Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - RK LEA 400 kV Roman Nord-Suceava- (proiectare)


Anunt de participare (utilitati) numarul 145068/19.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: Strada Oituz, nr.41, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600266, Romania, Punct(e) de contact: Maria Draghia, Tel. +40 234207165, In atentia: Sucursala de Transport Bacau-Serv. Comercial, Email: [email protected], Fax: +40 234517456, Adresa internet (URL): www.transelectrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ?TRANSELECTRICA? S.A.- Societate Administrata in Sistem Dualistprin Sucursala de Transport Bacau
Adresa postala: Strada Oituz, nr.41, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600266, Romania, Punct(e) de contact: Secretariat S.T.Bacau, Tel. +40 234207120, In atentia: Sucursala de Transport Bacau ? Secretariat, Email: [email protected], Fax: +40 234517456, Adresa internet (URL): www.transelectrica.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
COMPANIE NATIONALA
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
RK LEA 400 kV Roman Nord-Suceava- (proiectare)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: LEA400 kV Roman Nord -Suceava, amplasata pe teritorul judetelor Neamt, IasisiSuceava
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare in vederea asigurarii, readucerii si mentinerii LEA400 kV Roman Nord - Suceavala parametri nominali de functionare in conditii de siguranta.Valoarea pentru cheltuieli diverse si neprevazute este 0.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71323100-9 - Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Intocmire documentatii de proiectare: expertiza tehnica ?inclusiv verificarile topometrice, documentatia de avizare a lucrarilor de interventii, precum si proiectul tehnic, caietul de sarcini, detaliile de executie -verificate de catre verificatori de specialitate atestati, documentatiile pentru obtinerea avizelor si acordurilor si autorizatiilor si asistenta tehnica care decurge de la inceperea executiei lucrarilor pana la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
Valoarea estimata fara TVA: 300, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este in valoare de 6000 lei (50% pt. IMM), valabila 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Se poate constitui in urmatoarele moduri: 1. printr-un instrument de garantare emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari (Formularul 14), documente care se prezinta in original;2. prin virament bancar, efectuat in contul Sucursalei de Transport Bacau RO05 RNCB 0026 0308 9979 0001 deschis la BCR Bacau, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pana la data si ora stabilite pentrudeschiderea ofertelor;In cazul asocierilor, toti membrii asocierii trebuie sa faca parte din categoria IMM pentru a beneficia de prevederile Legii 346/14.07.2004.In masura in care CNSC respinge pe fond contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului sumaprevazuta la art. 278^1, alin.1, lit.a) din OUG nr.34/2006, actualizata.In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Pentru cazul in care garantia de participare se constituie in valuta, echivalentul leu/ alta valuta se va raporta la cursul de schimb al BNR afisat in data publicarii anuntului de participare in SEAP. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din pretul contractului, fara TVA (50% pt. IMM), exprimata in lei, constituita: 1. printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara (Formular 15) ori de o societate de asigurari (documente care se prezinta in original), sau2. prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale (in acest caz operatorul economic are obligatia, in conformitate cu prevederile art.90, alin (3) din HG 1045/2011, de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante , la Trezorerie. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis este de 0.5% din pretul contractului conform precizarilor din sectiunea clauze contractuale.In cazul asocierilor, toti membrii asocierii trebuie sa faca parte din categoria IMM-uri pentru a beneficia de prevederile Legii 346/14.07.2004.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii/ordin de plata
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neincadrarea operatorului economic in prevederile art.180 si art.181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Document solicitat - Formular 2 ?Declaratie privind situatia personala a operatorului economic?, insotit de urmatoarele documente:
1. Formular 23- ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?, conform Ordinului ANRMAP nr. 314/2010;
Nota: Fiecare ofertant sau asociat are obligatia de a prezenta Formularul 23.
2. Formular 27- ?Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr.34/2006?;
Nota:
Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv care aproba/semneaza documente emise inlegatura sau pentru procedura de atribuire sunt: Director Sucursala - Stefan Tibuliac;Director tehnic Sucursala ? Petru Marius Danciu;Director economic Sucursala- Ana Gotcu;Oficiul Juridic - Cristinel Lungu;Serviciul CMSSM - Cristinel Serban, Ionut Marius Buhosu; Serviciul Buget, Finante, Contabilitate - Delia Adina Ciuhat; Serviciul Comercial- Maria Draghia, Maricica Bucsa, Lidia Malaia, Lacramioara Uricaru; Serviciul Exploatare Mentenanta- Ioan Cristian, Adriana Mazilu;Birou Programare Mentenanta- Ioana Popa, SMSU- CosminCraescu
-Indiferent de forma de participare la procedura de achizitie publica (asociat, subcontractant, tert sustinator), operatorii economici au obligatia de a prezenta formularul 27.
-Oferta depusa cu nerespectarea prevederilor art. 69^1 din OUG nr.34/2006, actualizata, raportat la data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor, este considerata inacceptabila conform art.36, alin.1, lit.g) din HG 925/2006, actualizata.3. Documente care atesta indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si a contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat si bugetul local, scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit sediul operatorului economic. Se pot prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? semnate si stampilate de reprezentantul legal al operatorului economic, urmatoarele: 3.a) Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general);
3.b) Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale).
Nota: Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude din procedura de achizitie publica operatorul economic care inregistreaza datorii la bugetul consolidat general precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) in termenul legal al scadentei la plata.
Precizari:
a.In cazul unei asocieri Formularul 2 trebuie prezentat de toti membrii asocierii.
b.Situatiile prevazute la pct. A si B, lit. a, c si d, din Formular 2 se solicita a fi indeplinite si de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, daca este cazul.
c.Formularul 2 nu va fi prezentat de subcontractant/subcontractanti.
d.Autoritatea contractanta va exclude din procedura de achizitie publica operatorii economici care se afla in una din situatiile prevazute la pct. B din Formular 2.
e.Ofertantul nu are dreptul, in cadrul aceleiasi proceduri:
-sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;
-sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat;
-sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.
f. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Cerinta nr.1-Pentru persoane fizice/juridice romane, document din care sa rezulte obiectul de activitate.
Se va prezenta Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate, continand informatii reale si actuale la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC.Nota:
-se permite prezentarea documentului in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul? semnate si stampilate de reprezentantul legal al operatorului economic. In etapa evaluarii ofertelor, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc (in cazul in care a prezentat documentul in copie certificata) sa prezinte pentru conformitate certificatul constatator emis de ORC in original/copie legalizata;
-in cazul unei asocieri documentul trebuie prezentat de toti membrii asocierii;
-nu se solicita prezentarea documentului, in favoarea operatorului economic, de catre eventualii subcontractanti si de catre tertul/tertii sustinator /sustinatori.
Cerinta nr. 2-Pentru persoane fizice/juridice straine, documente din care sa rezulte inregistrarea si obiectul de activitate.
Se vor prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care operatorul economic este stabilit. Documentele vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducere autorizata in limba romana.
Cerinta nr. 3- ?Atestat de tip D1-proiectare de linii electrice aeriene si subterane cu tensiuni nominale de 110 kV÷400 kV?, conform Ordinului A.N.R.E. nr. 23 din 17 aprilie 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice.
Precizare: Se permite si prezentarea "Atestatului de tip D1-proiectare de linii electrice aeriene cu tensiuni nominale de 110 kV- 400 kV, linii electrice subterane cu tensiuni nominale de 110 kV sau 220 kV?, obtinut inainte de data intrarii in vigoare a OrdinuluiA.N.R.E. nr. 23 din 17 aprilie 2013.
- Documentul se prezinta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnat si stampilat de reprezentantul legal al operatorului economic, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
- Atestatul ANRE va fi prezentat de fiecare ofertant/asociat/subcontractant/ pentru partea de contract pe care o realizeaza .
- Nu se solicita prezentarea documentului, in favoarea operatorului economic, de catre tertul/tertii sustinator /sustinatori, daca este cazul.
Nota: Persoanele juridice straine care doresc sa desfasoare pe teritoriul Romaniei, activitati deincercari de echipamente, proiectare sau executare de instalatii electrice de joasa, medie sau inalta tensiune trebuie sa solicite ANRE atestate corespunzatoare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
O lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continandperioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulteca ofertantul are experienta in intocmirea unei documentatii de proiectare pentru o linie electrica aeriana de 400 kV similara cuprinzand: expertiza tehnica, proiect tehnic, caiet de sarcini si detalii de executie.
Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Nota:
- numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor;
- operatorii economici pot prezenta fie un singur contract, fie mai multe contracte distincte cu conditia ca aceasta sa cumuleze toate cerintele solicitate in tema de proiectare.
Modalitatea de indeplinire
Formular 8 si anexa la acesta
Cerinta nr. 2
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Se prezinta formularul 12 si anexa la acesta, dupa caz.
Modalitatea de indeplinire
Formular 12 si anexa la acesta
Cerinta 3Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant:
1) echipa de proiect formata din:
- seful de proiect- inginer de specialitate energetica sau electrotehnica;
- proiectanti de specialitate electrica si constructii;
- topometru;
2) expert tehnic atestat MLPAT/MDRT , conform art.13 din Legea 10/1995 privind calitatea in constructii actualizata;
3) expert tehnic atestat MEC pe domerniul 351, in confirmitate cu prevederile Legii 440/2002 privind aprobarea OG 95/1999;
4) verificator de proiecte atestat MEC pe domeniul 351, in confirmitate cu prevederile Legii 440/2002 privind aprobarea OG 95/1999;
5) verificator de proiecte atestatMLPAT/MDRT, la cerintele A1 si A2, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata;
6) coordonator in materie de securitate si sanatate, atestat cf.HG 300/2006Nota : Cerinta se probeaza cu documente ce atesta calificarea/pregatirea profesionala si/sau atestarea pentru fiecare categorie de personal, respectiv:
-diplomele de studii, certificat de autorizare ptr. pers de la pct. 1;
-certificatele de atestare/ autorizare si legitimatiile aferente, ptr. pers. de la pct. 2÷6.
Se permite prezentarea documentelor , in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnate si stampilate de reprezentantul legal al operatorului economic, valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Ofertantul poate dispune de personal propriu sau obtinut printr-o forma legala de colaborare sau pe baza unui angajament ferm de participare, valabila/valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
Formular 11
Cerinta 4Informatii privind asociatii (daca exista)Nota : In cazul in care oferta este depusa de o asociere intre mai multi operatori economici indeplinirea cerintelor minime privind capacitatea tehnica si /sau profesionala (pct.III.2.3.a) se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, conf. art.190, alin.(3) din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si Anexei nr.2 la Ord.ANRMAP nr. 509/2011.
Modalitatea de indeplinire
Formular 4
Cerinta nr. 1
Certificat ISO 9001 sau echivalent.Nota: Cerinta se probeaza cu documente emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalent, valabile la data limita de depunere a ofertelor.- In cazul unei asocieri fiecare operator economic va depune aceste documente.
- Se permite prezentarea, in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnate si stampilate de reprezentantul legal al operatorului economic
Modalitatea de indeplinire
Certificat
Cerinta nr. 2
Certificat ISO 14001 sau echivalentNota: Cerinta se probeaza cu documente emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 14001 sau echivalent, valabile la data limita de depunere a ofertelor.- In cazul unei asocieri fiecare operator economic va depune aceste documente.
- Se permite prezentarea, in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnate si stampilate de reprezentantul legal al operatorului economic.
Modalitatea de indeplinire
Cerificat
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DA 2292_STBC
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.08.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.08.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.08.2013 11:00
Locul: Sediul Sucursalei de Transport Bacau, strada Oituz, nr.41, sala Gheorghe Stoica, etaj 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii operatorilor economici imputerniciti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc, au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita, in termen de 2 (doua) zile lucratoare, reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, oferta castigatoare fiind cea cu pretul cel mai scazut.2. Operatorul economic poate beneficia si de sustinerea capacitatii tehnice si/sauprofesionale cu respectarea art.190 din OUG 34/2006 si art.11^1 din HGR 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (Formular. 6 si anexa la acesta). In conformitate cu art.5, alin.(3) din Ordinul ANRMAPnr. 509/2011 angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinatori se va prezenta in original.3.In cazul in care operatorul economic uzeaza de prevederile art.11, alin.(4) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta are obligatia de a inscrie in Formular 7 si anexa 1 la acesta numai documentele, pe care nu le-a depus in oferta, dar care urmeaza sa le prezinte la cererea scrisa a autoritatii contractante.4.Pentru vizualizarea documentatiei incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizarilor de semnatura electronica).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
C.N.T.E.E. ?TRANSELECTRICA? S.A. Societate Administrata In Sistem Dualist prinSucursala de Transport Bacau ? Consilier juridic
Adresa postala: Str.Oituz, nr.41, camera 15, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600266, Romania, Tel. +40 234207164, Email: [email protected], Fax: +40 234517456
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.07.2013 10:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer