Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Revopsirea tablierelor metalice CF?


Anunt de participare (utilitati) numarul 145423/31.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: Str. Politehnicii nr.1, camerele P19-P20, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500024, Romania, Punct(e) de contact: Mita Adriana, Dospinescu Daniela, Tel. +40 268410709, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 268410709, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
?Revopsirea tablierelor metalice CF?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Suc.?CREIR CF? Brasov, linia CF 316 Brasov ?Siculeni si Deda- Razboieni (conform fisierului ?Deviz Revopsire fara valoare si anexe- F2, F3, C6, C7, C8, C9, Cant.totala de lucrari ?)
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarea consta in realizarea unui sistem de protectie anticoroziva prin revopsirea tablierelor metalice, in conformitate cu prescriptiile tehnice si instructionale in vigoare. Tehnologia de realizare a sistemului de protectie anticoroziva va respecta etapele precizate in caietul de sarcini si anexele acestuia (la paginile 12 si 13), avizat in CTE al Suc.?CREIR CF? Brasov.
NOTA: Autoritatea contractantaa prevazut ?zero? lei respectiv ?zero procente? pentru valoare aferenta procentului de diverse si neprevazute.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45442180-2 - Lucrari de revopsire (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Revopsirea podurilor metalice de cale ferata consta in revopsirea unei suprafete totale de 13.774 mp, repartizarea podurilor fiind prezentata in fisierului ?Deviz Revopsire fara valoare si anexe- F2, F3, C6, C7, C8, C9, Cantitatea totala de lucrari pe fiecare pod si pe total lucrare?)
Valoarea estimata fara TVA: 422, 117.68RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GP prin virament bancar sau prin instr.de garantare bancara emis in conditiile legii de soc.bancara orisoc.de asigurari, in original, de 8.442, 35 lei si pentru 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa intr-oalta monedase face la cursul comunicat de BNR din data publicarii invitatiei de participare.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada faptul ca plata garantiei se va executa conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat, sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.GP trebuie sa fie irevocabila prin: vir. bancar in contul AC(CNCF « CFR » SA prin Sucursala « CREIR CF » Brasov CUI 15509275) nr. RO92 BPOS 0800 2606 941R OL 01la Bancpost Brasov sau prin instr.de garantare emis in cond.legii de o soc. bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, sau ordin de plata/fila CEC confirmat(a) de banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor. IMM-urile beneficiaza de reducere cu 50% a acestor cuantumuri.AC are dreptul de a retine garantia pentru participare in conditiile prevazute laart.87, alin.(1)din HG 925/2006. In cazul in care ofertantul depune o contestatie la CNSC, iar Consiliul respinge contestatia ca nefondata, AC va retine contestatorului din garantia de participare, in conformitate cu art.2781 lit.b) din OUG nr.34/2006 completata si modificata, suma de 4.202, 11 lei .GP se va returna de catre autoritatea contractanta conform prevederilor art. 88 din HG 925/2006 corelat cu art.278^1 din OUG nr.34/2006, ambele cu modificarile si completarile ulterioare. GBE 5% din pret contr, fara TVA.IMM 50%.De regula, GBE se constit prin instrum de garantare emis in cond legii de o soc bancara sau soc.de asig.GBE trebuie sa fie irevocabila.Instrum de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa condit sau necondit.Daca partile convin, GBE se poate constit si prin ret.succesive din plata cuvenita pt sit.de plata lunare pe perioada de derulare a contractului. Contractant. are oblig de a deschide la unit Trezoreriei Statului un cont de disponibil distinct la dispoz AC.Suma initiala care se depune de contractant in contul de disponibil deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5 % din pret contract.Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractant.GBE se va constitui in per de valab a ofertei si oricum nu mai tarziu de nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la semnarea contract.AC are dreptul de a emite pretentii asupra GBE, in cond.art.91 HG nr.925/2006.AC va restitui GBE cf art.92, alin(4) HG.nr.925/2006.AC va elibera/restitui GBE in conformitate cu prevederile art.92, alin(4) din HG.nr.925/2006 cu modificarile sicompletarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat- poz.12.C.1.5.1.din P.A.A.P. pe anul 2013 al CN CF ?CFR? SAnr.9/3/1495/2013.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea cf art.180 din OG 34/2006
Formular 12A din fisierul « Modele de formulare » (ofertant, asociat, );
2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
- Formular 12B din fisierul « Modele de formulare » (ofertant, asociat, - pentru tertul sustinator, declaratia de mai sus se va completa doar pentru neincadrarea in art.181, lit.a), lit.c^1) si lit.d) );
3.Certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale catre stat, inclusiv cele locale (ofertant, asociat):
- Certificat de atestare fiscala privind obligatiile la bugetul general consolidat (D.G.F.P.C.S.), care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele;
- Certificat de taxe si impozite catre bugetul local (Consiliul local), care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele;
Certificatele constatatoare vor fi prezentate in original, copielegalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
4.Declaratie pe propria raspundere conform prevederilor OrdinuluiANRMAP314/ 2010- Formularul 12B-2 din fisierul « Modele de formulare » (Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta), prin care se certifica faptul ca participarea la procedura de achizitie este facuta in concordanta cu regulile de concurenta -(ofertant, asociat).
5.Declaratie privind calitatea de participant la proceduraFormularul 12 C din fisierul « Modele de formulare » (ofertant, asociat)
6.Acord de asociere, daca este cazul7.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.- Formularul 12C bis din fisierul « Modele de formulare » (ofertant, asociat, subcontractant, tert sustinator).
Sunt considerate persoane ce detinfunctie de decizie (cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire)in cadrul CNCF ?CFR? SABucuresti- Suc. ?CREIR CF? Brasov, toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, respectivurmatorii Radulescu Gheorghe, Boaca Gheorghe, Oprica Adrian-Marian, Grigercsik Stefan-Iuliu, Oprica Maria, Mita Adriana, Dospinescu Daniela , CostiucMarcel, Nasulea Mariana, Ilas Florin, Zetu Tatiana, Frijan V. Orest-Marius, Stoica Constantin-Sebastian, Dumitrascu Georgeta-Claudia, Gall Iulia-Emilia, Plescan Vanina-Anamaria, Preda Eduard Constatin, Costescu Sorin.
NOTA: 1.Ofertantul nu are dreptul, ca in cadrul aceleasi proceduri:
a)sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;
b)sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.
c)Sa depuna oferta individuala/ comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.Intreprinderile afiliate (asa cum au fost definite la art.46, alin.(3) din OUG nr.34/2006) au dreptul de a participa in cadrul aceleasi proceduri de atribuire, dar numai. in cazul in care participarea acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta.2.Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant despre care are cunostinta ca in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani;
3.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) a intrat in faliment ca urmare a hotarariipronuntate de judecatorul-sindic;
b) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;
c) in ultimii 2 ani, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuiad) a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
4.Autoritate contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla in situatia prevazuta la art.691 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume:
-ofertantul /candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/ tertul sustinatorcare are drept membrii in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot /sotie, ruda sau afin pana la gradul al patruleainclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69^1 lit.a) din OUG nr.34/2006, cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.5.Autoritatea contractanta va descalifica de la procedura de achizitie publica ofertantul care, prin cele declarate in Formularul 12B-2furnizeazainformatii neadevarate si/sau incomplete in orice privinta.
6. NOTA: Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare solicitate la cap.III.2) ?Conditii de participare?, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte-inclusiv diverse valori, cantitati, asa cum au fost solicitate prin documentatia de atribuire. Uzand de acest drept, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. 1.Dovada ca obiectul de activitate al ofertantului include si executia unor lucrarisimilare cu cele supuse achizitiei.
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial (ofertant, asociat), din care sa rezulte ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar executarea de lucrari de tipul celor supuse procedurii de achizitie (obiectul contractului de achizitie trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC). (ofertant, asociat).- Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/ actuale la data limita de depunere a ofertelor .
Certificatele constatatoare vor fi prezentate in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.- In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/ copie legalizata.
- In cazul in care ofertantii sunt persoane juridice straine, acestia vor prezenta traduceri autorizate in limba romana a unor documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica si a unor documente de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.
2.Documente care atesta inregistrarea si faptul ca ofertantul este I.M.M. (atunci cand este cazul).
Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare in vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia de participare, pentru cifra de afaceri si pentru garantia de buna executie.
3.Autorizari- Autorizatia de Furnizor Feroviar si Agrementul Tehnic Feroviar eliberate de AFER pentru, conform OMT nr.290/ 2000 (valabile la data limita de depunere ofertelor) pentru lucrari de protectie anticoroziva prin vopsire a tablierelor metalice ale podurilor si podetelor de cale ferata.Operatorii economici asociati in vederea depunerii unei oferte comune, vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare operator economic din asociere. Fiecare operator economic din asociere va prezenta Autorizatia de Furnizor Feroviar si Agrementul Tehnic Feroviar pentrupartea de contract pe care s-a angajat in acordul de asociere ca o va executa, in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare;
In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati ? respectiv subcontractantul, daca este cazul ? detine autorizarea solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea AFER.
Tertul nu poate sustine, prin prezentarea unei astfel de autorizatii, operatorul economic ofertant, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai in nume propriu, nefiind o resursa transferabila.
4. Angajament de prelungire a valabilitatii Autorizatiei de Furnizor Feroviar sau Agrementului Tehnic Feroviar.
Prezentarea unui angajament prin care, in cazul expirarii Autorizatiei de Furnizor Feroviar sau Agrementului Tehnic Feroviarpe perioada de derulare a contractuluiva proceda la prelungirea valabilitatii acestora in termen util, din proprie initiativa, aducand acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante.
La intocmirea contractelor, se va adauga ca anexa la contract Autorizatia de Furnizor Feroviar insotita de Agrementul Tehnic Feroviarsi angajamentul de prelungire a valabilitatii acestora.
Angajamentul mentionat mai sus se va completa corespunzator si depune si in cazul in care termenul de valabilitate al Autorizatiei de Furnizor Feroviar sau Agrementului Tehnic Feroviarnu expira pe perioada de derulare a contractului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generalePrezentarea Fisei de informatii generale (Formular B3 din fisierul « Modele de formulare » semnata pe propria raspundere) din care sa rezulte alaturi de date generale despre ofertant: adresa, obiect de activitate, principala piata a afacerilor simedia cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani a acestuia (2010, 2011, 2012), care sa garanteze posibilitatea de a sustine financiar executia lucrarilor.Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de banca Nationala a Romanei pentru anul respectiv.
- Ofertantul va demonstra media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani de sustinere financiara a executiei lucrarii de minim 634.000lei.
- Ramane la latitudinea operatorului economic documentele care vor fi prezentate pentru sustinerea cifrei medii de afaceri globale (daca se prezinta bilanturile contabile acestea vor fi vizate siinregistrate de organele competente).Se vor depune in copie.
Modalitatea de indeplinire
Completare Fisa de informatii generale (Formular B3 din fisierul « Modele de formulare » semnat pe propria raspundere) din care sa rezulte alaturi de date generale despre ofertant: adresa, obiect de activitate, principala piata a afacerilor simedia cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani a acestuia (2010, 2011, 2012), care sa garanteze posibilitatea de a sustine financiar executia lucrarilor.
Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de banca Nationala a Romanei pentru anul respectiv.Ramane la latitudinea operatorului economic documentele care vor fi prezentate pentru sustinerea ciferi medii de afaceri globale (daca se prezinta bilanturile contabile acestea vor fi vizate siinregistrate de organele competente si se vor depune in copie)
Capacitatea economica si financiara poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractului de catre o alta persoana in conditiile prevazute de art. 186 din OG 34/2006. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate (Anexa nr.19 din fisierul ?Modele de formulare? ).
Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 si art. 181, lit. a), c^1), d) si art.69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, fapt pentru care va prezenta Formularul 12A, Formularul 12B-cerintele a), c ^ 1), dsi Formularul 12C bis din fisierul « Modele de formulare ».
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Modalitatea de indeplinire
(1) - ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana ce asigura sustinerea financiara va prezenta Formularul 12A, Formularul 12B(-art180 si 181 lit. a), c^1) si d) din OG 34/2006) si Formularul 12C bis (art.69^1 din OG 34/2006 ) din fisierul « Modele de formulare ».In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara prin prezentarea unui angajament de sustinere din partea unui tert, angajamentul ferm trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare.
Angajamentul ferm prezentat de ofertantul castigator face parte integranta din contractul de achizitie publica.(2) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (1).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Informatii privind partea/partile din contract pe care ofertantul are intentia sa o/ le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusiFaraa i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta solicita, la incheierea contractului de achizitie publica cu ofertantul declarat castigator, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta initiala.Subcontractantul raspunde pentru executarea lucrarilor subcontractate din contractul de achizitie publica numai in fata contractantului, iar acesta va raspunde in fata autoritatii contractante pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
Modalitatea de indeplinire
- Formular 12 G din fisierul « Modele de formulare »
Prezentul formular se va completa corespunzator
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani (impliniti la data limita de depunere a ofertelor) care sa contina valori, perioada si locul de executie a lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Formular 12 F din fisierul « Modele de formulare »
- Echivalenta lei/ euro se va stabili la cursul mediu al pietei valutare, calculat de Banca Nationala a Romaniei Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza:
Anul 2008:1 euro = 3, 6827 lei, Anul 2009:1 euro = 4, 2373 lei, Anul 2010:1 euro = 4, 2099 lei, Anul 2011:1 euro = 4, 2379 lei Anul 2012:1 euro = 4, 4560 lei.
Modalitatea de indeplinire
CompletareFormular 12 F din fisierul « Modele de formulare »Referitor la experienta similara, pentru nivelurile minime solicitate ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/ euromediu comunicat de BNR pentru anul respectiv dupa cum urmeaza: Anul 2008:1 euro = 3, 6827 lei, Anul 2009:1 euro = 4, 2373 lei, Anul 2010:1 euro = 4, 2099 lei, Anul 2011:1 euro = 4, 2379 lei Anul 2012:1 euro = 4, 4560 lei.
Pentru demonstrarea experientei similare se solicita ca cerinta minima prezentarea in cadrul listei mai sus mentionate a cel putin unul sau cel mult 3 contracte, executate in ultimii cinci ani, care au avut ca obiect lucrari similare cu cea supusa achizitiei si a caror valoare cumulata sa fie egala sau mai mare de 310.000 lei.
-Lista mai sus mentionatava fi insotita de certificari de buna executie pentru lucrarile care sustin experienta similara. Respectivele certificari indica beneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati si precizeaza daca au fost executate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
- Ramane la latitudinea operatorului economic documentele care vor fi prezentate in vederea sustinerii experientei similareDocumentele doveditoare vor fi prezentate in copie legalizata/ autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Documentele doveditoare vor fi prezentate in copie legalizata/ autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular 12 F din fisierul « Modele de formulare », insotit de documente doveditoare
Declaratie care contine informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si pregatirea personalului deconducere precum si ale persoanele responsabile pentru executia lucrarilor .Pentru executia lucrarii se vor asigura: a)- un responsabil tehnic cu executia (RTE) . Pentru RTE se vor prezenta copii dupaatestatul si legitimatia pentru domeniul III - constructii cai ferate cf. OMLPT nr.777/2003 pentru aprobareaReglementarii tehnice ?Indrumar pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii?
b) - un responsabil SC autorizat AFER, in functie de sef district Linii- conform OMTCTnr.2262/29.12.2005, privind aut. personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei care urmeaza sa desfasoare pe proprie raspundere activitati specifice transportului feroviar, anexa 1- Norme privind autorizarea personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei care urmeaza sa desfasoare pe proprie raspundere activitati specifice transportului feroviar, HG nr.1663/2004 privind organizarea si functionarea CENAFER /anexa 1. Lucrarile de revopsire tabliere metalice sunt lucrari de intretinere care se executa pe infrastructura feroviara, cu inchidere de linie pentru care conform Instructiei 317-instructiuni pentru restrictii de viteza, inchideri de linii si scoateri de sub tensiune aprobate prin OMTCT nr.417/08.03.2004 la art.102 (1)sunt prevazute conditiile aprobarii efectuarii inchiderii de linie, la pct.d) trebuie explicitat executantul autorizat al lucrarilor iar la pct. e) trebuie mentionat numele responsabilului cu siguranta circulatiei, a conducatorului lucrarii.... Responsabilul cu siguranta circulatiei trebuie sa indeplineasca conditiile Ordinuluinr.2262/29.12.2005.
Pentru responsabilul SC se vor prezenta copii dupaautorizatie care trebuie sa fie in termenul de valabilitate al vizei periodice.c)- un responsabil SSM atestat asa cum este prevazutin Hotararea nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 art.20, art.21 si art.47-50.
Pentru responsabilul SSM se vor prezenta copii dupaatestatul eliberat cf. Legii 319/2006.
Modalitatea de indeplinire
Formular 12I din fisierul « Modele de formulare »Formularul va fi insotit de :
Formularul va fi insotit de :
- pentruresponsabilul tehnic cu executia RTE se vor prezenta copiicertificatul de atestare tehnico-profesionala impreuna cu copie dupa legitimatiacare trebuie sa fie in termenul de valabilitate al vizei periodice.
-pentru responsabilulSC autorizat AFER in functia de sef district Linii se va prezenta copie dupa autorizatie AFER, valabila la data limita de depunere a ofertelor.
- pentru responsabilul SSM se va prezenta copie dupa atestatul eliberat cf. Legii 319/2006.
- Declaratie referitoare la utilajele, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului de lucrari.
Modalitatea de indeplinire
- Formular 12H din fisierul « Modele de formulare »
- in cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate.
Persoana ce asigura sustinerea tehnica si/sau profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 si art. 181, lit. a), c ^ 1), d) si art.69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, fapt pentru care va prezenta Formularul 12A, Formularul 12B-cerintele a), c indice 1), dsi Formular 12C bis din«Modele de formular ».
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Modalitatea de indeplinire
(1) - ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica va prezenta Formularul 12A, Formularul 12B-cerintele a), c ^ 1), d) si art.69^1. Formularul 12C bis din fisierul « Modele de formulare »(2) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (1).
Certificatului de conformitate a implementarii sistemului calitatii conform ISO 9001 :2008.
Ofertantul va prezenta Certificatul de conformitate a implementarii sistemului calitatii conform ISO 9001 :2008, eliberat de catre organisme acreditate, pentru activitatea specifica obiectului contractului.
Ofertantul poate prezenta si certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale UE care atesta implementarea acestui sistem.Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor si se vor depune in copie lizibila cu mentiunea?conform cu originalul?. In cazul unei asocieri, cerinta trebuie indeplinita de catre fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza.In cazul in care ofertantul nu detine certificat de conformitate a implementarii sistemului calitatii, se pot prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii in cadrul proceselor desfasurate in prestarea serviciilor ce fac obiectul acestui contract.
Modalitatea de indeplinire
-prezentarea Certificatului de conformitate a implementarii sistemului calitatii conform ISO 9001 :2008, eliberat de catre organisme acreditate.Ofertantul poate prezenta si certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale UE care atesta implementarea acestui sistem.Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor si se vor depune in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
- in cazul in care ofertantul nu detine certificat de conformitate a implementarii sistemului calitatii, se pot prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii in cadrul proceselor desfasurate in prestarea serviciilor ce fac obiectul acestui contract.In cazul unei asocieri, cerinta trebuie indeplinita de catre fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.08.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.08.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.08.2013 11:00
Locul: Str. Politehnicii nr.1, Brasov, sediul SRCF Brasov, Biroul Achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare si patronii si/sau reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Operatorii economici interesati de a participa la procedura sunt rugati de a instiinta autoritatea contractanta de aceasta intentie prin transmiterea unei scrisori de intentie.-deoarececriteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica este ?pretul cel mai scazut? , motiv pentru care daca doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal, conf . art. 256, alin.(1) si 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Suc « CREIR CF »Brasov
Adresa postala: str. Politehnicii, nr.1, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500024, Romania, Tel. +40 268474506, Email: [email protected], Fax: +40 268474506
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.07.2013 15:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer