Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ROBINETI


Anunt de participare (utilitati) numarul 128152/11.08.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA
Adresa postala:  STR. ENERGETICIANULUI NR.25, Localitatea:  Rovinari, Cod postal:  215400, Romania, Punct(e) de contact:  Anca Petreus, Tel. 0253372739, Email:  [email protected], Fax:  0253371590, Adresa internet (URL):  www.termorov.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SC Complexul Energetic Rovinari SA
Adresa postala:  str.Energeticianului nr.25, Localitatea:  Rovinari, Cod postal:  215400, Romania, Punct(e) de contact:  Bir.Achizitii Produse Energie, Tel. 0253207115, In atentia:  Ing.BICOI MARIUS, Fax:  0253371590
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SC Complexul Energetic Rovinari SA
Adresa postala:  str.Energeticianului nr.25, Localitatea:  Rovinari, Cod postal:  215400, Romania, Punct(e) de contact:  Bir.Achizitii Produse Energie, Tel. 0253207115, In atentia:  Ing.BICOI MARIUS, Fax:  0253371590
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SC Complexul Energetic Rovinari SA
Adresa postala:  str.Energeticianului nr.25, Localitatea:  Rovinari, Cod postal:  215400, Romania, Punct(e) de contact:  Registratura unitatii, Tel. 0253372556 int 6305, Fax:  0253371590
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
ROBINETI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul Termocentrala Rovinari
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia produselor: "ROBINETI" cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42130000-9 - Robinete, vane si dispozitive similare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Total cantitati conformcaiet de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 96, 325RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Gar.participare: Anexa B; GBE=10% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, documente care demonstreaza neancadrarea in prevederile art 181 din OUG 34/2006, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69¹din OUG 34/2006;Certificatde participare cu oferta independentaconform Ordin 314/12.10.2010;certificat de inregistrare; informatii generale;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declararea cifrei de afaceri globalape ultimii 3 ani-minim :180000 lei/lot1, 5000 lei/lot2
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari in ultimii 3 ani din care sa rezulte livrarea de produse cerute sau similare: valoarea cumulata a livrarilor de produse solicitate sau similare, sa fie de minim: 90000 lei/lot1, 2500 lei/lot2; Lista cu personalul ce va fi implicat in derularea contractului; cel putin o recomandare din partea unor beneficiari/clienti sau o copie dupa un document constatator din care sa rezulte livrarea produselor ofertate sau similare si care contin informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale; SR EN ISO 9001 :2008 sau echivalent ;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.08.2011 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.08.2011 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.08.2011 12:30
Locul: Sediul achizitorului: str.Energeticianului nr.25 , Localitatea: Rovinari , Cod postal: 215400 , Ro
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Numarul minim de candidati pe care autoritatea contractanta intentioneaza sa-i preselecteze va fi 3 (trei)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str.Stavropoleos nr.6 sect.3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Fax:  0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Bir.Juridic
Adresa postala:  str.Energeticianului nr.25, Localitatea:  Rovinari, Cod postal:  215400, Romania, Tel. 0253207179, Fax:  0253371590
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.08.2011 14:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer