Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?REVIZII TEHNICE SI REPARATII ACCIDENTALE A BULDOZERELOR CATERPILLAR?? ? 2 loturi


Anunt de participare (utilitati) numarul 136891/25.06.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Sos. Sibiului nr. 5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551129, Romania, Punct(e) de contact: D-na Ghindoc Milica, Tel. +40 269805134, In atentia: Serv. Contracte, Email: [email protected], Fax: +40 269830283, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Nationala
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
?REVIZII TEHNICE SI REPARATII ACCIDENTALE A BULDOZERELOR CATERPILLAR?? ? 2 loturi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Locatiile indicate de beneficiar
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 33, 624 si 57, 782RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se urmareste mentinerea starii tehnice si estetice corespunzatoare a utilajelor efectuandu-se reviziile periodice conform cartilor tehnice ale utilajelor, precum si realizarea reparatiilor accidentale care apar pt. buldozere caterpillar.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- LOTUL 1 Revizii tehnice tip 500 ore de functionare a buldozerelor Caterpillar - valoarea estimata a acordului cadru este de min. 22524 lei si de max. 30032 lei. Acordul cadru: cantitate minima: 6 revizii si maxim 8 revizii.(valoarea estimata a unei revizii este: 3754 lei)
Contractul subsecvent: cantitate minima: o revizie si maxim 4 revizii.
- LOTUL 2 Reparatii accidentale la locatiile indicate de beneficiar a buldozerelor Caterpillar- valoarea estimata a acordului cadru este de min. 11100 lei si max. 27750 lei. Acordul cadru cantitate minima: 6 reparatii si maxim 15 reparatii. Contractul subsecvent cantitate minima o reparatie si maxim 5 reparatii.(valoarea estimata a tarifului pentru reparatii este de 185 lei/ora, iar ore estimate pentru o reparatie= 10 ore)
Valoarea estimata fara TVA: intre 33, 624 si 57, 782RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Pt.Lotul 1 - 600 lei, Lotul 2-550 lei, Ofertantii care depun oferta pt.ambele loturile vor constitui garantia de participare ca suma a garantiilor aferente pe fiecare lot ofertat.Per. de val. a gar. pentru par. este de 90 de zile de la data limista stabilita pentru depunerea ofertelor; In cazul subcontractarii, gar. de par. se constituie numai de contractant.In cazul asocierii, gar. de par. se constituie numai de liderul asocierii.Forma de constituire a gar. pentru par.: Documentul care atesta constituirea Gar. de participare la procedura se va prezenta, cel mai tarziu, la data stabilita pt.depunerea ofertelor, in original.Gar. de participare va fi exprimata in lei si poate fi constituita in urmatoarele forme: Ordin de plata (in original) vizat de banca in contul autoritatii contr., cont IBAN RO14 RNCB0231019568860001 B.C.R. Medias, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la deschiderea ofertelor; Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru per. prevazuta in doc. de atribuire.Scris. de gar. de par. trebuie sa fie intocmita in mod oblig. in conf. cu prevederile art. 86 din H.G. 925/2006 ? Formular 11.Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii gar. de par., vor fi respinse.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine gar. pentru par., in cazul in care ofertantul isi retrage oferta in perioada de val. a acesteia; ofertantul desemnat castigator nu constituie gar. de buna executie in perioada de val. a ofertei; in cazul in care ofertantul desemnat castigator, refuza sa semneze acordul cadru in perioada de val. a ofertei. Prestatorul are obligatia de a comunica AC, in termen de 3 zile de la data semnarii contractului, un cont pus la dispozitia AC deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent.Prestatorul va depune 0, 5% din valoareacontr.in contul de garantie.Pe parcursul indeplinirii contractului, AC urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive cu o valoare de 6, 5% din sumele datorate si cuvenite contractatului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie.Asupra acestui cont nu se poate opera decat cu consimtamantul beneficiarului.Daca ofertantul nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului, AC va retine garantia pentru participare, conform art. 87, lit. b) din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursele de finantare ale acordului cadru ce urmeaza a fi atribuit sunt din surse proprii. Plata facturilor: 30 de zile de la primire.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006 - Se va completa formularul nr. 12A cuprins in Sectiunea III (Aceasta declaratie se solicita pt ofertant/fiecare asociat/tert sustinator); Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 - Se va completa formularul 12B cuprins in Sectiunea III (Aceasta declaratie se solicita pt ofertant/fiecare asociat/tert sustinator privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 lit. a, c^1 si d); Certificatul de Atestare Fiscala privind impozitele, taxele catre stat, precum si a contributiilor pentru asigurarile sociale de stat, emis de Directia Generala a Finantelor publice (pentru persoane fizice/juridice romane) care sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele - Se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? (acest doc se prezinta de ofertant/asociat).Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului nr. 314 /2010, privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. - Se va completa formularul 13B cuprins in Sectiunea III(acest doc se prezinta de ofertant/asociat). Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006- Se va completa formularul 13A cuprins in Sectiunea III referitor la evitarea conflictului de interese.Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt urmatoarele:
- Totan Costel, Director SNGN ROMGAZ SA, Medias
- Gheorghiu Sorin, avand functia de Director, - Andrea Nicolae, avand functia de Director Tehnic- Ghindoc Milica, presedinte comisie de evaluare- Melinescu Angela, membru comisie de evaluare, Serviciul Contracte- Ganea Corina, consilier juridic, Biroul Juridic- Prisca Aurelian, membru comisie de evaluare, Serviciul Mecano ? Eneregetic- Alexe Iulian, membru comisie de evaluare, Serviciul Mecano ? Eneregetic(Aceasta declaratie se solicita pt ofertant/fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant) Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului (sau echivalent in cazul persoanelor juridice/fizice straine) eliberat cu maxim 30 de zile inainte de data deschiderii, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator - se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? (acest doc se prezinta de ofertant/asociat).Declaratie pe propria raspundere de la operatorii economici inregistrati ca I.M.M. ? uri - DACA ESTE CAZUL - se va prezenta declaratia pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul care participa la procedura cu subcontractanti trebuie sa prezinte formularul 12G cuprins in Capitolul IV, completat cu informatii privind partea/partile din contract ce urmeaza a fi subcontractate, datele de identificare si specializarea acestora, precum si acordurile de subcontractare cu acestia;Precizam ca resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens. Pentru subcontractanti trebuie sa se prezinte si declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006, mai sus mentionata.
Informatii privind Asocierea
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. In acest caz se va prezenta obligatoriu un acord de asociere in care se va mentiona faptul ca toti asociatii isi asuma raspunderea pentru indeplinirea viitorului contract de achizitie publica, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. Intelegerea trebuie sa stipuleze, de asemenea ca toti asociatii din Asociere sunt obligati sa ramana in Asociatie pe intreaga durata a contractului.
Informatii privind Angajamentul ferm
In cazul in care pentru indeplinirea contractului ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea unei alte persoane (indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, in original, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. In acest caz persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, avand obligatia de a prezenta declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 si art. 181 lit a), c1) si d).
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine dotarile necesare prestarii acestor servicii, respectiv atelier mobil de interventie si soft de diagnoza pentru acest tip de utilaje.
Ofertantul va prezenta Informatii referitoare la personalul calificat si instruit pentru prestarea serviciilor de revizii si reparatii pentru buldozere Caterpillar de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut.
Precizari: a. Aceste dovezi pot fi prezentate in favoarea ofertantului de eventualii subcontractanti, numai pentru partea lor de implicare;
b.In cazul depunerii unei oferte in asociere, cerinta este considerata indeplinita, chiar si in mod cumulativ.c. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, acestia din urma pot prezenta dovada indeplinirii cerintei in favoarea ofertantului in mod cumulativ.
Ofertantii vor prezenta, obligatoriu, un certificat de asigurare a calitatii ISO 9001/2008 sau echivalent a prestatorului.In situatia in care prezentarea certificatului solicitat nu este posibila, se poate prezenta un act echivalent, ca urmare a raportarii la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe seriile de standarde Europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde Europene privind certificarea.
Precizari: a. Acest certificat nu poate fi prezentat in favoarea ofertantului de eventualii subcontractanti.
b. In cazul depunerii unei oferte in asociere, demonstrarea indeplinirii cerintei se face individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
c. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta tehnicoprofesional de catre tert/terti sustinatori, acestia din urma nu pot prezenta dovada indeplinirii cerintei in favoarea ofertantului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Va avea loc numai dupa o evaluare initiala integrala a ofertelor. L.E. se va org. prin intermediul SEAP, intr ? o singura runda, in termen de doua zile lucratoare dupa data la care au fost trimise invitatiile. Durata unei runde este de 1 (una) zi.Pt a putea participa la L.E. op. ec. treb sa detina certif. digital valid -Inf. disp. la op.SEAP (www.e-licitatie.ro). Refuzul unui op. ec. de a se inregistra in SEAP in scopul participarii la etapa finala de L.E. = cu retragerea ofertei. Obiectul procesului repetitiv de ofertare, se refera numai la tarif si pretul unitar oferate pt. fiecare lot. Dupa incheierea rundei de L.E., op.ec.care si-au imbunatatit of. au oblig. sa transmita autoritatii contractante Form. de of.nr. 10B si centralizatorul de preturi 10B1 completate cu val rez in urma L.E. Transm.form. se va face in cel mult doua zile lucr. de la ultima runda de LE, in original, semnate si stampilate de catre reprezentantul op ec.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.07.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.07.2012 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.07.2012 10:00
Locul: SNGN ROMGAZ SA - SIRCOSS Medias, Sos. Sibiului nr. 5, jud. Sibiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Departajarea ofertelor cu acelasi pret/tarif. In situatia in care doi sau mai multi ofertanti admisibili, clasati pe primul loc, au acelasi pret/tarif in lei, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul/tariful cel mai scazut. In solicitare se va indica locatia, data, ora la care se vor deschide plicurile precum si persoanele autorizate sa asiste la deschiderea noilor propuneri financiare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenelede exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256.2 alin 1), lit b) si alin. 2) din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic SIRCOSS
Adresa postala: Sos. Sibiului nr. 5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551129, Romania, Tel. +40 269805156, Email: [email protected], Fax: +40 269830283
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.06.2012 16:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer