Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SALA POLIVALENTA 2200 locuri


Anunt de participare numarul 102111/16.06.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMISOARA
Adresa postala:  P-ta Victoriei, Nr. 2, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300006, Romania, Punct(e) de contact:  SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE, Tel. 0256403030, In atentia:  DANA SUBA, Email:  [email protected], Fax:  0256403150, Adresa internet (URL):  www.upt.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Universitatea Politehnica din Timisora - Rectorat
Adresa postala:  P-ta Victoriei nr.2, Localitatea:  Timisorara, Cod postal:  300006, Romania, Punct(e) de contact:  SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE, Tel. 0256/403152, In atentia:  Maria Filipescu, Email:  [email protected], Fax:  0256403153
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Universitatea Politehnica din Timisora - Rectorat
Adresa postala:  P-ta Victoriei nr.2, Localitatea:  Timisorara, Cod postal:  300006, Romania, Punct(e) de contact:  REGISTRATURA, Tel. 0256/403035, In atentia:  Taut Dorina
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie de invatamant superior
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SALA POLIVALENTA 2200 locuri
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Timisoara str. Paunescu Podeanu nr.2
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul contractului il constituie achizitia de lucrari pentru obiectivul de investitii SALA POLIVALENTA 2200 locuri
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212220-4 - Lucrari de constructii de complexe sportive polivalente (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile de lucrari sunt conform proiectului de executie si documentatiei economice
Documentatia economica si proiectul tehnic se vor obtine de la Serviciul Achizitii Publice, Rectorat et. II cam.208, in baza unei solicitari scrise din partea operatorului economic.
Valoarea estimata fara TVA: 16, 970, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de 170.000 lei, valabila 90 zile de la data deschiderii ofertelor.Garantia de buna executie reprezinta 10% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea este asigurata din alocatii bugetare si venituri proprii. Platile se vor derula prin trezorerie in perioada 24-31 ale fiecarei luni.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere sau subcontractare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind situatia personala a operatorului economic, Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Certificat constatator emis de ORC -Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale (cod CAEN :4120), Lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionat, (cod CAEN: 4322), lucrari de pregatire a terenului (cod CAEN: 4312), lucrari de instalatii electrice (cod CAEN: 4321), lucrari de tamplarie si dulgherie (cod CAEN: 4333), lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri (cod CAEN: 4334), lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii (cod CAEN: 4391), Certificat de inregistrare, Certificat de atestare fiscala eliberat de A.N.A.F., Certificat fiscal privind plata impozitelor si taxelor locale eliberat de administratia locala din unitatea administrativ teritoriala.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturi contabile pe ultimii 3 ani ? vizate de organele fiscale (2007, 2008, 2009), Scrisoare de bonitate bancara, Informatii generaledespre societate.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, Lista contractelor in derulare, Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere, Declaratie privind personalul tehnic de specialitate alocat realizarii obiectului contractului, Responsabil de contract, absolvent de Facultatea de Constructii (CCIA, IC) minim 10 ani vechime, Responsabilul pentru sanatatea si securitatea muncii, RTE pe domeniul constructii civile industriale, agroozootehnice, energetice, telecomunicatii, miniere(I), Declaratie privind utilaje, instalatii, echipamente tehnice de care dispune operatorul economic, Programul de asigurare a calitatii, Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca manopera este in concordanta cu salariu mediu brut in ramura constructiilor conform statisticii, Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora, Lista cuprinzand subcontractantii, Declaratie pe proprie raspundere privind proportia in care contractul de lucrari urmeaza a fi indeplinit de catre subcontractanti si specializarea acestora, Certificat de conformitate cu standardul OHSAS 18001 sau echivalent, Certificat de conformitate cu standardul ISO 14001 sau echivalent, Certificat de conformitate cu standardul ISO 9001 sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Experienta similara: prezentarea unui contract sau maxim 4 (patru) contracte cumulate finalizate, avand ca obiect executia de lucrari de constructii noi cu o valoare cumulata minima de 16.970.000 lei fara TVA, din care cel putin o lucrare finalizata care sa includa constructii metalice, insotita de recomandare din partea beneficiarilor, din care sa rezulte ca ofertantul si-a indeplinit in mod corespunzator obligatiile asumate si de procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.07.2010 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.07.2010 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.07.2010 12:00
Locul: Universitatea Politehnica din Timisoara- Rectorat
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Email:  [email protected], Fax:  021/3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Timis
Adresa postala:  P-ta Tepes Voda nr.2, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300055, Romania, Tel. 0256/498054, Email:  [email protected], Fax:  0256/200040, Adresa internet (URL):  http: / portal.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in toate fazele procedurii de atribuire si impotriva oricarui act al autoritatii contractante conform legislatiei in vigoare, in termen de 5 zile.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic
Adresa postala:  P-ta Victoriei nr.2, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300006, Romania, Tel. 0256/403114, Fax:  0256403153
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.06.2010 15:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer