Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Revizie spectrometru INOV - X


Anunt de participare numarul 146410/09.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Sucursala Electrocentrale Turceni, str. Uzinei, nr.1, jud. Gorj, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: Sucursala Electrocentrale Turceni, Tel. +40 253335045, In atentia: d-lui jr.Gheorghe GHEORGHE, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate administrata in sistem dualist, pe actiuni, cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
Altele: Electricitate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Revizie spectrometru INOV - X
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Soc. Complexul Energetic Oltenia S.A. - Sucursala Electrocentrale Turceni, loc. Turceni, jud. Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul consta in Revizie spectrometru INOV - X
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50411000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caiet sarcini nr. 21044/09.08.2013
Valoarea estimata fara TVA: 4, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul GP: 40, 00 lei. GP este irevocabila. Ptr. GP const. in alta valuta, se va face echivalenta leu/ alta valuta la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a of., cu 5 zile.Perioada de valab. a g.p., care va fi cel putin egala cu per. minima de valab. a of., este 90 zile de la data limita stabilita pentrudepunerea of.Forma de constituire a g.p. care va fiacceptata este conf. prevederilor art.86 alin.(1)din H.G. nr.925/2006: - prin virament bancar (incl.ordin de plata), in contul aut.contractante (S. C.E.O.S.A. - S.E.Turceni, cu sediul in loc. Turceni, str. Uzinei nr.1, jud. Gorj, cod postal 217520, avand C.U.I 30310453, inregistrata laOf.Reg.Comertului de pe langa Tribunalul GJ, sub nr. J18/338/2012, cont virament RO 86 RZBR0000060014677273, deschis la Raiffeisen Bank ? Suc.Tg?Jiu), cu cond.conf.acestuia de catre bancaemitenta pana la deschidereaof.- printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc.bancara ori de o soc.deasigurari, care se prezinta in original, conf. formular anexat;
- in numerar la casieria SE Turceni.Nota: Ptr. of.I.M.M ? uri, g.p. va fi insotita de decl. ca firma este inscrisa in categ.I.M.M, in conf. cu cond.art. 3 din L346/2004. In acest caz, of. beneficiaza de reducerea cu 50% a g.P.Of. pierde g.P. daca: a)isi retrage of. in per. de valab. a of.;b)of. fiind castigatoare, nu constituie GBE, in per. de valab. a of., dar nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contr.c) of. sa fiind castigatoare, refuza sa semneze contr. in per. de valab. a of.Retinerea G.P se va face in conf. cu prev. art. 87 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Cuantumul garantiei de buna executie este in procent de 5 % din valoarea contractului, fara T.V.A.Modul de constituirea garantiei de buna executie este prin: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, in cuantumul si pt. perioada prev. in doc. de atrib.;
- retineri succesive din val. fact. partiale, cu conditia ca prima retinere sa fie mai mica de 0, 5% din valoarea contr. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Ofertantul va opta pentru una din modalitatile de constituire a garantiei de buna executie. Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catre autoritatea contractanta. Nota: IMM constituie garantia de buna executie in procent de 50% din cuantumul garantiei de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind eligibilitatea conform art 180 din OUG nr.34/2006(cu modificarile ?i completarile ulterioare), inclusiv de tertul sustinator, daca este cazul.
Completarea formularului nr.12 A, anexat.
Cerinta nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, inclusiv de tertul sustinator, declaratii complectate cu litera a c1 si d, ale art 181 din OUG nr. 34/2006, daca este cazul.Completarea formularului nr.12 B, anexat.NOTA 1: In cazul in care in tara de origine in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Completarea formularului nr.12 B, anexat.
Cerinta nr. 3
Documente constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat si a celor locale.
Prezentarea certificatelor de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat catre bugetul general si cel local, (formulare tip eliberate de autoritatile competente), care sa prezinte situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Prezentarea certificatelor eliberate de autoritatile competente.
Cerinta nr. 4
Declaratie privind calitatea de participant la procedura de achizitie.Completarea formularului nr.12 C, anexat.
Cerinta nr. 5
Certificat de participare la procedura de achizitie cu oferta independenta- conf.Ord. ANRMAP nr. 314/12.10.2010.Completarea formularului tip, anexat.
Cerinta nr.6
Declaratie pe propria raspundere privind incadrarea in prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006, care se va prezenta de ofertantul/candidatul/ ofertantul asociat/ subcontractantul/tertul sustinator, conform Ordin ANRMAP nr.170/2012.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante , in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie, sunt: Director? dr. ing. Corneliu DITESCU; Director Operare Mentenanta- Octavian BARBANTA ; Director Financiar si Patrimoniu - ec. Adriana Luminita POPESCU; Director Conceptie Tehnica si Tehnologii ? ing. Catalin STANCULESCU; Director Achizitii- Ing. Cristian GHIGEANU; Compartiment Juridic- Daniela ONEA; Sef Birou Proceduri Achizitie Lucrari si Servicii- jr.Gheorghe GHEORGHE.Completarea formularului tip, anexat. Cerinta nr. 1
Persoane fizice/juridice romane
Prezentarea certificatului constatator eliberat de ONRC/autorizatie de functionare/ alte documente echivalente, din care sa rezulte ca are in domeniul de activitate, prestarea de servicii, din categoria celor ce fac obiectul procedurii de achizitie (cod CAEN).Certificatul constatatorse va prezenta, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/ actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Atentie: La solicitarea autoritatii contractante, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantul clasat pe primul loc care a prezentat copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, va prezenta certificatul constatator emis de ONRC, in original sau copielegalizata.Prezentarea certificatului constatator.
Cerinta nr. 2
Persoane fizice/juridice straine.
Pentru persoane juridice straine pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica.
Documentele vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, la care se va alatura traducerea autorizata a acestora in limba romana si legalizata.
Se vorprezenta documenteleedificatoare.Cerinta nr.3
Conform legii 111/1996 si certificatului de inregistrare pentru autorizarea desfasurarii activitatii in domeniul nuclear nr. CI CCC O7/2007, trebuie sa dovedeasca ca este o unitate acreditata CNCAN.Se vorprezenta documenteleedificatoare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii privind situatia economico-financiara
Prezentarea bilantului contabil la data de 31.12.2012, vizat de organele competente.
Cerinta nr. 2
Informatii generale, inclusiv cifra medie de afaceri.
Prezentarea informatiilor generale privind operatorul economic, potrivit formularuluiB2.
Prezentarea cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 (trei) ani, respectiv media cifrei de afaceri globala.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea bilantului contabil.Completarea formularului tip anexat.Conversia leu-valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii privind experienta similara conform dispoz. art.188, alin. 2 din OUG 34/2006. Prezentarea unei liste a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Cerinta nr. 2Prezentarea declaratiei pe propria raspundere, referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.
Cerinta nr. 3
Informatii privind personalul.
Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere ale operatorului economic, in ultimii 3 ani.
Cerinta nr. 4Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Cerinta nr. 1
Standarde de asigurare a calitatii: certificat SR EN ISO 9001/2008, acordat de catre un organism de certificare acreditatapentru certificare sistemului de asigurare a calitatii, pentru servicii similare celui ofertat, alte documente echivalente.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea informatiilor si a documentelor privind experienta similara.Se va completa formularul 12 DSe va completa formularul 12 H.Se va prezenta formularul 12 I.Se va completa formularul 12G.Prezentarea in copie a certificatului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.09.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.10.2013 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.10.2013 10:00
Locul: Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. - Sucursala Electrocentrale Turceni, Directia Achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Toate documentele de calificare solicitate prin FDA trebuie sa fie prezentate in ofertele depuse, altfel ofertele vor fi considerate inacceptabile, exceptie fiind situatia prevazuta la art. 11, alin. 4, cu respectarea alin. 5, HG 925/2006. Nu se admit completari cu documente dupa data limita de depunere a ofertei. Dupa deschiderea ofertelor se vor cere numai clarificari la documentele depuse, daca este cazul. Odata cu oferta, operatorii economici vor prezenta o declaratie cu denumirea si datele de identificare ale ofertantului, conform modelului anexat, pe care autoritatea contractanta o va publica in SEAP, conf.OUG nr. 34/2006 art.69.2, alin.2, modificata de OUG nr.77/27.11.2012.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conf.art.256 2 , alin.1 si alin. 2 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sucursala Electrocentrale Turceni ? Compartiment juridic
Adresa postala: str. Uzinei, nr.1, jud. Gorj, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.09.2013 12:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer