Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - RO-EBF - ?Up-grade Sistem de Securitate Amplasament SISF- turnuri de comunicatii"


Anunt de participare numarul 140314/08.11.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERA
Adresa postala: Bd. Geniului, nr.42C, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060116T, Romania, Punct(e) de contact: CATALIN VOICU, Tel. +40 213162598-19360, In atentia: d-lui Catalin VOICU, Email: [email protected], Fax: +40 214087419, Adresa internet (URL): www.politiadefrontiera.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
RO-EBF - ?Up-grade Sistem de Securitate Amplasament SISF- turnuri de comunicatii"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: jud. Iasi, Botosani, Vaslui, Galati, Tulcea, Maramures, Suceava, Mehedinti, Caras Severin, Timis, Satu Mare
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 30 luni
Valoarea estimata fara TVA: 4, 908, 000EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Cantitati ce ar putea face obiectul acordului cadru: se vor achizitiona minim 60/maxim 204 subsist. de supraveghere perimetrala si minim 7/maxim 11 subsist. de management si gestiune a alarmelor(SMGA). Minim /maxim contract subsecvent: min. 1, max. 60 subsist. de supraveghere si min.1, max.7 SMGA. Valoarea celui mai mare subsecvent: 1.500.000 euro
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se va achizitiona up-grade pentru sistemele de securitate din amplasamentele turnurilor de comunicatii constand in furnizarea de:
1.subsisteme de supraveghere perimetrala (Subsistem de protectie perimetrala(SPP, Subsistem de control al accesului(SCA), Subsistem de televiziune cu circuit inchis(STVCI) si Subsistem de alarmare la efractie(SAE) si 2. Subsistem de management si gestiune a alarmelor (SMGA).Se vor presta servicii de instalare si punere in functiune, si servicii de instruire a personalului de intretinere si exploatare a sistemului.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
35120000-1 - Sisteme si dispozitive de supraveghere si de securitate (Rev.2)
51110000-6-Servicii de instalare a echipamentului electric (Rev.2)
80550000-4-Servicii de formare in domeniul securitatii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se va achizitiona up-grade pentru sistemele de securitate din amplasamentele turnurilor de comunicatii constand in furnizarea de:
1.subsisteme de supraveghere perimetrala (Subsistem de protectie perimetrala(SPP, Subsistem de control al accesului(SCA), Subsistem de televiziune cu circuit inchis(STVCI) si Subsistem de alarmare la efractie(SAE) si 2. Subsistem de management si gestiune a alarmelor (SMGA).Se vor achizitiona minim 60/maxim 204 subsisteme de supraveghere perimetrala si minim 7/maxim 11 subsisteme de management si gestiune a alarmelor(SMGA).
Valoarea estimata fara TVA: 4, 908, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia pentru participare se va constitui si va fi depusa in original, pentru suma de 49.000 euro. Modul de constituire a garantiei de participare: - prin virament bancar (in aceasta situatie va fi depus documentul care face dovada platii) sau prin orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari (scrisoare de garantie de participare - FORMULARUL 4);Codul fiscal al autoritatii contractante este 4193222. Contul de euro al autoritatii contractante este: R070BRDE 450 SV09881994500 deschis la BRD. In cazul unei asocieri, garantia de participare va fi emisa in numele si pentru Liderul asocierii. Valabilitatea garantiei de participare va fi de 90 zile de la data limita de primire a ofertelor, si va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei. Autoritatea Contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare, va fi prelungita in mod corespunzator. In situatia in care ofertantul refuza extinderea valabilitatii, acesta va fi exclus din procedura de atribuire.Data la care se face echivalenta lei / alta valuta va fi cea in care se va publica anuntul de participare. Cuantumul garantiei de buna executie: 10 % din valoarea contractului de achizitie publica, in Euro, exclusiv TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie: prin orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari care va deveni anexa la contract (scrisoare de garantie de buna executie - FORMULARUL 15)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
PROGRAMUL FONDUL FRONTIERELOR EXTERNE -75%, BUGETUL DE STAT - Contributie Nationala-25%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Declaratie privind neincadrarea in prev.art.180 (Formular nr. 5)Documente de confirmare solicitate: - cazier judiciar, in copie certificata "conform cu originalul", semnata si stampilata de reprezentantul legal, pentru administrator(i) asa cum sunt mentionati in Certificatul Constatator. Precizari: a. Aceasta declaratie nu se solicita eventualilor subcontractanti;b. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.c. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.2)Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 (Formular nr. 5A)Documente de confirmare solicitate: a. Certificat de atestare fiscala, in copie certificata "conform cu originalul", semnata si stampilata de reprezentantul legal, eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic, din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care are loc depunerea ofertei.
b. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, in copie certificata "conform cu originalul", semnata si stampilata de reprezentantul legal, din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care are loc depunerea ofertei.Conditie de calificare: Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va excludeofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) in luna anterioara depunerii ofertei(aceasta data se va corela cu termenul legal al scadentei la plata).Note: - incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art.180 si 181 atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului.- in cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat, inclusiv liderul are obligatia depunerii formularelor nr.5 si 5A si a documentelor de confirmare.- in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art.180 si 181, se accepta prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere sau dupa caz, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.-In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificata "conform cu originalul", semnata si stampilata de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.- Cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta nu se solicita a fi indeplinite de catre eventualii subcontractanti.- in cazul depunerii unei oferte in asociere, cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta vor fi demonstrate de fiecare asociat.3)Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - completare Formularul 84)Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69, ind.1 din ordonanta, Conflictul de interese -Formularul 6A se va prezenta atat de subcontractant cat si de tertul sustinator.In sensul prevederilor cap. 2, sectiunea a 8 a "Reguli de evitare a conflictului de interes"(art. 69 ind. 1) din OUG 34 din 2006 actualizata, (persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste orgaraOIU, Silviu MITU, Angelica DOROBANTU, Catalin VOICU, Marian ALEXE, Bogdan ROTAR, Gheorghe TIRON).Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana.
5)Declaratie privind calitatea de participant la procedura (Formularul 6) pentru ofertanti/asociati. 1)certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, valabil la data depunerii ofertei, in original sau in copie certificata "conform cu originalul", semnata si stampilata de reprezentantul legal din care sa rezulte: - obiectul de activitate al ofertantului include prestarea serviciilor care fac obiectul achizitiei;
- nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.- valabilitatea sediului social;
- valabilitatea mandatului administratorului/administratorilor2)In temeiul art.11 din OMAI nr.74/201O, publicat in MO, nr.193/201O, ofertantul(lider, asociat, subcontractant, tert) va prezenta in cadrul documentelor de calificare ale ofertei avizul de securitate industriala emis de catre DGIPI.Pentru obtinerea acestuia, ofertantul(lider, asociat, subcontractant, tert) va adresa in timp util, cu minim 33 de zile inainte de data limita pentru primirea ofertelor, o solicitare scrisa autorit.contractante transmisa prin posta/prin reprezentant, la care va anexa(lipsa unui document, sau prezentarea acestuia intr-o alta forma decat cea solicitata, va duce la respingerea cererii de aviz de securitate): a)actul de infiintare, in copie legalizata;b)certificatul de inregistrare si certificatul constatator eliberat de ONRC, in copie legalizata;c)certificatul de atestare, cazierul fiscal si certificatul pentru inregistrare in scopuri de TVA;d)actele de identitate ale persoanelor care necesita acces la informatii clasificate secret de serviciu, in copie;e)declaratie prin care operatorul economic isi exprima acordul in privinta nemotivarii deciziei de neacordare a avizului de securitate industriala.In cazul in care pe parcursul derularii contractului apare necesitatea ca operatorul economic sa acceseze informatii clasificate "secrete de stat", acesta va solicita ORNISS eliberarea certificatului de securitate industriala si va implementa toate masurile de protectie a informatiilor clasificate secrete de stat.Neindeplinirea la timp a tuturor diligentelor necesare pentru obtinerea avizului/avizelor de securitate/certificatelor de securitate industriala de catre operatorii economici care doresc sa participe la procedura de achizitie publica, exonereaza autoritatea contractanta de orice raspundere referitoare la obtinerea acestui aviz de securitate industriala.3)pentru Persoane juridice/fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional (documentele vor fi prezentate in copie certificata "conform cu originalul", semnate si stampilate de reprezentantul legal si traducere autorizata in limba romana), in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Note: In cazul depunerii documentelor in copie simpla autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica conformitatea cu originalul, printr-o solicitare adresata ulterior ofertantilor in cauza.Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea bilanturilor contabile aferente exercitiilor financiare ale ultimilor 3 ani vizate si inregistrate de organele competente sau a altor documente edificatoare, in cazul in care din motive justificate corespunzator operatorul economic nu poate prezenta bilanturile contabile. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte bilanturile sau alte documente edificatoare, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Ofertantul va furniza informatii referitoare la situatia economico-financiara. Valorile vor fi exprimate in euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul: 2009:1 euro = 4, 2373 lei, 2010:1 euro = 4, 2099 lei, 2011:1 euro = 4, 2379 lei. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BCE.
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani trebuie sa fie minim: 2.900.000 euro.Pentru ofertantii nerezidenti, in cazul in care pentru exercitiul financiar 2011 bilantul si anexele nu au fost inregistrate de organele competente, ofertantul va prezenta bilantul contabil, anexele la acesta si balanta de verificare contabila intocmita la 31.12.2011, insotite de raportul auditorilor financiari si contabili autorizati, sau de cenzorii societatii dupa caz, din care sa rezulte conformitatea, sub toate aspectele semnificative, a valorilor reprezentand activele circulante, datoriile curente si veniturile din exploatare reflectate in acestea.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.Toate certificatele/documentele de mai sus trebuie sa fie prezentate in copie certificata , ,conform cu originalul?, de catre reprezentantul legal (semnatura si stampila).Completarea Formularului nr. 7 - Informatii generale.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are la dispozitie resurse de personal calificat tehnic, care sa posede competente si experienta necesara pentru derularea in conditii optime a acestui proiect.
1)Director de proiect - cu studii superioare, sa fie certificate ca project manager (exemplu: Certificare PMI, PMBook, Prince, Primavera sau echivalent), sa fi coordonat/realizat minim o investitie in domeniul sistemelor integrate de securitate.Se va prezenta unCV in care se vor descrie responsabilitatile indeplinite si activitatile derulate in cadrul proiectelor ce ii sustin experienta profesionala(Formular F1). Autorit. contract. va solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea documentelor suport (copii conform cu originalul ale diplomelor, atestarilor si certificarilor valabile, ale contractelor/carnetelor de munca, sau ale altor acte doveditoare din care sa reiasa calificarea, vechimea si experienta, precum si cate o declaratie de disponibilitate, Formularul F2). Precizam ca este permisa nominalizarea unei persoane pentru a ocupa una sau mai multe pozitii cheie in conditiile respectarii cerintelor minime prezentate mai sus.
2)Ingineri (6 persoane) absolventi cu studii superioare tehnice cu experienta dovedita prin diplome/recomandari de la furnizori/beneficiari/producatori de echipamente in domeniul sistemelor integrate de securitate.Se va prezenta unCV in care se vor descrieresponsabilitatile indeplinite si activitatile derulate in cadrul proiectelor ce ii sustin experienta profesionala(Formular F1). Autorit. contract. va solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea documentelor suport (copii conform cu originalul ale diplomelor, atestarilor si certificarilor valabile, ale contractelor/carnetelor de munca, sau ale altor acte doveditoare din care sa reiasa calificarea, vechimea si experienta, precum si cate o declaratie de disponibilitate). Precizam ca este permisa nominalizarea unei persoane pentru a ocupa una sau mai multe pozitii cheie in conditiile respectarii cerintelor minime prezentate mai sus.
3)Responsabil tehnic cu executia (10 persoane)- cu studii tehnice si experienta dovedita prin diplome/ recomandari de la furnizori/beneficiari/producatori de echipamente in domeniul sistemelor integrate de securitate.Se va prezenta unCV in care se vor descrie responsabilitatile indeplinite si activitatile derulate in cadrul proiectelor ce ii sustin experienta profesionala(Formular F1). Autorit. contract. va solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea documentelor suport (copii conform cu originalul ale diplomelor, atestarilor si certificarilor valabile, ale contractelor/carnetelor de munca, sau ale altor acte doveditoare din care sa reiasa calificarea, vechimea si experienta, precum si cate o declaratie de disponibilitate). Precizam ca este permisa nominalizarea unei persoane pentru a ocupa una sau mai multe pozitii cheie in conditiile respectarii cerintelor minime prezentate mai sus.
PERSONAL RESPONSABIL CU INSTRUIREA:
Cursurile de instruire se vor efectua numai de catre personal autorizat si certificat pentru echipamentele ofertate, astfel:
A.Minim o persoana cu experienta de minim 2 ani in sisteme de protectie perimetrala.Se va prezenta unCV in care se vor descrie responsabilitatile indeplinite si activitatile derulate in cadrul proiectelor ce ii sustin experienta profesionala(Formular F1). Autorit. contract. va solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea documentelor suport (copii conform cu originalul ale diplomelor, atestarilor si certificarilor valabile, ale contractelor/carnetelor de munca, sau ale altor acte doveditoare din care sa reiasa calificarea, vechimea si experienta, precum si cate o declaratie de disponibilitate). Precizam ca este permisa nominalizarea unei persoane pentru a ocupa una sau mai multe pozitii cheie in conditiile respectarii cerintelor minime prezentate mai sus.
B. Minim o persoana cu experienta de minim 2 ani in sisteme de televiziune cu circuit inchis.Se va prezenta unCV in care se vor descrie Trebuie sa descrie in CV responsabilitatile indeplinite si activitatile derulate in cadrul proiectelor ce ii sustin experienta profesionala(Formular F1). Autorit. contract. va solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea documentelor suport (copii conform cu originalul ale diplomelor, atestarilor si certificarilor valabile, ale contractelor/carnetelor de munca, sau ale altor acte doveditoare din care sa reiasa calificarea, vechimea si experienta, precum si cate o declaratie de disponibilitate, Formularul F2). Precizam ca este permisa nominalizarea unei persoane pentru a ocupa una sau mai multe pozitii cheie in conditiile respectarii cerintelor minime prezentate mai sus.
C.Minim o persoana cu experienta de minim 2 ani in sisteme antiefractie-control acces.Se va prezenta unCV in care se vor descrie responsabilitatile indeplinite si activitatile derulate in cadrul proiectelor ce ii sustin experienta profesionala(Formular F1). Autorit. contract. va solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea documentelor suport (copii conform cu originalul ale diplomelor, atestarilor si certificarilor valabile, ale contractelor/carnetelor de munca, sau ale altor acte doveditoare din care sa reiasa calificarea, vechimea si experienta, precum si cate o declaratie de disponibilitate). Precizam ca este permisa nominalizarea unei persoane pentru a ocupa una sau mai multe pozitii cheie in conditiile respectarii cerintelor minime prezentate mai sus.
D.Minim o persoana cu experienta de minim 2 ani in aplicatii software de gestionare si control pentru sisteme de securitate.Se va prezenta unCV in care se vor descrie responsabilitatile indeplinite si activitatile derulate in cadrul proiectelor ce ii sustin experienta profesionala(Formular F1). Autorit. contract. va solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea documentelor suport (copii conform cu originalul ale diplomelor, atestarilor si certificarilor valabile, ale contractelor/carnetelor de munca, sau ale altor acte doveditoare din care sa reiasa calificarea, vechimea si experienta, precum si cate o declaratie de disponibilitate). Precizam ca este permisa nominalizarea unei persoane pentru a ocupa una sau mai multe pozitii cheie in conditiile respectarii cerintelor minime prezentate mai sus.
Informatii privind subcontractantii si asociatii
Lista principalelor livrari de produse similare.Ofertantul va demonstra ca in ultimii 3 ani(calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) a furnizat produse similare de minim: 1.500.000 euro fara TVA.Ofertantul va furniza informatii referitoare la capacitatea tehnica si profesionala prin completarea FORMULARULUI 10 privind experienta similara pentru furnizarea de produse similare in decursul ultimilor 3 ani.Pentru fiecare contract mentionat in lista FORMULARULUI 10 se va completa separat un FORMULAR 11 la care se vor atasa ca documente suport certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar care vor contine obligatoriu date referitoare la: beneficiarul furnizarii, tipul bunurilor livrate, perioada in care s-a realizat furnizarea, valoarea furnizarii
Implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalent.Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine un sistem de management al calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Ofertantii sa cunoasca in orice moment pozitia lor in clasament; sa nu cunoasca numarul ofertantilor. Pragul minim de licitare este de 1% din valoarea estimata, respectiv 49.080 euro.Licitatia electronica se desfasoara intr-o singura runda cu durata de 1 zi.Elementul ofertei care face obiectul procesului repetitiv de ofertare: Pretul.Nu se prelungeste licitatia electronica.Pentru a putea participa la licitatiile electronice, OPERATORII ECONOMICI TREBUIE SA FIE INREGISTRATI IN SEAP, IN CAZ CONTRAR, conform art. 44 alin. 2 din H.G. 1660/2006 actualizata, OFERTA DEPUSA in cadrul acestei proceduri NU VA PUTEA FI LUATA IN CONSIDERARE. Informatii suplimentare pe www.e-licitatie.ro
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
RO EBF
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.01.2013 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.01.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.01.2013 12:00
Locul: sediul autoritatii contractante, bd. Geniului, nr. 42C, sector 6, Bucuresti, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
cate un reprezentant din partea fiecarui ofertant cu imputernicire si un act de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul pentru Frontierele Externe, parte a Programului general "Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii"
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Altul (FONDUL FRONTIERELOR EXTERNE)
VI.3) Alte informatii
1)ln temeiul art.11 din OMAI nr.74/201O, publicat in MO, nr.193/201O, ofertantul(lider, asociat, subcontractant, tert) va prezenta in cadrul documentelor de calificare ale ofertei avizul de securitate industriala emis de catre DGIPI.Pentru obtinerea acestuia, ofertantul(lider, asociat, subcontractant, tert) va adresa in timp util, cu minim 33 de zile inainle de data limita pentru primirea ofertelor, o solicitare scrisa autorit.contractante transmisa prin posta/prin reprezentant, la care va anexa(lipsa unui document, sau prezentarea acestuia intr-o alta forma decat cea solicitata, va duce la respingerea cererii de aviz de securitate): a)actul de infiintare, in copie legalizata;b)certificatul de inregistrare si certificatul constatator eliberat de ONRC, in copie legalizata;c)certificatul de atestare, cazierul fiscal si certificatul pentru inregistrare in scopuri de TVA;d)actele de identitate ale persoanelor care necesita acces la informatii clasificate secret de serviciu, in copie;e)declaratie prin care operatorul economic isi exprima acordul in privinta nemotivarii deciziei de neacordare a avizului de securitate industriala.In cazul in care pe parcursul derularii contractului apare necesitatea ca operatorul economic sa acceseze informatii clasificate "secrete de stat", acesta va solicita ORNISS eliberarea certificatului de securitate industriala si va implementa toate masurile de protectie a informatiilor clasificate secrete de stat.Neindeplinirea la timp a tuturor diligentelor necesare pentru obtinerea avizului/avizelor de securitate/certificatelor de securitate industriala de catre operatorii economici care doresc sa participe la procedura de achizitie publica, exonereaza autoritatea contractanta de orice raspundere referitoare la obtinerea acestui aviz de securitate industriala. II)In cazul in care in urma et.finale de licit.electronica se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, AC va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act emis de autoritatea contractanta considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul IGPF
Adresa postala: bd. Geniului, nr. 42C, sector 6 , Localitatea: , Cod postal: 050506 , Romania , Tel., Email: , Fax: , Adresa internet (URL): , Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060116T, Romania, Tel. +40 213162598, Email: [email protected], Fax: +40 213163511, Adresa internet (URL): www.politiadefrontiera.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.11.2012 12:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer