Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - RO-EBF Mijloace de mobilitate terestra - Achizitionarea si dotarea PFR cu noi autovehicule destinate activitatilor operative de control?Lot 1- Autospeciala de patrulare tot-teren neinscriptionata, Lot 2-Autospeciala de munca operativa de oras, cod CPV 341


Anunt de participare numarul 140378/10.11.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERA
Adresa postala: Bd Geniului, nr.42 C, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060116, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel. +40 213162598-19360, In atentia: d-lui Ionel Fagaras, Email: [email protected]ro, Fax: +40 213163511, Adresa internet (URL): www.politiadefrontiera.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
RO-EBF Mijloace de mobilitate terestra - Achizitionarea si dotarea PFR cu noi autovehicule destinate activitatilor operative de control?Lot 1- Autospeciala de patrulare tot-teren neinscriptionata, Lot 2-Autospeciala de munca operativa de oras, cod CPV 34100000-8 ? ?Autovehicule?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: 1)Iasi, str.G.Cosbuc, nr.2-5, jud. IS;2)Constanta, str.Zmeurei, nr. 21, jud.CT;3)Timisoara, str.Sever Bocu, nr.11-13, jud.TM;4)Sighetu Marmatiei, str.D.Voda, nr.38, jud.MM;Bucuresti, bd.Geniului, nr.42 C, sector6.
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 5, 386, 216EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se vor achizitiona: Lot1 min.25 si max 200 autospeciale; Lot 2 min.40 si max 200. Cel mai mare subscvent ce se anticipeaza ca va fi atribuit: Lot1 25 autospeciale, Lot2 40 autospeciale.Calendarul estimativ de atribuire: se va incheia minim un contract subsecvent in fiecare an calendaristic.Valoarea celui mai mare contract subsecvent va fii: Lot1-412600 euro; Lot2-416987, 2 euro.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor achizitiona: Lot 1-AUTOSPECIALE DE PATRULARE TOT-TEREN-neinscriptionate; Lot 2-AUTOSPECIALE DE MUNCA AOPERATIVA DE ORAS.Cantitate minima estimata acord cadru: Lot 1-25 cpl, Lot 2-40 cpl, cantitate maxima estimata acord cadru: Lot 1-200 cpl, Lot 2-200 cpl. Cantitate minima estimata contract subsecvent: Lot 1-1 cpl., Lot 2-1 cpl., cantitate maxima estimata contract subsecvent: Lot 1-25 cpl., Lot 2-40 cpl.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34100000-8 - Autovehicule (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1-AUTOSPECIALE DE PATRULARE TOT-TEREN-neinscriptionate; Lot 2-AUTOSPECIALE DE MUNCA AOPERATIVA DE ORAS.Cantitate minima estimata acord cadru: Lot 1-25 cpl, Lot 2-40 cpl, cantitate maxima estimata acord cadru: Lot 1-200 cpl, Lot 2-200 cpl. Cantitate minima estimata contract subsecvent: Lot 1-1 cpl., Lot 2-1 cpl., cantitate maxima estimata contract subsecvent: Lot 1-25 cpl., Lot 2-40 cpl.
Valoarea estimata fara TVA: 5, 386, 216EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia pentru participare se va constitui si va fi depusa in original, pentru suma de: Lot 1-65.000 euro; Lot 2-41.000 euro. Modul de constituire a garantiei de participare: - prin virament bancar (in aceasta situatie va fi depus documentul care face dovada platii, cu semnatura si stampila bancii in original) sau prin orice - instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari (scrisoare de garantie de participare - FORMULARUL 4); Codul fiscal al autoritatii contractante este 4193222. Contul de euro al autoritatii contractante este: RO70BRDE 450 SV 09881994500 deschis la BRD sucursala Turn BRD, B-dul Ion Mihalache, nr. 1-7, Bucuresti. In cazul unei asocieri, garantia de participare va fi emisa in numele si pentru Liderul Asocierii. Valabilitatea garantiei de participare va fi de 90 zile de la data limita de primire a ofertei, si va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei. Autoritatea Contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare, va fi prelungita in mod corespunzator. In situatia in care ofertantul refuza extinderea valabilitatii, acesta va fi exclus din procedura de atribuire.In situatia in care ofertantul a depus o contestatie cu privire la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica care a fost respinsa in totalitate de catre Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor, acestuia ii va fi retinuta suma prevazuta la art 278 indice 1 din OUG 34/2006 actualizata (calculata la cursul euro/leu din 18.10.2012, respectiv 1 euro = 4, 5742 lei). Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din valoarea contractului de achizitie publica, in Euro, exclusiv TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie: prin orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari care va deveni anexa la contract (scrisoare de garantie de buna executie - FORMULARUL 15); Codul fiscal al autoritatii contractante este 4193222. Contul de euro al autoritatii contractante este: RO70BRDE 450 SV 09881994500 deschis la BRD sucursala Turn BRD, B-dul Ion Mihalache, nr. 1-7, Bucuresti
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
PROGRAMUL FONDUL FRONTIERELOR EXTERNE -75%, BUGETUL DE STAT - Contributie Nationala-25%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Declaratie privind neincadrarea in prev.art.180 (Formular nr. 5)Documente de confirmare solicitate: - cazier judiciar, in copie certificata , ,conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal, pentru administrator(i) asa cum sunt mentionati in Certificatul Constatator.Precizari: a. Aceasta declaratie nu se solicita eventualilor subcontractanti;b. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.c. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.2)Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 (Formular nr. 5A)Documente de confirmare solicitate: a. Certificat de atestare fiscala, in copie certificata , ,conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal, eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic, din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care a fost stabilit termenul limita de primire a ofertelor.b. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, in copie certificata , ,conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal, din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care a fost stabilit termenul limita de primire a ofertelor.Conditie de calificare: Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) in luna anterioara celei in care a fost stabilit termenul limita de primire a ofertelor(aceasta data se va corela cu termenul legal al scadentei la plata).Note: - Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art.180 si 181 atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului.- In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat, inclusiv liderul are obligatia depunerii formularelor nr. 5 si 5A si a documentelor de confirmare.- In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art.180 si 181, se accepta prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere sau dupa caz, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.- In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificata , ,conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.- Cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta nu se solicita a fi indeplinite de catre eventualii subcontractanti, ci doar tertilor sustinatori li se va solicita completarea Formularului 5A literele a, c ind 1 si d.- In cazul depunerii unei oferte in asociere, cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta vor fi demonstrate de fiecare asociat.3)Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - completare Formularul nr.84)Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 ind.1 din ordonanta, Conflictul de interese-completare formulare nr. 6 si 6A (Formular nr. 6A se va prezenta atat de subcontractant cat si de tertul sustinator).In sensul prevederilor cap. 2, sectiunea a 8 a ?Reguli de evitare a conflictului de interes?(art. 69 ind. 1) din OUG 34 din 2006 actualizata, (persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Ioan BUDA, Mihail IVANESCU, Costel GIUROIU, Constantin PUIU, Angelica DOROBANTU, Catalin VOICU, Marian ALEXE, Gheorghe TIRON) 1. Persoane juridice romaneCerinta obligatorie: a) certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, valabil la data depunerii ofertelor, in original sau in copie certificata , ,conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal din care sa rezulte: - obiectul de activitate al ofertantului include furnizarea de produse care fac obiectul achizitiei;
- valabilitatea mandatului administratorului/ administratorilor.Din certificat trebuie sa rezulte faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei sau ca societatea se afla in incapacitate de plata. In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie conform cu originalul, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, depunerea documentului in original sau in copie legalizata.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.2.Persoane juridice/fizice straineCerinta obligatorie: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional (documentele vor fi prezentate in copie certificata , ,conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal si traducere autorizata in limba romana) in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Nota: Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti.In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.In cazul depunerii documentelor in copie simpla autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica conformitatea cu originalul, printr-o solicitare adresata ulterior ofertantilor in cauza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea bilanturilor contabile aferente exercitiilor financiare ale ultimilor 3 ani vizate si inregistrate de organele competente sau a altor documente edificatoare, in cazul in care din motive justificate corespunzator operatorul economic nu poate prezenta bilanturile contabile. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte bilanturile sau alte documente edificatoare, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Ofertantul va furniza informatii referitoare la situatia economico-financiara.
Valorile vor fi exprimate in euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul: 2009:1 euro = 4, 2373 lei, 2010:1 euro = 4, 2099 lei, 2011:1 euro = 4, 2379 lei. Ofertantii care trebuie saefectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BCE.
Completarea Formularului nr. 7 - Informatii generale.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv
liderul) va prezenta acest formular. Formularul 7 trebuie prezentat si de catre fiecare subcontractant declarat in oferta,
sectiunea Informatii generale ? punctele 1-11.
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani trebuie sa fie minim: Lot 1-800.000; Lot2 800.000 euro.Pentru ofertantii nerezidenti, in cazul in care pentru exercitiul financiar 2011 bilantul si anexele nu au fost inregistrate de organele competente, ofertantul va prezenta bilantul contabil, anexele la acesta si balanta de
verificare contabila intocmita la 31.12.2011, insotite de raportul auditorilor financiari si contabilii autorizati, sau de cenzorii societatii dupa caz, din care sa rezulte conformitatea, sub toate aspectele semnificative, a valorilor reprezentand activele circulante, datoriile curente si veniturile din exploatare reflectate in acestea.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.Toate certificatele/documentele de mai sus trebuie sa fie prezentate in copie certificata , ,conform cu originalul?, de catre reprezentantul legal (semnatura si stampila).Completarea Formularului nr. 7 - Informatii generale.
Prezentarea bilanturilor contabile aferente exercitiilor financiare ale ultimilor 3 ani vizate si inregistrate de organele competente sau a altor documente edificatoare, in cazul in care din motive justificate corespunzator operatorul economic nu poate prezenta bilanturile contabile. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte bilanturile sau alte documente edificatoare, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind subcontractantii si asociatiiPe langa celelalte documente solicitate in cadrul prezentei documentatii pentru fiecare dintre asociati/subcontractanti, ofertantul va prezenta si urmatoarele documente:
a) Lista cuprinzand asociatii/subcontractantii conform Formularului 9 sau 13 dupa caz, completat de ofertant indiferent daca are sau nu asociati/subcontractanti. In situatia in care nu are asociati/subcontractanti, ofertantul va face mentiunea ?NU ESTE
CAZUL? in tabelul inclus in formular.
b) Acord sau o scrisoare preliminara de asociere - Oferta trebuie sa cuprinda un acord
sau o scrisoare preliminara de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asocierii este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului-Formular 16.c)Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociere la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie
prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante, inainte de data semnarii contractului.d) Fiecare subcontractant va completa cu
propriile date, Formularul 6-Declaratie privind calitatea de participant la procedura si Formularul 7-Informatii generale(rubricile 1-11).
Lista principalelor livrari de produse similare. Ofertantul va demonstra ca in
ultimii 3 ani(calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) a furnizat produse similare de minim: Lot 1.-400.000 euro fara TVA; Lot 2.-400.000 euro fara TVA.Ofertantul va furniza informatii referitoare la capacitatea tehnica si profesionala prin completarea FORMULARULUI 10 privind experienta similara pentru furnizarea de produse similare in decursul ultimilor 3 ani.Pentru fiecare contract mentionat in lista FORMULARULUI 10 se va completa separat un FORMULAR 11 la care se vor atasa ca documente suport certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar care vor contine obligatoriu date referitoare la: beneficiarul furnizarii, tipul bunurilor livrate, perioada in care s-a realizat furnizarea, valoarea furnizarii.
Ofertantul va furniza informatii referitoare la capacitatea tehnica si profesionala prin completarea FORMULARULUI 10 privind experienta similara pentru furnizarea de produse similare in decursul ultimilor 3 ani(calculati pana la data limita de depunere a ofertelor).Pentru fiecare contract mentionat in lista FORMULARULUI 10 se va completa separat un FORMULAR 11 la care se vor atasa ca documente suport certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar care vor contine obligatoriu date referitoare la: beneficiarul furnizarii, tipul bunurilor livrate, perioada in care sa realizat furnizarea, valoarea furnizarii. Ofertantul (in cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii in masura in care experienta sa este relevanta pentru proiect) va trebui sa prezinte
FORMULARUL 10 privind experienta similara.In cazul asocierilor conditia se va considera a fi indeplinita in mod cumulativ.
Convertirea in lei si euro, pentru ofertantii romani si straini se va realiza la cursul mediu stabilit de BCE pentru anul efectuarii
livrarilor in baza contractului. Pentru anul in curs: transformarea in Euro, se va face la cursul BCE din ziua publicarii anuntului de
participare.Cursuri BCE: 2009:1 euro = 4, 2373 lei, 2010:1 euro = 4, 2099 lei, 2011:1 euro = 4, 2379 lei.
Implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalent.Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si
mentine un sistem de management al calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Ofertantii: sa cunoasca in orice moment pozitia lor in clasament; sa nu cunoasca numarul ofertantilor. Pragul minim de licitare este de 1% din valoarea estimata. Licitatia electronica se desfasoara intr-o singura runda cu durata de 1 zi.Elementul ofertei care face obiectul procesului repetitiv de ofertare: Pretul ofertei. Nu se prelungeste licitatia electronica.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
RO-EBF
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.01.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.01.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.01.2013 11:00
Locul: Sediul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, Bucuresti, Bd. Geniului, nr. 42C, sector 6
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Cate un reprezentant al fiecarui ofertant (cu imputernicire si copie CI).
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Altul (Fondul pentru Frontierele Externe)
VI.3) Alte informatii
1)Fondul pentru Frontierele Externe, parte a Programului general ?Solidaritatea si gestionareafluxurilor migratorii?;2)In cazul in care in urma etapei finale de licitatie electronica se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor;3) Pentru a putea participa la procedura, ofertantii au obligatia de a se inscrie in SEAP, www.elicitatie.ro;4)Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba instalat un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic(acest program se poate descarca GRATUIT de pe site-ul www.certsign.ro).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act emis de autoritatea contractanta.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera
Adresa postala: Bulevardul Geniului, nr. 42 C, sector 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060116, Romania, Tel. +40 213162598, Email: [email protected], Fax: +40 213163511, Adresa internet (URL): www.politiadefrontiera.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.11.2012 12:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer