Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Salubrizare in statii CF de pe raza Sucursalei CREIR CF Bucuresti


Anunt de participare (utilitati) numarul 148501/12.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: Sucursala Centrul Regional de Exploatare , Intretinere si Reparatii CF Bucuresti , str. Piata Garii de Nordnr. 1-3 , sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010858, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Comercial , Biroul Achizitii Publice , camera 56 , etaj I, Tel. +40 213199539/133204, In atentia: Liliana Lospa, Email: [email protected], Fax: +40 213182381, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Salubrizare in statii CF de pe raza Sucursalei CREIR CF Bucuresti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor
Locul principal de prestare: Statiile CF : Titu, Targoviste S, Chitila, Peris, Buftea, Azuga, Busteni, Sinaia, Comarnic, Campina, Pl Vest, Giurgiu Oras, Giurgiu N, Videle, Urziceni, Buc Obor, Buc Baneasa Salon Oficial
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de curtatenie in spatii destinate publicului calator sau activitatii de exploatare : salile de asteptare ; vestibule si holurile de acces in statie ;holurile caselor de bilete ; peroane ; spatiile dintre liniile caii ferate din grupele de calatori ; spatiile verzi din incinta statiei ; trotuarele si suprafetele de acces din statie spre oras precum si trotuarul din fata cladirii statiei ; pasajul subteran si caile de acces la acesta ; rampa de gunoi
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90910000-9 - Servicii de curatenie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Salubrizare in statii CF de pe raza Sucursalei CREIR CF Bucuresti conform Caiet de sarcini si Anexei 2- Lista suprafetelor de salubrizat
Valoarea estimata fara TVA: 355, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se solicita garantie de participare in cuantum de :7.100 lei .Garantia pentru participare poate fi constituita sub una din urmatoarele forme: a)virament bancarb)instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asiguraric)ordin de plata in favoareaautoritatii contractante nr.RO 33 BITR 0044 1003 8162 RO01, deschis la Banca Italo Romena-Ag.Bucuresti Mihalache, confirmat de banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor.Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelorPentru Scrisoarea de garantie bancara se va utiliza modelul indicat in Formularul 4(Sectiunea III ) sau orice alt model agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii prevederilor art. 86 alin. (2) ? (4) din H.G. nr. 925/2006.Garantia de participare poate fi constituita si in alta moneda decat lei, la un curs de reconversie afisat de BNR la data publicarii anuntului de participare.Ofertantii care fac dovada ca sunt I.M.M. beneficiaza de reducerea cu 50% a acestor sume, conform Legii nr. 346/2004, cu modificarile ti completarile ulterioare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este cel putinegala cu cea a ofertei si anume 90 de zile, de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului : Garantia de buna executie va fi de 5% din valoarea contractului de prestari servicii, fara TVA.Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului : -Scrisoare de garantie bancara.-Instrument de garantare emis de o societate de asigurari.- prin retineri succesive de 5 % din plata cuvenita pentru facturile partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont ladispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante.Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5 % din pretul contractului.Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie Autoritatea contractanta va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.Ofertantii care fac dovada ca sunt I.M.M. beneficiaza de reducerea cu 50% a acestor sume, conform Legii nr. 346/2004, cu modificarile ti completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind Eligibilitatea (Declaratie pe propria raspundere, semnata de catre reprezentantul legal )- Formularul 12 A din Sectiunea III - Formulare.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si si completarile ulterioare (Declaratie pe propria raspundere, semnata de catre reprezentantul legal )-Formularul 12B din Sectiunea III- FormulareDeclaratie privind neincadrarea la art. 69^1 din OUG 34 / 2006 (Declaratie pe propria raspundere, semnata de catre reprezentantul legal )Persoane cu functii de decizie in vederea atribuirii contractului : Maraloi Laurentiu ? Director Regional ; Manaila Gavrila ? Sef Divizie Tehnica ; Nedelcu Camelia - Sef Divizie Patrimoniu ; Tanase Traian ? Sef Serviciu Exploatare Patrimoniu ; Selmereanu Dana ? Sef Serviciu Administrare Patrimoniu ; Radu Liviu ? Contabil Sef Regional;Vasile Tatiana ? Sef Serviciu Financiar ;Gheorghe Vasilica ? Sef Oficiu Juridic ; Epuran Dan - Oficiul Juridic ; Cociobanu Mihaela ? Divizia Patrimoniu ; Lazar Paul ? Sef Serviciu Comercial ; Lospa Liliana - Sef Birou Achizitii PubliceCertificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/12.10.2010 -Formularul B1 din Sectiunea III- FormulareDeclaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat, dupa caz) -Formularul 12C si Formularul K din Sectiunea III ? FormulareCertificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilorCertificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat ( MFP - ANAF) care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.Certificatele de atestare fiscala vor fi prezentate in original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte ca domeniul de activitate principal/secundar, obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC . Cerificatul constatator se va prezenta in original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, iar informatiile sa fie reale/valide la data limita de depune a ofertelor.Ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire i se va solicita prezentarea Certificatului constatator in original sau copie legalizata, daca a prezentat respectivul formular in copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul
Autorizatie de Furnizor Feroviar si Agrement Tehnic Feroviar eliberate de AFER, pentru serviciul de salubrizare statii CF conform cerintelor ordinului OMT 290/2000 valabile la data limita de depunere a ofertelorNota : Ofertantul trebuie sa prezinte un angajament in care va mentiona faptul ca isi va prelungi valabilitateaAutorizatiei si Agrementului AFERdaca pe pacursul derularurii contractului vor expira .
Autorizatie de prestari servicii cu produse de protectia plantelor conform Ordonantei nr.41/2007valabila la data limita de depunere a ofertelor .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va demonstra media cifreide afaceri globale dinultimii 3 ani, 2010 , 2011 , 2012in valoarede cel putin: 710.000 leiDocumente relevante:
- bilantul contabil la 31.12.2012 sau alte documente edificatoare inregistrate la organele competente.
Pentru echivalentata lei/valuta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.(1) Capacitatea economica si financiara a ofertantului / candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (2) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective , prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 si art. 181 lit a, c1si d si art 69 1 din OUG 34/2006 cu modificarile ulterioare , fapt pentru care va prezenta Formularele 12A si 12B, precum si Declaratia privind neincadrarea la art.69^1 din OUG.34/2006, Formularul B2.
Modalitatea de indeplinire
FormularulB3 din Sectiunea III ? Formulare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestatein ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare , beneficiari indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 12Edin Sectiunea III - Formulare
Experienta similara.. Pentru demonstrarea experientei similareofertantul a prestat servicii similare la nivelul a cel putin unui contract maxim doua contracte a carui/caror valoare cumulata a fost de minim 355.000 lei fara TVAPentru echivalentata lei/valuta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
Formularul B4, din Sectiunea III ?Formulare.
Pentru dovedirea experientei similare ofertantul va prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar din care sa rezulte prestarea de servicii
Modalitatea de indeplinire
Certificate /documente
Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducerein ultimii 3 ani
- Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere precum si a persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului.
- Informatii referitoare la personalul tehnic de specialitate responsabil cu asigurarea calitatii si protectia mediului.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 12 I din Sectiunea III - Formulare.
Declaratie privind , utilajele, instalatiile si echipamentele tehnicede care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de prestari servicii .Pentru dasfasurarii activitatii ofertantii trebuiesa prezintela data limita de depunere a ofertelor documentecare atesta detinerea(dotare proprie/inchiriere sau alte forme de punere la dispozitie) urmatoarele utilaje necesare: - aparat de spalare cu jet de apa si detergent, care poate fi alimentat de la reteasau curezervor de apa.
- aparat cu perii rotative de curatat, slefuit si lustruit suprafete orizontale dure.
- utilaje de spalat pardoseli
- aspirator de praf si lichide
- aspiratoare pentru spatiile dintre linii (aspiratie gunoaie mari si mici)- aparate portabile de curatat suprafete verticale, scari mobile, scari pliante cu rezemare.
- carucioare cu galeti cu storcator si mop, carucioare pentru colectare deseuri pe categorii in saci, detergenti pentru pardoseli, pentru geamuri, pentru mochete, covoare, pentru tapiterie mobilier.
- masini de tuns iarba ;
- freza pentru indepartat zapada de pe peroane, parcari, trotuare aferente
- mini utilaj incarcator pentru indepartat zapada
Modalitatea de indeplinire
Formularul 12H din Sectiunea III ? Formulare.
(1) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (2) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective , prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului/ condidatului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si 181 lit a, c1si d si art 69 1 din OUG 34/2006 cu modificarile ulterioare, fapt pentru care va prezenta Formularele 12A si 12B, precum si Declaratia privind neincadrarea la art.69^1 din OUG.34/2006, Formularul B2
Modalitatea de indeplinire
Tertul sustinator va prezenta: Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului precum si Formularul 12A ;Formularul 12 B lit a, c1 si d si Declaratie privind neincadrarea la art. 69^1 din OUG 34 / 2006 Formularul B2 din Sectiunea III - Formulare
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii sau echivalentul lui pentru activitatea specifica obiectul contractului. Se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Modalitatea de indeplinire
Certificat de atestare SR EN ISO 9001:2008al sistemului calitatii sau echivalentul. Valabil la data limita de depunere a ofertelor.
In cazul asocierii fiecare membru al asocierii va prezenta individual Certificat de atestare SR EN ISO 9001:2008pentru partea din contract pe care o realizeaza . Certificarea respectarii standardelor de asigurare a calitatii nu poate face obiectul sustinerii acordate de catre o alta persoana .
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 14001:2005, un sistem de management al mediului sau echivalentul lui pentru activitatea specifica obiectul contractului. Se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Modalitatea de indeplinire
Certificat de atestare SR EN ISO 14001:2005 al sistemului de management al mediului sau echivalentul. Valabil la data limita de depunere a ofertelor. In cazul asocierii fiecare membru al asocierii va prezenta individual. Certificat de atestare SR EN ISO 14001:2005 pentru partea din contract pe care o realizeaza . Certificarea respectarii standardelor de asigurare a calitatii nu poate face obiectul sustinerii acordate de catre o alta persoana .
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.01.2014 23:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.01.2014 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.01.2014 13:00
Locul: Sucursala CREIR CF Bucuresti , Serviciul Comercial , Biroul Achizitii Publice , camera 56 , etaj I
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor cu pret egal: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire ?pretul cel mai scazut?, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu preturi egale clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.256^2din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Sucursalei CREIRCF Bucuresti
Adresa postala: Str. Piata Garii de Nord, nr.1-3 , sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010858, Romania, Tel. +40 213199539/133324, Fax: +40 213182381, Adresa internet (URL): www.cfr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.12.2013 10:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer