Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Saboti de frana din materiale compozite tip K pentru rame electrice seria 58


Anunt de participare (utilitati) numarul 140460/14.11.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Adresa postala: B-DUL DINICU GOLESCU NR.38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: RO-010867, Romania, Punct(e) de contact: Georgeta Manole, Tel. +40 0732671661, In atentia: sef Serviciu Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 0213192428, Adresa internet (URL): www.cfrcalatori.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Saboti de frana din materiale compozite tip K pentru rame electrice seria 58
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Franco depozite Depouri Achizitor (Depourile Arad, Brasov, Suceava, Galati)
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 15, 346 si 570, 250RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: 1) decembrie 2012, 2) martie 2013, 3) septembrie 2013, 4) martie 2014, 5) septembrie 2014.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Saboti de frana din materiale compozite tip K pentru rame electrice seria 58
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34322500-5 - Saboti de frana (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Acord Cadru:
Lot 1. Saboti de frana din materiale compozite tip K pentru rame electrice seria 58 tip M, cant. min. 40buc, cant. max. 320;
Lot 2. Saboti de frana din materiale compozite tip K pentru rame electrice seria 58 tip P, cant. min. 1buc, cant. max. 660;
Lot 3. Saboti de frana din materiale compozite tip K pentru rame electrice seria 58 tip M1, cant. min. 120buc, cant. max. 540;
Lot 4. Saboti de frana din materiale compozite tip K pentru rame electrice seria 58 tip P1, cant. min. 1buc, cant. max. 4750;
Primul contract subsecvent:
Lot 1. Saboti de frana din materiale compozite tip K pentru rame electrice seria 58 tip M, cant. min. 40buc, cant. max. 160;
Lot 2. Saboti de frana din materiale compozite tip K pentru rame electrice seria 58 tip P, cant. min. 1buc, cant. max. 330;
Lot 3. Saboti de frana din materiale compozite tip K pentru rame electrice seria 58 tip M1, cant. min. 120buc, cant. max. 350;
Lot 4. Saboti de frana din materiale compozite tip K pentru rame electrice seria 58 tip P1, cant. min. 1buc, cant. max. 2300;
Valoarea estimata fara TVA: intre 15, 346 si 570, 250RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
In valoare de pentru lotul 1 - 690 LEI, pentru lotul 2 - 1280 LEI, pentru lotul 3 LEI- 970 LEI si pentru lotul 4 - 8455 LEI valabila 60 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor, conform modelului din sectiunea formulare, va fi constituita prin: - OP in contul RO15 BPOS 7040 2775 785ROL01, deschis la BancPost - Filiala Palat CFR-este obligatorie mentionarea nn procedurii pentru care se constituie. - scrisoare de garantie in favoarea autoritatii contractante. - orice alt Instrument de garantare Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse. AUTORITATEA CONTRACTANTA are dreptul de a retine garantia pentru participare, candidatul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; b)oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze acordul-cadru in perioada de valabilitate a ofertei Restituirea Garantiei in baza cererii depuse conform form. M. a) Cuantumul garantiei de buna executie a contractelor subsecvente de achizitie publica: 5%, fara TVA din valoarea de atribuire a contractului subsecvent b) Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului de achizitie publica: - scrisoare de garantie (Formularul corespunzator din Sectiunea Formulare) - retineri succesive conform prevederilor legale in vigoare, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului conform art. 90, alin. 3 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; - orice alt Instrument de garantare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Decl pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispoz art.180 din OUG nr. 34/2006, cu modif si completarile ulterioare, conform model FORMULAR A din sectiunea formulare; va fi depusa de operatorii economici ofertanti /asociati/ terti sustinatori2. Decl pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, conform model formular B din sectiunea formulare; va fi depusa de operatorii economici ofertanti /asociati/ terti sustinatori. Tertii sustinatori vor depune aceasta declaratie decat pentru lit.a), c1) si d);3. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform ordinului ANRMAP 314/2010, conform model formular 4 din sectiunea formulare;4.Decl pe proprie raspundere conf. art. 69 1*) din OUG nr. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, conform model formular 9 din sectiunea formulare;In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Stefan ROSEANU ? DIRECTOR GENERAL; Elena MIU - DIRECTOR GENERAL ADJ. ECONOMIC; Carmen POPESCU ? DIRECTOR LOGISTICA; Gabriel PROTOPOPU ? DIRECTOR GENERAL ADJ.MENTENANTA;Virgil ILIE ? DIRECTOR DEPOURI AUTOMOTOARE; Eugen ILIE - DIRECTOR MATERIAL RULANT; Liliana CONSTANTINESCU - Sef Oficiu Juridic; Catalin GHITA- Compartiment Aprovizionare Vagoane; Georgeta MANOLE - Sef Serviciu Proceduri Achizitii Produse, Servicii si Lucrari; Teodor GAVRIS - Sef Serviciu Automotoare; Ciprian HABASESCU - economist.
In cazul unui grup de operatori economici care isi depun candidatura comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceasta declaratie (fiecare membru al asociatiei cat si fiecare subcontractant si/sau tert sustinator). 1.Pentru persoane juridice romane: - Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al candidatului.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din cerificatul constatator emis de ONRC.Acesta va fi emis cu cel mult 30 de zile inainte de data de depunere al candidaturilor- se va prezenta in: original/copie legalizata/copie lizibila conform cu originalulPentru persoane fizice/juridice straine: -documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul este rezident. (documentul se va prezenta insotit traducerea autorizata).In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitare Certificatul Constatator in original/copie legalizata.2.Ofertantii persoane juridice romane Autorizatie de Furnizor Feroviar eliberata de AFER, in termen de valabilitate; -ofertantii persoane juridice straine - Certificate sau alte documente echivalente emise de organisme abilitate in acest sens in tara de origine a candidatului, in termen de valabilitate.Se vor depune in copie conform cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2011
Informatii generale privind cifra medie de afaceri globala.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista a principalelor livrari de produse similare furnizate in ultimii 3 ani. Se vor anexa recomandari. Va contine valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse efectuate se confirma prin prezentarea de recomandari din partea autoritatii ori a clientului privat beneficiar.
Certificat ISO 9001/2008 sau echivalent, la ofertant.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
SNTFC 56/2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.11.2012 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.11.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.11.2012 11:00
Locul: Sediul SNTFC CFR Calatori S.A. Bd. Dinicu Golescu nr. 38, et 4 , Sala consiliu, sect. 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membri comisiei de evaluare si reprezentati imputerniciti ai candidatilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Perioada de valabilitate a ofertelor 60 zile de la termenul limita de primire a ofertelor Note: a. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita candidatilor in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade . b. candidatul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. c. candidatul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. -Limba de redactare a ofertei - Romana - Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. -In masura in care Consiliul respinge contestatia ca nefondata, in conformitate cu prevederile art. 2781*) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului, pentru lotul nr. 2 si lotul nr.4 sumele aferente.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic SNTFC CFR Calatori SA
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010867, Romania, Tel. +40 0213199528-122961, Fax: +40 0213199528
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.11.2012 15:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer