Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - RO-EBF/2012/P2/A4 ? Mijloace de mobilitate navala. Servicii de modernizare si mentenanta pentru tehnica de mobilitate navala din dotarea structurilor P.F.R. Servicii de mentenanta preventiva si corectiva pentru nava maritima de supraveghere OPV


Anunt de participare numarul 148067/20.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERA
Adresa postala: B-dul Geniului, nr. 42C, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060117, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel. +40 213162598-19360/19362, In atentia: Lucian GOGOI, Email: [email protected], Fax: +40 213163511, Adresa internet (URL): www.politiadefrontiera.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
RO-EBF/2012/P2/A4 ? Mijloace de mobilitate navala. Servicii de modernizare si mentenanta pentru tehnica de mobilitate navala din dotarea structurilor P.F.R. Servicii de mentenanta preventiva si corectiva pentru nava maritima de supraveghere OPV
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Garda de Coasta Constanta, or. Constanta, jud. constanta.
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 2, 560, 000EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Primele CS / loturi se estimeaza a fi incheiate in primul trim.al anului 2014.AC estimeaza cate un contr. subsecv. pentru fiecare lot in parte in trim. II al 2014. Val. celui mai mare CS este de 52.850 euro fara TVA pentru Lotul 1, 36.475 euro fara TVA pentru Lotul 2, 110.675 euro fara TVA pentru Lotul 3. Cant.min: 1 menten.prevent. Cant.max: 2 menten.prevent. si menten. corectiva.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Autoritatea contractanta achizitioneaza de servicii de mentenanta preventiva (revizii tehnice periodice) si mentenanta corectiva (reparatie) pentru nava maritima de supraveghere proiect OPV 6610.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50241000-6 - Servicii de reparare si de intretinere a navelor (Rev.2)
35521100-3-Motoare si piese de motoare pentru nave de razboi (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Autoritatea contractanta achizitioneaza servicii de mentenanta preventiva (revizii tehnice si intretinere) si mentenanta corectiva (reparare) pentru nava maritima de supraveghere proiect OPV 6610 si sistemele din dotarea acestora dupa cum urmeaza: Lot 1 ? Corp, instalatii punte si mijloace de salvareLot 2 ? Echipamente de navigatie, supraveghere (senzor optoelectronic si radar de supraveghere) si comunicatii
Lot 3 ? Sistemul de propulsiesi energetic (motoare principale, reductoare, diesel generatoare)Cantitatea minima a acordului cadru lot 1: o mentenanta preventiva pentru fiecare nava.Cantitatea maxima a acordului cadru lot 1:2 mentenante preventive si se va asigura mentenanta corectiva.Cantitatea minima a acordului cadru lot 2: o mentenanta preventiva pentru fiecare nava.Cantitatea maxima a acordului cadru lot 2:2 mentenante preventive si se va asigura mentenanta corectiva.Cantitatea minima a acordului cadru lot 3: o mentenanta preventiva pentru fiecare nava.Cantitatea maxima a acordului cadru lot 3:2 mentenante preventive si se va asigura mentenanta corectiva.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 560, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia pentru participare se va constitui si va fi depusa in original, pentru suma de: Lotul 1 - 9.600 euro; Lotul 2 - 3.900 euro; Lotul 3 - 12.000 euro. Modul de constituire a garantiei de participare: prin virament bancar(in aceasta situatie va fi depus documentul care face dovada platii)sau prin orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari; Codul fiscal al AC este 4193222.Contul de euro al AC este: R070BRDE 450 SV09881994500 deschis la BRD. In cazul unei asocieri, garantia de participare va fi emisa in numele si pentru Liderul asocierii. Valabilitatea garantiei de participare va fi de 90 zile de la data limita de primire a ofertelor, si va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei. AC poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare, va fi prelungita in mod corespunzator. In situatia in care ofertantul refuza extinderea valabilitatii, acesta va fi exclus din procedura de atribuire. In situatia in care ofertantul a depus o contestatie cu privire la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica care a fost respinsa de catre CNSC ca nefondata sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie, in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare, acestuia ii va fi retinuta suma prevazuta la art 278 indice 1 din OUG 34/2006 actualizata (calculata la cursul leu/alta valuta afisat de B.N.R. la data publicarii anuntului de participare).Atentie: Pentru o evaluare si o raportare unitara a cuantumului garantiei de participare, la conversia valorii aferente garantiei de participare constituite in alta moneda, se va folosi cursul leu/alta valuta afisat de B.N.R. la data publicarii anuntului de participare! Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din valoarea contractului de achizitie publica, in Euro, exclusiv TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie: prin orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari care va deveni anexa la contract (scrisoare de garantie de buna executie - FORMULARUL 15); Codul fiscal al autoritatii contractante este 4193222. Contul de euro al autoritatii contractante este: RO70BRDE 450 SV 09881994500 deschis la BRD sucursala Turn BRD, B-dul Ion Mihalache, nr. 1-7, Bucuresti.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- PROGRAMUL FONDUL FRONTIERELOR EXTERNE, BUGETUL DE STAT
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Declaratie privind neincadrarea in prev.art.180 (Formular nr. 5)Documente de confirmare solicitate: - cazier judiciar, in copie certificata , ,conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal, pentru administrator(i) asa cum sunt mentionati in Certificatul Constatator sau pentru persoana imputernicita sa semneze oferta.Precizari: a. Aceasta declaratie nu se solicita eventualilor subcontractanti;b. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.c. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.2)Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 (Formular nr. 5A)Documente de confirmare solicitate: a. Certificat de atestare fiscala, in copie certificata , ,conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal, eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic, din care sa rezulte situatiaobligatiilor scadente in luna anterioara celei in care a fost stabilit termenul limita de primire a ofertelor (se va corela cu termenul legal al scadentei la plata).b. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, in copie certificata , ,conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal, din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care a fost stabilit termenul limita de primire a ofertelor.Conditie de calificare: Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) in luna anterioara celei in care a fost stabilit termenul limita de primire a ofertelor(aceasta data se va corela cu termenul legal al scadentei la plata).Note: - Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art.180 si 181 atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului.- In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat, inclusiv liderul are obligatia depunerii formularelor nr. 5 si 5A si a documentelor de confirmare.- In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art.180 si 181, se accepta prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere sau dupa caz, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.- In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificata , ,conformcu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.- Cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta nu se solicita a fi indeplinite de catre eventualii subcontractanti, ci doar tertilor sustinatori li se va solicita completarea Formularului 5A literele a, c ind 1 si d.- In cazul depunerii unei oferte in asociere, cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta vor fi demonstrate de fiecare asociat.3)Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - completare Formularul 84)Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 ind.1 din ordonanta, Conflictul de interese-completare formulare nr. 6 si 6A (Formular nr. 6 se va prezenta atat de subcontractant cat si de tertul sustinator).In sensul prevederilor cap. 2, sectiunea a 8 a ?Reguli de evitare a conflictului de interes?(art. 69 ind. 1) din OUG 34 din 2006 actualizata, (persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Inspector General - Ioan BUDA, Adjunct al Inspectorului General Mihail IVANESCU, Director al Directiei Logistice - Costel GIUROIU, Sef Serviciul Tehnic - Ion Iorga, Sef Serviciu Achizitii ? Catalin VOICU, Sef Serviciu Programe Post Aderare - Angelica DOROBANTU, Contabil sef - Marian ALEXE, seful Oficiului Juridic - Gheorghe TIRON. 1. Persoane juridice romaneCerinta obligatorie: a) certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta. Se va permite depunerea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul, din care sa reiasa: - obiectul de activitate al ofertantului include prestarea de servicii care fac obiectul achizitiei;Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie conform cu originalul, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, depunerea documentului in original sau in copie legalizata.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente pentru partea din contract pe care o va indeplini.2.Persoane juridice/fizice straineCerinta obligatorie: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional (documentele vor fi prezentate in copie certificata , ,conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal si traducere autorizata in limba romana) in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.3. Cerinta solicitata doar pentru LOTUL 1 "Corp, instalatii punte si mijloace de salvare". Efectuarea serviciilor solicitate se va realiza in baza autorizatiilor acordate de catre Autoritatea Navala Romana sau ale unei societati de clasificare membra IACS (International Association of Classification Societies Ltd.). Pentru indeplinirea cerintei se vor prezenta autorizatiile emise Autoritatea Navala Romana sau ale unei societati de clasificare membra IACS (International Association of Classification Societies Ltd.).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea bilanturilor contabile aferente exercitiilor financiare ale ultimilor 3 ani vizate si inregistrate de organele competente sau a altor documente edificatoare, in cazul in care din motive justificate corespunzator operatorul economic nu poate prezenta bilanturile contabile.
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani trebuie sa fie minim: lot 1 - 100.000 euro; Lot 2 - 70.000 euro; Lot 3 - 220.000 euro. Pentru ofertantii nerezidenti, se vor prezenta bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare ale ultimilor 3 ani vizate si inregistrate de organele competente sau a altor documente edificatoare. In cazul in care pentru exercitiul financiar 2012 bilantul si anexele nu au fost inregistrate de organele competente, ofertantul va prezenta bilantul contabil, anexele la acesta si balanta de verificare contabila intocmita la 31.12.2012, insotite de raportul auditorilor financiari si contabilii autorizati, sau de cenzorii societatii dupa caz, din care sa rezulte conformitatea, sub toate aspectele semnificative, a valorilor reprezentand activele circulante, datoriile curente si veniturile din exploatare reflectate in acestea. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.Toate certificatele/documentele de mai sus trebuie sa fie prezentate in copie certificata , ,conform cu originalul?, de catre reprezentantul legal (semnatura si stampila).Completarea Formularului nr. 7 - Informatii generale.
Ofertantul va furniza informatii referitoare la situatia economico-financiara. Valorile vor fi exprimate in euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul: 2010:1euro = 4, 2122 lei, 2011:1 euro = 4, 2391 lei, 2012:1 euro = 4, 4593 lei. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BCE. Completarea Formularului nr. 7 - Informatii generale. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta acest formular.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea bilanturilor contabile aferente exercitiilor financiare ale ultimilor 3 ani vizate si inregistrate de organele competente sau a altor documente edificatoare, in cazul in care din motive justificate corespunzator operatorul economic nu poate prezenta bilanturile contabile. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte bilanturile sau alte documente edificatoare, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.Prezentarea bilanturilor contabile aferente exercitiilor financiare ale ultimilor 3 ani vizate si inregistrate de organele competente sau a altor documente edificatoare, in cazul in care din motive justificate corespunzator operatorul economic nu poate prezenta bilanturile contabile. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte bilanturile sau alte documente edificatoare, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.Completarea Formularului nr. 7 - Informatii generale. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta acest formular.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind asociatii.Pe langa celelalte documente solicitate in cadrul prezentei documentatii pentru fiecare dintre asociati, ofertantul va prezenta si urmatoarele documente:
a) Lista cuprinzand asociatii conform Formularului 9, completat de ofertant indiferent daca are sau nu asociati. In situatia in care nu are asociati, ofertantul va face mentiunea ?NU ESTE CAZUL? in tabelul inclus in formular.
b) Acord sau o scrisoare preliminara de asociere - Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asocierii este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului- Formular 16.c)Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociere la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante, inainte de datasemnarii contractului.
Ofertantul va demonstra ca, in ultimii 3 ani, a prestat:
- pentru lotul 1: servicii de intretinere sau reparatii nave maritime sau fluviale in cuantum de minim 50.000 euro fara TVA;
- pentru lotul 2: servicii de intretinere sau reparatii echipamente de navigatie, supraveghere si comunicatii in cuantum de minim 35.000 euro fara TVA;
- pentru lotul 3: servicii de intretinere sau reparatii motoare navale MTU in cuantum de minim 110.000 euro fara TVA.
Valorile vor fi exprimate in euro, la cursul lei/alta valuta mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anii de referinta (ex: 2010:1 euro = 4, 2122 lei, 2011:1 euro =4, 2391 lei, 2012:1 euro = 4, 4593 lei). Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BCE. Cerinta va fi indeplinita prin prezentarea de documente care sa confirme prestarea de servicii de intretinere si reparatii aferente fiecarui lot la nivelul a maxim 3 contracte ale caror valori insumate ating cel putin pragurile valorice de referinta. Se va prezenta Lista principalelor prestari de servicii de intretinere si reparatii in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) pentru contracte similare.
Ofertantul va prezenta obligatoriu pentru contractele propuse ca experienta similara, copii xerox dupa: - certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de benef.serviciilor sau procese verbale de receptie partiale/la sfarsitul prestarii serviciilor fara obiectiuni; sau recomandari din partea benefic. sau doc.constatatoare emise in conf.cu prev.art. 97 ind 1 din HG 925/2006, actualiz. Din documentele prezentate, vor rezulta numele beneficiarilor, valorile contractelor, obiectul si perioada serviciilor.Convertirea in leu/alta valuta, pentru ofertantii romani si straini se va realiza la cursul mediu stabilit de BCE pentru anul prestarii serviciilor in baza contractului.
Implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalent.Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine un sistem de management al calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Pe langa celelalte documente solicitate in cadrul prezentei documentatii pentru fiecare dintre asociati, ofertantul va prezenta si urmatoarele documente: a) Lista cuprinzand asociatii conform Formularului 9, completat de ofertant ndiferent daca are sau nu asociati. In situatia in care nu are asociati, ofertantul va face mentiunea ?NU ESTE CAZUL? in tabelul inclus in formular.b) Acord sau o scrisoare preliminara de asociere - Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asocierii este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului-Formular 16.c)Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociere la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii contractante, inainte de data semnarii contractului.Ofertantul va furniza informatii referitoare la capacitatea tehnica si profesionala prin completarea FORMULARULUI 10 privind experienta similara pentru prestarea de servicii in decursul ultimilor 3 ani(calculati pana la data limita de depunere a ofertelor).Pentru fiecare contract mentionat in lista FORMULARULUI 10 se vor atasa ca documente suport certificate constatatoare emise conform art. 97 ind. 1 din H.G. 925/2006, alte certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar care vor contine obligatoriu date referitoare la: beneficiarul serviciilor, tipul serviciilor prestate, perioada in care s-a realizat prestarea serviciilor, valoarea serviciilor. Ofertantul (in cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii in masura in care experienta sa este relevanta pentru proiect) va trebui sa prezinte FORMULARUL 10 privind experienta similara.In cazul asocierilor conditia se va considera a fi indeplinita in mod cumulativ.Convertirea in lei/alta valuta, pentru ofertantii romani si straini se va realiza la cursul mediu stabilit de BCE pentru anul efectuarii prestarilor in baza contractului. Pentru anul in curs: transformarea in Euro, se va face la cursul BCE din ziua publicarii anuntului de participare. Cursuri BCE: 2010:1 euro = 4, 2122 lei, 2011:1 euro =4, 2391 lei, 2012:1 euro = 4, 4539 lei.Ofertantul va furniza informatii referitoare la capacitatea tehnica si profesionala prin completarea FORMULARULUI 10 privind experienta similara pentru prestarea de servicii similare in decursul ultimilor 3 ani(calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), la care se vor atasa ca documente suport: certificate constatatoare emise conform art. 97 ind. 1 din H.G. 925/2006, alte certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Din documenteleprezentate, vor rezulta numele beneficiarilor, valorile contractelor, obiectul si perioada serviciilor.Ofertantul (in cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii in masura in care experienta sa este relevanta pentru proiect) va trebui sa prezinte FORMULARUL 10 privind experienta similara.In cazul asocierilor conditia se va considera a fi indeplinita in mod cumulativ. Convertirea in lei si euro, pentru ofertantii romani si straini se va realiza la cursul mediu stabilit de BCE pentru anul prestarii serviciilor in bazacontractului. Pentru anul in curs: transformarea in Euro, se va face la cursul BCE din ziua publicarii anuntului de participare. Cursuri BCE: 2010:1 euro = 4, 2122 lei, 2011:1 euro = 4, 2391 lei, 2012:1 euro = 4, 4539 lei.Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organismindependent care atesta ca acesta are implementat si mentine un sistem de management al calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalent. Se va prezenta in copie certificata , ,conform cu originalul?, avizata de catre reprezentantul legal (semnatura si stampila); In cazul unei asocieri, aceasta conditie trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o are de indeplinit.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Ofertantii: sa cunoasca in orice moment pozitia lor in clasament; sa nu cunoasca numarul ofertantilor; Pot vedea cea mai buna oferta. Pragul minim de licitare este de 1% din valoarea estimata. Licitatia electronica se desfasoara intr-o singura runda cu durata de 1 zi. Elementul ofertei care face obiectul procesului repetitiv de ofertare: Pretul ofertei. Nu se prelungeste licitatia electronica.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
RO-EBF/2012/P2/A4
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.01.2014 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.01.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.01.2014 10:00
Locul: sediul autoritatii contractante, str. Geniului, nr. 42C, sector 6 Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
cate un reprezentant din partea fiecarui ofertant cu imputernicire si copie dupa un act de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul pentru Frontierele Externe
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Alte finantari (-)
VI.3) Alte informatii
1) Criteriul de atribuire este pretul cel scazut rezultat in urma completarii Anexei IIB Centralizator preturi.2) In cazul in care se constata ca exista oferte cu preturi egale clasate pe primul loc autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul IGPF
Adresa postala: Bd. Geniului, nr. 42C, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060117, Romania, Tel. +40 213162598, Email: [email protected], Fax: +40 213163511, Adresa internet (URL): www.politiadefrontiera.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.11.2013 13:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer