Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Salubrizare in Statiile CF de pe raza Sucursalei "CREIR CF" Cluj: Jibou, Cluj Napoca, Baia Mare, Oradea Est, Oradea, Carei, Dej Calatori, Saratel, Sighetu Marmatiei, Zalau Nord, Dej Triaj


Anunt de participare (utilitati) numarul 147935/14.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: Sucursala "CREIR CF" Cluj, P-ta Avram Iancu, nr.17, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400117, Romania, Punct(e) de contact: Reghina Chit, Tel. +40 264598869, Email: [email protected], Fax: +40 264598869, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Salubrizare in Statiile CF de pe raza Sucursalei "CREIR CF" Cluj: Jibou, Cluj Napoca, Baia Mare, Oradea Est, Oradea, Carei, Dej Calatori, Saratel, Sighetu Marmatiei, Zalau Nord, Dej Triaj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor
Locul principal de prestare: Statii CF de pe raza Sucursalei CREIR CF Cluj
Codul NUTS: RO11 - Nord-Vest
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 2 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 137, 535.96 si 1, 129, 026.6RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: se vor incheia contracte subsecvente pentru fiecare lot in parte, pe o durata de trei luni / contract, frecventa acestora fiind in functie de necesitatile beneficiarului si de fondurile disponibile
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Salubrizare in statiile CF si spatii in cladiri cu specific feroviar de e pe raza Suc.?CREIR CF? Cluj ?cf caietului de sarcini si anexelor 9 la caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90910000-9 - Servicii de curatenie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Prestatiile constau in efectuarea serviciilor de salubrizare in statiile CF de pe raza Sucursalei CREIR CF Cluj, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si a legislatiei in vigoare.Oferta se va prezenta pentru fiecare lot in parte conform Anexei la formularul de oferta, aceasta reprezentand pretul/ora prestatie ori cantitate (nr. ore): Lot 1 - min. 516h/luna; max. 516h/luna x 3luni=1548h;Lot 2 - min. 1548h/luna; max. 1548h/luna x 3luni=4644h;Lot 3 - min. 860h/luna; max. 860h/luna x 3luni=2.580h;Lot 4 - min. 86h/luna; max. 86h/luna x 3luni=258h;Lot 5 - min. 860h/luna; max. 860h/luna x 3luni=2.580h;
Lot 6 - min. 344h/luna; max. 344h/luna x 3luni=1.032h;
Lot 7 - min. 516h/luna; max. 516h/luna x 3luni=1.548h;Lot 8 - min. 172h/luna; max. 172h/luna x 3luni=516h;Lot 9 - min. 344h/luna; max. 344h/luna x 3luni=1.032h;
Lot 10 - min. 344h/luna; max. 516h/luna x 3luni=1.548h;Lot 11 - min. 172h/luna; max. 172h/luna x 3luni=516h;
2. Estimari ale cantitatilor(ore prestatie) min. si max. / acord-cadru:
Lot 1 - min. 1.548h/3 luni; max. 12.384h/24 luni
Lot 2 - min. 4.644h/3 luni; max. 37152h/24 luni
Lot 3 - min. 2.580h/3 luni; max. 20.640h/24 luni
Lot 4 - min. 258h/3 luni; max. 2.064h/24 luni
Lot 5 - min. 2.580h/3 luni; max. 20.640h/24 luni
Lot 6 - min. 1.032h/3 luni; max. 8.256h/24 luni
Lot 7 - min. 1.548h/3 luni; max. 12.384h/24 luni
Lot 8 - min. 516h/3 luni; max. 4.128h/24 luni
Lot 9 - min. 1.032h/3 luni; max. 8.256h/24 luni
Lot 10 - min. 1.032h/3 luni; max. 12.384h/24 luni
Lot 11 - min. 516h/3 luni; max. 4.128h/24 luniOfertantul va putea prezenta oferta pentru un lot sau pentru toate loturile supuse achizitiei. Valorile minime si maxime ale acordului cadru pentru fiecare lot in parte:
Lot 1 - Statia CF Jibou val.min- 12316.65lei, val.max. 98533.20 lei
Lot 2 - Cluj Napoca, val min- 36949.95lei, val. max. 295599.60 lei,
Lot 3 - Baia Mare, val min- 20527.77lei, val. max. 164222.16lei,
Lot 4 - Oradea Est, val min- 2052.78lei, val. max. 16422.24lei,
Lot 5 - Oradea, val min- 20527.77 lei, val. max.164222.16lei,
Lot 6 - Carei, val min- 8211.09lei, val. max.65688.72lei,
Lot 7 - Dej Calatori, val min- 12316.65lei, val. max. 98533.20lei,
Lot 8 - Saratel, val min- 4105.56lei, val. max. 32844.48lei,
Lot 9 - Sighetu Marmatiei, val min- 8211.09lei, val. max. 65688.72lei,
Lot 10 - Zalau Nord, val min- 8211, 09lei, val. max. 94427.64lei,
Lot 11 - Dej Triaj, val min- 4105.56lei, val. max. 32844.48lei,
Valoarea estimata fara TVA: intre 137, 535.96 si 1, 129, 026.6RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie prin virament bancar in contul autoritatii contractante (CNCF « CFR » SA prin Sucursala ?CREIR CF? Cluj CUI 15586731) sau printr-un instrument de garantare bancara emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original sau ordin de plata/fila CEC confirmat(a) de banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor, in val. de: Lot1-1900 lei, lot2-5900, lot3-3200, lot4-320 lei, lot5-3200lei, lot 6-1300 lei, lot 7 -1900 lei, lot 8 - 650 lei, lot 9- 1300 lei, lot 10 - 1800 lei, lot 11 - 650 lei pentru o perioada de cel putin 60 de zile, egala cu perioada de valabilitate a ofertei, de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. IMM-urile beneficiaza de reducere cu 50% din cuantumul GP. Echivalenta lei/valuta se se va face la cursul stabilit de BNR la data publicarii anuntului de participare pentru prezenta procedura. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare ofertantul pierzand astfel suma constituita atunci cand acesta din urma se afla in oricare din urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta, in perioada de valabilitate a acesteia; c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei;d)daca ofertantul depune o contestatie la procedura de atribuire la CNSC, iar Consiliul respinge contestatia, sau ulterior contestatorul renunta la contestatie, autoritatea contractanta va retine din GP, suma, in conf. cu art.278 indice 1 din OUG nr.34/2006 completata si modificata.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii PAAP 2013 CN CF ?CFR?SA
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea - Formular B1 din fisierul « Modele de formulare » (ofertant, asociat, tert sustinator) - in originalDeclaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 pentru ofertant, asociat, respectiv neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 lit. a, c indice 1 si d pentru tert sustinator, din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Formular B2 din fisierul « Modele de formulare » (ofertant, asociat, tert sustinator) - in originalCertificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident, respectiv: Ministerul Finantelor Publice ? D.G.F.P.C.S. si Consiliul Local), catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv cele locale, din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor (conform prevederilor art.71-72 din OUG 34/2006)- Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de ANAF- Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele si taxele localePentru a fi valabile, certificatele constatatoare si cele de atestare fiscala vor fi prezentate in original / copie legalizata(autentificata) / copie lizibila cu mentiunea in ?conformitate cu originalul? semnate si stampilate de operatorul economic, iar indeplinirea obligatiilor scadente pentru certificatele de atestare fiscala va fi raportata la luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor.- conventia de esalonare (amanare) si dovada platilor la zi conform conditiilor impuse la acordarea inlesnirilor (daca este cazul).Declaratie conform prevederilor Ordinului 314/2010 - Formularul 1 din fisierul « Modele de formulare » (ofertant, asociat)- in originalDeclaratie privind calitatea de participant la procedura - Formularul A din fisierul « Modele de formulare » (ofertant, asociat) - in originalDeclaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69.1 din OG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Formularul B3 din fisierul « Modele de formulare » (ofertant, subcontractant, asociat, tert sustinator) - in original.In cadrul CNCF ?CFR? SA Bucuresti- Suc. ?CREIR CF ? Cluj sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la modul de analiza si evaluare al ofertelor/candidaturilor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire): ing. Dumitru Mateas - director, ec. Eliza Buhai - contabil-sef, ing. Vasile Rad - sef Divizie Patrimoniu, jr. Daniela Chioreanu, ing. Ruben Banc - sef Serv. Adm. Patrimoniu, ec. Elena Sonea, ec. Monica Pop, ec. Virginia Crisan, ec. Aurel Clitan, ing. Reghina Chit, ec. Olimpia Filip, ec. Radu Bente, ec. Lucia Rachita, ec. Camelia Marginean, jr. Felicia Borza, jr. Simona Bolboaca, jr. Simion Greab, jr. Otilia Muresan, jr. Viorica Galis, ing. Cecilia Mic, ing. Ionela Banc.Documente care atesta inregistrarea si faptul ca ofertantul este I.M.M. (atunci cand este cazul).Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare in vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia de participare, pentru cifra de afaceri si pentru garantia de buna executie.Dovada calitatii de IMM se va realiza astfel: - in cazul intreprinderilor autonome ? se va depune: ??Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1 din fisierul « Modele de formulare »)- in cazul intreprinderilor partenere ? se vor depune: ??Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii?(Anexa 1 din fisierul « Modele de formulare »);??Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2 din fisierul « Modele de formulare »);??Fisa de parteneriat?;??Intreprinderi partenere?- in cazul intreprinderilor legate - se vor depune: ??Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii?(Anexa 1 din fisierul « Modele de formulare »);??Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2 din fisierul « Modele de formulare »);??Intreprinderi legate?;?Fisa privind legatura dintre intreprinderi?Incadrarea in una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2006.Modelele formularelor enumerate se regasesc atasate prezentei documentatii.In acest sens, ofertantii vor depune documentele in original. 1.Dovada ca obiectul de activitate al ofertantului include si prestarea de servicii similare cu cele supuse achizitiei - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial (ofertant, asociat), din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului; informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor (conform prevederilor art.71-72 din OUG 34/2006). Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Pentru a fi valabile, certificatele constatatoare vor fi prezentate in original /copie legalizata(autentificata) / copie lizibila cu mentiunea in ?conformitate cu originalul? semnate si stampilate de operatorul economic. In cazul in care ofertantii sunt persoane juridice straine, acestia vor prezenta traduceri autorizate in limba romana a unor documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica si a unor documente de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.NOTA: Ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire i se va solicita prezentarea Certificatului constatator in original sau copie legalizata, daca a prezentat respectivul formular in copie.2.Autorizatie de furnizor feroviar eliberata de AFER, conform H.G. nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane si Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000, insotita de agrement tehnic AFER pentru ?Salubrizari statii de cale ferata si spatii in cladiri cu specific feroviar? sau echivalentul din tara ofertantului.Autorizatia de furnizor feroviar si agrementul tehnic feroviar trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor si se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, inclusiv pagina cu vizele anuale.Ofertantii straini care nu detin autorizari/agremente AFER valabile, vor prezenta in oferte copii ale documentelor echivalente eliberate de autoritatile relevante din tarile de origine (copiile vor fi traduse de un traducator autorizat).Ofertantul are obligatia de a prezenta un angajament prin care, in cazul expirarii autorizatiei de furnizor feroviar sau agrementului tehnic AFER pe perioada de derulare a contractului va proceda la prelungirea valabilitatii acestora in termen util, din proprie initiativa, aducand acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante.Se recomanda consultarea site-ului www.afer.ro.Nota: In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, aceasta cerinta este considerata indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai in nume propriu, nefiind o resursa transferabila.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale din care sa rezulte cifra de afaceri globala, pentru ultimii 3 ani. Pentru echivalenta lei/valuta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta publicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular B4 din Modele de formulare ? in original
Bilant contabil pentru anul 2012 vizat si inregistrat de organele competente.
Modalitatea de indeplinire
Bilant contabil vizat si inregistrat de organele competente ? copie lizibila cu mentiunea?conform cu originalul?.
Tert sustinator(daca este cazul). In conformitate cu prevederile art. 186, alin 2, in cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. 1, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c1) si d) si ale art. 69.1.
Modalitatea de indeplinire
Tertul sustinator va prezenta: Anexa nr.19 - Angajament privind sustinerea financiara a ofertantului, Declaratie privind situatia personala a operatorului economic ? Formular B1 si Formular B2 -in original; - Formularul B3 - Declaratie privind neincadrarea intr -o situatie de conflict de interese din Sectiunea Formulare - in original
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani (impliniti la data termenului limita de depunere a ofertei). Lista va contine valori, perioade de prestare, modul de indeplinire a obligatiilor, beneficiari (Formular B7 din Modele de formulare) si va fi insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar din care sa reiasa ca serviciile au fost duse la bun sfarsit. Documentele doveditoare vor fi prezentate in copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Pentru demonstrarea experientei similare se solicita ca cerinta minima prezentarea in cadrul listei mai sus mentionate a unuia sau a mai multor contracte (maxim 2 contracte cumulate) avand ca obiect prestarea unor servicii similare celor supuse achizitiei, conform fiecarui lot si a caror valoare cumulata sa fie egala sau mai mare de: 12.000lei fara TVA, pentru lotul 1, 36.500lei fara TVA, pentru lotul 2, 20.000lei fara TVA, pentru lotul 3, 2.000lei fara TVA, pentru lotul 4, 20.500lei fara TVA, pentru lotul 5, 8.200lei fara TVA, pentru lotul 6, 12.300lei fara TVA, pentru lotul 7, 4.000lei fara TVA, pentru lotul 8, 8.000lei fara TVA, pentru lotul 9, 12.000lei fara TVA, pentru lotul 10, 4.000lei fara TVA, pentru lotul 11. Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/valuta la cursul mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv,
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul are obligatia de a prezenta urmatoarele documente Formularul B7? Experienta similara din Sectiunea Formulare, impreuna cu certificatele/documentele doveditoare.
Declaratie care contine informatii privind utilajele performante utilizate pentru prestarea serviciilor. Dotarea tehnica minima necesara cu utilaje: utilaje mecanizate pentru spalat suprafete interioare/exterioare: - aspiratoare pentru curatat si spalat covoare, mochete, etc. - scari telescopice de minim 6m, pentru salubrizarea suprafetelor aflate la inaltime. Dotarea tehnica declarata trebuie insotita de documente doveditoare din care sa rezulte calitatea de proprietar al utilajului respectiv (factura fiscala de achizitie a utilajului, contract de leasing, documente contabile care sa ateste inregistrarea utilajului in evidentele firmei), dovada inchirierii lor sau orice alte documente care dovedesc punerea la dispozitie a acestora.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta: - Formularul B10 din Sectiunea Formulare. Documente doveditoare de detinere/inchiriere utilaje
Declaratie care contine informatii privind efectivele medii anuale al personalului angajat, in ultimii 3 ani, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului si asigurarea calitatii. Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta Formularul B9. Declaratia va fi insotita de lista cu personalul de conducere precum si persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii. Pentru personalul nominalizat cu indeplinirea contractului, se vor prezenta obligatoriu urmatoarele documente: - angajament de participare al persoanei/persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului (daca ofertantul nu are angajat/angajate astfel de persoana/persoane), in original, semnat si datat; - diplome studii de profil, acte calificari, in copie conform cu originalul.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta: - Formularul B9 din Sectiunea Formulare.
Tert sustinator (daca este cazul). In conformitate cu prevederile art.190, alin (2) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.69 indice 1, 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta: - Anexa nr. 20 ? Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici; - Anexa nr. 21 si Anexa nr. 22 ? Declaratie Tert sustinator tehnic si profesional, din sectiunea Formulare; - Declaratie privind situatia personala a operatorului economic ? Formular B1 si Formular B2; - Formularul B3 -Declaratie privind neincadrarea intr-o situatiede conflict de interese din Sectiunea Formulare.
Informatii privind proportia in care contractul de prestare a serviciilor urmeaza sa fie indeplinit de subcontractanti Ofertantul va indica in oferta sa partile din contract ce vor fi subcontractate, datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum si ponderea acestora. In cazul in care, un ofertant subcontracteaza o parte/parti din contract si este declarat castigator al procedurii de atribuire, va depune inainte de incheierea contractului cu autoritatea contractanta, contractul incheiat intre ofertant si subcontractant, care se constituie anexa la contractul de achizitie publica. La contractare si pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.
Modalitatea de indeplinire
Completarea Formularui B6 din Modele de formulare - in original. Subcontractantul va mai prezenta: Declaratie privind situatia personala a operatorului economic ? Formular B1, Formular B2-in original;
- Formularul B3 -Declaratie privind neincadrarea intr-o situatie de conflict de interese din Sectiunea Formulare - in original
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Precizari specifice privind licitatia electronica, conform art. 164 din OUG 34/2006: a) in cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul ofertei/lot fara TVA; b) informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice sunt: ? ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie? si "ofertantii pot vedea cea mai buna oferta". Licitatia electronica va incepe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact. Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una). Durata rundei de licitatie: 1 zi ( 24 ore). Licitatia electronica se va incheia dupa terminarea rundei de licitare. c) Dupa runda de licitatie electronica, se solicita operatorilor economici sa transmita autoritatii contractante, prin fax la nr. 0264/598869, in termen de 24 ore, formularul de oferta financiara cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
41/F/AP/752/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.12.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.12.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.12.2013 11:00
Locul: Sucursala CREIR Cf Cluj, P-ta Avram Iancu nr. 17 et. 1 sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor cu pret egal: daca doua sau mai multe oferte contin in cadru propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au depus oferta cu pretul cel mai mic, o noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere finalciara are pretul cel mai scazut
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator, despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiu Juridic din cadru Sucursalei ? CREIR CF? Cluj
Adresa postala: P-ta Avram Iancu nr.17, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400117, Romania, Tel. +40 0264430468, Email: [email protected], Fax: +40 0264430468
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.11.2013 11:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer