Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Revizii tehnice si reparatii accidentale motoare Caterpillar si transmisii Allison


Anunt de participare (utilitati) numarul 134136/20.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Soseaua Sibiului nr. 5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551129, Romania, Punct(e) de contact: Serv. Contracte, Tel. +40 269805133, In atentia: Popa Elena, Email: [email protected], Fax: +40 269830283, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Revizii tehnice si reparatii accidentale motoare Caterpillar si transmisii Allison
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: la locatiile achizitorului
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 221, 800 si 467, 230RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: in functie de necesitatea autoritatii contractante
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prin achizitia serviciilor de revizii tehnice si reparatii accidentale se urmareste mentinerea starii tehnice si estetice corespunzatoare a motoarelor Caterpillar si a transmisiei Allison atasata acestora precum si exploatarea lor in deplina siguranta.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1 "Revizii tehnice periodice motoare Caterpillar" cant. min.: 20 de revizii, cant. max.: 58 revizii;
Lot 2 "Revizii tehnice transmisii Allison" cant. min. 15 revizii, cant. max. 26 revizii;
Lot 3 "Reparatii curente motoare Caterpillar si transmisii Allison, cant. min. 20 rep. cant max. 30 rep.
Valoarea estimata fara TVA: intre 221, 800 si 467, 230RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Lot 1 ?2.400 leiLot 2 ?1.100leiLot 3 ?1.300 leiGarantia de participare se poate consitui pentru un lot, sau ca suma aloturilor ofertate.Perioada de valabilitate: 90 de zile de la data primirii ofertelor.Modalitate de constituire: Conform reglementarilor art. 86, alin. (1) din H.G. 925/2006.In orice situatie, dovada constituirii garantei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru primirea ofertelor.Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitata in documentatia de participare vor fi respinse.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Cuantumul ce se va retine in conditiile art.2781 din OUG nr.34/2006: Lot 1:2.373, 30 leiLot 2:1.040, 00lei;Lot 3:1.260, 00leiRetinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile legale in domeniul achizitiilor publice. Garantia de buna executie va fi de 7% din valoarea fara TVA, acontractului.Modalitatea de constituire: conform prevederilor art. 90, alin. (3*) din H.G. 925/2006, modificat prin H.G. nr. 1045/2011.Modalitatea de restituire: in cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului verbal de receptie finala, daca nu au fost ridicate panala acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii. Plata facturilor se efectueaza in termen de 30 de zile de la data primirii lor de catre achizitor.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
I. Art. 180Se va completa Formularul 12A ?Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare? de catre operatorul economic care are calitatea de ofertant/ofertant asociat, tert/terti sustinatori, daca este cazul.II. Art. 181Note:
1)Se va completa Formularul 12 B ?Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006? de operatorul economic care are calitatea de ofertant/ofertant asociat si de catre tert/terti sustinatori, daca este cazul.
2) Se solicita prezentarea ?Certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta?, conform Ordin ANRMAP Nr. 314/2010. Formularul se va completa de operatorul economic care are calitatea de ofertant/ofertant asociat.3) Se solicita prezentarea ?Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006?. Se va completa Formularul 13A, de operatorul economic care are calitatea de ofertant/ofertant asociat, cat si de tert/terti sustinatori si subcontractanti, daca e cazul.
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante:
- Gheorghiu Sorin, director S.I.R.C.O.S.S.Medias;
- Andrea Nicolae, director tehnic;
- Popa Elena, presedinte comisie de evaluare;
- Melinescu Angela, membru comisie de evaluare;
- Prisca Aurelian, membru comisie de evaluare;
- Alexe Iulian, membru comisie de evaluare;
- Finta Ioana, consilier juridic.
4)Se solicita prezentarea Certificatului de atestare fiscala, din caresa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. In masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu aceasta cerinta este considera ca fiind indeplinita.5) Se permite depunerea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele: original, copie legalizata/copie lizibila ?conform cu originalul?. 1. Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, Note:
1) Se permite depunerea documentului solicitat in cadrul acestei sectiuniin oricare din formele:
- original/copie legalizata/copie lizibila ?conforma cu originalul?, valabil la data depunerii ofertelor, emis cu maximum 30 zile inainte de data depunerii ofertelor, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea serviciilor solicitate prin prezenta documentatie de atribuire;
2) la solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta certificatul Constatator in original sau copie legalizata, daca la deschiderea ofertelor a prezentat acest document in copie lizibila ?conform cu originalul?.3. In cazul ofertantiilor din categoria I.M.M.-urilor, se va prezenta Declaratia pe propria raspundere, completata conform Anexei 1 din O.G. 27 / 26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346 /2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii I.M.M.
Note:
1.Ofertantii incadrati in categoria I.M.M.-urilor si care fac dovada acestei incadrari, conformL 346/2004 beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra medie de afaceri si garantiile solicitate.
2. in situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM- urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara
Se va prezenta Listaprincipalelor prestari de servicii efectuate din ultimii 3 ani, care sa contina valori, perioade de livrare si beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati.Pentru demonstrarea experientei similare ofertantul va prezenta cel putin un contract care sa confirme prestarea de servicii de revizii tehnice si reparatii curente motoare Caterpillar si transmisii Allison.
Utilaje
Se va prezenta o declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servici:
- min. un atelier mobil;
- min. un soft de diagnosticare si reglaj
Personal
Se vor prezenta informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului responsabil cu indeplinirea contractului de servicii.
Informatii privind subcontractantii
Informatii privind asocierea
Informatii privind sustinerea ferma
ISO 9001
ISO 14001
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.04.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.04.2012 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.04.2012 12:00
Locul: SIRCOSS, Soseaua Sibiului, nr. 5, cod postal 551129, Medias, jud. Sibiu.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare a ofertelor si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Pentru finantarea contractelor subsecvente se vor utiliza doar fonduri proprii.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute laart.2562 din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.03.2012 14:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer