Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - robineti de inchidere cu flansa si actionare electrica ,manuala


Anunt de participare (utilitati) numarul 149153/05.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: SPEE IERNUT, str.Energeticii, nr.1, jud.Mures, ,Localitatea: IERNUT, Cod postal: 545100, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL ACHIZITII, Tel. +40 265471333, In atentia: D-lui Dordea Simion, Email: [email protected], Fax: +40 265471494, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
robineti de inchidere cu flansa si actionare electrica , manuala
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul SPEE IERNUT
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
-LOT 1 ? robinet de inchidere cu flansa si actionare electrica pentru gaz ?cf.CS nr.27/2014= 1 buc.
-LOT 2 ? robinet de inchidere cu flansa si actionare manuala- cf.CS nr.28/2014= 24 buc.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42131000-6 - Robinete si vane (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOT 1 - Robinet de inchidere cu flanse si actionare electrica pentru gaz = 1 buc.
LOT 2- Robinet de inchidere cu flanse cu sertar pana monobloc, actionare manuala-Dn80Pn25 = 6 buc
Robinet de inchidere cu flanse cu sertar pana monobloc, actionare manuala-Dn125Pn25 =4 buc
Robinet de inchidere cu flanse cu sertar pana monobloc, actionare manuala-Dn50Pn16 = 4 buc
Robinet de inchidere cu flanse cu sertar pana monobloc, actionare manuala-Dn50Pn10 = 4 buc
Robinet de inchidere cu flanse cu ventil actionaremanuala-Dn25Pn40 = 6 buc
Valoareatotala estimata fara TVA (numai in cifre): 57.000 ?moneda RON; LOT 1 = 30.000 , LOT 2 = 27.000
Valoarea estimata fara TVA: 57, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este : pentru LOT 1 = 550 lei; pentru LOT 2 = 500 lei .Data de referinta la care se face echivalenta in lei a GP depuse, constituite in alte valute (daca e cazul) este cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor la cursul comunicat de BNR . Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 60zile calendaristice de la data limita pentru primirea ofertelor.In cazul ofertantilor din categoria IMM (facand dovada in acest sens prin prezentarea doc. prevazute in Legea nr.346/2004) GP se constituie in procent de 50 % din cuantumul precizat in DA.Modul de constituire a garantiei de participare (conform art.86 din HG 925/2006, republicata): printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara (scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatiicontractante )sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in DA.prin virament de plata in contul RO 82BTRL RON CRT 0205595501 deschis la BT Agentia Iernut. In acest caz ordinul de plata sau fila CEC trebuie sa fie confirmate de banca emitentaDepunerea la caseria unitatii a sumei in numerar .Documentul care dovedeste constituirea GP se va prezenta cel mai tarziula data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Nerespectarea termenului de depunere (data si ora), a cuantumului si formei de prezentare a garantiei de participare duce la respingerea ofertei in conformitate cu art.33 alin.(3) lit.b din HG 925/2006. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de furnizare: 5 % din pretul contractului fara TVA .Garantia de buna executie se poate constitui in una din formele prevazute in art. 90 din HG 925/2006, cu completarile si modificarile ulterioare.Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garantiei de buna executie este obligatorie pentru contractant odata cu prezentarea ofertei.Restituirea garantiei de buna executie se va face in conformitate cu art. 92 din HG 925/2006, cu completarile si modificarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea. - Declaratie pe proprie raspundere completata in conformitate cu Formularul nr.6 din sectiunea III Formulare. Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi solicitate si vor trebui prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 181 din OUG 34/2006 -Completare Formular nr.7 din sectiunea III Formulare. Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a) c1) , d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi solicitate si vor trebui prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.
Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general). Se prezinta situatia obligatiunilor din care sa reiasa lipsa datoriilor scadente la plata in luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor.Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale ) . ) Se prezinta situatia obligatiunilordin care sa reiasa lipsa datoriilor scadente la plata in luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor scadente la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin (4) din HG 925/2006.Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 al. (3) din Ordinul Anrmap 509/2011.Certificat de participare la cerere de oferte cu oferta independenta, din sectiunea III, completat, semnat si parafat de reprezentantul autorizat sa angajeze firma ofertanta in contract ?Formular 10
Declaratie privind calitatea de participant la procedura- in original, conform Formular nr.8din sectiunea III ? ?Formulare?.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691din OUG 34 / 2006 cu modificarile si completarile ulterioare, conform Formular nr.9 din sectiunea III ? ?Formulare?.Persoane cu functii de decizie din cadrulSNGN Romgaz SA ? Metea Virgil Marius -Director General - Director SPEE IERNUT : ing. Bircea Angela;
- Director Adj.Tehnic SPEE Iernut : ing.David Stefan; -Director adj. Economic SPEE Iernut : ec. VlassaRamona; Director adj. Comercial-Marketing SPEE Iernut: ing. Maria Oprea;inginer sef SPEE Iernut : Ocrainiciuc Mihail.Membrii comisiei de evaluare : Oprea Maria-presedinte ; membrii: Balea Cristina, Dordea Simion , Detesan Horatiu , Gheborean Dana . Formularul se va completa si pentru tert/subcontractant daca e cazul.Documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni se vor prezenta in ORIGINAL ? exceptie certificatele fiscalese pot depunein oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. !!! Certificat Constatator (original, copie legalizata sau copie lizibila, cu semnatura si stampila ofertantului si mentiunea ?in conformitate cu originalul?) emis de Oficiul Registrul Comertului de pe linga Tribunalul Teritorial, in conformitate cu prevederile Legii nr.26/1990 privind Registrul Comertului. Ofertantul clasat peprimul loc, inainte de transmiterea comunicariiprivind rezultatul procedurii de achizitie , va prezenta , pentru conformitate documentul in original / copie legalizata. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificarea sistemului calitatii conform ISO 9001/2008 sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Certificarea sistemului calitatii conform ISO 9001/2008 sau echivalent.
Documente emise de organisme acreditate care confirma certificarea sistemului calitatii: un certificat de asigurare a calitatii ISO 9001/2008 sau echivalent al acestuia, valabil la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
DA - informatii suplimentare despre licitatia electronica : Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul total. Nu exista limite ale valorilor pana la care elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare poate fi imbunatatit. Sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la: ? cea mai buna oferta si?numarul participantilor la licit. electronica.Nu se utilizeaza pasul de licitare. In cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ultima oferta depusa.Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1. Durata unei runde: 1 zi.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.02.2014 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.02.2014 14:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.02.2014 11:00
Locul: sediul SPEE IERNUT, str.Energeticii, nr.1, jud.Mures, etaj 2, Sala de Sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii Comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).1. Daca ofertantul alege sa uzeze de dreptul prevazut la art.11, alin. (4) din HG 925/2006, atunci va prezenta toate documentele in termen de 3 zile lucratoare de la solicitarea primita (art. 11, alin. (5) din HG 925/2006) .2. Informatii suplimentare privind licitatia electronica: ? Operatorii economici participanti trebuie sa fie inregistrati in SEAP avand certificat digital valid .? Invitatia de participare este un mesaj generat si transmis (electronic) automat, de SEAP , tuturor ofertantilor care au depus oferte admisibile ; (asa cum sunt definite la art.37 din HG 925/2006).? Recomandam ofertantilor sa verifice zilnic casuta de e-mail (inregistrata in SEAP) deoarece nu va exista nici o alta notificare cu privire la acest moment al desfasurarii procedurii.3. Pentru verificarea ofertelor cu pret aparent neobisnuit de scazut, ofertantii vor depune, la sediul autoritatii contractante, in termen de 48 de ore de la solicitarea autoritatii contractante documente referitoare la fundamentarea pretului..4. Ofertantilor clasati pe primul loc, cu oferte egale, la finalul licitatiei electronice, li se vor solicita , pentru departajare, noi propuneri financiare in plic inchis.Ofertantii au obligatia de a respecta data si ora limita de depunere a noii propuneri financiare, notificata in solicitarea autoritatii contractante. Ofertele depuse dupa data si ora notificata vor fi respinse ca inacceptabile in conformitate cu art.33 al.(3) lit a din HG 925/2006 . In cazul in care in urma etapei finale de licitatie electronica ofertantul declarat castigator si-a modificat valoarea ofertei initiale, el are obligatia de a depune la sediul autoritatii contractante, inaintea semnarii contractului, noua oferta financiara in original .
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.2562 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BIROUL JURIDIC al SPEE IERNUT
Adresa postala: str.Enetgeticii, nr.1, Localitatea: IERNUT, Cod postal: 545100, Romania
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.02.2014 07:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer