Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Sala multifunctionala de sport, Aleea Stadionului f.n., municipiul Cluj-Napoca ? continuare lucrari?


Anunt de participare numarul 143213/19.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Cluj-Napoca
Adresa postala: strada Motilor, nr. 3, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400001, Romania, Punct(e) de contact: liana hent, voichita cosma, lucia lupea, Tel. +40 264592588, In atentia: liana hent, voichita cosma, lucia lupea, Email: [email protected], Fax: +40 264431575, Adresa internet (URL): www.primariaclujnapoca.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Sala multifunctionala de sport, Aleea Stadionului f.n., municipiul Cluj-Napoca ? continuare lucrari?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: municipiul Cluj-Napoca
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Sala multifunctionala de sport, Aleea Stadionului f.n., municipiul Cluj-Napoca ? continuare lucrari?
Valoarea Diverse si neprevazute 1.650.000 lei
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
?Sala multifunctionala de sport, Aleea Stadionului f.n., municipiul Cluj-Napoca ? continuare lucrari?
Valoarea estimata fara TVA: 35, 150, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: 500.000 lei.Garantia de part.va fi valabila 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor si va fi irevocabila. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima a ofertei conform art.43^1 al.2 lit.b din OUG 34/2006 modif.si completata.Garantia de part.poate fi constituita in urmatoarele forme: * instrument de garantare (FORMULAR 11) emis in cond.legii de o soc.bancara ori de o soc.de asigurari, care se prezinta in ORIGINAL, in cuantumul si pentru perioada prev. in docum.de atribuire.In cazul in care emitentul este o banca/soc.bancara/soc.de asigurari din strainatate, se va prezenta in anexa traducerea autorizata si legalizata a acesteia instrumentul de garantare, prezentat in ORIGINAL poate fi exprimat si in euro astfel incat sa echivaleze garantia solicitata in lei la cursul stabilit de BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Instrum.de garantare emis in cond.legii, tb sa prevada faptul ca plata se va face conditionat/ neconditionat, in urmatoarea situatii de culpa ale celui care o constit.: a)ofertantul__si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b)oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul__ nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;c)oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul __a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valab.a ofertei.d)autorit. contract.va aplica prev.art.278^1 din OUG34/2006 modif., respectiv in cazul in care Consiliul va respinge contestatia, autorit.contract.va retine contestatorului din garantia de part.10909, 99 lei. virament bancar in contul deschis la BN Trez.Cluj, CUI 4305857, cont RO17TREZ2165006XXX006924.depunere in numerar in lei la casieria autorit. contract., str.Motilor, nr.7. Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia Autoritatii Contractante o garantie de buna executie a contractului in cuantum de 10 % din valoarea contractului, fara TVA, emisa de catre o banca / societate de asigurari. Garantia de buna executie se va constitui conform prev. art. 90 alin.1, 2 si 3(cu modif. din HG 1045/2011) din HG 925/2006 modificata
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Declaratie privind eligibilitatea ? declaratie pe proprie raspundere completata in conformitate cu Formularul A2) Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul 12C3)Declaratie pe propria raspundere, in temeiul art.180 din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 12 A; - cazier judiciar pentru persoana juridica/persoanele juridice ofertante emis de catre IPJ valid la data limita de depunere a ofertelor
4)Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.181 din OUG 34/2006, completata in conformitate cu Formularul BB;4. a) Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local (original/copie legalizata/copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata );4. b) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului (original/copie legalizata/copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata );Certificatele mentionate la punctele 4.a) si 4.b) trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente pentru luna anterioara depunerii ofertei5)Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.69^1 din OUG 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003, completata in conformitate cu Formularul 1C; Se va atasa de catre toti operatorii economici participanti la procedura (Declaratie privind neincadrarea inprevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare) completata in original. Pentru completarea declaratiei: persoana ce detine functie de decizie in cadrul Municipiului Cluj-Napoca: primar-EMIL BOC, comisia de evaluare: VIRGIL PORUTIU, LUCIA LUPEA, IOAN BOGDAN, LIANA HENT, VOICHITA COSMA, RAMONA GABOR, TITUS POP, CARMEN RUSU, SIMION TANTA . Consilieri locali: Anastase Claudia, Borza Ioana, Chifor Lazar, Constantea Radu, Csoma Botond, Dreoni Giacomo, Ovidiu Florian, Gered Imre, Gliga Florin, Horvath Anna, Mihaiu Ligia, Moisin Radu, Morar Dan Ioan, Muresan Adrian, Muresan Anca, Olah Emese, Oniga Gabriel, Pop Ioan, Popa Adrian, Popa Irimie, Radu Ratiu, Stoica Doru, Surubaru Gheorghe, Tomos Constantin, Tarcea Dan Stefan, Turdean Ovidiu, Tagoreanu Iuliu.6)Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (Formularul M)- cf Ordinului 314/2010 al ANRMAPSe va avea in vedere indeplinirea prev. art. 180, 181 si 69^1 si pentru eventualitatea existentei unui tert sustinator.
Documentele mai sus solicitate se vor prezenta in original, purtand semnatura reprezentantului legal al ofertantului, mai putin cele de la punctele 4.a) si 4.b)In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la punctul 6), ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere sau o declaratie autentificata data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau aunei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba roma Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in baza Legii nr.26/1990 (doc. in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata?conform cu originalul?semnata si stampilata)din care sa rezulte informatii reale la data limita de depunere a ofertelor. Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea pentru conformitate documentul in original/ copie legalizata.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca este autorizat pentru executia lucrarilor conform:
ANRE "Execu?ie , verificare si revizie instalatii de utilizare a gazelor naturale avand regimul de presiune de lucru mai mica sau egala cu 6 Bar , tip EDI"
Conform ISCIR " C9 - Instalare , montare , reparare la cazane de apa calda avand P>400 KW si cazane de abur avand Q>0.6 T/H "
a.Conform ISU " Instalare si intre?inere a sistemelor si instala?iilor de limitare si stingere a incendiilor , cu excep?ia celor care con?in anumite gaze fluorurate cu efect de sera"Persoane juridice /fizice straine: Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana si trebuie sa fie in perioada de valabilitate la data limita de depunere a ofertei.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil din anii precedenti: 2010, 2011, 2012 vizat si inregistrat de organele competente. Daca nu s-a depus bilantul pentru anul 2012 se vor prezenta orice alte documente justificative echivalente.Documentele mai sus solicitate se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul?semnata si stampilata;Pentru pers. juridice straine se accepta in cazul in care publicarea acestor bilanturi nu este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, prezentarea oricaror alte documente edificatoare prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara (in original, copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea"conform cu originalul")
Cifra medie de afaceri globala pentru ultimii trei ani financiari incheiati sa fie de minim 60.000.000 lei sau echiv euro, 2010 - 4, 2099 ; 2011 - 4, 2379; 2012:4, 4560(curs mediu stabilit de BNR).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Bilantul contabil din anii precedenti: 2010, 2011, 2012 vizat si inregistrat de organele competente sau documente justificative echivalente in copie legalizata sau copie lizibila conform cu originalulBilantul contabil din anii precedenti vizat si inregistrat de organele competente la data de 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012/alt document justificat din care sa reiasa cele solicitate de autoritatea contractanta
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista cu principalele contracte de lucrari din ultimii 5 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor;
Experienta similara: din cel mult 3 contracte executate in ultimii 5 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor cu valoarea cumulata a lucrarilor executate de minim 30.000.000 lei fara TVA; experienta similara trebuie sa priveasca lucrari de constructii civile de importanta C.Din cele maxim 3 contracte prezentate ca si experienta similara cel putin 1 trebuie sa fi avut ca obiect realizarea unor lucrari ce au vizat: executia unor suprafete de joc pentru sporturi de sala (ex.: baschet, handbal, badminton, etc.), cu echipamente si lucrari specifice aferente.Valoarea poate fi prezentata si ca echivalenta in euro, la urmatoarele cursuri: 2008 - 3, 6827 , 2009 - 4, 2373, 2010 - 4, 2099 2011 - 4, 2379, 2012 - 4, 39512013 - 4, 3834 (curs mediu stabilit de BNR)
Inf privind personalul angajat si cadrele de conducere Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Echipa minima de care ofertantul dispune pentru dispune indeplinirea contractului - minim: a)manager proiect -absolvent de studii superioare tehnice ? constructii, cu experienta in implementarea unui proiect de constructii similar, b) un inginer constructii ? specializarea instalatii, cu experienta in implementarea unui proiect de constructii similar; c) Inginer constructor- specializarea drumurisi poduri, cu experienta in implementarea unui proiect de constructii similar d) R.T.E. (minim 2 persoane), cu atestat profesional MLPAT sau echivalent pe domeniul: I. Constructii civileindustriale;e) R.T.E. - instalatii in constructii; f) R.T.E. - constructii drumuri; g) Responsabili privind controlul tehnic de calitate in constructii : - constructii civile industriale si agricole (3 persoane)- lucrari si retele de alimentare cu apa si canalizare (1 persoana)- produse pentru constructii (1 persoana)- domeniu drumuri si platforme (1 persoana); h) Responsabili autoriza?i conform legislatiei in vigoare pentru "Executie , verificare si revizie instalatii de utilizare a gazelor naturale ? conform specificatii ANRE - Instalator autorizat gaze naturale gradul II D au gradul ID - 1 persoana si Instalator autorizat gradul IIID - minim 2 persoane; i)Responsabili autorizati conform legislatiei in vigoare pentru lucrari instalatii electrice conform specificatii ANRE pentru lucrari tip B; j)Responsabili autorizati conform legislatiei in vigoare pentru instalatii termice , conform specificatii I.S.C.I.R , RSL - 1 persoana , RST - 1 persoana , RTV - 1 persoana; k)Responsabil autorizat conform legislatiei in vigoare pentru "Instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor - AUTORIZATIE ISU - Tehnician pentru sisteme de limitare, stingere a incendiilor - 1 persoana ; l) Responsabil autorizat conform legislatiei in vigoare pentru S.S.M.
Declaratie privind lista privind echipamentele tehnice, utilajele, instalatiile pentru indeplinirea contractului
Ofertantul va face dovada ca dispune de minim urmatoarele utilaje: - atelier/fabrica de structuri metalicelaborator santier min. gradul IIIMacara turn H=50m cu capacitate min. de 6t ? min. 1 buc
Automacara 60 tone ? min. 1 buc
Automacara 30-35t ? min. 1 buc
Excavator -min. 2 bucBoldo-excavator ? min. 2 buc
Buldozer ? min. 1 buc
Informatii privind asocierea - daca este cazul
Informatii privind subcontractarea - daca este cazul
standardul ISO 9001:2008 privind Sistemul de Management al Calitatii (pentru executantul lucrarii), in copie lizibila conform cu originalul sau echivalent
standardul ISO 14001:2004 privind Sistemul de Management al Mediului (pentru executantul lucrarilor), in copie lizibila conform cu originalul sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular C3 si C4Formular C3 si C4; Pentru contractele aduse pentru sustinerea experientei similare trebuie prezentate certificari din care sa reisa: beneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor cat si daca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost dus ela bun sfarsit. Documentele prezentate trebuie sa fie emise de beneficiar si se prezinta in copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul?semnata si stampilata..Trebuie prezentata de asemenea si fisa privind experienta similaraFormular F si anexa.Se vor prezenta: CV ale persoanelor responsabile direct cu indeplinirea contractului, precum si ale oricaror alti specialisti cu sarcini-cheie in indeplinirea contractului. Pentru fiecare specialist nominalizat in echipa, ofertantul va prezenta: declaratie de disponibilitate pe perioada de derulare a contractului, CV(in original), adeverinte/certificate/atestate/alte acte de studii care dovedesc competenta pe care o are respectiva persoana, conform specificatiilor pozitiei pentru care este nominalizata(in copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul); actele prezentate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor(de ex: carnet RTE vizat si valid la data mentionata); se va prezenta si angajamentul juridic existent intre persoana nominalizata pe pozitie si ofertant(carte de munca, contract de prestari servicii, antecontract, contract de colaborare, etc.)Formular F, anexa si: se vor prezenta: CV ale persoanelor responsabile direct cu indeplinirea contractului, precum si ale oricaror alti specialisti cu sarcini-cheie in indeplinirea contractului. Pentru fiecare specialist nominalizat in echipa, ofertantul va prezenta: declaratie de disponibilitate pe perioada de derulare a contractului, CV(in original), adeverinte/certificate/atestate/alte acte de studii care dovedesc competenta pe care o are respectiva persoana, conform specificatiilor pozitiei pentru care este nominalizata(in copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul); actele prezentate trebuie sa fie valabile la data depunerii ofertelor(de ex: carnet RTE vizat si valid la zi)Formular E si anexaFormular E, anexa. In plus, se vor depune documente din care sa reiasa modul de ''dispunere'' a utilajelor, de ex: contracte de inchiriere, facturi, etc.Pentru orice asociat se vor prezenta documentele de calificare solicitate la punctele III.2.1. a) si III.2.1.b) din documentatia de atribuire. Acestea vor fi prezentate in conformitate cu prevederile Anexei 2 din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011 care este atasata in sectiunea Formulare si formularul GFormular C, D si decl. cf. art. 69^1 din OUG 34/2006Se vor prezenta documente care sa certifice faptul ca executantul lucrarilor respecta standarde de asigurare a calitatii lucrarilor ce urmeaza a fi executate. In cazul in care documentul nu este in limba romana, se va prezenta obligatoriu traducerea autorizata a acestuiaSe vor prezenta documente care sa certifice faptul ca executantul lucrarilor respecta standarde de asigurare a calitatii lucrarilor ce urmeaza a fi executate.In cazul in care documentul nu este in limba romana, se va prezenta obligatoriu traducerea autorizata a acestuia
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.05.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.06.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.06.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare si reprez UCVAP, dupa caz
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Gar.de part.se restit: ofertantului castig: in cel mult 3 zile lucr.de la data constit.gar.de buna executie;ofertantilor necastig.: dupa semnarea ctrct.de achiz.pub.cu ofertantul castig.dar nu mai tarziu de 3 zile lucr.de la data exp.per.de valab.a of.sau in cond.art.8 din HG 925/2006 modif.Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autorit. contract. va solicita reofertarea prin intermediuL seap, unde la sectiunea de clarificari vor fi introduse documente din partea ofertantilor(cu valoare egala, cea mai scazuta) cu noile preturi. va fi desemnata castigatoareoferta noua cu cea mai scazuta valoare
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului ce se doreste a fi contestat
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Cluj-Napoca
Adresa postala: str. Motilor nr. 1-3, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400001, Romania, Tel. +40 264596030, Email: [email protected], Fax: +40 264431575, Adresa internet (URL): www.primariaclujnapoca.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.04.2013 16:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer