Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REVIZII PERIODICE PLANIFICATE LA LOCOMOTIVE LDE 2100


Anunt de participare (utilitati) numarul 106500/20.08.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA NATIONALA A LIGNITULUI OLTENIA S.A. TG-JIU
Adresa postala:  EXPLOATAREALIVRARI CFU, Str. Ceferistului, nr.12, Loc. Motru, Jud. Gorj0758-250687, 0253-410085, Localitatea:  MOTRU, Cod postal:  215200, Romania, Punct(e) de contact:  BIROU TEHNIC, Tel. 0758-250687, 0758-250689, ,In atentia:  ING. IORGA CRISTI, Fax:  0253-410085, Adresa internet (URL):  www.cnlo.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
REVIZII PERIODICE PLANIFICATE LA LOCOMOTIVE LDE 2100
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
20 - Servicii anexe si auxiliare transportului
Locul principal de prestare: EXPLOATAREA LIVRARI CFU- SECTIA CFU MEHEDINTI
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
REVIZII PERIODICE PLANIFICATE LA LOCOMOTIVE LDE 2100 CU UNITATE AUTORIZATA PENTRU SECTIA CFU MEHEDINTI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50220000-3 - Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru transportul feroviar si pentru alte echipamente (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 BUC
Valoarea estimata fara TVA: 22, 545RON
II.2.2) Optiuni
Da
Valoarea estimata contine suplimentarea cu max. 35%conf. HG 925/2006, Art.6(3)
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie participare: 167 lei contEL CFURO37 RZBR 0000 0600 1248 0426 deschis la RAIFFEISEN BANK MOTRU, garantia de buna executie - 10% din pretul contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii - modalitati legale de plata in termen de 90 de zile de la data facturii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
In cazul asocierii mai multor ofertanti, asocierea va fi legalizata cu desemnarea unui lider fara obligatia formarii unei noi persoane juridice
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie eligibilitate cf.art.180, 181 din OUG.34/2006, certificat inregistrare Reg.Comertului, Certificat constatator emis cu cel mult 30 zile inainte de data procedurii
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Fisa de informatii generale ? FORMULARUL 23;
-Lista principalelorprestari de serviciiin ultimii 3ani-Experienta similara - ofertantul va face dovada incheierii si executiei integrale in ultimii 3 ani, a cel putin un contract similar a carui valoare trebuie sa fie mai mare sau egala cu valoarea serviciilor ce trebuie prestate.
-Recomandare de la un beneficiar/client privind prestarea acestor servicii ( aferenta contractului prezentat la experienta similara ). Recomandarile sevor prezenta in original si vor fi emise in 2010.
-Autorizatie de furnizor feroviar
-Agrement tehnic feroviar
-Certificat de omologare tehnica feroviara pentru reviziile planicatela locomotive LDE 2100 CP-Resurse tehnice: ofertantii vor prezinta: - lista cu echipamentul tehnic, utilajele, mijloacele de transport, laboratoarele si alte mijloace fixe pe care se angajaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului- se va completa FORMULARUL 12H.Certificarea sistemului calitatii sau faptul ca sunteti in curs de certificare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
20415
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.09.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.09.2010 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.09.2010 10:00
Locul: SEDIUL EL CFU MOTRU - SALA DE LICITATII
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de analiza si evaluare si reprezentantii autorizati ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  STR. STAVROPOLEOS, nr. 6, sector 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Fax:  0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ
Adresa postala:  Str. Nicolae Titulescu, nr.4, Localitatea:  CRAIOVA, Cod postal:  000000, Romania, Tel. 0251415600, Fax:  0251415600
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
EL CFU - COMPARTIMENT LEGISLATIE
Adresa postala:  Str. Ceferistului, nr.12, Loc. Motru, Jud. Gorj, Localitatea:  MOTRU, Cod postal:  215200, Romania, Tel. 0758-250687, 0758-250689, Fax:  0253-410085
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.08.2010 10:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer