Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - RO-EBF/2010/P1/A1 REABILITAREA, MODERNIZAREA SI CONSTRUIREA DE NOI LOCATII ALE POLITIEI DE FRONTIERA ? STUDII DE FEZABILITATE ? 4 LOTURI


Anunt de participare numarul 124267/22.06.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERA
Adresa postala:  Str. Razoare, nr.5, sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050506, Romania, Punct(e) de contact:  SERVICIUL ACHIZITII, Tel. 3162598, 3182597 int. 19360, 19362, In atentia:  d-lui GOGOI LUCIAN, Email:  [email protected], Fax:  021-408.74.19, Adresa internet (URL):  www.politiadefrontiera.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
RO-EBF/2010/P1/A1 REABILITAREA, MODERNIZAREA SI CONSTRUIREA DE NOI LOCATII ALE POLITIEI DE FRONTIERA ? STUDII DE FEZABILITATE ? 4 LOTURI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERA, str. Razoare, nr.5, sector 6, Bucuresti, Romania
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
realizare studii de fezabilitate pentru lucrari de investitii la sediul Grupului de Nave Mangalia, la sediul Grupului de Nave Constanta, la cheul Grupului de Nave Constanta, respectiv la cheul Grupului de Nave Mangalia
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79314000-8 - Studiu de fezabilitate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOT 1 - realizare studiu de fezabilitate pentru lucrari de investitii la sediul Grupului de Nave Mangalia: construire pavilion administrativ, garaj, padoc caini, refacere retele utilitati, imprejmuire cu supraveghere si iluminat perimetral si sistematizare incinta.
LOT 2 - realizare studiu de fezabilitate pentru lucrari de investitii la sediul Grupului de Nave Constanta: reabilitare si modernizare pavilion administrativ, construire garaj, padoc caini, cabina acces poarta, statie alimentare CL la cheu, canalizare fortata, refacere retele utilitati, imprejmuire cu supraveghere si iluminat perimetral si sistematizare incinta;
LOT 3 - realizare studiu de fezabilitate pentru reabilitare si asigurare facilitati cheu Grup Nave Constanta;
LOT 4 - realizare studiu de fezabilitate pentru reabilitare si asigurare facilitati cheu Grup Nave Mangalia.
Valoarea estimata fara TVA: 140, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare: Lot1:400 euro, lot2:700 euro, lot3:700 euro, lot4:1.000 euro valabila 90 de la data deschid.ofertelor, garantia de buna executie: 10% din val.fara TVA a contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul pentru Frontierele Externe, parte a Programului General "Solidaritatea si Gestionarea Fluxurilor Migratorii": 75%, bugetul de stat: 25%;ordin de plata
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind eligibilitatea;
-Declaratie privind calitatea de participant la procedura;
-Certificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de sanatate, fondul de pensii si fondul de somaj din care sa rezulte ca nu au datorii restante la data eliberarii si care sa fie valabil la data deschiderii ofertelor;
-certificat privind taxele si impozitele locale din care sa rezulte ca nu au datorii restante la data eliberarii si care sa fie valabil la data deschiderii ofertelor;
-cazier judiciar pentru administrator(i) asa cum sunt mentionati in Certificatul Constatator precum si pentru persoana imputernicita (unde este cazul) ce semneaza declaratia referitoare la art.180 si art.181 din O.U.G. nr. 34/2006;
-cazier judiciar al companiei (pentru statele unde e aplicabil;
-certificat de inregistrare al companiei;
- certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, valabil la data deschiderii ofertelor din care sa rezulte: obiectul de activitate al ofertantului include executia de lucrari ce fac obiectul achizitiei, nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, valabilitatea sediului social, numele si prenumele, precum si valabilitatea mandatului administratorului / administratorilor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a)Informatii generale.b)Bilantul contabil.c)Cifra medie de afaceri a ofertantului pe ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
)Ofertantul trebuie sa completeze FORMULARUL E.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta acest formular.b)Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare 2008, 2009, 2010, vizate si inregistrate de organele competente. c)trebuie sa fie minim: Lot1:38.000 euro, lot2:68.000 euro, lot3:68.000 euro, lot4:98.000 euro.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a)Resurse umane si structura managementului.b)Informatii privind subcontractantii/asociatii.c)Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani.Fisa experienta similara.d)Standarde de asigurare a calitatii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a)Pentru demonstrarea faptului ca ofertantul dispune de personalul operational necesar pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului se solicita ca ofertantul sa faca dovada faptului ca are minim un angajat sau un colaborator cu contract, care va fi responsabil de intocmirea studiului de fezabilitate aferent fiecarui lot si care: sa fie calificat ca arhitect cu drept de semnatura, absolvent al Facultatii de Arhitectura sau inginer constructor, sa aiba minim 2 ani vechime in activitatea de proiectare.b)Ofertantul/liderul Asocierii va completa: Lista cuprinzand asociatii/subcontr.(FORMULARUL K). c)Ofertantul (liderul Asocierii) va trebui sa prezinte un centralizator privind experienta similara si va completa FORMULARUL L.Ofertantul va demonstra ca, in ultimii 3 ani a prestat/executat contracte ?Studii de fezabilitate? a caror valoare minima este: lot1:18.000 euro, lot2:33.000 euro, lot3:33.000, lot4:48.000 euro.d)Documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului de management al calitatii firmelor ofertante, respectiv ISO 9001 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Sa cunoasca in orice moment pozitia sa in clasament;sa nu cunoasca numarul ofertantilor.Licit.electronica se desfas.in 2 runde succesive.Pragul minim de licit.: 1% din val.estimata a fiecarui lot.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
RO-EBF/2010/P1/A1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.08.2011 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.08.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.08.2011 10:00
Locul: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera-str. Razoare, nr.5, sector 6, Bucuresti, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
cate un reprezentant din partea fiecarui ofertant cu imputernicire si copie de pe un act de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FONDUL PENTRU FRONTIERELE EXTERNE pentru perioada 2007-2013, ca parte a programului general SOLIDARITATEA SI GESTIONAREA FLUXURILOR MIGRATORII
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Altul (FONDUL PENTRU FRONTIERELE EXTERNE)
VI.3) Alte informatii
Decizia nr. 1641 din 17.03.2011 a Comisiei Europene de aprobare, pentru Romania, a programului multianual pentru perioada 2010-2013, a programului anual pe 2010 pentru Fondul pentru frontierele externe si a cofinantarii pe 2010 din acest fond
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021.310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021.310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERA-Oficiul Juridic
Adresa postala:  str. Razoare, nr.5, sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050506, Romania, Tel. 021.316.25.98, Email:  [email protected], Fax:  021.316.35.11, Adresa internet (URL):  www.politiadefrontiera.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.06.2011 16:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer