Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Revopsire la poduri metalice de cale ferata Lot 1 si Lot 2 - SCREIR CF Iasi


Anunt de participare (utilitati) numarul 145158/23.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: prin Sucursala CREIR CF Iasi Piata Garii nr.1, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700090, Romania, Punct(e) de contact: Julieta Aghion, Tel. +40 232273507, Email: [email protected], Fax: +40 232273507, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Revopsire la poduri metalice de cale ferata Lot 1 si Lot 2 - SCREIR CF Iasi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Liniile CF: 500 km 343+714; 507 km 81+185, km 81+885
Codul NUTS: RO21 - Nord-Est
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de refacere a protectiei anticorozive a tablierelor metalice, pentru mentinerea capacitatii portante a structurilor si asigurarea circulatiei trenurilor in parametrii instructionali.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45442180-2 - Lucrari de revopsire (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de revopsirela 3 poduri metalice de cale ferata reprezentand o suprafata pentru revopsire de: 17.145 mp, si anume :
LOT I : pod km 343+714 - suprafata pentru revopsire de: 10.760 mp;
LOT II : pod km 81+185 si pod km 81+885 - suprafata pentru revopsire de: 6.385 mp;
Valoarea estimata fara TVA: 500, 470.23RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia pentru participare este de: LOT I = 5.908, 10 lei sau 2.954, 05 lei (pt IMM); LOT II = 4.101, 30 lei sau 2.050, 65 lei (pt IMM) si este irevocabila. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile, de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare poate fi constituita prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in original, (Formularul 1A din Sectiunea III ? Formulare);prin ordin de plata in contul SRCF Iasi nr. RO26 BPOS 2400 2831 193ROL01, deschis la BANC POST, Sucursala Iasi. In conformitate cu art. 278 indice 1 OUG 34/2006, ofertantului a carei contestatie a fost respinsa i se va retine suma de: LOT I = 2.954, 05 lei; LOT II = 2.050, 65 lei din garantia de participare. Cursul de referinta pentru echivalarea garantiei de participare constituita in alta moneda va fi cursul BNR pentru euro din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.NOTA: Garantia de participare seva constituiseparat pentru fiecare lot in parte la care se depune oferta. Garantia de buna executie se exprima procentual si reprezinta 5% (2, 5% pt. IMM) din pretul contractului fara TVA si se constituie in lei. De regula, se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari.Daca partile convin, garantia de buna executie se va constituiprin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie. Contractantul are obligatia de a deschidela unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuiaun cont de disponibil distinctla dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul fara TVA al contractului.Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (4) din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri de la bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006: Ofertantul va prezenta Formularul 3 ?Declaratie privind Eligibilitatea? din Sectiunea III ? Formulare, in original.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006: Ofertantul va prezenta Formularul 3A ?Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare? din Sectiunea III- Formulare, in original.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiileart. 69 indice1 din OUG nr. 34/2006: Ofertantul va prezenta ?Declaratieprivind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69 indice1?din OUG 34/ 2006 - Formularul 3B din Sectiunea III ? Formulare, in original. Aceasta declaratie va fi completata de catre toti participantii la procedura (ofertanti/asociati/subcontractanti/terti sustinatori).Persoanelece detin functii de deciziein cadrul CNCF ?CFR?SA - Sucursala CREIR CF Iasi in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Director: ing. George Radu PIPA, Contabil sef: ec. Maria RUSU; Sef oficiu juridic: jr. Luminita STANESCU, Sef divizie Linii: Ing.Mihaita Marincuta , Sef serviciu comercial ing. Carmen NEGRU, Sef birou BAP ing. Julieta AGHION;Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, conf. Ord. ANRMAP nr. 314/12.10.2010;Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta: Ofertantul va prezenta Formularul 3D ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?din Sectiunea III- Formulare, in original.
Calitatea de participant la procedura: Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat, dupa caz) - Formularul 3C din Sectiunea III ? Formulare, in original
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilorexigibile de plata: a) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.b) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (ANAF-DGFP), care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata, in original, copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. 1. Certificat constatator eliberat de ONRC din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului cuprinde si activitatide tipul celor supuse procedurii de achizitie; se poate prezentain original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc a prezentat documentul ?Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului? in copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate acest document in original sau in copie legalizata.Atestate, autorizatii, certificate etc., in functie de specificul contractului: Ofertantul va prezenta urmatoarele:
1. Autorizatie de furnizor feroviar eliberata de Autoritatea Feroviara Romana? AFER, pentru categoria serviciilorferoviare critice: ?Protectie anticoroziva la tablierele metalice ale podurilor de cale ferata?, ?Constructii, reparatii si intretinere linii CF?, pentru: LOT I si LOT II si ?Constructii-montaj, reparatii si intretinere instalatii LC? pentru: LOT I, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, valabile la data limita depunerii ofertelor.
2.Agrement tehnic feroviar, eliberat de catre Autoritatea Feroviara Romana ? AFER pentru categoria serviciilorferoviare critice: ?Protectie anticoroziva la tablierele metalice ale podurilor de cale ferata?, ?Constructii, reparatii si intretinere linii CF? pentru: LOT I si LOT II, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, valabil la data limita depunerii ofertelor.
Ofertantul are obligatia de a prezenta un angajament prin care, in cazul expirarii autorizatiei de furnizor feroviar sau agrement tehnic/certificat de omologare tehnica pe perioada de derulare a contractului, va proceda la prelungirea valabilitatii acestora in termen util, din proprie initiativa, aducand acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Ofertantul va demonstra cifra medie anuala de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii 3 aniin valoare de cel putin: - LOT I = 590.000 lei
- LOT II = 410.000 lei
Documente care sustin criteriul de calificare:
Fisa de informatii generale completata in conformitate cu Formularul 4b)Bilant contabil vizat si inregistrat de organele competente, pe ultimii 3 ani sau alte documente edificatoare, care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a candidatului/ofertantului- in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 4 din Sectiunea III ? Formulare.
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza:
Anul 2010:1 euro=4, 2099 lei;
Anul 2011:1 euro=4, 2379 lei;
Anul 2012:1 euro=4, 4560 lei;
c) Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art.186 din OUG nr.34/2006. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 3, Formularul 3A cu lit. a), c1) si d) si Formularul 3B din Sectiunea III - Formulare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Ofertantul vaprezenta o lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari.
Ultimii 5 ani se calculeaza pana la termenul limita de depunere a ofertelor.
Ofertantul va prezenta Formularul 5 ?Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani?.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 5 din Sectiunea III ? Formulare
b) Ofertantul va prezenta ca dovada a experientei similare executarea in ultimii 5 ani a unor contracte de lucrari de natura si complexitatea lucrarii ce face obiectul procedurii astfel: max 3 contracte de executie lucrari similare de revopsire a podurilor metalice de cale ferata, in care participarea ofertantului la aceasta sa fi fost in valoare cumulata de cel putin:
LOT I= 295.400 lei, fara TVALOT II= 205.000 lei, fara TVA.
Ofertantul va prezenta Formularul 6 privind ?Experienta similara?. Se vor prezenta certificate /documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, in conformitate cu art. 188 alin (3) din OUG 34/2006 (copii lizibile cu mentiunea conform cu originalul de pe parti relevante din contracte/ procese verbale de receptie/recomandare din partea beneficiarilor/documente constatatoare eliberate conform art. 97 indice 1 din HG 925/2006/etc.), in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 6 din Sectiunea III ? Formulare, pentru fiecare contract a carui obiect a fost executia de lucrari similare.
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza:
Anul 2008:1 euro=3, 6827 lei;
Anul 2009:1 euro=4, 2373 lei;
Anul 2010:1 euro=4, 2099 lei;
Anul 2011:1 euro=4, 2379 lei;
Anul 2012:1 euro=4, 4560 lei.
c) Ofertantul trebuie sa dispuna de resursele umane strict necesare indeplinirii in bune conditii a contractului:
- responsabil tehnic cu executia atestat pentru domeniul III ? constructii de cai ferate, conf. OMLPT nr.777/2003 - pentru aprobarea Reglementarii tehnice ?Indrumator pentru atestarea tehnico -profesionala a specialistilor cu activitate in constructii?;
- sef de santier (cu specialitate CF ) cu experienta profesionala dovedita prin participarea la cel putin o lucrare de natura si complexitatea lucrarii supuse procedurii;
- responsabil AQ/CQ, in domeniul lucrarilor ce urmeaza a fi executate;
- responsabil SC autorizat conform Ordinului MTCT nr. 2262/2005, in functie de cel putin picher intretinere cale conform Instr.317 - Instr. pt. restrictii de viteza, inchideri de linii;
- responsabil SC autorizat conform Ordinului MTCT nr. 2262/2005, in functie de cel putin electromecanicLC pentru: LOT I;
- responsabil SSM atestat conform prevederilor Legii nr. 319/2006;
Ofertantul va prezenta Formularul 7 ?Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere ? pe ultimii 3 ani, Formularul 8 ?Informatii referitoare la personalul de conducere si persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului.
Pentru fiecare persoana responsabila cu indeplinirea contractului se va preciza functia care va fi indeplinita in cadrul contractului si se va prezenta CV-ul, copii cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa diplomele, autorizatiile, atestatele, sau certificatele detinute de persoanele respective.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 7, Formularul 8 din Sectiunea III ? Formulare.
f) Informatii privind subcontractarea
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Subcontractantul raspunde pentru executarea unei parti din contractul de achizitie publica sau pentru executarea defectuoasa a acestuia, numai in fata contractantului. Daca un ofertant subcontracteaza o parte/parti din contract si este declarat castigator al procedurii de atribuire, va depune inainte de incheierea contractului cu autoritatea contractanta, contractul in original, incheiat intre ofertant si subcontractant, care se constituie anexa la contractul de achizitie publica. La contractare si pe parcursul lucrarilor nu se vor admite alti subcontractanti fata de cei nominalizati in oferta (art. 96 din HG nr. 925/2006).
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta, daca este cazul, Formularul 21 si Formularul 21A din Sectiunea III ? Formulare.
d) Ofertantul detine sau are drept de folosinta ori poate prezenta un angajament sau un contract cu clauza suspensiva pentru dotari, utilaje, instalatii, echipamente tehnice, ce le va utiliza pentruindeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 10 dinSectiunea III ? Formulare
e) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art.190 din OUG nr.34/2006. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 3, Formularul 3A cu lit. a), c1) si d) si Formularul 3B din Sectiunea III - Formulare
j) Informatii privind asocierea
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Asocierea va fi legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare. In cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele privind situatia persoanala si capacitatea de exercitare a a activitatii profesionale (inregistrarea) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte, iar celelate cerinte privind capacitatea tehnica si profesionala, capacitatea economico-financiara trebuie indeplinite prin cumul de grupul de asociati. Ofertantii asociati nu au dreptul de a depune, pe langa oferta comuna, alte oferte in mod individual sau in alta asociere ori de a participa in calitate de subcontractor la procedura. In cazul in care, oferta comuna este declarata castigatoare, modificarea asocierii dupa incheierea contractului nu este admisa.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta, daca este cazul, Formularul 22 si Formularul 23 din Sectiunea III ? Formulare.
Se va prezenta un certificat de atestare a standardelor de asigurare a calitatii sau echivalentul lui emis de organisme abilitate, valabil la data limita de depunere a ofertelor in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Certificat de atestare SR EN ISO 9001:2008
Modalitatea de indeplinire
Certificat de atestare SR EN ISO 9001:2008
Se va prezenta un certificat de atestare a standardelor privind managementul de mediu sauechivalentul lui emis de organisme abilitate, valabil la data limita de depunere a ofertelor in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Certificat de atestare SR EN ISO 14001:2005
Modalitatea de indeplinire
Certificat de atestare SR EN ISO 14001:2005
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de executie
20%
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 20
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.08.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.08.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.08.2013 10:00
Locul: Sucursala CREIR CF Iasi Piata Garii nr.1, Biroul Achizitii Publice
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membri comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Comisia de evaluare a ofertelor intocmeste clasamentul final al ofertelor in ordinea descrescatoare a punctajelor totale obtinute, iar oferta castigatoare va fi cea admisibila, a carei propunere tehnica si financiara va raspunde la toate cerintele minime obligatorii solicitate prin documentatia de atribuire si va obtine punctajul maxim.Modul de departajare al ofertelor situate pe primul loc: In cazul in care pentru doua sau mai multe oferte comisia de evaluare a acordat acelasi punctaj, atunci autoritatea contractanta va incheia contractul cu ofertantul a carui oferta are cel mai mic pret pentru respectarea principiului eficientei utilizarii fondurilor. In cazul in care in cadrul propunerii financiare au acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art 256 indice 2 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al CREIRIasi
Adresa postala: Str. Piata Garii nr.1, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700090, Romania, Tel. +40 232215600
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.07.2013 14:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer