Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Revizii si reparatii accidentale centrale termice cu cazane electrice


Anunt de participare (utilitati) numarul 139694/16.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, In atentia: Puscu Remus, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A- DIVIZIA MINIERA TG JIU- EXPLOATAREA MINIERA JILT.
Adresa postala: str. Minei, nr.1, jud. Gorj, Localitatea: Matasari, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: EXPLOATAREA MINIERA JILT.-Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 253376585, In atentia: Puscu Remus, Email: [email protected], Fax: +40 253376915, Adresa internet (URL): www.elicitatie.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A- DIVIZIA MINIERA TG JIU- EXPLOATAREA MINIERA JILT.
Adresa postala: str. Minei, nr.1, jud. Gorj, Localitatea: Matasari, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: EXPLOATAREA MINIERA JILT.-Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 253376585, In atentia: Puscu Remus, Email: [email protected], Fax: +40 253376915, Adresa internet (URL): www.elicitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A- DIVIZIA MINIERA TG JIU- EXPLOATAREA MINIERA JILT.
Adresa postala: str. Minei, nr.1, jud. Gorj, Localitatea: Matasari, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: EXPLOATAREA MINIERA JILT.- Registratura unitatii, Tel. +40 253376585, In atentia: Puscu Remus, Email: [email protected], Fax: +40 253376915, Adresa internet (URL): www.elicitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate sub autoritatea M.E.C.M.A.
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Revizii si reparatii accidentale centrale termice cu cazane electrice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Centralele din cadrul EMC Jilt
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Aceste servicii sunt necesare pentru mentinerea in functiune a centralelor termice
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50720000-8 - Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
5 buc
Valoarea estimata fara TVA: 56, 656RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 1.000, 00 lei. Forma de constituire a garantiei de participare, care va fi acceptata, este prin virament bancar in contul autoritatii contractante (cont IBAN RO 97 RZBR 0000 0600 1468 8230, deschis la Raiffeisen Bank Tg Jiu), cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data sedintei de deschidere a ofertelor sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se va prezenta in original, ordin de plata sau fila CEC confirmat de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor sau lichiditati depuse la casieria autoritatii contractante (suma maxima ce poate fi depusa intr-o zi de catre ofertanti este de 5.000 lei). Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertelor (90 zile de la data limita de primire a ofertelor). Model formular 15 anexat Cuantumul garantiei de buna executie este in procent de 5 % din valoarea contractului, fara T.V.A. (2, 5 % pentru IMM -uri)Modul de constituirea garantiei de buna executie este prin: - orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari;
- retineri succesive din valoarea facturilor partiale, cu conditia ca prima retinere sa fie de 0, 5% din valoarea contractului conform prevederilor HG 1045/19 oct. 2011. Ofertantul va opta pentru una dintre cele doua modalitati de constituire a garantiei de buna executiedin modelul de contract, parte a documentatiei de atribuire, completand formularul nr. 2, respectiv 16, anexate. Lipsa vreunei obtiuni atrage implicit, alegerea acesteia de catre autoritatea contractanta;
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul anual pe anul 2012, poz.DMJT - S-05.Modalitati de plata: prin ordin de plata sau alte modalitati de plata legale
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind eligibilitatea Completarea formularului nr.3, anexat
Cerinta nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 Completarea formularului nr.4, anexat
NOTA: In cazul in care in tara de origine in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Cerinta nr. 3
Documente constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat si a celor locale Prezentarea certificatelor de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat catre bugetul general si cel local, (formulare tip eliberate de autoritatile competente), care sa prezinte situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in original, sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Cerinta nr. 4
Declaratie privind calitatea de participant la procedura de achizitie Completarea formularului nr.5, anexat
Cerinta nr. 5
Certificat de participare la procedura de achizitie cu oferta independentaCompletarea formularului nr. 6, , anexat
Cerinta nr. 6
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69*1(evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 Completarea formularului nr. 7, anexat, de catre reprezentantul legal al operatorului economic ofertant.
(Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: Director EMC ? Paraschivu Ion, Director Directie Economica, - Cioanca Cornel, Ing. Sef Investitii ? Sava Anton, Departament Achizitii Publice ? Zamfir Mihai Cristian Cerinta nr. 1
Persoane fizice/juridice romane
Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului/autorizatie de functionare/alte documente echivalente, emise cu maximum 30 zile inainte de data de depunere a ofertelor, din care sa reiese ca are in domeniul de activitate, prestarea de lucrari, din categoria celor ce fac obiectul procedurii de achizitie (cod CAEN) din ONRC. Aceste documente vor fi prezentate in original, copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ? conform cu originalul.Persoanele fizice/juridice straine, prezentarea documentelor care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul /ofertantul este rezident. Documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de o traducere autorizata in limba romana. Aceste documente vorCerinta nr. 2
Atestate si autorizari - Prezentarea autorizatiei ISCIR pentru activitati de instalare reparare si intretinere cazane apa avand P -mai mica sau mai mare de 400 kw conform CR 4/2009.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii privind situatia economico-financiara
Cerinta nr. 2
Informatii generale, inclusiv cifra medie de afaceri
Prezentarea cifrei de afaceri globale, in perioada ultimilor 3 ani, care trebuie sa fie cel putin egala cu suma de 113.000 lei. Echivalenta leu/alta moneda luata in calcul de catre ofertant la calcularea nivelului pentru cifra de afaceri va fi cal stabilita pe baza cursurilor medii anuale publicate de B.N.R. pe ultimii 3 ani. In cazul in care echivalenta este lei/euro, echivalenta se va calcula astfel: 4, 2373 lei/euro pentru 2009, 4, 2099 lei/euro pentru 2010 si 4, 2379 lei/euro pentru 2011
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 4
Informatii privind efectivul mediu anual al personaluui angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani, de care poate dispune, pentru indeplinirea contractuluil.
Pentru responsabilul tehnic cu executia serviciului se va prezenta in copie atestatul ISCIR pentru activitati de verificare tehnica in utilizarea aparatelor de incalzit respectiv cazane apa avand P -mai mica de 400 kw conform CR 4/2009, respectiv supravegherea lucrarilor la instalatiile sub presiune conf Ord.465/2009.: - atestatul tehnico - profesional, pentru lucrariin domeniul constructiilor.
Cerinta nr. 1
Informatii privind experienta similara
Prestarea de lucrari similare duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani in valoare cel putin egala cu suma de 56.000 lei.
Ofertantul va prezenta cel putin un document, contract, proces verbal de receptie care sa confirme prestarea de lucrari similare duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani conform prevederilor art. 13(1)din Ordinul 509/2011, emis de Presedintele ANRMAP, (calculati prin raportare la data limita pentru depunerea ofertelor). Valoarea poate fi realizata prin insumarea valorilor mai multor contracte. . Echivalenta leu/alta moneda luata in calcul de catre ofertant la calculareaexperientei similare va fi cal stabilita pe baza cursurilor medii anuale publicate de B.N.R. pe ultimii 3 ani. In cazul in care echivalenta este lei/euro, echivalenta se va calcula astfel: 4, 2373 lei/euro pentru 2009, 4, 2099 lei/euro pentru 2010 si 4, 2379 lei/euro pentru 2011
Cerinta nr. 2
Informatii privind dotarea tehnica cu utilaje, instalatii, echipamente tehnice.Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind dotarile cu utilaje specifice executiei serviciului, instalatii, echipamente tehnice, etc., de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului
Cerinta nr.3
Informatii privind subcontractantii.
Daca anumite parti din serviciu urmeaza sa fie subcontractate, atunci ofertantul are obligatia sa isi declare subcontractantii care executa mai mult de 10% din contract precum si partile din serviciu care urmeaza sa fie prestate de acestia. Subcontractantii vor incheia contracte cu prestatorul serviciilor, in aceleasi conditii in care acesta a semnat contractul cu autoritatea contractanta.
Cerinta nr. 1
Standarde de asigurare a calitatii.Prezentarea in copie a certificatului SR EN ISO 9001/2008, acordat de catre un organism de certificare acreditat pentru certificarea sistemului de asigurare a calitatii, pentru servicii similare celor ofertate, alte documente echivalente.
Cerinta nr. 2
Standarde de asigurare a protectiei mediului
Prezentarea in copie a certificatului SR EN ISO 14001/2008, acordat de catre un organism de certificare acreditat pentru certificarea sistemului de asigurare a protectiei mediului, pentru servicii similare celor ofertate, alte documente echivalente.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.11.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.11.2012 10:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.11.2012 11:00
Locul: Exploatarea Miniera de Cariera Jilt
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Inputerniciti din partea ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.In cazul in care doua sau mai multe oferte contin preturi egale, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara realizeaza pretul cel mai mic.2. Oferta castigatoare va fi declarata cea care realizeaza pretul cel mai mic, iar valoarea contractului atribuit va fi in limita valorii din BVC/2012.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.10.2012 10:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer