Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "Revizia periodica, intretinerea curenta si asigurarea pieselor de schimb necesare repararii: - Lot 1: autovehiculelor de tip RENAULT, MERCEDES si HYUNDAI din parcul D.R.D.P. Timisoara,- Lot 2: autovehiculelor de tip MOOG si a remorcilor din parcul D.


Anunt de participare numarul 149009/27.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel. +40 213150126, In atentia: AMELIA LUIZA LACATUSU, Email: [email protected], Fax: +40 213150126, Adresa internet (URL): www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. ? Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara
Adresa postala: str. Coriolan Baran nr. 18, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300238, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Pregatire Organizare si Derulare Achizitii, Tel. +40 0256246631, In atentia: Larisa TIMPU, Email: [email protected], Fax: +40 0256246601, Adresa internet (URL): http: //www.drdptm.ro/achizitii/atribuire/servicii.htm
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. ? Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara
Adresa postala: str. Coriolan Baran nr. 18, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300238, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Pregatire Organizare si Derulare Achizitii, Tel. +40 0256246631, In atentia: Larisa TIMPU, Email: [email protected], Fax: +40 0256246601, Adresa internet (URL): http: //www.drdptm.ro/achizitii/atribuire/servicii.htm
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. ? Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara
Adresa postala: str. Coriolan Baran nr. 18, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300238, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Pregatire Organizare si Derulare Achizitii, Tel. +40 0256246631, In atentia: Larisa TIMPU, Email: [email protected], Fax: +40 0256246601, Adresa internet (URL): http: //www.drdptm.ro/achizitii/atribuire/servicii.htm
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
"Revizia periodica, intretinerea curenta si asigurarea pieselor de schimb necesare repararii: - Lot 1: autovehiculelor de tip RENAULT, MERCEDES siHYUNDAIdin parcul D.R.D.P. Timisoara, - Lot 2: autovehiculelor de tip MOOG si a remorcilordin parcul D.R.D.P. Timisoara "
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Atelierul de reparatie al prestatorului
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
"Revizia periodica, intretinerea curenta si asigurarea pieselor de schimb necesare repararii:
- Lot 1: autovehiculelor de tip RENAULT, MERCEDES si HYUNDAIdin parcul D.R.D.P. Timisoara
- Lot 2: autovehiculelor de tip MOOG si a remorcilordin parcul D.R.D.P. Timisoara "
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50112000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)
34320000-6-Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
"Revizia periodica, intretinerea curenta si asigurarea pieselor de schimb necesare repararii:
- Lot 1:1 (un) autovehicul de tip MERCEDES Vito, 1 (un) autovehicul de tip RENAULT Megane si 1 (un) HYUNDAI Tucson din parcul D.R.D.P. Timisoara, conform Anexei 1 la Caietul de sarcini, aferent
- Lot 2:1 (un) autovehicul de tip MOOGsi 14 (patrusprezece) remorci din parcul D.R.D.P. Timisoara, conform Anexelor 1 si 2 la Caietul de sarcini, aferent "
Valoarea estimata fara TVA: 76, 610.49RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare va fi eliberata in numele ofertantului si emisa de catre o societate bancara/societate de asigurari in cuantum de -Lot 1= 760 lei; -Lot 2 = 760 lei. Garantia de participare poate fi eliberata in numele ofertantului si in alta valuta. Echivalenta pentru garantia de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 zile incepand cu termenul limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare se constituie conform art. 86 alin (1) din HG 925/2006 (pentru virament bancar-cont DRDP Timisoara: RO45RNCB0249008094080001; pentru instrument de garantare-conform Formular nr. 18A sau 18B, in original). Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezenta in original, insotita de traducerea autorizata in limba romana. OfertantiiIMM beneficiaza de 50% reducere si vor prezenta documente prin care dovedesc faptul ca se incadreaza in prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de participare va fi prezentata separat intr-un plic sigilat, nefiind inclusa in coletul sigilat ce contine oferta. Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare in cuantumul, forma si perioada de valabilitate solicitata vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii. In cuantum de 5% din pretul contractului, fara T.V.A. emisa de o societate bancara/soc.asigurari si completata cfm. Formularului nr. 19A/19B sau constituita prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale.In acest caz contractantul are obligatia de a deschide, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante.Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului.Se va prezenta Autoritatii Contractante in termen de 15 zile de la semnarea contractului.In caz contrar, se retine garantia de participare. Garantia de buna executie se prezinta in original si devine anexa la contract.Tb.sa fie irevocabila. Nota: Ofertantii tip IMM care doresc sa depuna 50% din val. garant. de buna exec. vor depune docum. prin care dovedesc ca se incadreaza in preved.Legii nr.346/2004.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial, in conformitate cu art. 11, alin (4) din H.G. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, doar o declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare, astfel cum au fost solicitate in Documentatia de Atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte. In cazul in care ofertantul uzeaza de dreptul prevazut la art. 11, alin (4) din H.G. 925/2006, acesta are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre operatorii economici.
Documentele solicitate vor fi valabilela data limita de depunere a ofertei.Cerinta nr. 1 - Ofertantul va prezenta Formularul nr. 1 ? ?Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare?, semnat de catre reprezentantul legal.
Nota: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul nr. 1 semnat de catre reprezentantul legal al tertului sustinator.Cerinta nr. 2 - Ofertantul va prezenta:
a) ?Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare?- Formularul nr. 2, semnat de catre reprezentantul legal.
b) Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume: 1. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte:
- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local;
- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice).
Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea certificatelor fiscale din care sa rezulte lipsa obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertele.Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele/documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea, ,conform cu originalul?.
2. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local scadente la plata in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertele. Documentele se vor prezentata in original, copii legalizate sau copii lizibile certificate , ,conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata.Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Note: a) Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.
b) Operatorii economici care prin certificatele/documentele edificatoare depuse in oferta sau ulterior prezentate nu fac dovada achitarii obligatiilor de plata scadente la plata in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertele, vor fi exclusi din prezenta procedura de achizitie publica.
c) Cerintele referitoare la obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul (dupa caz, toti membrii asocierii) prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor/compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale tarii de origine) in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora.In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul nr. 2 [neincadrarea in prevederile art. 181 litera a), c^1) si d)] semnat de catre reprezentantul legal al tertului sustinator.Cerinta nr. 3 - Ofertantul va prezenta Formularul A - ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?, conform Ordin ANRMAP nr.314/2010.Cerinta nr. 4 - Ofertantul va prezenta Formularul B - ?Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare?, semnat de catre reprezentantul legal. Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (respectiv persoanele care aproba/semneaza documentele emise in legatura sau pentru procedura de atribuire): Director Regional - Ing. Ioan AMBRUS, Director Economic - Ec. Costin-Aurel PURCELD, Director Adjunct Investitii - Ing. Nicoleta PORDEA, Director Adjunct Intretinere Horatiu SIMION, Sef Serviciu Contencios - C.J. Viviana FLOCA, Sef Serviciu Pregatire Organizare si Derulare Achizitii - Ec. Romana CACOVEANU, Sef Serviciu Exploatare Auto si Utilaje - Ing. Mariana BELC, Serviciu Pregatire Organizare si Derulare Achizitii - Ing. Cosmina ION, Serviciu Pregatire Organizare si Derulare Achizitii - Ing. Col. Mihaela BALOI, Serviciu Pregatire Organizare si Derulare Achizitii - Ing. Alina SPATACEAN, Serviciu Pregatire Organizare si Derulare Achizitii - Sp. Rel. Publice Cristina ENACHE, Serviciu Pregatire Organizare si Derulare Achizitii - Ing. Corina BUGA, Serviciu Pregatire Organizare si Derulare Achizitii - Ing. Larisa TIMPU, Serviciu Pregatire Organizare si Derulare Achizitii - Analist Miriana GIURGIU, Serviciu Pregatire Organizare si Derulare Achizitii - Ec. Cosmin CIRDU.Nota: Se va prezenta Formularul B ? ?Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare? atat de subcontractant, cat si de tertul sustinator. In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre operatorii economici.
Documentele solicitate vor fi valabilela data limita de depunere a ofertei.Cerinta 1 - Ofertantul va prezenta Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, in original, copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul", care sa contina informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertei, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar activitati de prestare a serviciilor solicitate prin prezenta Fisa de date. Pentru persoanele juridice/fizice straine este necesara prezentarea documentelor edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit. Acestea vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila , ,conform cu originalul", insotite de traducerea autorizata si vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor.Nota: Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial in original/copie legalizata.ATENTIE: a) Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.
b) Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre operatorii economici.
Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertei.Cerinta nr. 1
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii (3) trei ani (2011, 2012, 2013) trebuie sa fie in valoare de minim:
-Lot 1:76.800 Lei;
-Lot 2:76.400 Lei.Ofertantul va prezenta: a) ?Declaratia privind Cifra de Afaceri Globala?b) Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013), inregistrate si vizate la organele competente, conform prevederilor legale in vigoare.
Daca din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele in forma solicitata, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare, pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare.
Cerinta nr. 1 - continuareBilanturile contabile inregistrate la organele competente trebuie prezentate astfel: pentru pers. fizice/juridice romane in copie; pentru pers. fizice/juridice straine in copie, insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Informatii suplimentareNota:
a) Ofertantii tip I.M.M. care indeplinesc prevederile legislatiei in vigoare (Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, modificata si completata prin O.G. nr. 27/2006) beneficiaza de reducere de 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri (pentru a beneficia de aceasta reducere ofertantii vor depune documente prin care dovedesc ca se incadreaza in prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare).b) Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca indeplinesc conditiile de I.M.M. Sunt considerati ofertanti tip I.M.M. acei ofertanti pentru care toti membrii asocierii detin calitatea de I.M.M.
Tert sustinator
Art. 186 - OUG nr. 34/2006, cu modific si complet ulterioare: (1)Capacitatea economica si financiara a ofertant/candidat poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva.(2) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformit cu preved. alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, (Formularul nr. 20A), prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conf preved. art. 69^1, art.180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d).
Informatii suplimentare - Tert sustinator - continuare(3) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Pentru Cerinta nr. 1Ofertantul va prezenta Formularul nr. 3 - ?Declaratia privind Cifra de Afaceri Globala?.In cazul unei asocieri se va prezenta si Anexa Formularului nr. 3 completata in numele operatorului economic si semnata de catre reprezentantul legal al acestuia.Nota: Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu anual lei/valuta, pe ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013), curs comunicat de BNR.Pentru Cerinta nr. 1 - continuareInformatii suplimentareTert sustinatorOfertantul va prezenta Formularul nr. 20A - Angajament ferm privind sustinerea financiara a ofertantului.Tert sustinator - continuare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 ?Experienta similara?Ofertantul va prezenta ?Declaratia privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani?, care sa contina valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Cerinta nr. 1 - continuareOfertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat, in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), cel putin 1(un) contract de servicii similare cu cele supuse procedurii de achizitie publica, in care participarea ofertantului la acesta sa fi fost in valoare de minim:
-Lot 1:19.200 Lei fara TVA;
-Lot 2:19.100 Lei fara TVA.
Cerinta nr. 1 - continuareIn acest sens, ofertantul va prezenta:
- Declaratie privind exeperienta similara a ofertantului in prestarea unor servicii similare in ultimii 3 ani;
- certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privant beneficiar, care sa confirme prestarile de servicii similare.Nota:
In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate si in masura in care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documente mentionate sau detalii, precizari, informatii sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.
Cerinta nr. 2, ,Echipamente"Ofertantul va face dovada ca dispune de:
- cabina de vopsire pentru repararea elementelor de caroserie (tinichigerie) precum si acoperirea anticoroziva a acestora;
- platforma pentru a asigura transportul autovehiculului defect, avariat.
In acest sens ofertantul va prezenta: a) Declaratie privind numarul minim de Echipamente disponibile pentru indeplinirea contractului;
b) copie dupa documente doveditoare ca dispune de cabina de vopsire pentru repararea elementelor de caroserie si platforma pentru a asigura transportul autovehiculului defect, avariat.Nota: Daca operatorul economic nu detine in proprietate un utilaj/echipament, pe langa posibilitatea prezentarii unui contract/precontract de inchiriere etc. se va permite si prezentarea unui angajament.
Cerinta nr. 3, ,Personal"Ofertantul va prezenta informatii referitoare la personalul implicat in indeplinirea contractului.
Informatii suplimentare
In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre operatorii economici. Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere aofertei.
Tert sustinatorArt.190-OUG 34/2006, cu modific si complet ulterioare
(1) Capacit. tehnica si profesionala a ofertant/candidat poate fi sustinuta, pentruindeplinirea unui contract, side o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva.
(2) In cazul in care ofertant/candidat isi demonstreaza capacit tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conform cu preved alin.(1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, (Formular nr. 20B si anexele 1 si 2), prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidat/ofertant resursele tehnice si profesionale invocate.Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conf preved. art. 69^1, art.180 si ale art.181 lit. a), c^1) si d).
Informatii suplimentare - Tert sustinator - continuare(3) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/ candidatura comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2).
Informatii privind subcontractantii: In cazul in care in propunerea tehnica este inclusa posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.Ofertantul va prezenta ?Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si datele de recunoastere acestora? si anexa aferenta acestuia.
Informatii privind asociereaMai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.Ofertantul va prezenta Formularul nr. 9 ? ?Informatii despre Asociere? si Formularul nr. 10 ? ?Acord de asociere?, daca este cazul.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Pentru Cerinta nr. 1Ofertantul va prezenta Formularul nr. 4 - ?Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani? si Anexa Formularului nr. 4.Cerinta nr. 1 - continuareOfertantul va prezenta Formularul nr. 5 - ?Declaratie privind exeperienta similara a ofertantului in prestarea unor servicii similare in ultimii 3 ani?.Nota: Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu anual lei/valuta pe ultimii 3 ani, curs comunicat de BNR.Cerinta nr. 1 - continuarePentru Cerinta nr. 2Ofertantul va prezenta Formularul nr. 6 - ?Declaratie privind numarul minim de Echipamente disponibile pentru indeplinirea contractului?.Pentru Cerinta nr. 3Ofertantul va prezentaFormularul nr. 7 - ?Declaratie privind personalul implicat in indeplinirea contractului?Informatii suplimentareTert sustinatorOfertantul va prezenta Formularul nr. 20B si anexele 1 si 2 - Angajament ferm privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului.Tert sustinator - continuareOfertantul va prezenta Formularul nr. 8 si anexa aferenta acestuia ?Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si datele de recunoastere acestora?.Ofertantul va prezenta Formularul nr. 9 ? ?Informatii despre Asociere? si Formularul nr. 10 ? ?Acord de asociere?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.02.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.02.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.02.2014 12:00
Locul: Str. Coriolan Baran, nr. 18, Timisoara, Sala de sedinte din cadrul D.R.D.P. Timisoara
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii legali imputerniciti ai ofertantului.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire se descarca de la ?Documentatie si clarificari? din anuntul de participare din SEAP sau de pe site-ul autoritatii contractante http: //www.drdptm.ro/achizitii/atribuire/servicii.htmNota: In cazul in care 2 sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica autoritatea contractanta va solicita ofertantilor in cauza, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL CONTENCIOS DIN CADRUL D.R.D.P. TIMISOARA
Adresa postala: str. Coriolan Baran nr. 18, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300238, Romania, Tel. +40 256246617, Email: [email protected], Fax: +40 256246632, Adresa internet (URL): www.drdptm.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.01.2014 08:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer