Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Salubrizare in statiile CF si spatii in cladirile cu specific feroviar de pe raza de activitate a Suc. CREIR CF Brasov? - 5 loturi


Anunt de participare (utilitati) numarul 148255/28.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: Str. Politehnicii nr.1, camerele P19-P20, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500024, Romania, Punct(e) de contact: Mita Adriana, Dospinescu Daniela, Tel. +40 268410709, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 268410709, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
?Salubrizare in statiile CF si spatii in cladirile cu specific feroviar de pe raza de activitate a Suc. CREIR CF Brasov? - 5 loturi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor
Locul principal de prestare: Statii CF si spatii in cladirile cu specific feroviarde pe raza Suc. ?CREIR CF? BV cfanexei 7 lacaiet de sarcini
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Salubrizare in statiile CF si spatii in cladiri cu specific feroviar de pe raza Suc.?CREIR CF? Brasov ? conform caietului de sarcini si anexei 7 - ?Lista statiilor CF si date privind serviciul de salubrizare? la caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90910000-9 - Servicii de curatenie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform anexei 7 - ?Lista statiilor CF si date privind serviciul de salubrizare? la caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 494, 237.4RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia departicipare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare bancara emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantum de 3924, 17 lei pt. lot 1, 1118, 90 lei pt lot 3, 1110, 42 lei pt lot 10, 1951, 83 lei pt lot 11, 1779, 42 lei pt lot 12, pentru perioada de cel putin 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Pt o evaluare si raportare unitara ale cuantumului aferent garantiilor de particip, echivalenta pt o garantie de particip depusa in alta moneda decat lei se face la curs BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Instrum de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat.Garantia de particip trebuie sa fie irevocabila si se poate constitui prin: virament bancar in contul autorit contractante (CNCF CFR SA Bucuresti punct de lucru Voila, CUI 15495994) nr.RO42 CARP 0080 0085 1505 RO01 Banca Carpatica BV sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc bancara ori o soc de asigurari sau OP/fila CEC confirmat(a) de banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor. IMM-urile reducere cu 50%.Autorit contractanta are dreptul de a retine garantia de particip cf art.87, alin.(1)din HG 925 din2006.Cand ofertantul depune o contestatie la procedura la CNSC, iar Consiliul respinge contestatia ca nefondata sau contestatorul renunta la contestatie, avand in vedere ca autoritatea contractanta achizitioneaza servicii defalcate pe loturi, aceasta va retine contestatorului din garantia de particip, cf art.278^1, alin (1), lit.a) si alin(2) OUG nr.34/2006 (aplicate numai asupra loturilor pt care s-a depus contestatie, numai pt lot 1 suma de 1962, 08 lei.Garantia de particip se va returna de catre autorit contractanta cf art. 88 din HG 925/2006. Garantia de buna executie este 5% din pretul contractului, fara TVA. IMM reducerea cu 50%.Garantia de buna executie se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc bancara sau o soc de asigurari.Garantia trebuie sa fie irevocabila.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din plata cuvenita pt siuatiide platalunare pe perioada de derulare a contractului. Contractant. are obligatia de a deschide la unititatea Trezoreriei Statului un cont de disponibil distinct la dispoz autoritatii contractante.Suma initiala care se depune de contractant in contul de disponibil distinct deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5 % din pret contract.Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului. Garantia de buna executie se va constitui in perioada de valabilitate a ofertei si oricum nu mai tarziu de 5 zile de la semnarea contractului. Autorit contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie cf art.91 din HG nr.925/2006.Autorit contractanta va elibera/restitui garantia debuna executie cf art.92, alin(2) HG.nr.925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii, poz. 6.B.2.5.5.din P.A.A.P. pe2013 al CN CF ?CFR? SAnr.9/ 3/ 3477/2013.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea- Formular 12A din fisierul « Modele de formulare » (ofertant, asociat, tert sustinator);
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
2)Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Formular 12B din fisierul « Modele de formulare » (ofertant, asociat, tert sustinator ? pentru tertul sustinator doar pentru neincadrarea in art.181, lit.a), lit.c^1) si lit.d) );
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
3)Certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale catre stat, inclusiv cele locale.
Certificate fiscale privind plata impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, respectiv:
- Certificat de atestare fiscala privind obligatiile la bugetul general consolidat (D.G.F.P.C.S.), care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor;
- Certificat de taxe si impozite catre bugetul local (Consiliul local), care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor;
- Certificatele vor fi prezentate in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi depuse dupa caz, de catre fiecare ofertant, asociat.
Nota: Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
4)Declaratie pe propria raspundere conform prevederilor Ordinului ANRMAP 314/ 2010 - Formularul 12B-2 din fisierul « Modele de formulare » (Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta), prin care se certifica faptul ca participarea la procedura de achizitie este facuta in concordanta cu regulile de concurenta - (ofertant, asociat).
5)Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formularul 12 C din fisierul « Modele de formulare » (ofertant, asociat)
6)Acord de asociere, daca este cazul - Formularul 44 din fisierul « Modele de formulare »
7)Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Formularul 12C bis din fisierul « Modele de formulare » (ofertant, asociat, subcontractantul, tertul sustinator).
Sunt considerate persoane ce detin functie de decizie (referitor la modul de analiza si evaluare al ofertelor/candidaturilor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire) in cadrul CNCF ?CFR? SA Bucuresti - Suc. ?CREIR CF? Brasov urmatorii: Sunt considerate persoane ce detin functie de decizie (referitor la modul de analiza si evaluare al ofertelor/candidaturilor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire) in cadrul CNCF ?CFR? SA Bucuresti - Suc. ?CREIR CF? Brasov urmatorii: Pintea Ioan, Nasulea Mariana, Nicolau Costache, Oancea Emilian, Suciu Dorina, Metea Florentina, Zetu Tatiana, Mita Adriana, Ilas Florin, Dospinescu Daniela , Frijan Orest-Marius. , Stoica Constantin-Sebastian, Dumitrascu. Georgeta ?Claudia, Gall.Iulia-Emilia, , Plescan Vanina-Anamaria, , Preda. Eduard ?Constantin,
Costescu Sorin.
NOTA: 1. Ofertantul nu are dreptul, ca in cadrul aceleasi proceduri:
a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;
b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei
individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.
c) Sa depuna oferta individuala/ comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei
individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.
Intreprinderile afiliate (asa cum au fost definite la art.46, alin.(3) din OUG nr.34/2006) au dreptul de a participa in cadrul aceleasi
proceduri de atribuire, dar numai. in cazul in care participarea acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta.2. Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant
despre care are cunostinta ca in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la
activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani;
3. Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;
b) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;
c) in ultimii 2 ani, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuiad) a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
4. Autoritate contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla in situatia prevazuta la art.69^1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume:
- ofertantul /candidatul/ofertantul asociatul/ tertul sustinator care are drept membrii in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot /sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit.a) din OUG nr.34/2006, cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.5. Autoritatea contractanta va descalifica de la procedura de achizitie publica ofertantul care, prin cele declarate in Formularul 12B-2 furnizeaza informatii neadevarate si/sau incomplete in orice privinta. 1)Dovada ca obiectul de activitate al ofertantului include si prestarea unor servicii similare cu cele supuse achizitiei- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, din care sa rezulte ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea unor servicii de tipul celor supuse procedurii de achizitie (obiectul contractului de achizitie trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC). (ofertant, asociat).Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Certificatele constatatoare vor fi prezentate in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/ copie legalizata.
- In cazul in care ofertantii sunt persoane juridice straine, acestia vor prezenta traduceri autorizate in limba romana a unor documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica si a unor documente de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.
2)Documente care atesta inregistrarea si faptul ca ofertantul este I.M.M. (atunci cand este cazul).
Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare in vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia de participare, pentru cifra de afaceri si pentru garantia de buna executie.
Dovada calitatii de IMM se va realiza astfel:
- in cazul intreprinderilor autonome ? se va depune:
? ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1 din fisierul « Modele de formulare »)
- in cazul intreprinderilor partenere ? se vor depune: ? ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii?(Anexa 1 din fisierul « Modele de formulare »);
? ?Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2 din fisierul « Modele de formulare »);
? ?Fisa de parteneriat?;
? ?Intreprinderi partenere?
- in cazul intreprinderilor legate - se vor depune: ? ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii?(Anexa 1 din fisierul « Modele de formulare »);
? ?Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2 din fisierul « Modele de formulare »);
? ?Intreprinderi legate?;?Fisa privind legatura dintre intreprinderi?
Incadrarea in una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004
modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2006.Modelele formularelor enumerate se regasesc in fisierul « Modele de formulare »3)Autorizari - Autorizatia de Furnizor Feroviar si Agrement Tehnic Feroviar eliberate de AFER cf. OMT nr. 290/ 2000 ( valabile la data limita de depunere a ofertelor) pentru servicii de salubrizare statii de cale ferata si salubrizare spatii in cladiri cu specific feroviar.
Se vor prezenta in copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?.Operatorii economici asociati in vederea depunerii unei oferte comune, vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare operator economic din asociere. Fiecare operator economic din asociere va prezenta (in dosarul cu documentele de calificare), Autorizatia de Furnizor Feroviar si Agrementul Tehnic Feroviar pentru partea de contract pe care s-a angajat in acordul de asociere ca o va presta, in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare;Prezentarea Autorizatiei de Furnizor Feroviar si Agrementului Tehnic Feroviar eliberate de AFER cf. OMT nr.290/2000 ( valabile la data limita de depunere a ofertelor) pentru serviciile supuse achizitiei.Se vor prezenta in copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?.Operatorii economici asociati in vederea depunerii unei oferte comune, vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare operator economic din asociere. Fiecare operator economic din asociere va prezenta (in dosarul cu documentele de calificare), Autorizatia de Furnizor Feroviar si Agrementul Tehnic Feroviar pentru partea de contract pe care s-a angajat in
acordul de asociere ca o va presta, in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare;
In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociatidetine autorizarea solicitata si numai cu conditia ca acesta sa presteze integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea AFER.
Tertul nu poate sustine, prin prezentarea unei astfel de autorizatii, operatorul economic ofertant, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai in nume propriu, nefiind o resursa transferabila.4)Angajament de prelungire a valabilitatii Autorizatiei de Furnizor Feroviar sau a Agrementului Tehnic Feroviar. Ofertantii vor prezenta un angajament prin care, in cazul expirarii Autorizatiei de Furnizor Feroviar sau a Agrementului Tehnic Feroviar pe perioada de derulare a contractului, va proceda la prelungirea valabilitatii acestora in termen util, din proprie initiativa, aducand acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante.NOTA:
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare solicitate la cap.III.2) ?Conditii de participare?, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare
astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte-inclusiv diverse valori, cantitati, asa cum au fost solicitate prin documentatia
de atribuire.
Uzand de acest drept, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri medie globalaprivind activitatea din ultimii trei ani
Modalitatea de indeplinire
Fisa de informatii generale (Formular B3 din fisierul « Modele de formulare » semnat pe propria raspundere) din care sa rezulte alaturi de date generale despre ofertant: adresa, obiect de activitate, principala piata a afacerilor simedia cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani a acestuia (2010, 2011, 2012) .
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2010:1 euro=4, 2099 lei; Anul 2011:1 euro=4, 2379 lei; Anul 2012:1 euro=4, 4560 lei. Pentru echivalenta lei/ alta valuta se va tine cont de cursul mediu anuallei/ alta valutacomunicat de BNR.
Ramane la latitudine operatorului economic documentele care vor fi prezentate pt sustinerea cifrei medii de afaceri globale (daca se prezinta bilanturile contabile, acestea vot fivizate si inregistrate de organele competente - se vor depune in copie).
-
Cand ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor
juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, ofertantul are
obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire cf art.180 si art.
181, lit.a), c^1), d) si art.69^1 din OUG 34/2006, fapt pentru care va prezenta Formular 12A, Formular 12B si Formular 12C bis din « Modele de formulare »
Modalitatea de indeplinire
(1) - ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 si art. 181, lit. a), c1), d) si art.691 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, fapt pentru care va prezenta Formularul 12A, Formularul 12B si Formularul 12C bis din fisierul « Modele de formulare »(2) - Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (1).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani (impliniti la data
termenului limita de depunere a ofertelor), continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati .Pentru demonstrarea experientei similare se solicita ca cerinta minima prestarea in ultimii 3 ani impliniti la data termenului limita de depunere a ofertelor a cel putin un contract de servicii similare a caror valoare sa fie de
minim: 98000 lei-lot 1, 28000 lei-lot 3, 27500 lei-lot 10, 48800 lei-lot 11, 44500 lei ? lot 12.Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de
BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2010:1 euro = 4, 2099
lei, Anul 2011:1 euro = 4, 2379 lei, Anul 2012:1 euro = 4, 4560 lei.Pentru echivalenta lei/ alta valuta se va tine cont de cursul mediu anual lei/
alta valuta comunicat de BNR.Prestarile de servicii similare se confirma prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul beneficiar. Cand beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii similare se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Nota: Raportarea numarului de ani (3 ani) la nivelul carora se face dovada
experientei similare se va face de la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
- Formular 12 E din fisierul « Modele de formulare »
Prestarile de servicii similare se confirma prin prezentarea unor
certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate
sau de clientul beneficiar. Cand beneficiarul este un client privat
si, din motive obiective, op. economic nu are posibilitatea
obtinerii unei certificari/ confirmari din partea acestuia,
demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o
declaratie a operatorului economic.Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu
comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza:
Anul 2010:1 euro = 4, 2099 lei, Anul 2011:1 euro = 4, 2379 lei,
Anul 2012:1 euro = 4, 4560 lei.Pentru echivalenta lei/ alta valuta se va tine cont de cursul mediu
anual lei/ alta valuta comunicat de BNR.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are,
eventual, intentia sa o subcontracteze si datele de recunoastere ale
subcontractantilor propusi.
Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a
viitorului contract de achizitie publica, ofertantul are dreptul de a include in
propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul
respectiv.In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se
indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta solicita, la incheierea contractului de achizitie publica cu ofertantul declarat castigator, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.Pe parcursul derularii contractului,
contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta initiala, fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire nu
trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau a propunerii
financiare initiale. Subcontractantul raspunde pentru prestarea serviciilor
subcontractate din numai in fata contractantului, iar acesta va raspunde in
fata autoritatii contractante pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.
Modalitatea de indeplinire
Formular 12 G din fisierul ?Modele de formulare?
Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a
viitorului contract de achizitie publica, ofertantul are dreptul de a include in
propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul
respectiv.In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se
indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea
contractanta solicita, la incheierea contractului de achizitie publica cu
ofertantul declarat castigator, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul
contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate
trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la
contractul de achizitie publica.Pe parcursul derularii contractului,
contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in
oferta initiala, fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire nu
trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau a propunerii
financiare initiale. Subcontractantul raspunde pentru prestarea serviciilor
subcontractate din numai in fata contractantului, iar acesta va raspunde in
fata autoritatii contractante pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.
Declaratie privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de prestari servicii.
Pentru desfasurarea activitatii, ofertantul/ asociatul/subcontractantul/ tertul sustinator trebuie sa prezinte la data limita de depunere a ofertelor
documente care atesta detinerea (dotare proprie/ inchiriere sau alte forme
de punere la dispozitie) urmatoarele utilaje
necesare: platforme/ schele mobile, maturi/ perii cu coada lunga, aparat de spalare cu jet de apa si detergent, care poate fi alimentat de la retea sau cu rezervor de apa; aparat cu perii rotative de curatat, slefuit si lustruit suprafete orizontale dure;aspirator industrial multifunctional; aspirator de
praf si de lichide; aspiratoare pentru spatiile dintre linii (aspiratie gunoaie
mari si mici); carucioare cu galeti cu storcator si mop, carucioare pentru
colectare deseuri pe categorii in saci, detergenti pentru pardoseli, pentru
geamuri, pentru mochete, covoare, pentru tapiterie mobilier; freza pentru
indepartat zapada de pe peroane; mini utilaj incarcator pentru indepartat
zapada; masini de tuns iarba, masini de tuns gardul viu .In etapa evaluarii
ofertelor, daca un ofertant este clasat pe primul loc pt doua sau mai multe
loturi, acestuia i se va solicita inainte de a fi declarat castigator sa faca
dovada ca dispune de utilajele necesare indeplinirii contractelor aferente
loturilor pentru care este potential castigator prin prezentarea unui grafic din
care sa reiasa alocarea utilajelor in vederea indeplinirii simultane si in
conditiile ofertate a tuturor contractelor respective.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 12H din fisierul ?Modele de formulare"(ofertant/asociat/subcontractantul/ tertul sustinator)
Pentru desfasurarea activitatii, ofertantul/ asociatul/ subcontractantul/ tertul sustinator trebuie sa prezinte la data limita de depunere a ofertelor documente care atesta detinerea (dotare proprie/ inchiriere sau alte forme de punere la dispozitie) urmatoarele utilaje necesare: platforme/ schele mobile, maturi/ perii cu coada lunga, aparat de spalare cu jet de apa si detergent, care poate fi alimentat de la retea sau cu rezervor de apa; aparat cu perii rotative de curatat, slefuit si lustruit suprafete orizontale dure;aspirator industrial multifunctional; aspirator de praf si de lichide; aspiratoare pentru spatiile dintre linii (aspiratie gunoaie mari si mici); carucioare cu galeti cu storcator si mop, carucioare pentru colectare deseuri pe categorii in saci, detergenti pentru pardoseli, pentru geamuri, pentru mochete, covoare, pentru tapiterie mobilier; freza pentru indepartat zapada de pe peroane; mini utilaj incarcator pentru indepartat zapada; masini de tuns iarba, masini de tuns gardul viu . Dotarile specifice minime solicitate de autoritatea contractantapentru tipurile de salubrizari pe fiecare lot in parte sunt mentionate incaietul de sarcini.
In etapa evaluarii ofertelor, daca un ofertant este clasat pe primul loc pt doua sau mai multe loturi, acestuia i se va solicita inainte de a fi declarat castigator sa faca dovada ca dispune de utilajele necesare indeplinirii contractelor aferente loturilor pentru care este potential castigator prin prezentarea unui grafic din care sa reiasa alocarea utilajelor in vederea indeplinirii simultane si in conditiile ofertate a tuturor contractelor respective.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica invocand si
sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor
juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, ofertantul are
obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui
angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul
ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate.Cand
ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala prin
prezentarea unui angajament de sustinere din partea unui tert,
angajamentul ferm trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa
asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim,
indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare.Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia
care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor
art.180 si art.181, lit. a), c^1), d) si art.69^1 din OUG 34/2006, fapt pt care
va prezenta Formularul 12A, Formularul 12B si Formularul 12C bis din «
Modele de formulare »
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care
determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180 si art.181, lit.a), c^1), d) si art.69^1 din OUG
34/2006, fapt pt care va prezenta Formularul 12A, Formularul 12B si Formularul 12C bis din « Modele de formulare »
Certificat de conformitate a implementarii sistemului calitatii conform ISO 9001 :2008, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea Certificatului de conformitate a implementarii sistemului calitatii conform ISO 9001 :2008, eliberat de catre organisme acreditate.
Ofertantul va prezenta Certificatul de conformitate a implementarii sistemului calitatii conform ISO 9001 :2008, eliberat de catre organisme acreditate, care dovedeste ca in societate este asigurat un nivel corespunzator al calitatii.
Ofertantul poate prezenta si certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale UE care atesta implementarea acestui sistem.Certificatele trebuie sa fie valabile la datalimita dedepunere a ofertelor si se vor depune in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. In cazul in care ofertantul nu detine certificat de conformitate a implementarii sistemului calitatii, se pot prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii in cadrul proceselor desfasurate in vederea prestarii serviciuluice se va achizitiona.In cazul unei asocieri, formularul va fi depus de ofertant si asociat pentru partea lor de implicare
Certificatul de conformitate a implementarii sistemului de protectia mediului conform ISO 14001:2005, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
- prezentarea Certificatului de conformitate a implementarii sistemului de protectia mediului conform ISO 14001:2005, eliberat de catre organisme acreditate.Ofertantul va prezenta Certificatul de conformitate a implementarii sistemului mediu conform ISO 14001:2005 eliberat de catre organisme acreditate, care dovedeste ca in societate este asigurat un nivel corespunzator al protectiei mediului.
Ofertantul poate prezenta si certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale UE care atesta implementarea acestui sistem.Certificatul se va depune in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. In cazul in care ofertantul nu detine certificat de conformitate a implementarii sistemului de protectia mediului, se pot prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului in cadrul proceselor desfasurate in vederea prestarii serviciuluice se va achizitiona.In cazul unei asocieri, formularul va fi depus de ofertant si asociat pentru partea lor de implicare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.12.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.12.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.12.2013 11:00
Locul: Str. Politehnicii nr.1, Brasov, sediul SRCF Brasov, Biroul Achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si patronii si/sau reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
-deoarececriteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica este ?pretul cel mai scazut? , motiv pentru care daca doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.- CNCF ?CFR? SA prin Suc. ?CREIR CF? Brasov este autoritate contractanta in sensul OUG nr.34/2006. cu modificarile si completarile ulterioare, si in conformitate cu art.5 din Dispozitia Directorului General al CNCF?CFR? SA nr.48/ 15.04.2013 se incadreazala art.8, lit.d) din ordonanta mai sus mentionata.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al AC pe care acesta il considera nelegal, conf.art. 256, alin.(1) si 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei « CREIR CF »Brasov
Adresa postala: str. Politehnicii, nr.1, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500024, Romania, Tel. +40 268474506, Email: [email protected], Fax: +40 268474506
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.11.2013 15:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer