Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - RK SI AMENAJARE CENTRU REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR MEHEDINTI- CLADIREA NR. 2- SPATII CONFERINTE SI CAZARE


Anunt de participare numarul 114703/27.01.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR MEHEDINTI
Adresa postala:  STR. SERPENTINA ROSIORI NR. 1, DROBETA TURNU SEVERIN, JUD. MEHEDINTI, Localitatea:  Drobeta-Turnu Severin, Cod postal:  220235, Romania, Punct(e) de contact:  serpentina rosiori nr. 1, Tel. 0252313120, In atentia:  VIZITIU TINA MARILENA, Email:  [email protected], Fax:  0252313120, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- EducatieAltele: CENTRU DE FORMARE PROFESIONALA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
RK SI AMENAJARE CENTRU REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR MEHEDINTI- CLADIREA NR. 2- SPATII CONFERINTE SI CAZARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: STR. SERPENTINA ROSIORI NR. 1, DROBETA TURNU SEVERIN, JUD. MEHEDINTI
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LUCRARI DE AMENAJARE LA CLADIREA NR. 2-SPATII CONFERINTE SI CAZARE A CRFPA MEHEDINTI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
un contract de achizitie publica - lucrari de constructii
Valoarea estimata fara TVA: 1, 200, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este in valoare de 15.000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Asigurarilor de somaj
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere, subcontractare.In cazul ofertei castigatoare asocierea va fi legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea -Formular A
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 - formular B
Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formular 12 C; Certificat de atestare fiscala -ANAF;Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetuluilocal ;Certificat Unic de Inregistrare (C.U.I) ;Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani sa fie mai mare decat valoarea estimata a contractului multiplicata cu 2, cel putin egala cu 2.400.000 lei
prezentarea obligatorie a bilantului contabil din ultimii 3 anivizat si inregistrat de organele competente: bilant contabil an: 31.12.2008, 31.12.2009, 31.06.2010 ( copie semnata ?? conform cu originalul ??)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Obligativitatea prezentarii informatiilor generale Formularului B2;
2.Experienta similara Formular B3
3.Obligativitatea prezentarii listei cuprinzand subcontractantii (Formular D), a acordurilor de subcontractare, precum si a Formularelor B24.Aprecierea (recomandarea) din partea Inspectoratului de Stat in Constructii;5.Recomandari din partea altor beneficiari. 6.Asigurarea (in dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere etc.) acelor echipamente, utilaje, mijloace de transport, laboratoare, baze de productie, alte mijloace fixe si dotari care sunt considerate strict necesare pentru indeplinirea contractului de lucrari conform Formularului E.7.Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani (Formularul F) ;
8.Asigurarea personalului de specialitate care este considerat strict necesar pentru indeplinirea contractului de lucrari. Acestia trebuie sa prezinte atestatele emise de organele abilitate din tara de origine, contravizate de organele similare din Romania. Totodata, se solicita ca ofertantul sa aiba sefi de formatie cu experienta de minimum 3 ani in reabilitari cladiri, in care sens se vor specifica mai multe amanunte in CV- urile lor;9.Lista cu personalul de specialitate strict necesar pentru indeplinirea contractului care trebuie sa cuprinda minim:
- desemnarea unui responsabil tehnic cuexecutia lucrarii (RTE) , atestat MLPAT.
- desemnarea unui responsabil tehnic cu calitatea lucrarii (CQ) , atestat MLPAT
- desemnarea unui responsabil cu protectia muncii SSM? PSIOfertantul va depune anexat copia contractelor individuale de munca sau a contractelor de prestari servicii incheiate, inclusiv copia legalizata a atestatelor si autorizarilor solicitate vizate la zi;
10.Ofertantii vor prezenta lista cu obligatiile contractuale in desfasurare, daca exista, fata de alti beneficiari/clienti si stadiul acestora
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
LICITATIE DESCHISA CU FAZA FINALA ELECTRONICA , O SINGURA RUNDA CU DURATA O ZI. VA INCEPE DUPA 2 ZILE LUCRATOARE DE LA TRANSMITEREA INVITATIE. SE VA LICITA PRETUL OFERTEI
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.03.2011 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.03.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.03.2011 10:00
Locul: STR. SERPENTINA ROSIORI NR. 1, DROBETA TURNU SEVERIN, JUD. MEHEDINTI
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
pot participa reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR. STRAVOPOLEOS NR. 6, SECTOR 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. +40213104641, Email:  [email protected], Fax:  +40213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC - CRFPA MEHEDINTI
Adresa postala:  STR. SERPENTINA ROSIORI NR. 1, Localitatea:  DROBETA TURNU SEVERIN, Cod postal:  220320, Romania, Tel. 0252313120, Email:  [email protected], Fax:  0251313120
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.01.2011 12:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer