Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SALUBRIZARE PE RAZA SUCURSALEI CREIR CF TIMISOARA IN STATIILE CF SI SPATIILE CU SPECIFIC FEROVIAR


Anunt de participare (utilitati) numarul 148183/25.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: Sucursala Centrul Regional de Exploatare Intretinere si ReparatiiCF Timisoara, Str.Garii nr.2, J 35/1842/2003, CUI RO 15662430, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300166, Romania, Punct(e) de contact: Vasile Gurza, Tel. +40 256494158, In atentia: Vasile Gurza, Email: [email protected], Fax: +40 256494158, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SALUBRIZARE PE RAZA SUCURSALEI CREIR CF TIMISOARA IN STATIILE CF SI SPATIILE CU SPECIFIC FEROVIAR
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Raza Sucursalei CREIR CF Timisoara
Codul NUTS: RO42 - Vest
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestarea serviciilor de salubrizare in unitatile si subunitatile Sucursalei Centrul Regional de Exploatare, Intretinere si Reparatii CF Timisoara.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90910000-9 - Servicii de curatenie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
SALUBRIZARE PE RAZA SUCURSALEI CREIR CF TIMISOARA IN STATIILE CF SI SPATIILE CU SPECIFIC FEROVIAR
Valoarea estimata fara TVA: 1, 608, 618.96RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Gar. pt. particip. este de 32.172 leipentru o per. de valab. de 120 zile (50% pentru IMM-uri) de la data limita de depunere a ofertei si se constituie: *prin OP in cont nr. RO 76 BPOS36003306699 ROL 01 deschis la Banc Post Timisoara * fila CEC in contul autoritatii contactante cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original* prin virament bancar.Garantia de participare se va prezenta cel tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare se vor respinge in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor.Autorit. contract. are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand suma constituita, at. cand acesta din urma se afla in oricare din urmat. situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a ac.;b) oferta sa fiind stabilita castigatoare : * nu constituie gar. de buna exec. asa cum este stabilit in doc. de atribuire si contract;* refuza sa semneze ctr de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.De asemenea, in cazul in care ofertantul depune la CNSC contestatie, iar consiliul o respinge ca nefondata sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare suma de :5388, 62 conform art. 278 indice 1 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Cursul de referinta pentru echivalarea garantiei de buna executie in valuta : curs BNR ( leu/valuta ) din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de servicii: 5% din valoarea contractului fara TVA.- garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari , care devine anexa la contractsau- garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din facturile emise de prestator in conditiile art.90, alin.3 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind eligibilitatea ( formular A din sectiunea formulare )
-Autoritate contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla in situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 modificata si completata, si anume:
-Ofertantii / candidatii / ofertantii asociati / subcontractantii/tertii sustinatori care are drept membrii in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot /sotie, ruda sau afin pana la gradul al patruleainclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit.a) din OUG nr.34/2006, cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante. Persoanele din cadrul Sucursalei CREIR CF Timisoara cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt : Ing.Benec Mircea ? Directorul Sucursalei ;Ec.Floristeanu Mihaela ? Contabil Sef;Ing.Anghel Sorin? Sef Divizie Patrimoniu;Jr.Vat Mihaela ? Sef Oficiu Juridic;Ing.Gurza Vasile ? SefBirou Achizitii Publice. In acest sens, ofertantii / candidatii / ofertantii asociati / subcontractantii/tertii sustinatorivor depune o declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la Art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 ( Formularul B.2. din Sectiunea Formulare ).
Declaratiile se depun in original.
-Ofertantii vor depune o declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006; iar tertii sustinatoriprivind neincadrarea in situatiile prevazute la pct a, c^1 si d- art. 181din OUG nr. 34/2006 ( formular 12 B din sectiunea formulare)
-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ord. ANRMAP nr.314/2010 ( formular P din sectiunea formulare ).
-certificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in careeste prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (in original ; copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul).In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere in acest sens.
-certificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata la bugetul local din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in careeste prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (in original ; copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul). In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere in acest sens. Persoana juridice/fizice romane:
Cerinta obligatorie: -Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, (in original ;copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul), iar informatiile cuprinse in certificat sa fie actuale la data limita de depunere a ofertelor si din care sa rezulte ca: * domeniul de activitate al ofertantului cuprinde si obiectul procedurii;
-Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta autoritatii contractante, pentru conformitate, documentul in original/copie legalizata, in situatia in care a fost prezentat in oferta in copie ? conform cuoriginalul ?.
-Autorizatie AFER si Agrement tehnic feroviar pentru salubrizare statii CF si cladiri cu specific feroviar valabile la data limita a depunerii ofertelor ( conform prevederilor Ordinului minstrului transporturilornr.290/2000 );
-Autorizatie de mediu pentru functionarea unitatii de salubrizare valabila la data limita de depunere a ofertei eliberata de Agentia de Protectia Mediului.
-Ofertantul castigator are obligativitatea de a prezenta un angajament prin care, in cazul expirarii autorizatiilor de mai sus pe perioada de derulare a contractului, va proceda la prelungirea valabilitatii acestora, in termen util, din proprie initiativa, aducand acest fapt si la cunostiinta autoritatii contractante.
Persoana juridice/fizice straine:
Cerinta obligatorie: - documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
- Autorizatie AFER si Agrement tehnic feroviar pentru salubrizare statii CF si cladiri cu specific feroviar valabile la data depunerii ofertelor ( conform prevederilor Ordinului minstrului transporturilornr.290/2000 ) sau echivalent emis de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.
-Autorizatie de mediu pentru functionarea unitatii de salubrizare valabila la data limita de depunere a ofertei eliberata de Agentia de Protectia Mediului.
-Ofertantul castigator are obligativitatea de a prezenta un angajament prin care, in cazul expirarii autorizatiilor de mai sus pe perioada de derulare a contractului, va proceda la prelungirea valabilitatii acestora, in termen util, din proprie initiativa, aducand acest fapt si la cunostiinta autoritatii contractante.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Operatorii economici trebuie sa prezinte bilantul contabil pe anii 2010, 2011 si 2012 vizat si inregistrate de organele competente.
Modalitatea de indeplinire
*Copie bilant pe anii 2010, 2011 si 2012 ? conform cu originalul ?
- cifra medie de afaceri globala pe ultimii trei ani sa fiede cel putin 3.217.200 lei.
Se va prezenta Fisa de informatii generale cu declararea cifrei de afaceri globala pe ultimii trei ani, si anume: 2010;2011 si 2012, la cursurile mediiBNR anuale (leu/valuta) .
Modalitatea de indeplinire
*Informatii generale (Formular G din Sectiunea Formulare).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a)declaratie pe propria raspundere ref la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnicw de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii;* Ofertantii trebuie sa prezinte la data depuneriiofertelor documente care atesta detinerea (dotarea proprie/inchiriere sau alte forme de punere la dispozitie) a utilajelor implicate :
-Masina de maturat mecanica pentru spatii din perimetrul statiilor CF ( piata garii, parcare, peroane, cai de acces, etc.)
-Masina aspirat ? frecat pardoseli pentru spatii din perimetrul cladirilor cu specific feroviar, cu productivitate min.900 mp/h ;
- Aspirator profesional pentru aspirare spatii intre linii CF ( mucuri de tigari, alte resturi );
- Aspirator resturi vegetale, cu productivitate min.9000 mp/h;
- Minim 15 buc. aspiratoare pentru.birouri din cladiri cu specific ferov.
*ofertantii vor face dovada ca detin:
- Echipamente de protectie si lucru inscriptionate cu denumirea societatii prestatoare ;
- Materiale de avertizare si informare privind desfasurarea serviciului de salubrizare.
Modalitatea de indeplinire
* Ofertantii vor completa Formularul L din Sectiunea Formulare
b) experienta similaraPrezentarea unei liste a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic;
Modalitatea de indeplinire
*Ofertantii vor completa Formularul E din Sectiunea Formulare
c) Experienta similara se va demonstra prin prezentarea cel putin a unui contract de servicii de salubrizare statii CF si spatii cu specific feroviar prestat in ultimii 3 ani in valoare de minim 1.608.600 lei fara TVA.In cazul in care experienta similara se demonstreaza prin prezentarea unui acord cadru, valoarea se va calcula insumand valoarea contractelor subsecvente finalizate.
Se solicita prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic;
Modalitatea de indeplinire
* Ofertantii vor completa Formular E2 din Sectiunea Formulare
d) declaratie pe propria raspundere privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere.Ofertantii vor dispune de un numar minim de personal angajat cu contract de munca la societatea ofertantului sau cu contracte de colaborare, sau va prezenta un angajament scris de asigurare cu personal necesar, iar in cazul in care acesta este declarat castigator, incadrati conform codurilor COR, stabilite prin Ordinul MMFPS nr.1832/2011 pentru prestarea activitatii de salubrizare.
Modalitatea de indeplinire
* Ofertantii vor completa Formularul I din Sectiunea Formulare
e) Informatii privind subcontractantiiIn cazul in care un of. subcontr parti din contr si este declarat castigator, va depune inainte de incheierea ctr cu aut. contr. contractul incheiat intre of. si subc. si care se constituie anexa la ctr. de achiz.. Inloc unui subc. dupa incheierea ctr. de achiz. publica se poate face numai cu aprobarea autoritatii contractante, fara a se modifica prop. Tehn. sau fin.
Modalitatea de indeplinire
* Se solicita completarea formularului 12G din Sectiunea Formulare cu subcontractantii si specializarea acestora.
a) Ofertantul va prezenta certificatul de calitate SR EN ISO 9001-2008 , in copie
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta certificatele de atestare a standardelor de respectare a calitatii. In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara executantului, sau din alte state ale UE.Certificatul trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor.
b)Certificarea sistemului de management de mediu SR EN ISO 14001/2005, in copie
Modalitatea de indeplinire
- Ofertantii vor prezenta certificatul de protectia mediului SR EN ISO 14001/2005 sau alte documente care dovedesc ca in societate este asigurat un nivel corespunzator al protectiei mediului.Certificatul trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor.In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara prestatorului sau din alte state ale UE.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
3/1/3/BAP/ 244 /2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.12.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.12.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.12.2013 12:00
Locul: Sucursala CREIR CF Timisoara-Str.Garii, nr. 2, Cam.232, Loc. Timisoara, Jud.Timis, Cod postal 300166
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertanttilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut. Incepand cu a doua saptamana de la data publicarii anuntului de participare in SEAP, se va organiza vizitarea spatiilor ce urmeaza a fi salubrizate in statiile si cladirile cu specific feroviar de pe raza Sucursalei CREIR CF Timisoara. In urma vizitarii acestor spatiise va intocmi cu sefii de statie ( sefii de subunitati ) un proces verbal de vizitare, care se va anexa la documentele de inscriere la licitatie. Program de vizitare : Ziua 1- Lugoj, Buzias, Caransebes, Baile Herculane, Orsova, Resita Nord, Resita Sud; Ziua 2 ? Aradu Nou, Arad, Sediu RC Arad, Curtici, Radna; Ziua 3 ? Ilia, Deva, Simeria, Orastie, Petrosani;Ziua 4 ? Jimbolia, Stamora Moravita, Timisoara Nord, Timisoara Est, Timisoara Sud, Sediu CREIR CF, CED Timisoara, Divizia Economica, Divizia Instalatii.OBS. : Toate certificatele, autorizatiile, agrementele, procesele verbale, recomandarile si documentele mentionate vor fi prezentate in original la solicitarea comisiei de evaluare, pentru confruntare cu documentele depuse in oferta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Pers. vat. poate sesiza CNSC pt. anul. actului si/sau rec. dreptului pretins ori a interesului legitim in termen de 5 zile incep. cu ziua urmat. luarii la cunost., conf. OUG nr. 34/2006aprob. cu modif. ?i compl. despre un act al AC consid. nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sucursala CREIR CF Timisoara - Oficiul Juridic
Adresa postala: Str.Garii nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300166, Romania, Tel. +40 256494158, Fax: +40 256494158
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.11.2013 15:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer