Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - saboti de frana pentru material rulant motor


Anunt de participare (utilitati) numarul 132618/08.01.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Adresa postala: B-DUL DINICU GOLESCU NR.38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: RO-010867, Romania, Punct(e) de contact: sef serviciu Manole Georgeta, Tel. +40 0213192428, In atentia: sef serviciu Proceduri Achizitii Produse, Servicii si Lucrari, Email: [email protected], Fax: +40 0213192428, Adresa internet (URL): www.cfrcalatori.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
saboti de frana pentru material rulant motor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SCAD BRASOV conform grafic livrare pentru saboti LE, LDE si LDH
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 519, 592 si 3, 159, 337RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente.Contractele subsecvente se vor incheia: I - martie 2012, II - mai 2012, III - septembrie 2012, IV - aprilie 2013, V - august 2013, VI - ianuarie 2014
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LOT 1 SABOTI LE
LOT 2 SABOTI LDE
LOT 3 SABOTI LDH
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34946240-4 - Saboti si saboti-pene (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
lot 1: saboti LE min. 8.500 buc.- max. 52.500 buc.
lot 2: saboti LDE min. 6.000 buc. - max. 37.100 buc.
lot 3: saboti LDH min. 2.350 buc. - max. 13.000 buc.
Valoarea estimata fara TVA: intre 519, 592 si 3, 159, 337RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de partic. in cuantum de 16.685 lei ptr lotul 1, 10.525 lei ptr lotul 2 si 8.767 lei ptr lotul 3. Garantia de buna executie 5% fara TVA, din valoarea fiecarui contract subsecvent.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitate
2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/20063. Declaratie pe proprie raspundere privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj
4. Certificat de participare la licitatie cu oferta independent5. Declaratie pe proprie raspundere conf. art. 69ยน*) din OUG nr. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare
6. Pentru persoane juridice romane: . Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitateal candidatului.Obiectul acordului cadru trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Pentru persoane fizice/juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul este rezident
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. bilantul contabil la 31.12.2010, insotit de confirmarea depunerii acestuia2. informatii generale cu cifra medie de afaceri3. informatii privind bonitatea candidatului
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. lista a principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produsese confirma prin prezentarea de recomandari din partea autoritatii contractante ori a clientului privat beneficiar.
2. declaratie pe proprie raspundere referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune candidatul pentru asigurarea controlului calitatii.
3. certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea produselor, identificate clar prin referire la specificatii sau standarde relevante ? ISO 9001/2008.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
SNTFC 72/2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.02.2012 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.02.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.02.2012 11:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai candidatilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire este atasata anuntului de participare si sedescarca de pe site-ul www.e-licitatie.ro, in conformitate cu prevederile art. 119>2, alin 1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, raspunsul autoritatii contractuale la solicitarile de clarificare trebuie sa fie publicat/transmis nu mai tarziu de 6 zile inainte de data limita stabilita pentru inceperea negocierilor, in masura in care clarificarile sunt solicitate in timp util.se vor atasa clarificari la documentatia de atribuire, referitoare la graficul de livrare, dupa publicarea anuntului de participare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030044, Romania, Tel. +40 0213104641, Email: [email protected], Fax: +40 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al SNTFC CFR Calatori SA
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010867, Romania, Tel. +40 0213199565-122961, Fax: +40 0213102062
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.01.2012 14:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer