Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Revizuire plan de management si realizare studii premergatoare pentru Parcul Natural Gradistea Muncelului Cioclovina, ROSCI0087 si ROSPA0045


Anunt de participare numarul 148899/17.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ASOCIATIA ECOLOGISTA CINDRELUL
Adresa postala: Str. Alba Iulia, nr.1, Mun. Sibiu, jud. Sibiu, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550018, Romania, Punct(e) de contact: UIP - Str. Cristian nr. 30, ap 5, Sibiu, Tel. +40 369809555, In atentia: Bogdan Popa - 0723297388, Email: [email protected], Fax: +40 369809555, Adresa internet (URL): www.cineco.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
ONG
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Revizuire plan de management si realizare studii premergatoare pentru Parcul Natural Gradistea Muncelului Cioclovina, ROSCI0087 si ROSPA0045
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Regiunea5 Vest, Judetul: Hunedoara, Localitatile: Banita, Baru, Bosorod, Orastioara de Sus, Pui
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prin prezenta procedura de achizirie Asociatia Ecologista Cindrelul doreste achizitionarea de Servicii pentru revizuire Plan de management si realizare studii premergatoare pentru Parcul Natural Gradistea Muncelului Cioclovina, ROSCI0087 si ROSPA0045.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79311200-9 - Servicii de realizare de studii (Rev.2)
71621000-7-Servicii de analiza sau consultanta tehnica (Rev.2)
72314000-9-Servicii de colectare si de colationare de date (Rev.2)
72322000-8-Servicii de gestionare a datelor (Rev.2)
90700000-4-Servicii privind mediul (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Activitatile pe care autoritatea contractanta le anticipeaza ca fiind necesare (lista nu este limitativa) pentru indeplinirea obiectivelor contractului de servicii - Revizuire plan de management si realizare studii premergatoare pentru Parcul Natural Gradistea Muncelului Cioclovina, ROSCI0087 si ROSPA0045, sunt cel putin urmatoarele:
A.1. Elaborarea unei baze de date GIS si a unui studiului socio- economic in aria vizata de proiect.A.1.1 Elaborarea baze de date GIS.
A.1.2 Elaborarea studiului socio- economic in aria vizata de proiect.
A.2. Inventarierea, cartarea, evaluarea statutului de conservare, stabilirea strategiei de conservare si a planurilor de monitorizare pentru speciile de pasari din aria vizata de proiect.A.3 Inventarierea, cartarea, evaluarea statutului de conservare, stabilirea strategiei de conservare si a planurilor de monitorizare pentru speciile de mamifere din aria vizata de proiect.A.4 Inventarierea, cartarea, evaluarea statutului de conservare, stabilirea strategiei de conservare si a planurilor de monitorizare pentru speciile de nevertebrate si amfibieni din aria vizata de proiect.A.5 Inventarierea, cartarea, evaluarea statutului de conservare, stabilirea strategiei de conservare si a planurilor de monitorizare pentru speciile de pesti din aria vizata de proiect.A.6 Inventarierea, cartarea plantelor si habitatelor de interes comunitar, evaluarea statutului de conservare, stabilirea strategiei de conservare si a planurilor de monitorizare pentru plantele si habitatatele din aria vizata de proiect.
A.7 Inventarierea, cartarea, evaluarea statutului de conservare, stabilirea strategiei de conservare si a planurilor de monitorizare pentru habitatului 8310 si speciile de lilieci.
A.8. Revizuirea si aprobarea Planului de management integrat pentru ROSCI0087 si ROSPA0045 din Parcul Natural "Gradistea Muncelului - Cioclovina"
A.8.1. Revizuirea Planului de management integrat pentru ROSCI0087 si ROSPA0045 din Parcul Natural "Gradistea Muncelului - Cioclovina"
A.10. Elaborarea strategiei de vizitare pentru Parcul Natural Gradistea Muncelului ? Cioclovina suprapus cu ROSCI0087 si ROSPA0045
Informatii detaliate cu privire la serviciile care trebuie prestate, precum si cerintele care trebuie avute in vedere la prestarea serviciilor sunt cuprinse in Caietul de sarcini si anexele la acesta si care fac parte integranta din prezenta documentatie de atribuire.
Valoarea estimata fara TVA: 4, 252, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
20 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
G. p. in suma de 85.040 lei sau 42.520 lei in situatia in care ofertantul intra in categoria IMM. - Perioada de val. va fi egala cu perioada de val. a ofertei si este de 120 de zile. Modul de constituire a G. de participare: 1. G. de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire, conf. art.86 alin (1) din HG 925/2006. 2. Dovada cu OP in conf. cuart. 86 alin. (5) si (6) din HG 925/2006, ca a fost platita garantia de participare in contul RO97BRDE330SV72896753300 deschis la BRD, Agentia Cedonia din Sibiu, AC: ASOCIATIA ECOLOGISTA CINDRELUL, Str. Alba Iulia , nr.1, Sibiu, cod fiscal 8673940. Doc. pentru dovada constituirii G. de participare se vor prezenta atasat coletului de oferta. Ofertantul pierde din suma constituita ca si garantie in urmatoarele situatii: (a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; (b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului de catre ambele parti; (c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. (d) in cazul in care ofertantul a depus o contesta?ie cu privire la procedura de atribuire a contractului de servicii care a fost respinsa pe fond de catre CNSC sau ofertantul renun?a la contesta?ie, societatea bancara sau sociatatea de asigurari va plati necondiionat sau conditionat, dupa constatarea cuplei persoanei garantate , autoritatii contractante, la solicitarea acesteia, suma calculata conf. art. 278^1 alin. (1) din OUG nr. 34/2006. Pentru gar. prezentata in alta moneda se va utiliza cursul leu/valuta comunicat de BNR cu 10 zile inainte de data limita de dep. a ofertelor. Garantia de buna executie a contractului se va constitui in cuantum de 5% din pretul contractului, exclusiv TVA sau 2, 5% in sistuatia in care ofertantul intra in categoria IMM. Modalitate de constiuire a garantiei de buna executie se va face prin scrisoare de garantiei de buna executie eliberata de catre o societate bancara sau societate de asigurari ori prin retineri suscesive din facturile de plati. In acest ultim caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la Trezoreria statului in conformitate cu prevederile HG 1045/2011. Modalitatea concreta de constituire a garantiei de buna executie se va stabilii de comun acord cu operatorul economic desemnat castigator la semnarea contractului de servicii.Garantia de buna executie prezentata in alta moneda va utiliza cursul leu/valuta comunicat deBNR la data semnarii contractului de servicii cu firma castigatoare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FEDR & Buget de Stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe propria raspundere ca nu se incadreaza in situatia prevazuta de art.180 din OUG 34/2006, pentru a fi exclus de la procedura, conform Formular 9 din Sectiunea Formulare - Declaratie privind eligibilitatea.In cazul prezentarii unor oferte comune prin asociere fiecare asociat indiferent de ponderea din contract ce va fi indeplinita de acesta, va prezenta documentul solicitat.In situatia in care ofertantul are terti sustinatori acestea vor prezenta Declaratie pe propria raspundere ca nu se incadreaza in situatia prevazuta de art.180 din OUG 34/2006, atasat Angajamentului ferm de sustinere.
2. Declaratie privind neancadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 - Formular nr. 10 din Sectiunea Formulare. In cazul prezentarii unor oferte comune prin asociere fiecare asociat indiferent de ponderea din contract ce va fi indeplinita de acesta, va prezenta documentul solicitat. In situatia in care ofertantul are terti sustinatori acestea vor prezenta Declaratie privind neancadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 , lit. a, c^1 si d din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, atasat Angajamentului ferm de sustinere.
3. Certificatele constatatoare, in original sau copie conform cu originalul, cu privire la plata impozitelor si taxelor catre bugetul de stat si a impozitelor si taxelor catre bugetele locale (certificate- tip emise de organismele competente din tara in care ofertantul este rezident), din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Certificatele constatatoare se vor prezenta atat pentru sediul social cat si pentru punctele de lucru si sediile secundare mentionate in Certificatul constataor eliberat de catre ORC si care sunt implicate in derularea contractului supus achizitiei; In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin.(4) din HG nr. 925/2006, devind aplicabile prevederile art. 9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011 astfel: autoritatea contractanta va lua in considerare, la verificarea indeplinirii cerintei de calificare privind plata de catre ofertant a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale, atat declaratia pe propria raspundere prin care se confirma indeplinirea cerintei, cat si acele certificate de atestare fiscala prezentate de ofertant in urma solicitarii primite din partea autoritatii contractante, chiar daca acestea sunt emise de autoritatile competente ulterior datei de deschidere a ofertelor si, eventual, atesta lipsa datoriilor ulterior respectivei date. Ofertantii din alte tari decat Romania vor trebui sa depuna documente echivalente care sa ateste indeplinirea obligatiilor in tara de origine, emis de autoritatile competente din tara respectiva.In situatia in care ofertantul prezinta certificatele cu datorii si nu se prezinta documente justificative pentru inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu, oferta va fi declarata inacceptabila. In cazul prezentarii unor oferte comune prin asociere fiecare asociat indiferent de ponderea din contract ce va fi indeplinita de acesta, va prezenta certificatele constatatoare.
4. Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formular nr. 11 din Sectiunea Formulare.In cazul prezentarii unor oferte comune prin asociere fiecare asociat indiferent de ponderea din contract ce va fi indeplinita de acesta, va prezenta documentul solicitat.5. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006 - Formular nr. 12 din Sectiunea Formulare; (Ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator nu trebuie sa aiba membri in cadrul consiliului de administratie/ organ de conducere sau de supervizare si/sau actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autroritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie, respectiv cu: Liliana Vasilescu - Reprezentant legal; Bogdan Popa - Manager Proiect; Eva Serghe - Manager Financiar; Erszebet Florea - Asistent Manager; Tudor Stancioiu - Responsabil tehnic si Pestean Nicolae - Sebastian - Consultant achizitii publice. Identificarea situtiilor de conflict de interese prevazute de art. 69^1 din O.U.G. 34/2006 atrage respingerea ofertelor ca inacceptabile.In cazul prezentarii unor oferte comune prin asociere fiecare asociat indiferent de ponderea din contract ce va fi indeplinita de acesta, va prezenta documentul solicitat.In situatia in care ofertantul are terti sustinatori acesta vor prezenta Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006, atasata Angajamentului ferm de sustinere. In situatia in care ofertantul are nominalizati subcontractanti acesta vor prezenta Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006, atasata Acordului de subcontractare.6. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formular nr. 12, din Sectiunea Formulare. In cazul unei asocieri acest formular va fi completat si prezentat de catre liderul asocierii.
Nota:
1. Pentru documentele care nu sunt in limba romana se vor atasa si traducerea autorizata in limba romana.
2. In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a unui ofertant, Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente. 1. Certificat constatator - original sau copie conforma cu originalul- emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial sau document similar emis de organisme similare din tara in care ofertantul este stabilit, pentru ofertantii straini, din care sa rezulte:
- denumirea completa a operatorului economic, sediul social, persoanele autorizate/administratori/asociati, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati, domeniul principal de activitate, domenii de activitate secundare.
- ca obiectul de activitate al ofertantului cuprinde activitatile si sunt autorizate potrivit Legii 359/2004, in ce priveste ofertantii din tara sau echivalent pentru ofertantii straini, pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul achizitiei.
Note: 1.In etapa evaluarii ofertelor, pentru certificatele prezentate in copie conform cu originalul, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original sau copie legalizata.2. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta Certificatul constator.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara - Cerinta nr. 1:
Ofertantul va completa si prezenta formular ?Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani?, care va contine lista principalelor servicii de natura si complexitatea contractului ce urmeaza a fi atribuit, prestate in ultimii 3 ani, cuvalori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Experienta similara - Cerinta nr. 2: Ofertantul va prezenta dovada ca a efectuat in ultimii 3 ani prestari de servicii similare din punct de vedere tehnic si stiintific cu cele descrise in caietul de sarcini, pe suprafata a cel putinunei arii naturale protejate, in valoare de minim 700.000 lei fara T.V.A., in cadrul a maxim doua contracte de prestari. Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Documentele pentru sustinerea experientei similare: certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte prestarea de servicii similare vor fi prezentate in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor contine obligatoriu date referitoare la: - beneficiarul contractului;
- tipul serviciilor/activitatilor prestate;
- perioada in care s-au realizat activitatile din contractul respectiv;
- contravaloarea serviciilor prestate. Pentru echivalenta leu/moneda straina: se va calcula la cursul mediu anual comunicat de BNR Cursul de schimb mediu pentru anul in curs se calculeaza ca medie aritmetica simpla a cursurilor valutare medii lunare pentru lunile scurse de la inceputul anului, inclusiv luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006, de catre o alta persoana, atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm de sutinere al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia Ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, ale art. 181 lit. a), c1) si d) si ale art. 69 indice 1 din OUG 34/2006 (dovada facandu-se prin completarea formularelor ?Declaratie privind eligibilitatea?, ?Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006? si ?Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006?) atasate angajamentului ferm de sustinere.
Personal - Cerinta nr. 3 Ofertantul va prezenta componenta minima a grupului de experti necesari pentru indeplinirea contractului si disponibilitatea acestor experti, dupa cum urmeaza:
- Expert coordonator;
- 3 Experti baze de date GIS;
- Expert in managementul ariilor naturale protejate;
- 2 Experti in elaborarea protocoalelor de monitorizare;
- 15 Experti ornitologi;
- 3 Experti mamifere;
- 3 Experti nevertebrate;
- 3 Experti amfibieni si reptile;
- 3 experti ihtiologi;
- 3 Experti botanisti;
- 4 experti habitate neforetiere;
- 6 Experti habitate forestiere;
- Expert chiropterolog;
- Expert habitate cavernicole;
- Expert informatician software;
- Expert pedolog;
- Expert geolog;
- Expert sociolog;
- Expert turism arii protejate;Ofertantii vor nominaliza persoane diferite si specializate pentru fiecare post, conform precizarilor de mai sus, sub sanctiunea declararii ofertei ca inacceptabile.
Personal - Cerinta nr. 4 Ofertantul va prezenta pentru fiecare expert nominalizat dovada studiilor superioare universitare , absolvite cu diploma de licenta in specialitati relevante, dupa cum urmeaza:
- Expert coordonator ? diploma care sa ateste absolvirea de studii superioare universitare( nu se impune un domeniu al studiilor;
- 3 Experti baze de date GIS - diploma care sa ateste absolvirea de studii superioare universitare intr-unul din domeniile: biologie, silvicultura, agronomie, informatica, ecologie, igineria mediului, protectia mediului;
- Expert in managementul ariilor naturale protejate ? diploma care sa ateste absolvirea de studii superioare universitare intr-unul din domeniile: biologie, silvicultura, agronomie, ecologie, ingineria mediului, protectia mediului;
- Expert in elaborarea protocoalelor de monitorizare ? diploma care sa ateste absolvirea de studii superioare universitare intr-unul din domeniile: biologie, silvicultura, agronomie;
- 15 Experti ornitologi - diploma care sa ateste absolvirea de studii superioare universitare intr-unul din domeniile: biologie, silvicultura, agronomie, ecologie, protectia mediului;
- 3 Experti mamifere - diploma care sa ateste absolvirea de studii superioare universitare intr-unul din domeniile: biologie, silvicultura, agronomie, ecologie, protectia mediului;
- 3 Experti nevertebrate - diploma care sa ateste absolvirea de studii superioare universitare intr-unul din domeniile: biologie, silvicultura, agronomie, ecologie, protectia mediului;
- 3 Expert amfibieni si reptile - diploma care sa ateste absolvirea de studii superioare universitare intr-unul din domeniile: biologie, silvicultura, agronomie, ecologie, protectia mediului;
-3 Experti ihtiologi - diploma care sa ateste absolvirea de studii superioare universitareintr-unul din domeniile: biologie, silvicultura, agronomie, ecologie, protectia mediului;
- 3 Experti botanisti - diploma care sa ateste absolvirea de studii superioare universitare intr-unul din domeniile: biologie, silvicultura, agronomie, ecologie, protectia mediului;
- 4 Experti habitate neforestiere - diploma care sa ateste absolvirea de studii superioare universitare intr-unul din domeniile: biologie, silvicultura, agronomie, ecologie, protectia mediului- 6 Experti habitate forestiere - diploma care sa ateste absolvirea de studii superioare universitare in domeniul silvicultura;
- Expert chiropterolog - diploma care sa ateste absolvirea de studii superioare universitare intr-unul din domeniile: biologie, ecologie, protectia mediului;
- Expert habitate cavernicole - diploma care sa ateste absolvirea de studii superioare universitare intr-unul din domeniile biologie, ecologie, protectia mediului, speologie;
- Expert informatician software - diploma care sa ateste absolvirea de studii superioare universitare in domeniul informatica;
- Expert pedolog - diploma care sa ateste absolvirea de studii superioare universitare intr-unul din domeniile: geografie, agronomie, silvicultura;
- Expert geolog - diploma care sa ateste absolvirea de studii superioare universitare intr-unul din domeniile geografie, agronomie, silvicultura;
- Expert sociolog - diploma care sa ateste absolvirea de studii superioare universitarein domeniul sociologiei
- Expert ecoturism - diploma care sa ateste absolvirea de studii superioare universitare intr-unul din domeniile: comunicare, turism, silvicultura, agronomie, biologie, protectia mediului, ecologie.
Personal -Cerinta nr. 5
Ofertantul pentru expertii mentionari trebuie sa dovedeasca calificarea in domeniul studiilor absolvite.
Calificarea in domeniu a expertilor nominalizati poate fi dovedita prin minim 5 ani de experienta generalain domeniul studiilor absolvite.
Penru fiecare expert se va prezenta CV-ul din care trebuie sa reiasa experinta generala in domeniul studiilor absolvite de minim 5 ani.
Personal - Cerinta nr. 6 Ofertantul va prezenta pentru experti dovada EXP. SPECIFICE, astfel: - Expertul coordonator trebuie sa fi paticipat in cel putin un proiect la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare actualului contract.
Fiecare din cei 3 expertii in baze de date GIS trebuie sa dovedeasca exp. specifica de min 3 ani in elab. si intretinerea de baze de date GIS cu referire la conservarea biodiversitatii; Expertul in managementul ariilor protejate trebuie sa dovedeasca exp. specifica de min 3 ani in implementarea de planuri de management pentru cel putin o arie naturala protejata; Expertul in elaborarea protocoalelor de monitorizare trebuie sa dovedeasca exp. specifica de min 3 ani in realizarea de protocoalelor de monitorizare, aferente planurilor de management pentru arii naturale protejate; Fiecare din cei 15 experti ornitologi trebuie sa dovedeasca exp. specifica de min 3 ani in inventarierea, cartarea si elaborarea de masuri de conservare pentru specii de pasari de interes comunitar; Fiecare din cei trei experti mamifere trebuie sa dovedeasca exp specifica de min 3 ani in cartarea, inventarierea si elaborarea de masuri de conservare pentru specii de mamifere de interes comunitar; Fiecare din cei trei experti nevertebrate trebuie sa dovedeasca exp. specifica de min 3 ani in cartarea, inventarierea si elaborarea de masuri de conservare pentru specii de nevertebrate de interes comunitar; Fiecare din cei trei experti amfibieni si reptile trebuie sa dovedeasca exp. specifica de min 3 ani in cartarea, inventarierea si elaborarea de masuri de conservare pentru specii de amfibieni si reptile de interes comunitar; Fiecare din cei trei experti ihtiologi trebuie sa dovedeasca exp. specifica de min 3 ani in cartarea, inventarierea si elaborarea de masuri de conservare pentru specii de pesti de interes comunitar; Fiecare din cei trei experti botanisti trebuie sa dovedeasca exp. specifica de min 3 ani in cartarea, inventarierea si elaborarea de masuri de conservare pentru specii de plante de interes comunitar; Fiecare din cei 4 experti habitate neforestiere trebuie sa dovedeasca exp. specifica de min 3 ani in cartarea, inventarierea si elaborarea de masuri de conservare pentru habitatele neforestiere de interes comunitar; Fiecare din cei 6 experti habitate forestiere trebuie sa dovedeasca exp. specifica de min 3 ani in cartarea, inventarierea si elaborarea de masuri de conservare pentru habitatele forestiere de interes comunitar; Expertul chiropterolog trebuie sa dovedeasca exp. specifica de min 3 ani in cartarea, inventarierea si elaborarea de masuri de conservare pentru specii de lilieci de interes comunitar; Expertul in habitate cavernicole trebuie sa dovedeasca exp. specifica de min. 3 ani in cartarea, inventarierea si elaborarea de masuri de conservare pentru habitate cavernicole de interes comunitar ; Expertul informatician software trebuie sa dovedeasca participarea, in calitate de expert IT ¬- inst de sistem de operare, instalare software baza de date, in cel putin un proiect / contr la nivelul caruia sa fi derulat activitati sim celor ce fac obiectul procedurii; Expertul pedolog trebuie sa dovedeasca participarea, in calitate de expert pedolog in cel putin un proiect / contr la nivelul caruia sa fi derulat activitati similare celor ce fac obiectul procedurii; Expertul geolog trebuie sa dovedeasca participarea, in calitate de expert geolog in cel putin un proiect / contract la nivelul caruia sa fi derulat activitati sim celor ce fac obiectul procedurii; Expertul sociolog, trebuie sa dovedeasca participarea, in calitate de expert sociolog in cel putin un proiect / contr la nivelul caruia sa fi derulat activitati sim celor ce fac obiectul procedurii; Expertul ecoturism trebuie sa dovedeasca participarea, in calitate de expert ecoturism in cel putin un proiect / contract la nivelul caruia sa fi derulat activitati sim celor ce fac obiectul procedurii. Se vor prezenta CV-uri pt expereti.
Cerinta nr. 7
Ofertantul va prezenta: 1 Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora.
Daca ofertantul castigator va subcontracta o parte sau anumite parti din contract, Autoritatea Contractanta solicita prezentarea contractelor incheiate intre acesta si subcontractantii nominalizati in oferta, la data incheierii contractului de achizitie publica.
Cerinta nr.8
Ofertantul va completa si prezenta formularul ?Acord de asociere? - solicitat numai in cazul asocierii, din care sa rezulte cine este liderul asociatiei si partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat (valoric si procent din valoarea contractului), inclusiv modul de utilizare a resurselor umane, precum si imputernicirea liderului asociatiei de a semna oferta in numele asociatiei.
In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta si traducere autorizata in limba romana dupa acesta.
NOTA:
Documentele se vor atasa in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, iar pentru documentele care nu sunt in limba romana se va atasa si traducere autorizata in limba romana.
In cazul unei asocieri de operatori economici, capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.La evaluarea capacitatii tehnice si/sau profesionale vor fi luate in considerare resursele materiale si umane ale subcontractantilor nominalizati in oferta, exclusiv pentru partea lor de implicare in executarea contractului.
Cerinta nr. 9Angajament ferm de sustinere privind capacitatea tehnica ? personal (daca este cazul. In acest caz se va prezenta: 1. Angajamentul ferm de sutinere cu Anexa la acesta; 2. Fiecare tert sustinator va prezenta declaratie ca nu se incadreaza in situatia prevazuta de art.180 din OUG 34/2006, declaratia privind neincadrarea in art. 181 literele a, c^1 si d potrivit OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezenta: Formular nr. 17 din Sectiunea Formulare - ?Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani?;Ofertantul va prezenta: Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte prestarea de servicii similare solicitate.Ofertantul va prezenta: Formularul nr.14 din Sectiiunea Formulare ? Lista expertilor care vor fi implicati in executia contractului impreuna cu Formular nr. 15 din Sectiunea Formulare ? Angajamentul ofertantului privind resursele umane si Formular nr. 16 din Sectiunea Formulare - Declaratie de disponibilitate semnata in original pentru fiecare expert in parte.Ofertantul va prezenta: Copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa diplome de studii, care sa ateste absolvirea de studii superioare in specializari relevante solicitate.Ofertantul va prezenta: Dovada experientei generale pentru fiecare expert prin prezentarea: 1. CV-urilor (in format Europass) datate si semnate si care trebuie sa cuprinda informatii detaliate privind: - Un sumar cu numele institutiilor de invatamant superior ? universitar si post universitar absolvite si specializarile in domeniu;
- Locul de munca in care isi desfasoara activitatea, incepand cu pozitia detinuta in prezent, iar in ordine inversa, cronologic celelate pozitii detinute;
- Experienta in domeniul in care a fost mominalizat, responsabilitatile detinute in alte contracte/studii/proiecte relevante pentru experienta similara;
- Denumireacontractelor/studiilor/proiectelor realizate in domeniul pentru care a fost nominalizat;
- Perioada in care a participat la realizarea studiilor pe teren;
- Numele angajatorului/finantatorului/beneficiarului;Ofertantul va prezenta: Dovada experientei specifice pentru fiecare expert prin prezentarea: 1. CV-urilor (in format Europass) datate si semnate si care trebuie sa cuprinda informatii detaliate privind: - Un sumar cu numele institutiilor de invatamant superior ? universitar si post universitar absolvite si specializarile in domeniu;
- Locul de munca in care isi desfasoara activitatea, incepand cu pozitia detinuta in prezent, iar in ordine inversa, cronologic celelate pozitii detinute;
- Experienta in domeniul in care a fost mominalizat, responsabilitatile detinute in alte contracte/studii/proiecte relevante pentru experienta similara;
- Denumirea contractelor/studiilor/proiectelor realizate in domeniul pentru care a fost nominalizat;
- Perioada in care a participat la realizarea studiilor pe teren;
- Numele angajatorului/finantatorului/beneficiaruluiOfertantul va prezenta Formular nr. 21 din Sectiunea Formulare;Nota: Autoritateacontractanta nu impune indeplinirea unor criterii de calificarepentru eventualii subcontractanti, dar resursele materiale siumane ale subcontractantilor declarati se iau in considerarepentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fieindeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acestsens.Este interzisa subcontractarea totala a serviciilor supuseprezentei proceduri, sub sanctiunea declararii ofertei ca neconforme.Ofertantul va prezenta: Formular nr. 22 din Sectiunea Formulare ?Acord de asociere? - solicitat numai in cazul asocierii.Ofertantul va prezenta: Formular nr. 18 din Sectiunea formulare - Angajament ferm de sustinere privind capacitate tehnica ?personal cu Anexa la acesta ? Formular 19 din Sectiunea formulare - Declaratie Tert sustinator tehnic si profesional privind personalul angajat si al cadrelor de conducere care urmeaza a fi efectiv alocate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica; 3. Se va prezenta Declaratie privind eligibilitatea - Formular 9 din Sectiunea Formulare, Declaratia privind neancadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 - Formular nr. 10 din Sectiunea Formulare, deorece conform alin 2 al art 186 si art 190 din OUG34/2006- acestia trebuie sa dovedeasca neincadrarea la lit a, c^1 si d din art. 181/OUG34 si Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006 - Formular nr. 12 din Sectiunea Formulare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
Numar de rezultate suplimentare asumate de catre ofertant (RS)
35%
Descriere: Componenta tehnica
3.
Numar de indicatori suplimentari pentru evaluarea starii de conservare a speciilor si habitatelor (IC)
15%
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 50
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.02.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.03.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.03.2014 12:00
Locul: Sedul UIP: str. Cristian, nr. 30 ap 5, Sibiu, judetul Sibiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, reprezentatii ofertantilor si observatorii desemnati de UCVAP.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum sunt ele solicitate in conformitate cu Formualrul nr. 4 din Sectiunea Formulare - Declaratie initiala privind indeplinirea cerintelor de calificare. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a cerintelor de calificare si selectie, inclusiv valori (cf. art. 11, alin. (4) din H.G. 925/2006). Ofertantul care uzeaza de dreptul prevazut mai sus are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare, termen care nu va fi mai mic de 3 zile lucratoare (cf. art. 11, alin. (5) din H.G. 925/2006). Punctajul pentru fiecare oferta se va calcula prin insumarea punctajelor obtinute pentru fiecare factor de evaluare dupa formula?Ptotal = ...% P+......%RS+....+%IC.... Se va intocmi, in ordine descrescatoare a punctajelor respective, clasamentul pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare. Va fi declarata castigatoare oferta care intruneste cel mai mare punctaj, ca urmare a cumularii punctajelor rezultate din aplicarea algoritmului de calcul. In cazul ofertelor care sunt clasate pe primul loc si au acelasi punctaj, va fi declarata castigatoare oferta care are pretul cel mai scazut. Daca si preturile sunt aceleasi, autoritatea contractanta va solicita acestor ofertanti noi preturi, in plic inchis, la o data ce va fi anuntata ulterior. In acest caz, noile preturi nu le pot depasi pe cele vechi. Oferta castigatoare va fi cea care va prezenta cel mai scazut pret dintre aceste noi preturi.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006, respectiv 10 zile.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Asociatia Ecologista Cindrelul
Adresa postala: Str. Cristian nr. 30, ap 5, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550073, Romania, Tel. +40 723297388, Email: [email protected]
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.01.2014 18:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer