO 14001 :2004 (ISO 14001 :2001) in term de valab ment de emitent.7.Operatorul economic va prezenta o declaratie priv. respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.05.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.05.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.05.2011 11:00
Locul: CNADNR SA - DRDP BRASOV B-dul Mihail Kogalniceanu nr.13, bl.C2, sc.1, cam 13
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor-cel mult 2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Nota justificativa privind alegerea procedurii este anexata in rubrica Documente si clarificariSursa de finantare: BEI II si Buget de Stat
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021-3104641, Email:  [email protected], Fax:  021-3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNADNR SA -Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov-Serviciul Juridic
Adresa postala:  B-dul Mihail Kogalniceanu nr.13, bl.C2, sc.1, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500090, Romania, Tel. 0268-547688, Email:  [email protected], Fax:  0268-547695
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.04.2011 10:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer