Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Robinete vane si dispozitive similare (Armaturi manuale bl. 4)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.671.832 RON

Castigatorul Licitatiei: SITAN GRUP S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 146759/16.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142813
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI: str. Energeticianului, nr. 25, Rovinari., Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Produse, Tel. +40 253372556-6303, In atentia: Vitan Ovidiu, Email: [email protected], Fax: +40 0253371922, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Robinete vane si dispozitive similare (Armaturi manuale bl. 4)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul Central alSucursalei Electrocentrale Rovinari
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Produsele ce fac obiectul achizitiei functioneaza 24 ore/zi cu o durata medie de functionare a blocului energetic de minim 7.500 de ore pe an si vor fi utilizate in cadrul reparatiei de nivel 4 a grupului energetic nr. 4 de la S.E.Rovinari.Armaturile livrate vor fi puse in functiune simultan fac parte din subansamble, agregate si echipamente importante ale grupurilor energetice. In oferta financiara sunt incluse proiectul (proiectele) si documentatia (documentatiile) de executie necesare fabricarii produselor; efectuarea tuturor incercarilor, probelor si inspectiilor cerute in caietul de sarcini si in standardele referite de acesta;asigurarii asistentei tehnice la punerea in functiune a echipamentelor livrate; asigurarii pe cheltuiala proprie a participarii achizitorului la punctele de stationare/asistare stabilite prin planul de inspectii si incercari.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42131200-8 - Vane definite dupa tipul de fabricatie (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
71630000-3-Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 671, 832.21RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 597/ER Denumirea: Robinete vane si dispozitive similare
V.1) Data atribuirii contractului 16.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SITAN GRUP S.R.L.
Adresa postala: str.badea Cartan nr.31, bl.7, sc.A, etaj 1, ap.1, Localitatea: Sinaia, Cod postal: 106100, Romania, Tel. +40 747089063, Email: [email protected], Fax: +40 244310438
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1671832.21 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1. Ofertantii care fac dovada ca sunt IMM-uri beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile solicitate, conform L 346/2004, art. 16, aliniat 2.2. Ofertantul este obligat sa prezinte eventualele obiectiuni asupra clauzelor specifice din proiectul de contract si alte clarificari pentru elaborarea ofertei, in conditiile prevazute in O.U.G. nr. 34/2006 si H.G. 925/2006. Sub rezerva respingerii ofertei prezentate, ofertantul poate prezenta obiectiuni de fond asupra clauzelor din proiectul de contract, dar comisia de evaluare are obligatia ca inainte de a lua hotararea de respingere a ofertei sa incerce o negociere a obiectiunilorprezentate prin comunicari scrise3. Toate documentele minime de calificare solicitate prin FDA, trebuie sa fie obligatoriu prezentate in ofertele depuse, in caz contrar oferta va fi respinsa (exceptie situatia prevazuta la art. 11, alin. 4 din HG 925/2006). Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte-inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea (art. 11, alin. 4 si 5 din HG 925/2006).4. Oferta care obtine punctajul final (Poferta) cel mai mare va fi declarata castigatoare. Daca ofertele clasate pe primul loc au punctajeegale, autoritatea contractanta va incheia contractul cu ofertantul a carui oferta are cel mai mic pret. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, in plic inchis in vederea departajarii ofertelor. In cazul in care pe locul 1 sunt oferte cu preturi egale, se va solicita o noua oferta financiara, in plic inchis, numai acestor ofertanti pana la stabilirea ofertei castigatoare.5.In cazul ofertantilor ce prezinta oferta individuala + sustinere, oferta comuna ca asociati, oferta comuna + sustinere, cerintele privind situatia personala, Capacitatea de executare a activitatii profesionale, Situatia economica si financiara , se aplica conform Anexei nr. 2 din Ordinul 509/2011 al ANRMAP publicat in M.O. partea I nr. 687/28.09.2011 se va tine cont si de prevederile Legii 279/2011 privind mod. si compl. OUG 34/20066. Nu se admite completarea ulterioara cu documente care nu s-au regasit in oferta, dupa inceperea sedintei de deschidere a ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: str. Energeticianului, nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 0253372556-339, Fax: +40 0253371922
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.12.2013 13:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer