Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REVIZII TEHNICE AUTOSASIURI TATRA SI MERCEDES


Anunt de participare (utilitati) numarul 135494/11.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Soseaua Sibiului nr. 5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551129, Romania, Punct(e) de contact: Faur Mircea, Tel. +40 0269805132, In atentia: Faur Mircea, Email: [email protected], Fax: +40 0269830283, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SOCIETATE NATIONALA
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
REVIZII TEHNICE AUTOSASIURI TATRA SI MERCEDES
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Conform caietului de sarcini
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 102, 846 si 950, 927RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: In functie de necesitate.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prin activitatea de revizii tehnice autosasiuri Tatra si Mercedes se urmareste mentinerea starii tehnicecorespunzatoare a autovehiculelor precum si reducerea timpilor de reparatii prin efectuarea la timp si conform cerintelor tehnicea reviziilorperiodice.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50114000-7 - Servicii de reparare si de intretinere a camioanelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Prin activitatea de revizii tehnice autosasiuri Tatra si Mercedes se urmareste mentinerea starii tehnicecorespunzatoare a autovehiculelor precum si reducerea timpilor de reparatii prin efectuarea la timp si conform cerintelor tehnicea reviziilorperiodice.
Valoarea estimata fara TVA: intre 102, 846 si 950, 927RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Pentru LOT1? 2.885 lei, Lot2:2.772 lei, Lot3:1.574 lei, Lot4:5.059 lei, Lot5:4.025 lei, Lot6:2.073 lei, Lot7:278 lei, LoT8:208lei, Lot9:139lei.Perioada de val. a garantiei pentru participare este de 90 de zile de la data limita de primire a ofertelor; Forma de constituire a garantiei pentru participare: Documentul care atesta constituirea Gar de participare la procedura se va prezenta, cel mai tarziu, la deschiderea ofertelor, in original.Garantia de participare va fi exprimata in lei si poate fi constituita in urmatoarele forme: Ordin de plata (in original) vizat de banca in contul autoritatii contractante, cont IBAN RO14 RNCB 0231 0195 6886 0001 deschis la B.C.R. Medias, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la deschiderea ofertelor.instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.Scrisoarea de garantie de participare trebuie sa fie intocmita in mod obligatoriu in conformitate cu prevederile art. 86 din H.G. 925/2006.Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare, vor fi respinse.In cazul unei contestatii respinse de CNSC, conform prevederilor art. 278^1 O.U.G. 34/2006 cu completarile ulterioare, se va retine din garantia de participare, pentru Lotul 1 cuantumul de 1.442, 70 lei, pentru Lotul 2cuantumul de 1.386, 40 lei, pentru Lotul 3 :787, 20 lei, pentru Lotul 4 :2.529, 94 lei, pentru Lotul 5 :2.012, 76 lei, pentru Lotul 6 :1.036, 98 lei.De asemenea autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, incazul in care ofertantul isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; ofertantul desemnat castigator nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; incazul in care ofertantul desemnat castigator, refuza sa semneze acordul cadru in perioada de valabilitate a ofertei. Cuantumul gar. de buna exe. a contr. de prestare va fi 7% din valoarea contr., fara TVA. Modul de const. a gar. de buna exe. este prin: Prest. are obligatia de a comunica autorit. contr., in termen de 3 zile de la data semnarii contr., un cont de disponibil la disp. AC deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent. Prest. va depune 0, 5% din valoareacontr. in contul de garantie. Instr. de gar. emis in conditiile legii de o soc. bancara ori de o societate de asig., care se prezinta in orig., in cuantumul si pentru per. prevazuta in doc. de atribuire.Pe parcursul indeplinirii contr., AC urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive cu o valoare de 6, 5% din sumele datorate si cuvenite contr. pana la concurenta sumei stabilite drept gar. de buna exe.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare: surse proprii. Plata facturilor se efectueaza in termen de 30 de zile de la data primirii lor de catre achizitor
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006 - Se va completa formularul nr. 12A cuprins in Sectiunea III (Aceasta declaratie se solicita pt ofertant/fiecare asociat/tert sustinator);Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 - Se va completa formularul 12B cuprins in Sectiunea III (Aceasta declaratie se solicita pt ofertant/fiecare asociat/tert sustinator privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 lit. a, c^1 si d);Certificatul de Atestare Fiscala privind impozitele, taxele catre stat, precum si a contributiilor pentru asigurarile sociale de stat, emis de Directia Generala a Finantelor publice (pentru persoane fizice/juridice romane) care sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele - Se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? (acest doc se prezinta de ofertant/asociat).Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului nr. 314 /2010, privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. - Se va completa formularul 13B cuprins in Sectiunea III(acest doc se prezinta de ofertant/asociat).Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006- Se va completa formularul 13A cuprins in Sectiunea III referitor la evitarea conflictului de interese.Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt urmatoarele: - Gheorghiu Sorin, avand functia de Director, - Andrea Nicolae, avand functia de Director Tehnic- Faur Mircea, presedinte comisie de evaluare- Melinescu Angela, membru comisie de evaluare, Serviciul Contracte- Prisca Aurelian, membru comisie de evaluare, Serviciul Mecano ? Eneregetic- Finta Ioana, consilier juridic, Biroul Juridic(Aceasta declaratie se solicita pt ofertant/fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant) Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului (sau echivalent in cazul persoanelor juridice/fizice straine) eliberat cu maxim 30 de zile inainte de data deschiderii, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator - se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? (acest doc se prezinta de ofertant/asociat). Declaratie pe propria raspundere de la operatorii economici inregistrati ca I.M.M. ? uri - DACA ESTE CAZUL - se va prezenta declaratia pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale.Ofertantii au obligatia sa prezinte fisa de informatii generale care va contine toate informatiile despre firma (denumire, cod fiscal, adresa, tel/fax etc) inclusiv contul societatii si banca la care este deschis.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prestatorul va face dovada ca Service-ul este autorizat sa execute revizii tehnice periodice RT-1 si RT-2 la sasiuri Mercedes si/sau Tatra - de catre RAR, pentru a demonstraca are capacitate tehnica si profesionala pentru astfel de servicii
Prestatorul va facedovada, printr-o declaratie referitoare la echipamentele tehnice, ca are dotarea tehnica necesara pentru a efectua reviziile tehnice in bune conditii . In acest sens , prin declaratie, el trebuie sa faca dovada detineriiurmatoarelor dotari:
- tester electronic cu programe de diagnosticare pentru tipurile de autovehicule pentru care depune oferta
- aparate pentru diagnosticarea motoarelor (opacimetru) verificat metrologic
- aparat pentru detectarea jocului in articulatii
- stand de franare pentru verificarea sistemului de franare, verificat metrologic-atelier mobil pentru executarea reparatiilor la locatiile indicate de beneficiar in comanda
Prestatorul va facedovada ca detine urmatoarele documentatii specifice serviciilor de revizii tehnice autovehicule:
-documentatie tehnica emisa de fabricant, pentru tipurile de autovehicule pentru care depune oferta : manual de intretinere si reparatie (se accepta declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ce documentatie detine)
normative de timp/ operatii pentru autovehicule cu sarcina utila > 3, 5 tone pentru care se face oferta? se vor prezenta sub forma scrisa si parafate de prestator depuse in copie la deschidere
Informatii privind calificarea personalului.
Prestatorulva face dovada ca detine punct de lucru sau conventii de colaborare cu alte firme prestatoare pentru loturile ofertate pe raza judetelor unde sunt sediile sectiilor SIRCOSS, respectiv Sibiu, Mures si Prahova sau judetele limitrofe.
Ofertantii vor prezenta, obligatoriu, un certificat de asigurare a calitatii ISO 9001/2008 sau echivalent a prestatorului.In situatia in care prezentarea certificatului solicitat nu este posibila, se poate prezenta un act echivalent, ca urmare a raportarii la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe seriile de standarde Europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde Europene privind certificarea.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.06.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.06.2012 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.06.2012 12:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In situatia in care doi sau mai multi ofertanti au acelasi pret, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locatia, data, ora la care se vor deschide plicurile precum si persoanele autorizate sa asiste la deschiderea noilor propuneri financiare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul limita pentru contestatii este de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al AC considerat nelegal, iar pt contestatiile cu privire la documentatia din SEAP in 5 zile de la publicarea doc. de atribuire.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. ? S.I.R.C.O.S.S. Biroul Juridic
Adresa postala: Soseaua Sibiului nr. 5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551129, Romania, Tel. +40 0269805156, Email: [email protected], Fax: +40 0269830283, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.05.2012 08:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer