Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Revizii corective si preventive in regim de urgenta


Anunt de participare (utilitati) numarul 144892/13.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Alexandu Ioan Cuza, NR.5, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: dl. Grigorie DADALAU, Tel. +40 253205411, In atentia: d-lui Silvica BOIANGIU, Email: [email protected], Fax: +40 253227281, Adresa internet (URL): www.ceoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Revizii corective si preventive in regim de urgenta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., Sucursala Divizia Miniera
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 5 luni
Valoarea estimata fara TVA: 5, 362, 097RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor incheia lunar/ori de cate ori este necesar. Val celui mai mic contract subs.este 2788, 53 lei iar val. celui mai mare contract subs. este 312175, 07 lei. nr. mini.de interventii (revizii) din cadrul unui contract subs. va fi 1 iar nr. maxva fi 8. Ptr. acord cadru nr.min de interventii (revizii) va fi 8 iar nr. max. de interventii (revizii) va fi 40.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inlocuirea si repararea mecanica a subansamblelor utilajelor miniere, in regim de urgenta, cu asigurarea materialelor si pieselor de schimb necesare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50530000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.2)
43640000-1-Piese pentru excavatoare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Intregul serviciu, incusiv cantitatile de produse/piese de schimb, conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 5, 362, 097RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de: 100.000, 00 lei.Forma de constituire a garantiei de participare, care va fi acceptata, este prin virament bancar in contul autoritatii contractante (cont IBAN RO 59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank Tg Jiu), cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data sedintei de deschidere a ofertelor sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se va prezenta in original; O.P. confirmat de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelorPerioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertelor (90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor)IMM constituie GP cuantum 50% valoare.Daca CNSC respinge contestatie ofertant ca nefondata, autoritate contractanta retine din GP suma calculata cf. art. 278^1, lit. C) din OUG34/2006.Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent garantiei de participare, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Cuantum GBEx: 10% val. contract, fara TVA.Constituire GBEx: a) Instrument de garantare emis de o societate bancara/asigurari (Formular 4), b) Retineri succesive sume datorate din facturi partiale. Executantul este obligat sa deschida la Trezorerie, un cont disponibil distinct la dispozitia achizitorului. Suma depusa sa fie mai mare de 0, 5% valoare contract. Achizitorul alimenteaza cont din retineri succesive pana la valoarea GBEx. Achizitorul instiinteaza executant varsaminte. Din cont pot fi dispuse plati atat de executant, cu aviz scris achizitor, cat si de Trezorerie la solicitare scrisa achizitor, conf. art. 90 (3) HG 925/2006.GBEx se restituie in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor contractuale.Caz IMM, GBEx: 5% pret contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind: eligibilitate, neincadrare in situatii art.180, 181 din OUG 34/2006 (completare formular 14); neincadrare in situatii art. 69^1(completare formular 16); calitatea departicipant la procedura (completare formular 9);participare cu oferta independenta(completare formular 15);incadrare IMM (completare formular 17).Persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: - Ciurel Dan Laurentiu ? Director General Executiv- Petroniu Ion ? Director Divizia Strategie Dezvoltare- Scurtu Maria ? Director Divizia Financiara- Dadalau Grigorie ? Director Directia Achizitii- Boiangiu Silvica ? Sef Serviciul Achizitii Lucrari si Servicii- Manea Laura Elena ? Sef Departament Juridic- Sandu Georgeta - Serviciul Achizitii Lucrari si Servicii1) daca uzeaza de drept prevazut la art. 11 (4) HGR 925/2006, va prezenta declaratie pe proprie raspundere privind indeplinire criterii calificare si anexa mentionare succint mod concret de indeplinire a cerintelor minime, ofertantul va prezenta/completa certificate/documente care probeaza/confirma indeplinire cerinte calificare, la solicitare autoritate contractanta, in termen mai mare 3 zile lucratoare. Se completeaza formularul 5 si anexa 1 la acesta.
2) daca sunt incertitudini/neclaritati documente, autoritate contractanta are drept sa solicite detalii/ precizari/confirmari suplim. ofertantului.3)Autoritatea contractanta are dreptul/obligatia de a descalifica operatorii economici aflati in situatii art. 181, 69^1, 180 din OUG 34/2006. Pentru persoane juridice/fizice romane, prezentare Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constataor emis de ONRC.
Pentru persoane juridice/fizice straine, prezentare documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Documente traduse in romana de traducatori autorizati si legalizate.
In etapa de evaluare oferte si inainte de transmitere comunicare rezultat procedura, AC isi rezerva drept solicitare ofertant clasat pe primul loc, prezentare pt. conformitate Certificat constatator emis de ONRC, original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Delaratie privind situatie economico-financiara;Fisa informatii generale
Prezentarea mediei cifrei anuale de afaceri globale pe ultimii 3 ani, care sa fie cel putin egala cu valoarea de 600.000, 00 lei.
Pentru conversia leu ? euro se va folosi un curs mediu BNR pentru ultimii 3 ani
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul 10
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind prestarea de servicii similare in ultimii 3 ani.Prezentarea listei principalelor servicii similare prestatein ultimii 3 ani, continand cel putin un contract max 3 contracte caree prezinta servicii similare in valoare cumulata de cel putin 312.175, 07 lei. Lista va continevalori, perioada si locul prestarii serviciului, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Capacitatea tehnica/profesionala privind experienta similara a ofertantului poate fi sustinuta de alta persoana, indiferent natura relatii juridice.Daca ofertant/candidat demonstreaza capacitate tehnica/profesionala cu sustinere alta persoana, are obligatie dovedire sustinere, de regula prin prezentare angajament ferm persoana sustinatoare care confirma punere la dispozitie resurse tehnice/profesionale, conform art. 11^1 HGR 925/2006. Persoana sustinatoare nu se incadreaza in prev art. 69^1/180/181 lit. a), c1), d) din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
se va completa formularul 6 si anexa 1 la formularul 6
In cazul sustinerii se vor completa formularele 12, 12.1, 12.2, 14, 16
Informatii privind subcontractantii.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic ofertant are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul 13
Informatii privind experienta personalului desemnat pt prestarea serviciilor
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere si ale persoanelor responsabile pentru prestarea serviciilor.Prezentarea declaratiei referitoare la efectivele medii anuale ale personalul angajat si a cadrelor de conducere in ultimii 3 aniDatorita complexitatii serviciilor ce se presteaza la constructia metalica a utilajelor, interventii de remediere in conditii deosebite, posibile defecte aparute in cordoanele de sudura din structura de rezistenta care pot duce la stationari si costuri de mentenanta mari si la dezechilibre ale utilajelor ce pot periclita siguranta acestora, se solicita dovada ca ofertantul detine sudori autorizati conform CR 9 si STAS 287/1.Capacitatea tehnica/profesionala privind incadrarea cu personal a ofertantului poate fi sustinuta de alta persoana, indiferent natura relatii juridice.Daca ofertant/candidat demonstreaza capacitate tehnica/profesionala cu sustinere alta persoana, are obligatie dovedire sustinere, de regula prin prezentare angajament ferm persoana sustinatoare care confirma punere la dispozitie resurse tehnice/profesionale, conform art. 11^1 HGR 925/2006. Persoana sustinatoare nu se incadreaza in prev art. 69^1/180/181 lit. a), c1), d) din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul 8
In cazul sustinerii se vor completa formularele 12, 12.2, 14, 16
Informatii privind dotarea tehnica cu mijloacele de transport marfa, instalatii, echipamente tehnice, etc.Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind dotarile cu utilaje, instalatii, echipamente tehnice, etc., conform prevederilor caietului de sarcini, de care dispune operatorul economic ofertantpentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii, precum si modul in care poate dispune de acestea(dotare proprie sau inchiriere sau alte forme de punere la dispozitie).Ofertantii trebuie sa detina:
- aparatura pentru controale nedistructive la subansamble, verificari la echipamente ce tin de siguranta utilajelor, pentru a urmari daca sunt respectate conditiile de calitate a materialului utilizat (ex. mecanismul de troliu ridicare/coborare brat), pentru a se evita eventuale accidente tehnice cu implicatii in echilibrul utilajului;
-stalpi de calare pentru inlocuirea de subansamble la mecanismul de ridicare/coborare brat elinda excavatoare ERc1400x30/7, SRs1300x26/3, 5 intrucat sunt utilaje in echilibru si nu se pot realiza interventiile fara aceasta minima dotare, punand in pericol echilibrul utilajului;
- stand de probe si rodaj pentru verificarea in conditii similare celor de pe utilaje si siguranta ca acestea au fost reparate corespunzator, deoarece implica functionarea in siguranta a utilajului.
Capacitatea tehnica/profesionala privind dotarea tehnica a ofertantului poate fi sustinuta de alta persoana, indiferent natura relatii juridice.Daca ofertant/candidat demonstreaza capacitate tehnica/profesionala cu sustinere alta persoana, are obligatie dovedire sustinere, de regula prin prezentare angajament ferm persoana sustinatoare care confirma punere la dispozitie resurse tehnice/profesionale, conform art. 11^1 HGR 925/2006. Persoana sustinatoare nu se incadreaza in prev art. 69^1/180/181 lit. a), c1), d) din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul 7
In cazul sustinerii se vor completa formularele 12, 12.1, 14, 16
Standarde de asigurare a protectiei mediului
Prezentarea de documente emise de organisme de certificare acreditate in tara sau in strainatate care confirma certificarea sistemului de asigurare a protectiei mediului de catre ofertant sau alte documente
Modalitatea de indeplinire
Prezentare certificat calitate SR EN ISO 14001/2005 sau echivalent, in domeniul de activitate al obiectului contractului, valabil la data limita de depunere a ofertelor; in cazul declaratiei se va completa
Standarde de asigurare a calitatii
Prezentarea in copie a certificatului SR EN ISO 9001/2008, acordat de catre un organism de certificare acreditat pentru certificarea sistemului de asigurare a calitatii, pentru servicii similare celor ofertate sau alte documente
Modalitatea de indeplinire
Prezentare certificat calitate SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, in domeniul de activitate al obiectului contractului, valabil la data limita de depunere a ofertelor; in cazul declaratiei se va completa
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Nr de runde: 1 runda;durata unei runde: 1 zi; pas de licitare 1% din valoarea ofertata initial; Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul/serviciu; la licitatia electronica au dreptul sa participe numai op ec inregistrati in SEAP, conf. art 6 alin 2 din HG 1660/2006; Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi; invitatia se va transmite electronic in SEAP simultan tuturor ofertantilor admisi; invitatia va preciza data si momentul de start al licitatiei electronice. Licitatia electr. nu va incepe mai devreme de 2 zile lucratoare de la data transmiterii invitatiilor. Oferta depusa in cadrul licitatiei electronice de catre candidatii selectati au scopul de a imbunatati oferta depusa anterior organizarii acestei faze.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.08.2013 15:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.08.2013 10:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.08.2013 11:00
Locul: Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., registratura parter, str. A.I. Cuza, nr.5, loc. Tg. Jiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputerniciti din partea operatorilor economici ofertanti.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin preturi egale, atunci pentru atribuirea contractului de achizitie se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui oferta financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform art. 256^2, alin. 1, lit. a din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., Departamentul Juridic
Adresa postala: str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Localitatea: Tg. Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 253/205411, Fax: +40 253/227280
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.07.2013 12:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer