Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - RO-FSCH 18.2 Mobilitate Terestra


Anunt de participare numarul 82536/21.07.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Finantelor Publice
Adresa postala: Bd. Mircea Voda nr. 44, intrarea B, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Punct(e) de contact: Oficiul de Plati si Contractare Phare, Tel.00 40 21 326 5555 (int: 215, 207, 219), In atentia: Cristian Simionescu, Email: [email protected], Fax: 00 40 021 326 87 30;21 326 87 09, Adresa internet (URL): http: //cfcu.mfinante.ro/, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
RO-FSCH 18.2 Mobilitate Terestra
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Conform fisei de date a achizitiei IJPF Botosani, IJPF Iasi, IJPF Vaslui, IJPF Galati, IJPF Tulcea, IJPF Constanta, IJPF Mehedinti, IJPF Caras-Severin, IJPF Timis, IJPF Satu-Mare, IJPF Maramures, IJPF Suceava, IGPF Bucuresti.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prezentul contract are ca obiect furnizarea de autovehicule, asa cum sunt descrise in caietul de sarcini, impreuna cu dotarile suplimentare pentru fiecare lot in parte, acolo unde se solicita astfel de dotari. Autovehiculele vor fi utilizate pentru transportul politistilor complet echipati, retinutilor si cainilor pe drumuri modernizate si in afara acestora (tot-teren), in toate anotimpurile, in zona de frontiera a Romaniei si in afara acesteia.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34100000-8 - Autovehicule (Rev.2)
34114000-9-Vehicule cu utilizare speciala (Rev.2)
34114210-4-Vehicule pentru transportul detinutilor (Rev.2)
34410000-4-Motociclete (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
lot 1- 19.084.800 Euro Autospecialade patrulare tot-teren
lot 2- 15.485.000 Euro Autospeciala pentru munca operativa de oraslot 3- 10.425.000 Euro Autospeciala transport efective 8+1 locuri
lot 4- 2.135.000 Euro Autospeciala transport caini
lot 5-1.017.000 Euro Autospeciala transport retinuti
lot 6-1.845.000 Euro ATV-Motociclete cu 4 roti
Valoarea estimata fara TVA: 49, 991, 800EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie participare-Scrisoare bancara valabila 90 zile de la deschidere: Lot/valoare(Euro): 1/190848, 2/154850, 3/104250, 4/21350, 5/10170, 6/18450Garantie buna executie: 10% din val. contr. fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene nerambursabile - Facilitatea SchengenProiect RO FSCH 18. Intarirea controlului la frontierele externe prin cresterea mobilitatii navale si terestre a echipelor PFR
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de asociere legalizat, cu desemnarea unui lider de asociere.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl. privind calitatea de participant la procedura
Decl. privind eligibilitatea
Certif. constatator eliberat de Min. JustitieiOficiul Reg. Comert. sau echiv. din care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratori
Adresa de la Curtea District./Instanta Competenta/Agentie Guv. unde isi are sediul compania/sucursala sau echiv. din care sa rezulte ca op. economic nu este in insolventa/faliment/aranjament cu creditorii
Certif. de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent, valabil la data deschiderii ofertelor
Certif. privind plata impozitelor si taxelor locale, valabil la data deschiderii ofertelor
Certif. pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS) valabil la data deschiderii ofertelor
Cazier judiciar pentru administrator(i) asa cum sunt mentionati in Certif. Constatator precum si pentru persoana imputernicita (unde este cazul) ce semneaza decl. ref. la art.180 si art.181, respectiv Decl. privind eligib.
Cazier judiciar al companiei (pentru statele unde e aplicabil)
Operatorul economic care se gaseste in oricare din situatiile prezentate in articolele 180 si 181 din OUG 34/2006 va fi exclus de la procedura
Se pot prezenta si orice alte acte doveditoare (certificate) echiv. in conditiile art.182 din OUG nr.34/2006 modificata si completata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a. Media profitului net al ofertantului (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) pe ultimii trei ani financiari incheiati (2006, 2007, 2008)b). Media Cifrei de afaceri a ofertantului (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) pe ultimii trei ani financiari incheiati (2006, 2007, 2008)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a) sa fie pozitiva pe ultimii trei ani ani financiari incheiati (2006, 2007, 2008)b)sa fie de minim. : lot 1- 19.084.800 Autospeciala de patrulare tot-terenlot 2- 15.485.000 Autospeciala pentru munca operativa de oraslot 3- 10.425.000 Autospeciala transport efective 8+1 locurilot4- 2.135.000 Autospeciala transport cainilot 5- 1.017.000 Autospeciala transport retinutilot 6-1.845.000 ATV-Motociclete cu 4 rotipe ultimii trei ani financiari incheiati (2006, 2007, 2008)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
2.3.1.Experienta similara a ofertantului2.3.2. Standarde de asigurare a calitatii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
2.3.1.Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa demonstreze experienta in domeniul furnizarii de autovehicule catre institutii guvernamentale / institutii de aparare, ordine publica si siguranta nationala / companii, prin intermediul a maxim 3 proiecte - finalizate in ultimii 3 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei - valoarea cumulata a acestor proiecte (participarea ofertantului) fiind de minimum: lot 1 Autospeciala de patrulare tot-teren 9.542.400 eurolot 2 Autospeciala pentru munca operativa de oras 7.742.500 eurolot 3 Autospeciala transport efective 8+1 locuri 5.212.500 eurolot 4 Autospeciala transport caini 1.067.500 eurolot 5 Autospeciala transport retinuti 508.500 eurolot 6 ATV-Motocicleta cu 4 roti 922.500 euro2.3.2. Ofertantul si producatorultrebuie sa aiba implementat un sistem de management al calitatii respectiv ISO 9001 sau echivalent, in domeniul proiectului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Conform fisei de date a achizitiei.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2009/S68-098229 din 08.04.2009
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2008/S182-241433din19.09.2008
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.09.2009 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.09.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.09.2009 12:00
Locul: MFP-OPCP, Bd. Mircea Voda nr. 44, intrarea B, sector 3, Bucuresti, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): RO FSCH 18 Intarirea controlului la frontierele externe prin cresterea mobilitatii navale si terestre a echipelor PFR (Planul Indicativ 2007-2009 Facilitatea Schengen)
VI.3) Alte informatii
Se va desfasura o licitatie electronica care va constitui etapa finala a procedurii de licitatie deschisa
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021-310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 5 , sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.(+40)21 319 51 80, Email: [email protected], Fax: (+40)21.319 16 74, Adresa internet (URL): www.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in orice faza a procedurii de atribuire, in conditiile art.256^2 si art. 281 alin (1) din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Finantelor Publice Oficiul de Plati si Contractare Phare Serviciul Juridic
Adresa postala: Bd. Mircea Voda nr. 44, intrarea B, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Tel.00 40 21 326 5555 (int: 615), Email: [email protected], Fax: +40 21 326 87 09:326 87 30, Adresa internet (URL): http: //cfcu.mfinante.ro/
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.07.2009 13:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer