Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Revizii tehnice autosasiuri TATRA si MERCEDES


Anunt de participare (utilitati) numarul 138202/16.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Soseaua Sibiului, nr. 5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551025, Romania, Punct(e) de contact: Serv. Contracte, Tel. +40 269805133, In atentia: Popa Elena, Email: [email protected], Fax: +40 269830283, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate nationala
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Revizii tehnice autosasiuri TATRA si MERCEDES
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: La sediul prestatorului si la locatiile achizitorului.
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 49, 004 si 557, 357RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: De cate ori apare necesitatea obiectiva a autoritatii contractante.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul procedurii il constituie achizitia serviciilor de revizii tehnice periodice pentru autosasiurile TATRA SI MERCEDES, aflate in dotarea Sucursalei, la Sectiile Medias, Tg.Mures si Ploiesti.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50114000-7 - Servicii de reparare si de intretinere a camioanelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea prevazuta ptr. Acord-cadru, pe loturi:
Lot 1 ?Revizii tehnice autosasiuri TATRA, Sectia Ploiesti? : - cant. min. 6 revizii RT1- cant. max. 30 revizii ( RT1 + RT2)Lot 2 ?Revizii tehnice autosasiuri MERCEDES, Sectia Medias?: - cant. min. 5 revizii RT1, - cant. max. 44 revizii (RT1 si RT2)
Lot 3 ?Autosasiuri MERCEDES, Sectia Tg.Mures?:
- cant. min. 3 revizii RT1, - cant. max.28 revizii (RT1 si RT2
Lot 4 ?Revizii tehnice autosasiuri MERCEDES SPRINTER, Sectia Medias?:
1. - cant. min. 1 revizie RT12. - cant. max.12 revizii (RT1+ RT2)
Lot 5 ?Revizii tehnice autosasiuri MERCEDES SPRINTER, Sectia Tg. Mures?: - cant. min. 1 revizie RT1, - cant. max.9 revizii ( RT1+ RT2), Cantitate estimata pentru un singur contract subsecvent: min. 1 revizie RT1si max. 6 revizii RT1, TATRA si MERCEDES.
Valoarea estimata fara TVA: intre 49, 004 si 557, 357RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Lot 1 ?Autosasiuri TATRA, Sectia Ploiesti? :1500 leiLot 2 ?Autosasiuri MERCEDES, Sectia Medias?: 5000 leiLot 3 ?Autosasiuri MERCEDES, Sectia Tg.Mures?: 4000 leiLot 4 ?Autosasiuri MERCEDES SPRINTER, Sectia Medias?: 250 leiLot 5 ?Autosasiuri MERCEDES SPRINTER, Sectia Tg. Mures?: 200 leiGarantia se poate constitui pentru un lot sau ca suma a loturilor ofertate.Perioada de valabilitate: 90 de zile de la termenul limita prevazut pentru primirea ofertelor.Modalitatea de constituire: Conform reglementarilor art. 86, alin. (1) din H.G. 925/2006. Contul autoritatii contractante: RO14 RNCB 0231 0195 6886 0001, deschis la BCR Medias.In orice situatie, dovada constituirii garantei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor, cf. art 86, alin.(6) din hg 925/2006.Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitata in documentatia de participare vor fi respinse.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Cuantumul care se varetine in conform.cu art.2781 din OUG nr.34/2006 este de: Lot 1 ?Autosasiuri TATRA, Sectia Ploiesti? :787, 20 leiLot 2 ?Autosasiuri MERCEDES, Sectia Medias?: 2.529, 94 leiLot 3 ?Autosasiuri MERCEDES, Sectia Tg.Mures?: 2.012, 76 leiLot 4 ?Autosasiuri MERCEDES SPRINTER, Sectia Medias?: nu intra sub incidenta art.278^1Lot 5 ?Autosasiuri MERCEDES SPRINTER, Sectia Tg. Mures?: nu intra sub incidenta art.278^1Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile legale in domeniul achizitiilor publice. Garantia de buna executie va fi de 7% din valoarea fara TVA, acontractului.Modalitatea de constituire: conform prevederilor art. 90din H.G. 925/2006, modificat de art. II din H.G. nr. 1045/2011.Modalitatea de restituire: in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul respectiv, daca nu au fost ridicate panala acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.Plata facturilor se efectueaza in termen de 30 de zile de la data primirii lor de catre achizitor.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
I. Art. 180Se va completa Formularul 12A ?Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare? de catre operatorul economic care are calitatea de ofertant/ofertant asociat, tert/terti sustinatori, daca este cazul.
II. Art. 181Se va completa Formularul 12 B ?Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006? de operatorul economic care are calitatea de ofertant/ofertant asociat si de catre tert/terti sustinatori, daca este cazul.
Nota: Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, cf. prev. art. 180 si ale art. 181, lit. a), c1) si d).
III.Se solicita prezentarea ?Certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta?, conform Ordin ANRMAP Nr. 314/2010. Formularul se va completa de operatorul economic care are calitatea de ofertant/ofertant asociat.IV.Art 69^1
Se solicita prezentarea ?Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006?. Se va completa Formularul 13A, de operatorul economic care are calitatea de ofertant/ofertant asociat, cat si de tert/terti sustinatori si subcontractanti, daca e cazul. Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in cea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
-Cindrea Corin, director SNGN ROMGAZ S.A. Medias;
- Veza Marius, director economic SNGN ROMGAZ S.A. Medias;
- Gheorghiu Sorin, director S.I.R.C.O.S.S.Medias;
-Andrea Nicolae, director tehnic;
-Popa Elena, presedinte comisie de evaluare, Serviciul Contracte;
-Melinescu Angela, membru comisiede evaluare, Sef Serviciul Contracte
-Anton Dan, membru comisie de evaluare, Serviciul Mecano-Energetic
- Prisca Aurelian, membru comisie de evaluare, Sef ServiciulMecano-Energetic
- Catana Aurica, Sef Serviciul Protectia Mediului.
- Popescu Andrei, Sef Serviciul Biroul Juridic.
V. Se solicita prezentarea Certificatului de atestare fiscala, din caresa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. In masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu aceasta cerinta este considera ca fiind ind.Nota: Documentele intocmite/emise de catre ofertant in scopul participarii la procedura de achizitie se vor prezenta in urmatoarele forme: original, copie legalizata, copie lizibila ?conform cu originalul?. 1. Certificat constatator, eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului,
Note:
1) Se permite depunerea documentului solicitat in cadrul acestei sectiuniin oricare din formele:
- original/copie legalizata/copie lizibila ?conforma cu originalul?, eliberat cu maxim 30 zile inainte de data depunerii ofertelor, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea serviciilor solicitate prin prezenta documentatie de atribuire;
2) la solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta certificatul Constatator in original sau copie legalizata, daca la deschiderea ofertelor a prezentat acest document in copie lizibila ?conform cu originalul?.
2. In cazul ofertantiilor din categoria I.M.M.-urilor, se va prezenta Declaratia pe propria raspundere, compl. conform Anexei 1 din O.G. 27 / 26.01.2006 privind mod.si compl.Legii 346 /2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii I.M.M.Note: 1).Ofertantii incadrati in categoria I.M.M.-urilor si care fac dovada acestei incadrari, conformL 346/2004 beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra medie de afaceri si garantiile solicitate.
2). in situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM- urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004.
3. Autorizatie RAR. Ofertantul va prezenta autorizatia emisa de RAR pentru efectuarea reviziilor tehnicepentru autosasiuri TATRA sau MERCEDES, in termen de valabilitate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale cu datele de identificare sicifra medie de afaceri ale ofertantului.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Utilaje
Se va prezenta Formularul 12H ?Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii?.Nota: Daca operatorul economic nu detine in proprietate un utilaj/echipament/atelier mobil/etc solicitat pe langa posibilitatea prezentarii unui contract de inchiriere, etc. estepermisa si prezentarea unui angajament.
Prestatorul va face dovada care atesta detinerea (dotarea proprie/inchiriere sau alte forme de punere la dispozitie) a service ?urilor aflate pe raza judetelui, sau judetelor limitrofe unde se afla Sectiile achizitorului (Sectia Ploiesti, Sectia Medias, Sectia Mures)
Informatii privind subcontractantii
Se va prezenta o declaratie privind subcontractantul /subcontractantii, partile din contract pe care acesta/ acestia urmeaza sa le indeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia/acestora si, dupa caz, acordul acestuia/acestora. Se va completa Formularul 12G.
Nota: In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, ofertantul are obligatia ca la incheierea contractului de achizitie publicasa prezinte contractele incheiate intre el si subcontractantii nominalizati in oferta, (art. 96 din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare). Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
Informatii privind asocierea
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. In acest caz se va prezenta obligatoriu un acord de asociere. Se va completa Formularul 14C.
ISO 9001, sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
La etapa finala electronica vor participa numai ofertantii a caror oferte au fost declarate admisibile de catre comisia de evaluare si care sunt inregistrati in SEAP, conf. art. 6 alin. (2) din HG 1660/2006. Elementul care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este ?pretul ofertei?. Ulterior evaluarii initiale integrale a ofertelor, autoritatea contractanta va transmite, prin intermediul operatorului SEAP, simultan ofertantilor declarati admisi invitatia de participare la etapa finala electronica, in care se va prezenta data de desfasurare a rundei. Etapa finala electronica se va derula intr-o singura runda care va dura 24 de ore. In cazul in care, dupa incheierea rundei de reofertare electronica, se constata ca sunt clasati pe primul loc, doi sau mai multi ofertanti cu oferte cu preturi egale, acestia vor inainta o noua oferta financiara scrisa cu o noua valoare, intr-un termen de doua zile lucratoare de la data incheierii etapei finale de licitatie electronica.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.09.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.09.2012 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.09.2012 10:00
Locul: Sediul SIRCOSS Medias, Soseaua Sibiului, nr. 5, Medias, jud. Sibiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare a ofertelor si reprezentantii imputerniciti ai ofertantiilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, modalitatea de departajare va fi pretul, (din Formularul 10B).Autoritatea contractanta va solicita reofertarea pretului in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.La deschiderea ofertelor se va prezenta modelul de acord-cadru si de contract(cap IV), vizate de catre reprezentantii legali ai ofertantului pe fiecare pagina, in vederea insusirii clauzelor contractuale. Neprezentarea modelelor semnate si stampilate (cu eventuale obiectiuni formulate) se considera acceptare tacita de catre ofertant a clauzelor contractuale, acestea nemaiputand fi modificate ulterior. Este permisa formularea de obiectiuni in conformitate cu art. 36 alin. 2 lit b din HG 925/2006.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute laart.2562 din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic S.I.R.C.O.S.S.
Adresa postala: Soseaua Sibiului, nr. 5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551129, Romania, Tel. +40 269805156, Email: [email protected], Fax: +40 2698030283
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.08.2012 10:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer