Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Revizii locomotive LDE 2100 CP si 2500 CP


Anunt de participare (utilitati) numarul 146564/16.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: SE Isalnita, Tel. +40 253335045, In atentia: Serviciul Achizitii Lucrari si Servicii, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SE Isalnita
Adresa postala: Str. Mihai Viteazu, nr.101, Localitatea: Isalnita, Cod postal: 207340, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Lucrari si Servicii, Tel. +40 251404817, In atentia: Eugenia Albeanu, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 251404823
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SE Isalnita
Adresa postala: Str. Mihai Viteazu, nr.101, Localitatea: Isalnita, Cod postal: 207340, Romania, Punct(e) de contact: Registratura SE Isalnita, Str. Mihai Viteazu, nr.101
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Revizii locomotive LDE 2100 CP si 2500 CP
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sucursala Electrocentrale Isalnita, cu sediul in str. Mihai Viteazunr. 101, sat Isalnita, comuna Isalnita, judetul Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Efectuarea reviziilor de tip RT, R1, R2 si 2R2 a locomotivelor LDE 2100 CP si LDE 2500 CP din dotarea S.E. lsalnita, conform Anexei nr.1 -Lista de Lucrari -Nomenclator revizii tehnice si Anexei nr.2 -Planificarea reviziilor de tip RT, R1, R2, 2R2 pentru LDE S.E. Isalnita
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50221000-0 - Servicii de reparare si de intretinere a locomotivelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caietului de sarcini si anexelor la caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 29, 370RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul GP: suma de 580 RON Valabilitate GP: minimum 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Data echivalentei leu/orice valuta, se va face la cursul BNR, cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor comunicata in AP. Dovada constituirii GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora deschiderii ofertelor comunicata in APForma constituire GP: a) virament bancar sau instrument garantare emis de societate bancara/asigurari, in original (Formular 3). Originalul instrumentului de garantare participare procedura se depune la sed. SE Isalnita, Serv. Achizitii Lucrari si Servicii, pana cel mai tarziu la data si ora limita stabilite pentru deschiderea ofertelor. b)ordin plata confirmat de banca, cont RO 25 BRDE 170SV 96342091700 - BRD Suc. Craiova ? pana cel tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Codul unic de inregistrare al SE Isalnita este 31454295/03.04.2013. In cazul IMM cuantum garantiei de participare este 50% din valoare. Cuantum garantiei de buna executie: 10% din pretul contractului, fara TVA. Constituirea garantiei de buna executie: a) Instrument garantare emis societate bancara/asigurari (Formular 4), b) Retineri succesive sume datorate din facturi partiale. Prestatorul are obligatia sa deschida la Trezorerie, cont disponibil distinct la dispozitia Achizitor. Suma depusa nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Achizitorul alimenteaza acest cont din retineri succesive pana la suma garantiei de buna executie. Achizitorul instiinteaza Prestatorul despre varsaminte.Din cont pot fi dispuse plati atat de Prestator, cu aviz scris Achizitor, cat si de Trezorerie la solicitare scrisa Achizitor, conf. art. 90 (3) HG 925/2006. In cazul IMM, cuantumul garantiei de buna executie: 5% din pretul contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii ale Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.- SE Isalnita
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea - Completare Formular 5;Declaratie privind neincadrare in situatii 181 din OUG 34/2006 - completare Formular 6;Declaratie privind neincadrare in situatii art.69^1 din OUG 34/2006 - Completare Formular 12Persoanele care detin functii de decizie cu privire la organizarea si finalizarea procedurii de atribuire in cadrul autoritatii contractante sunt: Dumitru Dumitrascu - Director SE Isalnita;Veronica Nica - Director Economic;Viorel Gherghina- Director Tehnic;Viorica Mitricof ? Director AchizitiiDiana Cucu ? Sef Serviciu Achizitii Lucrari si ServiciiDeclaratie privind calitate participant procedura - completare Formular 7;Declaratie privind participare cu oferta independenta - completare Formular 11;Declaratie privind incadrare IMM - completare Formular 9;Declaratie cu privire la datele de identificare ale ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator ? completare Formular 141) daca se uzeaza drept prevazut art. 11 (4) HGR 925/2006 prezentare declaratie proprie raspundere privind indeplinire criterii calificare, ofertant va prezenta/completa certificate/documente care probeaza/confirma indeplinire cerinte calificare, la solicitarea autoritatii contractante2) daca sunt incertitudini/neclaritati documente, autoritate contractanta are drept sa solicite detalii/precizari/confirmari suplim. ofertant/candidat sau autoritati competente.3) Autoritatea contractanta are obligatia de a descalifica operatorii economici aflati in situatia prevazuta la art. 180 si dreptul de a descalifica operatorii economici aflati in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006 Pentru persoane juridice/fizice romane, prezentare Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect principal sau secundar prestare de servicii solicitate prin prezenta documentatie de atribuireOfertantii trebuie sa prezinte documente care sa ateste ca prestatorul detine: autorizatie de furnizor feroviar (eliberata de Autoritatea Feroviara Romana - AFER), dovada omologarii tehnice feroviare, sau, dupa caz, a detinerii unui agrement tehnic feroviar pentru fiecare produs si/sau serviciu fumizat conform prevederilor Ordinului Ministerului Transporturilor nr.290 113.04.2000 - Normei din 13.04.2000 privind autorizarea din punct de vedere tehnic a fumizorilor de produse si/sau servicii pentru transportul feroviar si cu metroul, respectiv Normei din 13.04.2000 privind omologarea tehnica a produselor si/sau serviciilor din transportul feroviar si cu metroul.
Pentru persoane juridice/fizice straine, prezentare Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Documentele vor fi traduse in limba romana de traducatori autorizati si legalizate.Autoritatea contractanta are drept sa solicite ofertant care poate fi declarat castigator, ptr. conformitate, prezentare Certificat constatator, original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico financiara, respectiv cifra de afaceri globala intr-o perioada care vizeaza activitatea din ultimii 3 ani. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual, leu/valuta, pentru fiecare an in parte, comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
Fisa de informatii generale; Completare Formular 8.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Listaprincipalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, lista ce va fi insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante dintre acestea. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente procese verbale de receptie emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeza printr-o declaratie a operatorului economic
Cerinta minima: Ofertantii trebuie sa prezinte cel putin un contract de revizie la locomotive diesel-electrice, insotitede certificarea de buna executie.
Modalitatea de indeplinire
Completare Anexa 1 la Formularul 9. Daca ofertant/candidat
demonstreaza capacitate tehnica/profesionala cu sustinere alta persoana, are obligatia dovedirii sustinere, de regula prin prezentare angajament ferm al persoana respectiva care confirma punere la dispozitie resurse tehnice/profesionale, conform art. 111 HGR. 925/2006. Persoana sustinatoare nu se incadreaza art. 180/181 a), c1), d1) OUG 34/2006. Completare Formular 15, 16.
Informatii privind subcontractarea - precizarea partilor din contract ce urmeaza a fi subcontractate. Subcontractarea se va face conform art. 45 din OUG 34/2006 Se va completa (dupa caz) formularul 13, insotit de lista cuprinzand subcontractantii si acordurile cu subcontractantii cu precizarea partilor din contract care urmeaza a fi subcontractate si a datelor de identificare ale subcontractantilor.
Ofertantul declarat castigator, va prezenta atunci cand se prezinta la semnarea contractului, contractele de subcontractare, semnate deja, in aceleasi conditii in care el semneaza contractul
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formular 17- in original
Documentele pot fi prezentate in original sauin copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
Documente emise de organisme acreditate care confirma certificarea sistemului calitatii al ofertantuluide catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, standardul de calitate aplicat fiind SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul .
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala prin licitatie electronica cu o runda de participare. Durata rundei electronice: 1 zi lucratoare Elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare sunt pretul/valoarea noua Nu se utilizeaza pasul de licitare. Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Ofertantii nu pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatia electronica si nu pot vedea cea mai buna oferta. Pentru a participa la faza finala, ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP. In cazul in care, doua sau mai multe oferte CLASATE PE LOCUL 1 (dupa faza de licitatie electronica) contin, in cadrul propunerii financiare preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit preturi egale o noua propunere financiara, in plic inchis, care va fi depusa la registratura autoritatii contractante din loc. Isalnita , str. Mihai Viteazu nr. 101, jud. Dolj, parter, la data si ora indicate in solicitare.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.10.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.10.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.10.2013 10:00
Locul: Sala de licitatii etaj 3, SE IASALNITA, str. Mihai Viteazu nr.101, loc. Isalnita Jud Dolj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
? Ofertantul poate beneficia de dreptul prevazut la art.11 alin. (4) din HGR 925/2006 de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (vezi Formularul 10), insotit de : - Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? formular 7- Fisa de informatii generale - formular 8? Atunci cand ofertantul participant la procedura prezinta declaratia conform Formularului 10 areobligatia de a prezenta/completa certificate /documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. In cazul in care doua sau mai multe oferte prezinta acelasi pret, ofertantii vor depune un nou document ca urmare a solicitarii de clarificari de catre AutoritateaContractanta. Termenul limita de depunere a ofertelor precum si termenul limita de deschidere a ofertelor depuse sunt precizate in anuntul de participare publicat in SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic
Adresa postala: str. Mihai Viteazunr. 101, Localitatea: Craiova, Cod postal: 207340, Romania, Tel. +40 351803473, Email: [email protected], Fax: +40 351803423
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.09.2013 10:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer